1 Урок як цілісна система Класифікація методів навчання. Багатоваріантність структури уроківСкачати 40,03 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір40,03 Kb.

План

 • 1.Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу.
  • 1.1. Тенденції, які викликають необхідність змін в освіті
  • 1.2. Шляхи модернізації класно-урочної системи.
  • 1.3. Урок як цілісна система
  • 1.4. Класифікація методів навчання.
  • 1.5. Багатоваріантність структури уроків.
 • 2. Урок на засадах особистісно- компетентнісного підходу
 • 3.1. Структура діяльності
 • 3.2. Особливості цілепокладання
 • 3.3. Складові уроку на засадах особистісно- компетентнісного підходу
 • 4. Культура оцінювальної діяльності педагога
 • 5. Рефлексія педагогічної взаємодії

сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання;

 • сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання;
 • знання знаходяться в мережах, спільнотах, а не лише на паперових носіях та пам’яті людини;
 • люди навчаються через створення та підтримку зв’язків зі «знаючими» людьми, тому багато видів неявної навчальної діяльності відбуваються поза стінами класних кімнат.
 • У зв’язку з такими тенденціями, традиційні методи й прийоми не завжди, а іноді взагалі не будуть ефективними у навчальному процесі.

Інформаційна грамотність

 • Інформаційна грамотність
 • Швидкий пошук та обробка інформації
 • Висока продуктивність праці
 • Проактивне творче ставлення до справи
 • Винахідливе аналітичне мислення
 • Ефективне спілкування
 • Робота у команді
 • Робота у проектах
 • Вирішення проблем
 • Вміння брати відповідальність на себе
 • Життєві компетентності

Чинники, що впливають на розвиток уроку

Шляхи модернізації класно-урочної системи

Урок відрізок навчально-виховного процесу, обмежений певними рамками часу, в якому здійснюється взаємодія учня та вчителя по засвоєнню змісту освіти, розвитку особистості учня, шляхом використання визначених форм, методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності та забезпечується досягнення поставленої мети у вигляді реального результату.

 • Урок відрізок навчально-виховного процесу, обмежений певними рамками часу, в якому здійснюється взаємодія учня та вчителя по засвоєнню змісту освіти, розвитку особистості учня, шляхом використання визначених форм, методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності та забезпечується досягнення поставленої мети у вигляді реального результату.
 • Г.В. Єльникова
 • Г.В. Єльникова

Підвищення якості уроку

 • Урок на сучасному етапі повинен сприяти формуванню особистості здатної до самозмін з настановами, що дають можливість змінити самого себе і навколишні обставини

Сучасний урок

 • Філософія освіти
 • Педагогіка
 • психологія
 • менеджмент
 • телеологія
 • кібернетика

Урок як цілісна система

 • Телеологія
 • Кібернетика
 • Педагогіка
 • Психологія
 • Менеджмент
 • форма
 • смисл
 • зміст
 • процес

Класифікація методів навчання (за Ю.К. Бабанським)

Класифікація методів навчання (за Ю.К. Бабанським)

 • 2. Методи організації і здійснення навчальних дій і операцій
 • 2.1. Перцептивні методи (передачі сприйняття навчальних інформацій засобами почуттів): словесні, наочні, аудіовізуальні, практичні: лекція, розповідь, бесіда, ілюстрація, демонстрація.
 • 2.2. Логічні методи (організація і здійснення логічних операцій): індуктивні, дедуктивні, аналогії.
 • 2.3. Гностичні методи (організація і здійснення гностичних операцій): проблемно-пошуковий (проблемний виклад, евристичний, пошуковий), репродуктивні (інструктаж, ілюстрація, пояснення, практичне тренування).
 • 2.4. Методи самоврядування навчальними діями: самостійна робота.

Класифікація методів навчання (за Ю.К. Бабанським)

 • 3. Методи контролю і самоконтролю
 • 3.1. Методи контролю: усний, письмовий, лабораторний, програмований, самоконтроль

Типи уроків (за Ю.А.Конаржевським )

 • Комбінований урок
 • Урок засвоєння нових знань
 • Уроки закріплення вивченого матеріалу
 • Уроки повторення
 • Уроки узагальнення та систематизації нового матеріалу
 • Уроки перевірки та оцінки знань

Структура комбінованого уроку (за Конаржевським, Г.В. Єльниковою)

Структура комбінованого уроку (за Конаржевським, Г.В. Єльниковою)

Урок на засадах особистісно- компетентнісного підходу

 • Компетентнісний урок
 • Особливість: відображення структури діяльності
 • 80% часу діти працюють самостійно
 • 20% часу організація самостійної роботи учнів

Як треба навчати

 • Учитель
 • Учні самостійно
 • Мотивує
 • Актуалізують особистісний досвід
 • Формулюють тему, мету
 • Створює ситуацію
 • Відкривають нові знання (у діалозі з вчителем, підручником тощо)
 • Організовує
 • Самостійно формулюють висновок

Сучасна технологія навчання

 • Ситуація успіху
 • Загальний спосіб
 • (поняття)
 • Сп.1
 • Сп.2
 • Сп.3
 • Постановка завдання
 • Моделювання
 • (пошук розв’язання завдання)
 • Ситуація “розриву”

Урок на засадах компетентнісного підходу

 • Етапи постановки навчальної проблеми
 • Створення
 • проблемної ситуації
 • Спонукання до усвідомлення протиріччя
 • Спонукання до формулювання навчальної проблеми
 • Прийняття учнями навчальної проблеми як особистісно значущої
 • Проблемно-діалогічна технологія
 • Мета: навчити самостійно вирішувати проблеми
 • Засоби: відкривати знання разом з дітьми
 • Традиційний урок
 • Тема: “Сьогодні ми будемо вивчати…”
 • 2. Пояснення вчителя:
 • “Отже, слухайте уважно…”
 • 3. Заучування матеріалу:
 • “Вивчи…”, “Перекажи, повтори…”
 • Проблемно-діалогічний урок
 • Постановка проблеми: “З одного боку,…, але з іншого боку,…” “Що дивує? У чому утруднення?...” “Яке виникає питання? Про що потрібно дізнатися?...”
 • 2. Пошук і знаходження рішення:
 • “Визначте самостійно…”, “Зробіть висновок…”, “Як ми можемо відповісти на це питання?...”
 • 3. Створення продукту:
 • “Придумай схему…”, “Зарифмуй правило…”
 • Традиційний урок
 • До читання. Вчитель готує до сприйняття, наприклад: “Зараз я розповім про письменника” або “Сьогодні дізнаємось про…”
 • Під час читання. Вчитель сам читає вголос новий текст, діти слухають
 • Після читання. Учні відповідають на питання вчителя і перечитують текст, за завданнями вчителя
 • Продуктивне читання
 • До читання. Учні прогнозують зміст тексту: “Передбачте, про що цей текст, за його назвою… А ілюстрація підтверджує це?” Виникає мотивація до читання.
 • Під час читання. “Читаємо і ведемо діалог з автором: задаємо питання, прогнозуємо відповіді, перевіряємо себе за текстом”. Виникає читацька інтерпретація.
 • Після читання. Обговорюємо і уточняємо позицію автора

Урок на засадах особистісно- компетентнісного підходу складові уроку

Сучасні підходи у навчанні

 • Пошуково-дослідницька діяльність дітей: сформулюй припущення, вислови свою думку
 • Творча діяльність: рольові ігри, завдання на розвиток уяви тощо
 • Індивідуальний підхід: «Для тих, хто добре читає», «Подорож в минуле», «Цей цікавий світ»
 • Диференціація: принцип міні-максу
 • Контрольно-оцінювальна діяльність: «Перевір себе», «Порівняй свою відповідь з текстом», «Знайди помилки»

Форми проведення сучасних уроків

 • Проблемно -
 • пошуковий діалог
 • Урок-дискусія (навч. діалог, полілог)
 • Урок-спостереження
 • Урок-пошук
 • Урок-практикум
 • Урок-гра
 • Урок творчості

Смисл уроку – цілепокладання

 • Особливості – від проектування процесу навчання за змістом до проектування процесу навчання за цілями.
 • В основу цілепокладання проектуються ключові, міжпредметні, предметні компетентності.

Слова-орієнтири для визначення цілей уроку

 • Традиційний підхід
 • Особистісно-компетентнісний підхід
 • Розуміти вимоги
 • Вчити формулювати ціль (мету)
 • Знати (сформувати знання …)
 • Формувати потребу в знаннях (бачити проблему), конструювати способи, досліджувати
 • Вчити працювати з різними джерелами
 • Вчити вибирати джерела знань
 • Систематизувати
 • Вчити систематизувати
 • Узагальнювати
 • Вчити виділяти спільне і відмінне
 • Навчити виконувати певні дії (сформувати вміння) при розв’язуванні задачі
 • Вчити вибирати способи розв’язування задачі
 • Оцінити
 • Формувати критерії оцінки, здатність до незалежної оцінки
 • Закріпити
 • Модифікувати, перегрупувати, навчити застосовувати
 • Перевірити
 • Вчити прийомам самоконтролю
 • Проаналізувати (помилки, досягнення учнів)
 • Формувати здатність до самооцінювання

Очікувані результати

 • Вимоги до загальноосвітньої підготовки
 • Індивідуальні досягнення учня
 • Знання
 • Я хочу взнати …
 • Діяльність
 • Я зможу пояснити…
 • Я хочу зрозуміти …
 • Я взнаю як це зробити …
 • Я навчуся це зробити …
 • Я зроблю …
 • Я перевірю …
 • Творчість
 • Я створю … Я придумаю …
 • Я зміню … Я знайду …
 • Емоційно-ціннісна сфера
 • Я прагну до … Я хочу досягти …
 • Я дуже ціную … Я схвалюю …
 • Я відчуваю, що мені потрібно …
 • Я буду наслідувати …
 • (Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підруч.
 • / О.Я. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.)

Проблемно-пошуковий діалог

 • Хід діалогу непередбачуваний
 • Проектувати урок виходячи з аналізу поставлених цілей
 • Враховувати особливості навчальної діяльності дітей
 • Прогнозувати варіативність дитячих дій

Особливості проектування уроку

 • Передбачати варіативність розгортання подій
 • Бути прогностичним (передбачати всі можливі сценарії розгортання подій)
 • Мати значний запас змісту
 • У центрі проекту – діяльність дітей, а не педагога

Особливості проекту уроку

 • План-конспект уроку
 • Проект уроку
 • Тема, мета, створити умови для …
 • Яким чином робити? Етапи уроку …
 • Наповнення етапів навчальним матеріалом
 • Методи, прийоми, техніки
 • Очікуваний результат
 • Все це стосується учителя
 • Очікуваний результат: зміни, які відбудуться з дітьми
 • Що повинен зробити учень, щоб з ним відбулися зміни?
 • Що повинен зробити вчитель, щоб зміни відбулися
 • Особлива увага дитячим діям

Система навчальних завдань до уроку (компетентнісний підхід)

 • Завдання, які випереджують виклад нового матеріалу (мотивація діяльності учнів )
 • Результат – особистісне значення нового знання чи вміння: «Я буду знати як …»,«Я зрозумію, як можна …», «Якщо я вмітиму …, то»
 • Завдання, які супроводжують відкриття нового матеріалу
 • Результат – теоретичні відомості, правила, зразки виконання, моделі тощо
 • Репродуктивні завдання (рівень «розумію») – виконуються за зразком.
 • Результат – відновлення щойно отриманої інформації

Система навчальних завдань до уроку (компетентнісний підхід)

 • Тренувальні завдання (рівень «застосування») – виконуються за інструкцією вчителя або з коментуванням
 • Результат – вправляння у застосуванні нових знань
 • Завдання (життєві,комплексні, практично орієнтовані), які розв’язуються у частково змінених умовах (рівень «обгрунтування»)
 • Результат – виявлення учнями ознак предметної компетентності
 • Рефлексія діяльності на уроці
 • Результат – відстеження власних досягнень: «Я знаю, що …», «Я можу пояснити …», «Я розумію …», «Я вмію зробити …»
 • (Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підруч.
 • / О.Я. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.)

Очікувані результати

 • Вимоги до загальноосвітньої підготовки
 • Індивідуальні досягнення учня
 • Знання
 • Я знаю …
 • Діяльність
 • Я можу пояснити… Я розумію …
 • Я знаю як це зробити …
 • Я вмію це зробити … Я роблю …
 • Я перевіряю …
 • Творчість
 • Я створюю … Я придумую …
 • Я змінюю … Я знаходжу …
 • Емоційно-ціннісна сфера
 • Я прагну до … Я хочу досягти …
 • Я дуже ціную … Я схвалюю …
 • Я відчуваю, що мені потрібно …
 • Я буду наслідувати …
 • (Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підруч.
 • / О.Я. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.)

Урок на засадах компетентнісного підходу і особистісний розвиток молодшого школяра

 • Запитання до учнів
 • Кл. вч. учасників АТМ
 • Звичайні класи
 • Легко і цікаво навчатися
 • 44%
 • 37%
 • Подобається формулювати проблеми
 • 43%
 • 35%
 • Подобається оцінювати різні факти, ідеї, рішення
 • 53%
 • 40%
 • Подобається вивчати проблему з різних точок зору
 • 37%
 • 30%
 • Подобається виконувати завдання з логічним навантаження
 • 45%
 • 37%

Особливості уроку на засадах особистісно-компетентнісного підходу

 • Інтерес і мотивація учнів до початку уроку
 • Цілепокладання уроку
 • Характер навчальних завдань
 • Час «говоріння» учнів на уроці порівняно з активним поясненням учителя
 • Активність учня на уроці
 • Перевага стилю спілкування «учитель-учень»
 • Психологічний клімат уроку
 • Рефлексія уроку
 • Прийоми, методики, технології викладання
 • Форма організації навчальної діяльності
 • Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

Домашнє завдання

 • Особливості:
 • Звуження шансів на роботу в зоні найближчого розвитку
 • Емоції учня спрямовані не на актуальні, а на віртуальні ситуації (Що скаже вчитель?)
 • Д/Р невизначена ситуація; притаманні страхи, тривоги, невпевненість
 • Д/З різнорівневі на вибір (за складністю, за способом виконання), добровільні, творчі

Результати впровадження особистісно-компетентнісного підходу:

 • формування компетентності «вміння вчитися» і «вміння жити»:
 • самостійно визначати мету діяльності
 • виявляти зацікавленість навчанням, докладати вольових зусиль
 • організовувати свою працю для досягнення результату
 • добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв'язання завдання
 • виконувати в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції
 • володіти прийомами і навичками самоконтролю і самооцінки, рефлексії

Культура педагогічної взаємодії впливає на формування у дитини:

 • Культура педагогічної взаємодії впливає на формування у дитини:
 • активної чи пасивної життєвої стратегії
 • відповідних рис характеру
 • ментальності
 • відповідних звичок та поведінки

Рефлексія педагогічної взаємодії (за Ш. Амонашвілі)

 • Якою мене бачать мої вихованці?
 • Чи відчувають вони мою любов?
 • Чи вважають вони,що я їх розумію?
 • Чи є в них підстави вважати мене справедливою, доброю, чуйною людиною?
 • Чи хотіла б я, щоб зі мною так розмовляли, як я з ними?
 • Чи хотіла б я, щоб мене зараз так виховували, як я їх?
 • Від чого вони страждають? Чи знаю я про ці переживання, чи навіть не здогадуюся?
 • КВНЗ
 • “ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ”
 • doshkilnaosvita@mail.ru

Особливості проекту уроку

 • План-конспект уроку
 • Проект уроку
 • Тема, мета, створити умови для …
 • Яким чином робити? Етапи уроку …
 • Наповнення етапів навчальним матеріалом
 • Методи, прийоми, техніки
 • Очікуваний результат
 • Все це стосується учителя
 • Очікуваний результат: зміни, які відбудуться з дітьми (зрозуміють, приймуть,, не погодяться, відкриють спосіб дій)
 • Що повинен зробити учень, щоб з ним відбулися зміни? (Згадати, зіткнутися з протиріччями, відокремити знання від незнання, знайти спосіб розвʼязання)
 • Що повинен зробити вчитель, щоб зміни відбулися (методи прийоми, техніки)
 • Особлива увага дитячим діям


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка