1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)Скачати 30,27 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір30,27 Kb.

1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни

Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)

 • Чернівецький національний університет
 • імені Юрія Федьковича
 • "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 • Перший проректор, декан
 • ________ (ініціали, прізвище)
 • „___” серпня 2008 року
 • РОБОЧА ПРОГРАМА
 • (за кредитно-модульною системою навчання)
 • з _______________________________________________________
 • (назва навчального предмета)
 • ________________________________________________________
 • для напряму підготовки (спеціальності) _____________________
 • (номер, назва спеціальності
 • ________________________________________________________
 • або спеціальностей)
 • ________________________________________________________
 • ________________________________________________________
 • ________________________________________________________
 • Факультет _______________________________________________
 • ________________________________________________________
 • Кафедра ________________________________________________
 • ________________________________________________________
 • Курс
 • Семестри
 • Всього годин
 • К-сть кредитів
 • Лекції (год)
 • Практичних
 • (семінарських)
 • (год)
 • Лабораторних
 • (год)
 • Індивідуальна робота (год)
 • Самостійна
 • робота (год)
 • Розрахункові, графічні роботи (сем)
 • Курсові роботи (сем)
 • Заліки
 • (семестр)
 • Екзамен
 • (семестр)
 • Денна
 • Заочна
 • Примітка
 • І. Титульна сторінка передбачає такі позиції:
 • - назва ВНЗ (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
 • - у правому верхньому куті: „ЗАТВЕРДЖУЮ” (перший проректор – прогр. дисц. гум. та соц.-екон циклу) всі інші прогр. затверджує декан;
 • - по центру – назва „Робоча програма з навчальної дисципліни”(наприклад, дис. „Соціальна педагогіка”, для студентів напряму підготовки “...”, факультет, кафедра);
 • - сітка годин, яка має повністю відповідати робочому навчальному плану. (див. зразок)

Зразок оформлення другої сторінки (1-3 курси)

 • Робоча програма складена на основі __________________________
 • __________________________________________________________
 • (назва типової програми, дата затвердження)
 • __________________________________________________________
 • Робоча програма складена ___________________________________
 • (прізвище, ім'я, по батькові викладача,
 • __________________________________________________________
 • який відповідає за складання)
 • Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _____________
 • __________________________________________________________
 • протокол № ____________
 • "______" ___________________ 2007 року
 • Завідувач кафедри ____________________ /_________________/
 • (підпис) (прізвище, ініціали)
 • Схвалено методичною радою (назва) факультету
 • "____ " серпня 2007 року
 • Голова методичної ради
 • (назва) факультету ______________________/__________/
 • (підпис) (прізвище, ініціали)
 • Примітка
 • ІІ. Зворотна сторона титульного листка включає такі позиції:
 • - на основі якого документа скла-дається робоча програма (на ос-нові ОПП, ОКХ чи типової нав-чальної програми, затвердженої і рекомендованої МОН України);
 • - ким складена, модифікована, авторська робоча навчальна програма тощо;
 • - де і коли затверджена робоча навчальна програма (засідання кафедри , протокол № ___від_____), підпис зав. каф.;
 • - ким і коли схвалена (метод. радою факультету, протокол № ___від____ );
 • - підпис голови метод. ради.
 • (див. зразок)
 • погоджують програму дисц. фундамен. та проф.-орієнт. циклу з НМК напряму підг. факультету на якому вона читається.
 • Погоджено з НМК напряму. Голова НМК - підпис

1. Пояснювальна записка

  • 1.1 Мета викладання дисципліни
  • 1.2 Завдання вивчення дисципліни
  • 1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
 • Примітка
 • - мета, завдання курсу;
 • - компетенції (це знання основних положень, розуміння зв`язків та структури навчальної дисципліни, набуті уміння та ціннісні орієнтації, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни, передбачені ОКХ);
 • - інші специфічні особливості призначення програми.
 • (див. зразок)

2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни “Соціальна педагогіка” та навчальної діяльності студента

 • Компетенції (прогнозовані результати навчання)
 • Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)
 • Зміст навчального елементу
 • Вид заняття
 • Види діяль-ності та поточ-ного кон-тролю на занят-ті
 • ІНДЗ (за вибором)
 • Кількість балів за ІНДЗ
 • Всього балів за види навч. занять НЕ
 • Л
 • С
 • Ср
 • Пр
 • Лаб
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Результати навчання
 • Знати і розуміти основні поняття соціальної педагогіки, категорії, її завдання та функції.
 • НЕ 1.1. (Лекція) Соціальна педагогіка як самостійна галузь педагогічного знання. Принципи та форми соц.-педаг. діяльності
 • [10, 5, 17]
 • Поняття соціальної педагогіки, її обєкт і предмет
 • Основні категорії соціальної педагогіки
 • Завдання і функції соціальної педагогіки
 • 2
 • -
 • -
 • -
 • -
 • конспект лекції
 • Пошукова інформаційна робота на тему: “Розвиток соціальної педагогіки в країнах зарубіжжя”
 • Продовження
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Розуміти систему закономірностей та принципів соціально-педагогічної діяльності.
 • Знати та вміти класифікувати методи соціально-педагогічної діяльності, основні організаційні форми соціально-педагогічної діяльності.
 • (Семінарське заняття)
 • Принципи, методи та форми соціально-педагогічної діяльності
 • [15, 5, 17]
 • Поняття про закономірності й принципи соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика
 • Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності
 • Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності
 • -
 • 2
 • -
 • -
 • -
 • Термінологічний диктант.
 • Тестування.
 • Обговорення проблемних питань - робота в групах.
 • Розуміти й розрізняти поняття соціальна педагогіка та соціальна робота.
 • Знати систему наук до якої входить соціальна педагогіка та систему наук соц. педагогіки.
 • Вміти визначити місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук.
 • (Самостійна робота)
 • Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину й суспільство
 • [8, 5, 17]
 • Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину і суспільство
 • Система наук, які входять до складу соціальної педагогіки
 • Спільне та відмінне у науках соціальна педагогіка та соціальна робота
 • -
 • -
 • 2
 • -
 • -
 • Тестування.
 • Складання таблиці-опори “Система наук соціальної педагогіки”.
 • Складання порівняльної табл. (відповідності) “Спільне та відмінне у науках соц.педагогіка та соц.робота”
 • Всього годин
 • Примітка
 • - структура розроблена і встановлена університетом;
 • - дана структура є складовою програми і видається кожному студенту на початку вивчення дисципліни для постійного самоконтролю своєї діяльності при вивченні того чи іншого змістового модуля (ЗМ) навчального елементу [НЕ]. (див. зразок)
 • Модуль – це дисципліна. Змістовий модуль – це змістова частина логічно завершеного навчального матеріалу дисципліни, яка розглядається. ЗМ може бути не менше двох. Навчальний елемент – це кожна тема, яка передбачена для вивчення ЗМ. Вивчення НЕ може здійснюватись через такі форми організації навчального процесу: лекція, семінарське заняття, практичне, самостійна робота тощо.

3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

 • № ЗМ
 • НЕ
 • в яких
 • передба-
 • чено СМ
 • Тема, завдання самостійної роботи
 • Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи
 • Список рекомендованої літератури до теми
 • НЕ 1.3
 • Примітка
 • - порядковий номер видів завдань;
 • - перелік змісту видів завдань для самостійної роботи;
 • - шкала оцінювання кожного виду роботи за шкалою ECTS та національною шкалою;
 • - обґрунтування вимог та критеріїв оцінювання до кожного виду самостійної роботи;
 • - список рекомендованої літератури до кожної теми, що виноситься на самостійну роботу із зазначенням сторінок.
 • - завдання визначені для самостійної роботи виконують усі студенти;
 • - зміст завдань може бути різного рівня складності з урахуванням різного рівня підготовки студентів (диференційовані завдання);
 • - особлива увага має надаватися студентам, які потребують індивідуальної допомоги в організації навчання.
 • (див. зразок)

4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)

  • 1. ...
 • 2 . …
 • 3. …
 • 4. …
 • 5. …
 • 6. …
 • 7. …
 • Примітка
 • різні види індивідуальної, творчої, науково-дослідної роботи [реферати, часткові дослідження, ессе та інші].
 • (див. зразок)

5. Модуль контроль (контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

  • 1. ...
 • 2 . …
 • 3 . …
 • 4 . …
 • 5 . …
 • 6 . …
 • 7 . …
 • Примітка
 • - перелік контрольних питань для перевірки [підсумкового контролю, залік чи іспит];
 • - перелік питань за змістом самостійної роботи для поточного та підсумкового контролю.
 • - засвоєння навчальної дисципліни в цілому;
 • - питання є основою для складання варіанту [білету] .
 • (див. зразок)

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

 • Примітка
 • - критерії оцінювання навчальних досягнень студентів;
 • - обґрунтування вимог та критерії оцінювання до кожного виду самостійної роботи;
 • - шкала оцінювання та переведення балів у національну та європейську системи оцінювання

7. Література до дисципліни

 • Основна література
 • (до дисципліни)
 • Література до змістового модулю 1
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Література до змістового модулю 2
 • ...
 • Додаткова література
 • (до кожної теми)
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Примітка
 • - найновіші видання з дисципліни за останні п’ять років;
 • - наявність їх у бібліотеці, кафедрі, факультеті [Інтернет, з повним оформленням позицій – кількість сторінок];
 • - додаткова: найновіші [за останні три роки] статті, тези, [періодика: журнали, газети].
 • (див. зразок)

2. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах КМСОНП

 • Навчальна дисципліна
 • Модуль 1
 • (розділ)
 • Модуль 2
 • Модуль 3
 • Модуль n
 • Модуль
 • контроль
 • (екзамен, залік)
 • Навчальний елемент 2.1
 • Навчальний елемент 2.2
 • Навчальний елемент 2.3
 • Навчальний елемент 1.1
 • (Тема)
 • Навчальний елемент 1.2
 • Навчальний елемент 3.1
 • Навчальний елемент 3.2
 • Навчальний елемент 3.3
 • Навчальний елемент n.1
 • Навчальний елемент n.2
 • 100 балів
 • 30 балів
 • 70 балів

Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів

 • Рейтингова оцінка з дисципліни
 • Оцінювання в системі ECTS
 • Оцінка за національною шкалою
 • Залік за національною шкалою
 • 90 - 100
 • А
 • 5 (відмінно)
 • Зараховано
 • 82-89
 • В
 • 4 (добре)
 • 75-81
 • С
 • 4 (добре)
 • 69-74
 • D
 • 3 (задовільно)
 • 60-68
 • Е
 • 3 (задовільно)
 • 35 - 59
 • FX
 • Не зараховано
 • 1 - 34
 • F
 • 2 (незадовільно)
 • з обов’язковим повторним курсом


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка