2. Цикл політики Визначення проблемиСкачати 129,64 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.12.2016
Розмір129,64 Kb.
  1   2   3
 • Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу
 • Оцінка успішності політики та її коригування. Аналіз політики в контексті «реальної політики»
 • 2014 року
 • 2. Цикл політики
 • Визначення проблеми - з’ясування потреби урядових дій з тих чи інших проблем
 • Встановлення порядку денного – з’ясування того, на яких специфічних аспектах проблеми слід зосередити увагу уряду і тих хто повинен займатися їх розв’язанням.
 • Формулювання пропозицій політики – висунення альтернативних пропозицій щодо розв’язання наявних проблем.
 • Ухвалення політики – відбір однієї із запропонованих пропозицій, створення політичної підтримки для неї та впровадження її через прийняття відповідного повноважного рішення.
 • Впровадження політики – заходи по реалізації поставлених цілей політики.
 • Оцінювання та зміна політики – систематична оцінка якості діяльності і результативності виконання програми з метою вивчення її впливу, внесення пропозиції щодо змін та виправлень.
 • 3. Оцінювання / моніторинг
 • Моніторинг - продукування інформації стосовно причин і наслідків альтернатив політики і державних програм. Дає відповідь на питання: «Що сталося і чому?»
 • Оцінювання - створення інформації щодо дієвості політики. Дає відповідь на питання: «Що це дає?»
 • 4. Основні функції моніторингу в аналізі політики
 • Узгодженість
 • Аудит
 • Звітування
 • Пояснення
 • Інформація, на основі якої здійснюється моніторинг, повинна бути:
 • релевантна;
 • надійна;
 • обґрунтована.
 • Ключові питання:
 • Хто визначає критерії вимірювання?
 • Як вони обчислюються?
 • Які джерела інформації?
 • Хто ставить питання?
 • Який період часу обирається для моніторингу?
 • Хто визначає, що вважається ефективним і продуктивним, або яку цінність мають гроші?
 • 5. Критерії моніторингу («індикатори якості»)
 • Повинні:
 • визначати прогрес у русі до досягнення цілей;
 • визначати проблемні сфери;
 • позитивно впливати на поліпшення управління персоналом: підвищувати звітність (основа для планування і контролю, надання інформації для відстеження заходів організації, основа для системи оцінювання працівників);
 • бути узгодженими в часі й між окремими підрозділами;
 • бути порівнюваними за подібністю;
 • бути чіткими й добре визначеними;
 • вимірювати лише те, що входить до сфери відповідальності менеджера;
 • не повинні бути незалежними від оточення, в якому відбувається прийняття рішень;
 • бути вичерпні і відбивати важливі сфери піклування;
 • обмежуватися ключовими питаннями якості;
 • стосуватися конкретних потреб і умов організації;
 • встановлювати реалістичні цілі.
 • 6. Формативний моніторинг
 • Формативний моніторинг – аналіз впровадження, який відстежує яким чином програма адмініструється чи управляється для того, щоб отримати зворотний зв’язок, що слугуватиме для поліпшення процесу впровадження.
 • якою мірою програма доходить до відповідної цільової аудиторії?
 • чи відповідає надання послуг тому, що закладено в програму при її розробці?
 • які ресурси витрачені при виконанні цієї програми?
 • 8. Вплив політики
 • Вплив політики - з’ясування ефективності політики в ролі офіційного засобу розв’язання проблеми (насамперед дії на намічені групи населення).
 • Чи досягла політика поставлених цілей?
 • Чи є зміни передбачуваними або запланованими?
 • Вплив політики – суміш її результатів та наслідків.
 • Результат політики (policy outputs) – те, що реально зроблено в процесі реалізації або виконання політичних рішень або заяв.
 • Наслідки політики (policy outcomes) – очікувані / неочікувані кінцеві результати свідомої діяльності або бездіяльності.
 • Вплив на цільову проблему можуть здійснювати:
 • Чинна програма;
 • Непередбачувані зміни (наслідок взаємодії «інтерференції» з іншими програмами);
 • Довгострокові наслідки попередніх програм.
 • 9. Види впливу політики
 • Політичний вплив – вплив на виборців (збільшення / зменшення довіри і підтримки) та легітимність і стабільність політичної системи.
 • Економічний вплив – вплив на загальне розміщення ресурсів (розподіл сукупного багатства) на макро-, мезо- та мікро- рівнях.
 • Соціальний вплив – політика, спрямована на заміну поведінки.
 • 10. Характерні виміри впливу політики
 • політика впливає на ті суспільні проблеми та на тих людей, на які вона спрямована;
 • політика може мати передбачувані та непередбачувані наслідки;
 • політика може вплинути не на ті ситуації чи групи, на які вона спрямована;
 • політика має наслідки як для поточного стану, так і для майбутнього;
 • політика має як позитивні наслідки (вигоди), так і негативні (витрати)
 • Різновиди витрат:
   • прямі витрати на здійснення політики
   • непрямі витрати
   • альтернативні витрати
 • впливи політики можуть бути або матеріальні, або символічні;
 • реалізація політики впливає на розуміння проблеми та генерування нових проблем.
 • 11. Оцінювання політики
 • Оцінювання політики – підсумовування, оцінка або експертиза політики щодо її змісту, здійснення, досягнення цілей та інших результатів.
  • Спрямоване на ідентифікацію чинників, що сприяють / не сприяють успіху політики.
  • Передбачає застосування певної шкали цінностей до наслідків політики.
 • 12. Функції оцінювання
  • надійна та адекватна інформація про функціонування політики, її дієвість;
  • сприяє з’ясуванню та критиці цінностей, які лежать в основі вибору цілей і завдань політики;
  • сприяє застосуванню інших аналітичних методів;
  • сприяє визначенню нових альтернатив або їх перегляду, демонструє ефективність дії обраної раніше альтернативи.
 • 13. Оцінювання політики відрізняється від інших форм аналізу політики тим, що:
    • воно призначене для прийняття рішень і спрямовується на аналіз проблем у тому вигляді, як їх визначили виробники рішень, а не аналітики;
    • це дослідження, включене в структуру політики, а не в структуру науки;
    • воно часто викликає конфлікт між дослідниками і практиками;
    • воно зазвичай не публікується.
 • 14. Проблеми оцінювання
  • невизначеність щодо цілей політики;
  • труднощі щодо встановлення причинності;
  • розпорошеність впливів політики;
  • труднощі щодо отримання даних;
  • офіційний опір;
  • обмеження в часі;
  • брак впливу оцінювання;
  • обмеженість порівнянь з іноземним досвідом.
 • 15. Напрямки оцінювання політики
 • стосовно цілей, яких вона повинна досягти;
 • стосовно її фактичного впливу.
 • 16. Головні аспекти оцінювання
  • Які фінансові витрати?
  • Хто і в якій кількості отримає вигоди?
  • Чи має місце дублювання?
  • Чи виконується прийнята політика належним чином?
 • Важливо:
   • оцінювати вплив політики на потреби чи проблеми, на вирішення яких вони (заходи політики) націлені;
   • порівняти «те, що дійсно відбулося, з тим, що сталося б, якби програму ніколи не було здійснено».
 • 17. Методи оцінювання
 • І. Експериментальний – порівняння двох груп (експериментальної (залученої до програми) та контрольної), вибраних випадково з цільової групи населення.
 • ІІ. Квазіекспериментальний – експериментальна група порівнюється з іншою, схожою за багатьма характеристиками (можливість впливу на показники груп внутрішніх характеристик більше ніж програмної діяльності).
 • ІІІ. Порівняльний:
   • Порівняння ситуації «до» та «після» реалізації програми.
   • Порівняння ситуації, що склалася після реалізації політики, з екстрапольованою тенденцією розвитку минулого стану.
   • Порівняння суб’єктів.
   • Систематичні опитування.
 • 18.1 Оцінка політики з точки зору її початкових цілей
  • Оцінювання публічної політики – це об’єктивна, систематична, емпірична перевірка впливу, який мають поточні політики й публічні програми на свої цільові групи з точки зору цілей, які вони мають досягти
  • Політика:
  • Може відійти від задуму.
  • Обслуговувати не тих клієнтів.
  • Держслужбовці можуть виконувати не ту роботу, яка планувалася.
  • Передбачає:
  • Визначення, що має означати реалізація програми.
  • Визначення ступеня толерантності в досягненні цих цілей окремих установ / їхніх угруповань.
  • Необхідно нагромадити інформацію про ступінь, до якої реалізуються програмні цілі. Джерела інформації:
 • Адміністративна реєстрація;
 • Опитування фактичних / потенційних клієнтів;
 • Спостереження.
 • 18.2 Оцінка політики з точки зору її початкових цілей
  • Де неможливо дійти згоди з приводу конкретних і повнозначних цілей:
  • Відмова від оцінювання.
  • Поставити питання і чекати, коли персонал дійде згоди.
  • Оцінювач сам формулює декларацію про цілі.
  • Оцінювач сприяє формулюванню цілей колективними зусиллями, провівши переговори з практиками реалізації.
  • Полишити проблему цілей і здійснювати поглиблене, виважене оцінювання.
  • Опитування представників цільової групи про те, що вони вважають цілями програми.
 • 18.3 Оцінка політики з точки зору її початкових цілей
  • Як слід визначити або вимірювати успіх у досягненні цілей?
 • можливе застосування непрямих показників (комплексу показників);
 • слід пам’ятати, що оцінка суб’єктивного характеру буває упередженою та необгрунтованою;
 • необхідно визнати норми, за якими визначатиметься успіх;
 • необхідно виявити та визначити побочні ефекти (шкода, надлишкові вигоди) відносно головних цілей;
 • інформація, необхідна для оцінки, може бути наявна в неадекватному вигляді, або взагалі відсутньою;
 • необхідно відмежувати вплив програми від інших чинників:
  • можлива взаємодія кількох програм на цільову групу (деякі програми можуть діяти лише у зв’язку з іншими);
  • важко розмежувати довготривалі наслідки попередніх програм із впливом наявної;
 • необхідно проаналізувати розподіл впливу (дезагрегація): як розподіляється виграш, і чи дійсно виграють ті групи, які потребують цього найбільше;
 • оцінити згоду з приводу відносних пріоритетів множинних цілей
 • 19. Презентація результатів оцінювання
 • не обмежуватися резюмуванням висновків дослідження. Треба чітко сформулювати наслідки політики та надати рекомендації щодо наступних дій;
 • завжди пам’ятати про підтекст політики;
 • повідомляти результати мовою, зрозумілою для тих, хто приймає рішення;
 • необхідно повідомляти про обмеження дослідження;
 • якщо в організації чиниться опір втіленню / оприлюдненню висновків оцінювання, його текст (звіт) може безслідно зникнути;
 • треба звіряти результати оцінки з «прихованим порядком денним цілей»;
 • попит на оцінку існує при зміні керівництва;
 • проблема прийнятності результатів оцінювання виникає й у клієнтів НУО та фундаторів програми;
 • до якої міри слід оприлюднювати результати оцінювання?
 • Споживання результатів оцінювання – політичний процес.
 • 20. Оцінювання може бути використано
 • для затримки прийняття рішень;
 • для виправдання та легітимації вже прийнятих рішень;
 • для обстоювання політики перед виборцями, спонсорами, громадськістю;
 • для уникнення дискусій щодо майбутньої політики.
 • 21. Оцінювання як політичний процес
 • є формою переговорів, а не пошуком об’єктивної «істини»;
 • те, що насправді вважається успіхом і невдачею - питання суперечностей і конфліктів;
 • може застосовуватися учасниками для просування своїх справ чи інтересів, або свого визначення проблеми;
 • числа означають те, що виробники політики хочуть, щоб вони означали:
   • коли дослідження проводиться тими, хто впроваджує політику (чи їхніми колегами), то вони покажуть, що політика дала хороші результати;
   • якщо дослідження виконується незалежним аналітиком, вони дадуть негативний ефект;
   • чим краще проводиться дослідження, тим менша ймовірність того, що воно покаже позитивний вплив.
 • може вплинути на спосіб використання ресурсів і на спосіб захисної реакції інших учасників;
 • від його результатів залежать чиїсь кар’єрні перспективи, репутація, вигоди;
 • кількісний аналіз того, як політика вплинула на проблему, може бути способом легітимації процесу вироблення політики;
 • дослідження впливів політики переростає у формування контексту порядку денного, в якому проблема визначається і конструюється (формулюється).
 • Необхідно пам’ятати про цілі оцінювання, практичні обмеження та політичний контекст.
 • 22. Наслідки оцінювання
  • Варіанти розвитку політики:
  • припиняється;
  • модифікується (політика наступництва);
  • триває (продовжується):
   • - сила інерції;
   • - спеціальне рішення уряду;
   • - невдалі пропозиції щодо припинення або наступництва.
 • 23. Значення способу розподілу вигод та витрат для майбутнього політики
  • Невеликі витрати і великі вигоди
  • Великі витрати і великі вигоди
  • Великі витрати і невеликі вигоди
  • Невеликі витрати і невеликі вигоди
 • 24. Види припинення або наступництва
  • Функціональний аспект – виконання певної функції (повноваження).
  • Організаційний аспект – організації схильні до продовження свого існування.
  • Діяльність програми легше припинити ніж діяльність організації:
  • в організації більше прихильників, ніж у програми;
  • з точки зору цілей програму оцінити легше ніж організацію, яка має багато цілей;
  • більшість програм матиме своїх критиків.
  • Політичні діячі, процес, результати процесу політики значною мірою залежать від існуючої політики.
  • При здійсненні політики припинення / наступництва:
  • необхідно зважати на «політичний» та «природний» контексти;
  • визначити часові рамки (опір та можливість маневру);
  • можливість залишення у розпорядженні організації частини ресурсу;
  • заходи по послабленню шкідливих перехідних або розподільчих впливів на персонал, клієнтів, розміщення засобів реалізації;
  • делегітимізацію теорії або аргументів, на яких вибудовувалась політика.
 • 25.1 Політика припинення
  • Аспекти політики і організацій, які зачіпатиме припинення політики:
  • функціональні;
  • організаційні;
  • публічні політики;
  • програми.
  • Причини, через які припинення політики зустрічається вкрай рідко
  • інтелектуальне небажання;
  • політики мають тривати довго, вони отримують значні інвестиції;
  • для припинення політик немає політичних стимулів;
  • інформацію про невдачу політики можуть ігнорувати;
  • політика чи програма з часом стає «утішником»;
  • інституційна незмінність;
  • динамічний консерватизм;
  • конфлікти навколо припинення вельми брутальні;
  • законодавчі перешкоди;
  • великі витрати, пов’язані з ініціюванням припинення;
  • несприятливі наслідки;
  • зволікання і відмова;
  • вартість припинення може розглядатися в аспекті шкоди, яку вона може завдати іншим програмам.
 • 25.2 Політика припинення
  • Хто наполягає на припиненні політики:
  • опозиціонери;
  • «економи»;
  • реформатори.
  • Чинники, сприятливі для припинення політики
  • коли до влади приходить новий уряд чи нова адміністрація;
  • делегітимація ідеологічної матриці, в яку була вбудована ця політика;
  • збурення, що ослаблює прихильність до нинішніх політик;
  • може бути, що для політики визначено термін її припинення.
  • Припинення політики треба проводити так, щоб пом’якшити неприємності для тих, кого це зачіпає.
  • Ідеологія – явна чи прихована – є мотиваційною й визначальною силою, що стоять за діями з припинення.
  • Припинення (часткове чи повне) спрямоване на окремі програми.
 • 26. Політика наступництва
  • Стереотипи:
  • Не звертають увагу на наступництво (переоцінюють ступінь інноваційності);
  • Аналітик та виробник рішення можуть почати все з «чистого аркуша».
  • Політичні діячі можуть обіцяти інновації, але після обрання вони успадковують рішення і пріоритети своїх попередників.
  • Традиції політики можуть утворити значний масив консенсусу, що суттєво утруднює розробку «нових» підходів.
  • Публічну політику можна вважати причиною самої себе, а не наслідком існування «проблеми».
  • Наступництво:
  • низька ймовірність «радикально нової» сфери діяльності, неохопленої раніше державною політикою;
  • необхідність нової політики, як правило, породжується незадовільністю попередньої;
  • наявність попередніх зобов’язань існуючої політики, які неможливо проігнорувати.
 • 27. Типи наступництва
 • лінійне;
 • консолідація;
 • розчеплення;
 • нелінійне.
 • Процес змін в континуумі зі збереженням політики:
 • чинна програма може бути розширена на новий набір клієнтів;
 • її масштаби збільшені (охоплюватимуть нові періоди часу чи географічні області);
 • перегляд стандартів якості для існуючої програми;
 • індексована;
 • розширена завдяки зовні генерованим вимогам.
 • 28. Інновація відбувається рідко:
   • «нове питання» потребує мобілізації достатньої підтримки для того, щоб воно потрапило до «порядку денного»;
   • подолання опору уряду проти його розгляду;
   • вимагає більше довгострокових ресурсів;
   • «нові» питання мають тенденцію до формування в контексті нинішньої політики та інституцій;
   • «нова» політика може бути реінкарнацією політики, що реалізовувалась (була відкинута) в минулому.
  • Виробники політики можуть вирішити «вбрати інновацію в старі шати», щоб досягти прийняття політики (і навпаки).
 • 29. Труднощі політики наступництва
  • наражається на більш згуртовану протидію;
  • передбачає зміну існуючих, а не створення нових організацій;
  • інтерактивний вплив на інші види політики та інші програми;
  • легше виокремити результати політики інновацій ніж наступництва.
 • 30. Представлення політики
  • Виробникам політики притаманно казати, що сама політика добра, але її представлення погане.
  • Використання ідей щоб здобути політичну підтримку, відбираючи її в опонентів, і все це для того, щоб контролювати політику.
  • Політики можуть досягати успіху на символічному рівні чи рівні відкритих запевнень, але зазнавати поразки на практиці.
 • 31. Базові розходження тлумачень
 • Хоча аналіз тенденцій – головний інформаційний контекст, в якому проблеми виникають і вирішуються, вони можуть бути такими, якими ви їх хочете бачити:
  • індикатори;
  • сенс;
  • важливість.
 • 32. Інтерпретативна природа політики
  • Факти вимагають інтерпретатора. Проблеми політики почасти містяться в очах тих, хто їх зрить.
  • Вироблення політичного курсу є, в свою чергу, постійною боротьбою за класифікаційні критерії, категорійні межі та визначення ідеалів, що й обумовлює людську поведінку.
  • Політична діяльність – це «лінгвістично побудована «діяльність». Можна сказати, що це стосується і мови, й ідей, які ця мова виражає чи замовчує.
  • Політична діяльність є процесом вибору того чи іншого тлумачення.
 • 33. Метафори та аналогії як засіб тлумачення
  • Аргументація в політиці – це стратегічна образність для переконливості й, зрештою, для політичної мети.
  • Дії мають не лише безпосередні результати, а й побічні, непередбачені, другорядні й третьорядні наслідки, довгострокові й ланцюгові наслідки. Мова політики, власне, і сповнена метафор, які змальовують широкі суспільні наслідки окремих дій.
 • 34. Мова конфігурує і структурує публічну політику
 • Використання поняття політики – це також введення централізованого контролю: орієнтація на досягнення цілей підкреслює силу повноважних осіб порівняно із заявами клієнтів чи місцевими інтересами, або навіть з інертністю організації.
 • Ті, хто ухвалює рішення, в основному окреслюють політичні дебати (в ЗМІ) в термінах, що відповідають їхній політиці.
 • Виміри влади:
 • участь і рішення - контроль над порядком денним;
 • мобілізація упереджень;
 • формування бажань і очікувань та маніпуляція міфами й символами.
 • Боротьба за владу – це боротьба за встановлення дискурсу, в якому конфігурується проблема.
 • 35. Необхідність аналізу мови політики
 • Одне поняття може мати багато тлумачень, необхідно зрозуміти як вони з’являються та як використовують ці тлумачення в політичній боротьбі.
 • «Систематичний аналіз політики зосереджується на тому, що уряди роблять, чому вони це роблять і яке це має значення. Він надає меншого значення тому, що уряди кажуть. Напевно, це – слабкість аналізу політики. Ми зосереджуємося на заходах уряду, а не на його риториці» (Томас Р. Дай).
 • Аналіз політики повинен виявляти інтерес до комунікативної, символічної та спотворюючої природи вироблення політики.
 • 36. Функції головних понять
 • Головні поняття сповнені двозначностей і проблем витлумачення, що робить їх об’єктом політичної боротьби:
 • Виражають цінності;
 • Формулюють цілі;
 • Слугують засобами дій / бездіяльності;
 • Задають стандарти;
 • Слугують критеріями оцінки;
 • Розділяючи, водночас об’єднують людей.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка