Абсолютний (про температуру)Сторінка1/30
Дата конвертації10.01.2017
Розмір3,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
A

A 1. (Absolute) абсолютний (про температуру)

А 2. (Acceleration) прискорення

А 3. (America) Америка

А 4. (American) американський

А 5. (ammeter) амперметр

А 6. (atomic) атомний

Al (A one) першокласний, першосортний

ААА 1. (amalgam) амальгама

ААА 2. (American Automobile Association) Американська ав­томобільна асоціація

АА 1. (Auto Answer) автовідповідь

АА 2. (Automated Assembly) автоматизоване збирання

АААІ (American Association for Artificial Intelligence) Амери­канська асоціація штучного інтелекту

AAAS (American Association for the Advancement of Science) Американська асоціація сприяння розвиткові науки

ААІ (Application to Application Interface) інтерфейс зв'язку між застосуваннями

AAR (Automatic Alternative Routing) маршрутизація з авто­матичним обминанням несправних вузлів

AASW (American Association of Scientific Workers) Амери­канська асоціація наукових працівників

АВА (American Bankers Association) Американська асоціація банкірів

АВС 1. (Application Building Classes) класи побудови застосу­вань

АВС 2. азбука, азбучна істина, алфавіт

АВСА (American Business Communications Association) Аме­риканська асоціація зв'язків (по комунікаціях у сфері бізнесу)

ABCD (A Better Circuit Description Language) удосконалена мова описування ВІС

ABD (АСР Buffer Descriptor) дескриптор буфера АСР

abend (ABnormal END) аварійна зупинка

АВІ (Application Binary Interface) прикладний двійковий інтерфейс; двійковий інтерфейс прикладних програм

ABIOS (Advanced Basic Input/Output System) удосконаленії ба­зова система вводіння- виводіння (IBM PS/2) abs t (absolute temperature) абсолютна температура ABSTI (Advisory Board of Scientific and Technological Infor­mation) Консультативна рада з наукової і технічної інфор­мації

АС 1. (Adaptive Control) адаптивне керування AC 2. (Advice of Charge) платіжне повідомлення AC 3. (Alternating-Current) змінний струм; який працює на

змінному струмі; імпульсного типу АС 4. (Analog Computer) аналоговий комп'ютер (компутор),

аналогова обчислювальна машина, АОМ АС 5. (Answer Complete) кінець відповіді (код) АС 6. (Awaiting Connection) лінія в режимі чекання АСА 1. (Active Configuration Area) ділянка пам'яті для збері­гання активної конфігурації (модема) АСА 2. (American Communication Association) Американська

асоціація зв'язку

АСВ 1. (Adapter Control Block) блок керування адаптером АСВ 2. (Audio Conference Bridge) міст аудіо-конференції АСС 1. (Accumulator) акумулятор, нагромаджувальний регістр,

суматор

АСС 2. (All Charge Card) мініатюрна плата фірми All Compu­ters Inc., що вбудовується в панель мікропроцесора 80286 і поповнює його засобами керування оперативною пам'яттю АСС 3. (Area Control Center) зональний центр керування ACCEL (Automatic Circuit Card Etching Layout) система про­грам автоматичного трасування

ACCES (Automated Catalog of Computer Equipment and Soft­ware) автоматизований каталог засобів обчислювальної техніки і програмних засобів

ACD 1. (Automatic Call Distribution) автоматичне розподілян­ня викликів ACD 2. (Automatic Call Distributor) пристрій автоматичного

розподіляння викликів АСЕ 1. (Access Control Equipment) апаратура керування

доступом

АСЕ 2. (Advanced Computing Environment) передові комп'ю­терні (компуторні) середовища

АСЕ 3. (Asynchronous Communications Element) адаптер асин­хронного зв'язку

АСІА (Asynchronous Communications Interface Adapter) адап­тер інтерфейсу асинхронної о зв'язку

АСК (ACKnowlcdgement) квитування, підтвердження прийо-му(прийняття), знак підтвердження одержання

ACL I. (Access Control List) список доступу, таблиця доступу

ACL 2. (Association for Computer Linguistics) Асоціація з ком­п'ютерної (компуторної) лінгвістики (США)

АСМ 1. (Association for Computer Machinery) Асоціація з проб­лем обчислювальної техніки (США)

АСМ 2. (Association for Computing Machinery) Асоціація з комп'ютерної (компуторної) техніки

ACMS 1. (Application Control and Management Systems) при­кладна система контролю і керування (адміністрування);

система керування прикладними програмами

ACMS 2. (Automated Connection Manager Server) сервер авто­матизованого керування з'єднуваннями

АСР (Ancillary Control Process) процес допоміжного керування

АСРА (Association of Computer Programmers and Analysts) Асоціація програмістів і системних аналітиків ЕОМ (США)

ACS 1. (Access Control Store) нагромаджувач керування до­ступом

ACS 2. (Automated Cartridge System) автоматизована карт-риджна система

ACT 1. (Audio Conference Terminal) кінцева апаратура для мовленнєвої конференції

ACT 2. (Automatic Code Translation) автоматичне перетво­рювання коду

ACTLU (ACTivate Logical Unit) активований логічний пристрій

ACTPU (ACTivate Physical Unit) активований фізичний пристрій

ACU I. (Acknowledgement signal Unit) інформаційний блок, у якому підтверджується одержання повідомлення, підтверд-жувальний інформаційний блок

ACU 2. (Automatic Calling Unit) автоматичний викличний при­стрій

ACU 3. (Availability Control Unit) пристрій керування доступом

ACU 4. (Address Computation Unit) пристрій обчислювання адреси

ACU 5. (Alarm Control Unit) блок керування аварійною сигна­лізацією

ACU 6. (Automatic Calling Unit) пристрій автоматичного ви­кликання, пристрій автовикликання к _ АСРІ С М^^ Co^cp^to. Po^ Ue^a^ ^с^

y^a^UW^ ^&^Р ^^^^ ^ У

AD (Analog-to-Digital) аналої о-цифровий

ADA (Automatic Data Acquisition) автоматичне збирання даних

ADAC (Analog-Digital-Analog Converter) аналого-цифро-ана-логовий перетворювач, АЦАП

ADAS (Architecture Design and Accessment System) система проектування та оцінювання архітектури

ADB 1. (Apple Desktop Bus) шина настільних пристроїв

ADB 2. (Application Data Base) база даних прикладних задач

ADC 1. (Analog-Digital Conversion) перетворювання з аналогового виду на цифровий

ADC 2. (Analog-Digital Converter) аналого-цифровий перетво­рювач, АЦП

ADC 3. (Analog-to-Digital Converter) аналого-цифровий пере­творювач

ADCP (Advanced Data Communication Protocol) удосконале­ний протокол обміну даними

ADE (Automatic Design Engineering) техніка автоматичного (машинного) проектування

ADES (Automatic Digital Encoding System) автоматична цифрова система кодування

ADF (Automatic Document Feeder) автоматичний заванта­жувач оригіналів (у копіювальному пристрої)

ADHS (Analog Data Handling System) система обробляння (опрацьовування) аналогових даних

ADI (Autodesk Device Interface) інтерфейс із периферійними пристроями

ADIS (Automatic Data Interchange System) система автома­тичного обміну даними

ADL (Animation Description Language) мова описування муль­типлікаційних зображень

ADMD (ADministrative Management Domain) область адміні­стративного керування

ADMS (Automated Data Management System) автоматизована система обробляння (опрацьовування) даних

ADP 1. (Automatic Data Plotter) автоматичний графопобудовник

ADP 2. (Automating Data Processing) автоматичне обробляння (опрацьовування) даних

ADPC (Automatic Data Processing Center) центр автоматичного обробляння (опрацьовування) даних

ADSC (Automatic Data Service Center) центр послуг для авто­матичного обробляння (опрацьовування) даних

ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) асиметрична цифрова абонентська лінія

ADT (Application Design Tool) інсіру ментальні засоби скла­дання прикладних програм

ADU (Application Definition Utility) службова програма оз­начень та описів

ADX (Automatic Data eXchange) автоматична станція обміну даними

АЕ 1. (Absolute Error) абсолютна помилка

АЕ 2. (Arithmetic Element) арифметичний (аритметичний) елемент

АЕ 3. (Arithmetic Expression) арифметичний (аритметичний) вираз

АЕА (American Electronics Association) Американська асо­ціація з електроніки

АЕС (Automatic Error Correction) автоматичне виправляння помилок

AERE (Atomic Energy Research Establishment) Науково-до­слідний центр з атомної енергії

AES 1. (American Electrochemical Sodety) Американське електро­хімічне товарнетво

AES 2. (Application Environment Specification) специфікація прикладних програм

AES 3. (Asynchronous Event Scheduler) асинхронний плану­вальник подій

AES 4. (Auto Emulation Switching) автоматичне перемикання емуляції

AESC (American Engineering Standards Committee) Амери­канський комітет технічних стандартів

AF 1. (Audio Frequency) звукова частота

AF 2. (Auxiliary Flag) допоміжний прапорець (переносу)

AFA, a f a (Audio-Frequency Amplifier) підсилювач звукової частоти

AFAIK (As Far As I Know) наскільки я знаю

AFIPS (American Federation of Information Processing Societies) Американська федерація товариств по оброблянню (опра­цьовуванню) інформації

AFIT (Automatic Fault Isolation Tester) автоматичний тестер для знаходження й локалізації несправностей

AFN (Access Feeder Node) вузол, що забезпечує доступ (у мережі)

AFP (Advanced Function Printer) програма підтримки друку­вання па віддаленому від головної ЕОМ принтері

AFR (Automatic Fomnat Recognition) автоматичне розпізнаван­ня формату

AFT (Automatic Fine Tuning) автоматичне точне настро­ювання

AGA (Advanced Graphics Adapter) вдосконалений графічний адаптер

AGC (Automatic Gain Control) автоматичне регулювання під­силювання

AHT (Aggregate /Hardware Test) тест апаратної частини

АІ 1. (Artificial Intelligence) штучний інтелект

АІ 2. (Automated Instruction) програмоване навчання

АІА 1. (Aircraft Industrial Association) Асоціація авіаційної промисловості

АІА 2. (American Institute of Architects) Американський інсти­тут архітекторів

АІА 3. (Apple Integration Architecture) архітектура інтеграції фірми Apple

АІВ (АСР I/O Buffer) буфер вводінпя виводіння АСР

AIB (Advanced Information Bulletin) бюлетень нової інформації

AIC (Automatic Information Center) автоматичний інформа­ційний центр

АІСЕ 1. (American Institute of Chemical Engineers) Американ­ський інститут інженерів-хіміків

АІСЕ 2. (American Institute of Consulting Engineers) Американ­ський інститут інженерів-консультантів

AID (Attention IDentification) символ (код) повідомлення про перервання

АІЕ (American Information Exchange) американський інфор­маційний обмін

AIFF (Audio Interchange File Format) файловий формат для обміну аудіоданими

АІІЕ (American Institute of Industrial Engineers) Американський інститут промислових інженерів

AIL (Airborne Instruments Laboratory) літакова вимірювальна

лабораторія АІО (Analog Input/Output) вводіння-виводіння аналогових

даних

AIS (Association of Industrial Scientists) Асоціація наукових працівників, що працюють у промисловості

12

AISI (As I Sec It) як я бачу, на мою думку

AIT (Average Instruction Time) середня тривалість викону­вання команди

AIWM (American Institute of Weights and Measures) Амери­канський інститут ваг і мір

АІХ (Advanced Interactive executive) розширена версія UNIX, версія системи UNIX

Algol (ALGOrithmic Language) алгол (алгоритмічна мова)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка