Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школіДата конвертації28.02.2017
Розмір24,1 Kb.
 • Адаптація
 • учнів 5 класу
 • до навчання
 • в основній школі
 • Актуальність
 • «2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін».
 • Додаток 1 до листа МОН України
 • від 24.05.13 № 1/9-368
 • Перехід учнів з початкової школи до основної пов’язаний із змінами умов навчання п’ятикласників і справедливо вважається кризовим періодом.

Причини труднощів періоду адаптації

 • Різка зміна умов
 • навчан-ня
 • збільшився обсяг і кількість навчальних предметів;
 • збільшилось тижневе навантаження;
 • розширилося коло вчителів-предметників, з якими учні мають постійно спілкуватися;
 • розмаїтість і якісне ускладнення вимог, що висувають перед учнем різні вчителі-предметники;
 • на зміну першій учительці прийшов класний керівник;
 • відбувся перехід на кабінетну систему навчання;
 • змінився статус “старшого”
 • у початковій школі на “наймолодшого” – в основній.
 • Що робити, коли ображають старшокласники?
 • Як впоратись із зростанням кількості уроків, а, отже, і домашніх завдань?
 • Як стати значимою людиною для класного керівника?
 • Як не загубитись в просторах школи?
 • Як розподілити час на перерві і для переходу в інший кабінет, і для підготовки до наступного уроку, і для відпочинку, і для відвідання їдальні?
 • Як налагодити відносини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, темпераменту?

Причини труднощів періоду адаптації

 • Вікові особли-вості учнів
 • фізичні та фізіо-логічні
 • зміни
 • початок статевого
 • дозрівання;
 • інтенсивний ріст
 • тіла;
 • зростання
 • фізичного
 • навантаження на
 • всі органи;
 • нерівномірність
 • фізичного розвитку
 • і нервової системи
 • підвищена
 • втомлюваність;
 • зниження рівня
 • концентрації уваги;
 • часта зміна настрою;
 • уповільнення будь-
 • якої діяльності;
 • зниження успішності
 • нестій-кість психіки

Причини труднощів періоду адаптації

 • Органі-заційні
 • недолі-ки
 • відсутність чітких
 • вимог до учня;
 • дезорганізованість
 • педагогічного та
 • учнівського
 • колективів
 • недоскона-ла система організації навчально-виховного процесу
 • неправильні методи виховання
 • в сім’ї
 • несприймання
 • дитини;
 • відсутність єдиних
 • вимог з боку
 • батьків;
 • жорстоке
 • ставлення
 • до дитини;
 • занадто лояльне
 • ставлення до
 • дитини
 • низька організованість;
 • неуважність і недисциплінованість на уроках;
 • низький рівень працездатності ;
 • зниження інтересу до навчання і його результатів;
 • високий рівень тривожності.

Причини труднощів періоду адаптації

 • Проблеми наступності у навчанні
 • недоліки розвитку інтелектуальних здібностей – вищих форм мислення, що не розвинулися в початковій школі;
 • неповноцінність навичок, зокрема навичок читання, письма, лічби;
 • несформованість понятійного мислення;
 • відсутність мотивації навчання;
 • несамостійність учнів;
 • деіндивідуалізація, знеособлювання підходу вчителів-предметників до учнів;
 • високі вимоги учителів-предметників, які часто не бачать різниці між п’ятикласниками й іншими учнями основної школи;
 • предметне навчання (важко переключитися з одного виду діяльності на інший).

Дезадаптація

 • Дезадаптація учнів – порушення процесу пристосування до нових умов навчання, що характеризується зниженням успішності в навчанні, неадекватною поведінкою учнів, зниженням самооцінки, підвищеним рівнем тривожності.
 • Прояви дезадаптації:
 • у вигляді реакції активного протесту (агресивність, негативізм, напруженість, роздратованість);
 • у вигляді пасивного протесту (депресія, страх, відсутність інтересу до навчання та шкільного життя);
 • у вигляді реакції тривожності (невпевненість, напруженість, нестійкий контакт з однолітками).

Ознаки успішної адаптації п’ятикласника

 • успішне засвоєння навчального матеріалу;
 • готовність до виконання вимог учителів без попереднього заохочення;
 • адекватне сприймання оцінок учителя;
 • активність, уважність, стриманість на уроках;
 • позитивне оцінювання власних дій і результатів докладених зусиль;
 • спілкування з однокласниками та учнями старших класів;
 • вміння робити правильний вибір…

Робота з визначення адаптації п’ятикласника до нових умов навчання

 • Робота з визначення адаптації п’ятикласника до нових умов навчання
 • в школі ІІ ступеня дуже важлива, бо діти вступають у новий період життя, протягом якого йде становлення особистості.
 • Ефективний перебіг процесу адаптації до навчання в основній школі забезпечать цілеспрямоване координування дій адміністрації школи, учителів-предметників, класного керівника, просвітницька робота з батьками та діагностична і консультативна робота практичного психолога і соціального педагога.

Методичні рекомендації

 • Адміністрації школи забезпечити:
 • попередній розподіл педагогічних кадрів для роботи у майбутніх 5-х класах;
 • розроблення методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховного процесу у 5-х класах;
 • дотримання санітарно – гігієнічних вимог у гімназії;
 • постійний контроль за діяльністю класного керівника, учителів-предметників, які викладають у 5-х класах, при потребі надавати допомогу.

Методичні рекомендації

 • Вчителям - предметникам,
 • які читають у 5-х класах:
 • враховувати в навчально - виховному процесі вікові психофізіологічні особливості учнів;
 • враховувати труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п’ятикласників у виборі термінології, методичних прийомів;
 • не перевантажувати учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, дозувати їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку;
 • стежити за темпом уроку: високий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал;
 • налагоджувати емоційний контакт з класом та з батьками учнів;

Методичні рекомендації

 • Вчителям - предметникам, які читають у 5-х класах:
 • не використовувати оцінку як засіб покарання учня: оцінка досягнень повинна орієнтуватись на успіх, сприяти мотивації навчання, а не її зниженню;
 • фіксувати позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порівнювати учнів одного з одним, а порівнювати певні досягнення сьогодні і вчора);
 • розвивати навички самоконтролю, вміння оцінювати свою роботу і роботу класу;
 • забезпечувати наступність вимог між початковою і середньою школою;
 • на засіданнях методичних об’єднань розглянути критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та здійснити порівняльний аналіз вимог в основній школі;

Методичні рекомендації

 • Вчителям - предметникам, які читають у 5-х класах:
 • формувати активно – пізнавальне ставлення до свого предмету;
 • розвивати навички самостійної роботи: користування додатковою літературою, словниками, довідниками, інтернет – ресурсами;
 • спонукати учнів до вивчення правил, практичного їх застосування за допомогою інтерактивних методів (робота в групах, парах, форма діалогу);
 • розвивати уважність, вміння зосереджуватися на окремих деталях;
 • дотримуватися єдиних вимог до усного та писемного мовлення;
 • на кожному уроці проводити фізкульт - хвилинки;
 • виховувати почуття відповідальності за одержані знання, переконувати учнів у майбутньому їх застосуванні;

Методичні рекомендації

 • Вчителям - предметникам, які читають у 5-х класах:
 • не створювати ситуацій, що травмують психіку, під час виставлення оцінок за контрольні роботи, семестрові тощо; виставляти оцінки не формально, а з урахуванням особистих досягнень кожного учня;
 • враховувати принципи роботи з обдарованими дітьми, які мають високі потенційні здібності;
 • під час навчально – виховного процесу та на уроках фізичного виховання , під час позаурочних, позашкільних заходів враховувати стан здоров’я школярів.

Методичні рекомендації

 • Вчителям початкових класів :
 • прагнути не механічного заучування, а осмисленого запам’ятовування учнями правил та основних понять з навчальних дисциплін;
 • працювати над розвитком зв’язного мовлення учнів, логічного мислення, орфографічної грамотності (подвоєння приголосних, апостроф);
 • активізувати роботу на розвиток концентрації та обсягу уваги.

Методичні рекомендації

 • Класним керівникам:
 • спланувати роботу зі здійснення соціально-педагогічного супроводу за результатами діагностичних досліджень;
 • спільно з практичнм психологом та соціальним педагогом провести батьківські збори щодо актуальних проблем виховання дітей молодшого підліткового віку, зокрема «Психологія співпраці: як будувати свої взаємини з підлітком?», проводити групові та індивідуальні консультування батьків з проблем адаптації.

Методичні рекомендації

 • Практичному психологу та соціальному педагогу:
 • забезпечити соціально – психологічний супровід навчально– виховного процесу в період адаптації;
 • створити і організувати роботу корекційних груп учнів, які відчувають труднощі у навчанні та спілкуванні;
 • постійно проводити індивідуальне консультування батьків і учнів з проблемних питань навчання та виховання;
 • провести тренінги з учнями 5-х класів, спільні заняття учнів та батьків для зменшення емоційної напруги, створення належних умов навчання і виховання дітей в сім’ї і школі.

Потрібно знати дитину,

 • Потрібно знати дитину,
 • знати її силу і слабкості,
 • розуміти її думки, переживання, бережно доторкнутися до її серця…
 • В. О. Сухомлинський

Пам’ятка батькам

 • Не забувай, що найважливіші зустрічі для кожної людини - це зустрічі з дітьми. Звертайте більше уваги на них - ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині.
 • Не картай себе, якщо не можеш зробити чогось для своєї дитини. Картай — якщо можеш, але не робиш. Пам'ятай: для дитини зроблено не достатньо, якщо не зроблено всього.
 • Дитина - це не тиран, що заволодіває усім твоїм життям, і не тільки плід плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку життя дало тобі на збереження і на розвиток творчого вогню. Це розкріпачена любов матері і батька, в яких буде рости не «наша», «своя» дитина, а душа, дана на збереження.
 • Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби їй того, чого не хотів би, щоб робили твоїй.
 • Люби свою дитину всякою - не дуже талановитою, невезучою, дорослою. Спілкуючись з нею, радій тому, що дитина - це свято, яке поки що з тобою.

Пам'ятайте:

 • Якщо дитину постійно критикувати - вона вчиться ненавидіти.
 • Якщо дитина живе у ворожнечі - вона вчиться агресивності.
 • Якщо дитину висміють - вона стане замкнутою.
 • Якщо дитина зростає у докорах - формується почуття провини.
 • Якщо дитину підбадьорюють - вона починає вірити в себе.
 • Якщо дитину хвалять - вона вчиться бути вдячною.
 • Якщо дитина зростає в чесності - вона вчиться бути справедливою.
 • Якщо дитина живе у безпеці - вона вчиться вірити людям.
 • Якщо дитину підтримують - вона вчиться цінувати себе.
 • Якщо дитина живе у розумінні і доброзичливості - вона вчиться знаходити любов у цьому світі

Особливості соціалізації молодшого підлітка

 • прагнення уникнути ізоляції, як в класі, так і в малому колективі;
 • підвищений інтерес до питання «співвідношення сил» в класі;
 • вимагання шанобливого, серйозного та довірливого, «недитячого» ставлення до себе;
 • яскраво виражена емоційність.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка