Академія медичних наук україни інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єваСторінка1/9
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім. С.П.ГРИГОР'ЄВА
Артамонова Н.О., Буслович Ф.Ю., Масіч О.В.,

Овсяннікова Л.М., Сульдіна З.П.ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У МЕДИЦИНІ:

порядок оформлення звіту

методичний посібник

Київ

2002


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………..

3
Терміни та визначення……………………………………..

5

1.

Планування патентних досліджень………………………..

7

2.

Порядок оформлення звіту про патентні дослідження…..

10

2.1.

Загальна структура звіту…………………………….……

10

2.2.

Основна частина звіту про патентні дослідження……….

11

2.2.1

Розділ Г.1. Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)…………………………………………………

11


2.2.2

Розділ Г.2. Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності………………………….

17


2.2.3

Розділ Г.3. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності……………………………………...

22


2.2.4

Загальні висновки звіту…………………………………….

26
Перелік посилань …………………………………………..

27
Додаток I……………………………………………………

28
Додаток II……………………………………………………

51

ВСТУП
Об'єктивна оцінка творчого потенціалу медичної галузі - складова частина проблеми її піднесення і розвитку на основі застосування передових технологій. Тому введення з 1.01.98 р. у дію нового державного стандарту України - ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення" свідчить про зацікавленість держави у створенні досконалої конкурентоспроможної продукції [1]. Згідно з ДСТУ 3575-97 проведення патентних досліджень є обов'язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють в Україні, які цілком або частково фінансуються з державного бюджету, що повною мірою стосується закладів медичної галузі.

Основні положення ДСТУ 3575-97, процес визначення патентоспроможності ОГД, особливості інформації про об'єкти промислової власності та інше розглянуто в методичних рекомендаціях [2, 3].

Мета розробки даного посібника - запропонувати фахівцям медичної галузі і патентним працівникам деякі особливості технології проведення патентних досліджень і складання звітної документації з прикладами та коментаріями.

Патентні дослідження, проведені на високому професійному рівні, дозволяють об'єктивно оцінити технічний рівень і конкурентоспроможність ОГД, що є підставою для подальшої комерціалізації нововведення (ОГД).

Патентні дослідження виконуються протягом життєвого циклу ОГД.

Оскільки життєвий цикл ОГД (ДСТУ 3278-95) це сукупність взаємопов’язаних процесів створення, використання та послідовного удосконалення ОГД, то він має такі стадії [4]: • Дослідження та обґрунтування розробки;

 • Науково-дослідна робота над створенням продукції (НДР);

 • Дослідно-конструкторська робота (ДКР);

 • Виробництво (продукції);

 • Поставлення на виробництво;

 • Експлуатація (споживання) або застосування продукції тощо

Кожна стадія життєвого циклу являє собою творчий процес, який виконується суб’єктом господарчої діяльності та закінчується створенням відповідної продукції, що має корисні властивості і призначена для використання споживачем.

У медичних установах системи Академії медичних наук України виконуються фундаментальні та прикладні науково-дослідні дослідження, яким відповідають такі стадії життєвого циклу ОГД, як: • Дослідження та обґрунтування розробки;

 • Науково-дослідна робота над створенням продукції (НДР).

Усі стадії життєвого циклу ОГД є самостійним об’єктом планування та фінансування, у процесі якої проводять роботи, що належать до даної стадії.

Стадія “Дослідження та обґрунтування розробки” триває від виникнення задуму до обґрунтування можливості й доцільності створення ОГД. На цій стадії здійснюється прогнозування, перспективне та поточне планування, розробка наукових проектів та складання “Запиту на фінансування проекту” згідно галузевих стандартів АМНУ.

Стадія “Науково-дослідна робота над створенням продукції (НДР)” полягає у виконанні НДР згідно вимог затвердженого “Запиту на фінансування проекту” та “Календарного плану робіт” (технічного завдання або договору, угоди, контракту, протоколу тощо). На цьому етапі виконується сукупність робіт з метою пошуку перспективних принципів та шляхів створення нового або удосконалення існуючого ОГД. При цьому необхідно пам'ятати, що етапи науково-дослідної роботи є частинами НДР, зміст та термін виконання яких встановлюють у запиті на виконання НДР.

При виконанні патентних досліджень (ПД) здійснюють такі види робіт:на етапі планування НДР:

 • визначення патентоспроможності ОГД - НДР (технічного рівня, новизни);

 • визначення ситуації стосовно використання прав на об'єкти промислової власності (динаміка патентування, взаємне патентування, документи-аналоги, ліцензійна діяльність фірм).

на етапі виконання і завершення НДР:

 • визначення технічного рівня, новизни отриманих результатів ОГД (винаходу/винаходів);

 • визначення ситуації стосовно використання прав на об'єкти промислової власності (динаміка патентування, взаємне патентування, документи-аналоги, ліцензійна діяльність фірм);

 • виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності.

Порядок здійснення ПД такий: розробка завдання; розробка регламенту пошуку; пошук, обробка інформації і оформлення довідки про пошук; систематизація та аналіз інформації; оформлення звіту про ПД.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Аналог (об'єкт-аналог) - об'єкт господарської діяльності, який використовують за одним призначенням і характеризують схожою номенклатурою техніко-економічних показників.

Аналог (патент-аналог) - охоронний документ, одержаний у різних країнах на одне й те саме технічне рішення (винахід) одним й тим самим заявником.

Вид роботи (на стадії життєвого циклу продукції) - частина стадії життєвого циклу продукції, що є самостійним об'єктом планування і фінансування, у процесі якої проводять роботи стосовно даної стадії.

Виконавець НДР (ДКР) - фізична або юридична особа, що виконує НДР (ДКР, ДТР).

Винахід - результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, який відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і застосовується у промисловості.

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Дослідження і обґрунтування розробки - стадія життєвого циклу продукції від виникнення задуму до обґрунтування можливості і доцільності створення винаходів і матеріалів.

Дослідження ринків збуту (наприклад, медичних послуг) - безперервна обробка інформації про усі аспекти ситуації на ринку за допомогою даних офіційної статистики, комерційної інформації, рекламних проспектів та ін.

Етап науково-дослідної роботи - етап НДР, частина НДР, що є об'єктом планування і фінансування, на якій виконують певне завдання.

Життєвий цикл об'єкта господарської діяльності - сукупність взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обгрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування матеріалу.

Конкурентоспроможність - найважливіша комплексна ринкова характеристика товару (технології або послуг), його спроможність бути проданим на конкретному ринку у певний термін за наявності аналогічних товарів-конкурентів.

Кон'юнктура ринку - умови, що склалися на ринку у певний період часу і в конкретному місці, регіоні.

Ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), який видають особі (ліцензіату), на використання об'єкта промислової власності на певних умовах.

Науково-дослідна робота (НДР) із створення продукції - сукупність робіт, які виконують із метою вишукування перспективних принципів і шляхів створення нової або модернізації існуючої продукції (технології), яку виготовляють.

Науково-технічний звіт про НДР - сукупність документів, які містять систематизовану інформацію про виконану НДР і/або її етапи.

Об'єкт господарської діяльності - продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин та тварин); спосіб (профілактики, діагностики, лікування, прогнозування та ін.); .

Об'єкти промислової власності - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та зазначення походження або найменування місця походження товарів.

Патент - юридично-технічний документ, який засвідчує право на винахід (корисну модель, промисловий зразок).

Патент-аналог - див. аналог.

Патентна ситуація відносно об'єкта господарської діяльності - сукупність даних про правову охорону об'єктів промислової власності.

Патентні дослідження - системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, який випливає з правової охорони об'єктів промислової власності. Дослідження технічного рівня, тенденцій розвитку об'єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності і патентної чистоти.

Патентоспроможність - властивість, яку дістає об'єкт господарської діяльності, його складові частини, що відповідають умовам надання правової охорони відповідно до чинного законодавства.

Порушення прав власників чинного охоронного документа - будь-яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Суб'єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа будь-якої організаційно-правової форми.

1. ПЛАНУВАННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Планування патентних досліджень розпочинається із складання і виконання завдання, регламенту пошуку та довідки про пошук, які є обов'язковими додатками А, Б, В до звіту про патентні дослідження (додаток I).

Завдання.

Має на увазі, що патентні дослідження проводять на всіх етапах життєвого циклу об'єкта з урахуванням результатів дослідження попереднього етапу. Завдання на кожному етапі має свій порядковий номер.

Слід мати на увазі, що метою патентних досліджень на усіх етапах життєвого циклу ОГД, є визначення патентної ситуації відносно ОГД. При заповненні форм завдання (пункт 5.1 - 5.4 ДСТУ 3575-97) слід також правильно зазначити види робіт, виконаних при проведенні патентних досліджень (додаток I):


 • визначення патентоспроможності ОГД (пошук та аналіз патентної й іншої науково-технічної інформації; науково-медичної інформації; аналіз техніко-економічних, медико-соціальних показників ОГД та об'єктів аналогічного призначення; аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД);

 • визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності (статистична обробка патентної документації, наведена в формі Г.1.1; аналіз патентів-аналогів; аналіз можливості застосування відомих об'єктів промислової власності; аналіз відомостей щодо укладених ліцензійних угод та договорів про передачу права власності);

 • виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності (дослідження патентної документації, що стосується ОГД; результатів порівняльного аналізу об'єктів промислової власності та ОГД).

При формуванні предмета патентного пошуку слід ураховувати наступне:

1) предметом пошуку (ОГД) є лише патентоспроможний об'єкт;

2) формулювання мають бути як можна більш стислими і лаконічними, наприклад, "спосіб радіологічної діагностики захворювань щитоподібної залози" або "пристрій для вимірювання температури тіла".

Регламент пошуку (додаток I) становить собою програму, яка визначає галузь проведення пошуку у фондах патентної і науково-медичної інформації. Для визначення галузі пошуку необхідно сформулювати предмет пошуку, обрати джерела інформації, обґрунтувати ретроспективу пошуку і відповідні класифікаційні рубрики (національної патентної класифікації - НПК і міжнародної патентної класифікації - МПК).

Предмет пошуку визначають, насамперед, із урахуванням мети, поставленої в дослідженні і орієнтованої на кінцевий результат, а потім вже - завдань патентних досліджень, категорії об'єкта промислової власності (спосіб, речовина, пристрій).

Коли ОГД є спосіб діагностики і/або лікування захворювання, то предметами пошуку можуть бути: спосіб діагностики і/або лікування в цілому; окремі елементи діагностики і лікування, коли вони являють собою патентоспроможний об'єкт (наприклад, у способі лікування використовується інгаляційне введення препарату); устаткування, на базі якого реалізується даний спосіб.

Приклад: ОГД "Спосіб комплексного лікування хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи" може містити такі складові частини предмета пошуку, як спосіб профілактики хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи, спосіб медикаментозного лікування хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи. При цьому способи лікування синдрому діабетичної стопи можуть містити: лікування посттромбофлебічного синдрому, цукрового діабету, діабетичних ангіопатій, трофічних виразок у хворих на цукровий діабет тощо.

Якщо ОГД - речовина (лікарський препарат), то предметами пошуку можуть бути: склад лікувального препарату; спосіб його одержання; вихідний матеріал (речовина); спосіб лікування з використанням препарату; форма препарату; нова галузь можливого застосування.Приклади:

1. ОГД "Спосіб медикаментозного лікування катаракти" може мати такі складові предмета пошуку, як способи лікування катаракти, фармацевтичні композиції для запобігання катаракті, фармацевтичні композиції для лікування катаракти та ін.

2. ОГД "Спосіб медикаментозного лікування синдрому набутого імунодефіциту (ВІЛ-інфекції)" може складатися з таких частин предмета пошуку, як спосіб імунокоригуючого лікування ВІЛ-інфекції, лікарські препарати імунозамінної дії та ін.

ОГД - пристрій медичного призначення. Предметами пошуку можуть бути: пристрій цілком (загальне компонування, принципова схема); принцип роботи; матеріали, використані для виготовлення окремих елементів; технологія виготовлення; галузь можливого використання.Приклад: ОГД "Способи протезування кровоносної судини" може вміщувати такі складові частини предмета пошуку, як способи протезування кровоносної судини, протези такої судини.

На етапі планування та обгрунтування НДР предмет пошуку конкретизують і виділяють, у разі необхідності, його складові частини. Формулюють предмет пошуку з використанням термінології, прийнятої у відповідній системі класифікації. Індекси міжнародної патентної класифікації й національної патентної класифікації визначають на підставі попереднього пошуку джерел реферативної інформації, який уточнюють за покажчиками класів МПК, НПК.

При відборі країн пошуку за результатами попереднього пошуку визначають коло країн, де дана галузь медичної науки розвинута найбільше. До переліку країн, обов'язкових для вивчення, входять Україна, Росія, Велика Британія, Німеччина, США, Франція, Японія. Крім того, мають вивчатися патентні документи Європейського патентного відомства (ЄРО) і Всесвітньої організації захисту інтелектуальної власності (ВОІВ\WIPO). Назви країн треба вказувати згідно із ДСТУ ВОІВ (додаток II).

При проведенні патентних досліджень на етапі планування та обгрунтування НДР глибина пошуку за патентною й науково-медичною інформацією обирається на період 10 - 15 років, а на етапі виконання НДР і виявлення винаходів глибина патентного пошуку може сягати від 10 до 50 років.

Приклад обгрунтування регламенту пошуку: попередній пошук інформації за фондами України та відомих іноземних країн за останні два роки дозволив виявити, що провідними країнами у розробці ОГД (вказати назву) є Велика Британія, Франція, ФРН, США і Японія. Ретроспективність пошуку приймають 10 років - щодо патентної, науково-медичної та кон'юнктурно-економічної інформації. Це зумовлено ступенем оновлення інформації і достатністю її для розв'язання поставлених завдань.

Завдання і регламент ПП складаються виконавцями спільно із патентознавцем на основі результатів попереднього вивчення патентних та науково-медичних джерел.

Результати проведеного пошуку оформляють як довідку про пошук (додаток I).

На відміну від регламенту пошуку, у довідці наводять більш повні бібліографічні відомості про переглянуті джерела інформації; перелічують організації-тримачі фондів патентної та іншої науково-технічної інформації, використаних при пошуку; найменування джерел патентної інформації, за якими проводили пошук (саме тут указують інтервал пошуку інформації, номери і дати публікацій бюлетенів); найменування джерел науково-медичної і кон'юнктурно-економічної інформації, які були переглянуті при пошуку, із зазначенням дати публікації їх вихідних даних і меж перегляду “від та до”.Наприклад:

1. НРМ Укрмедпатентінформ, розділ 1 “Внутрішні хвороби”, № 1-3,1994- № 2, 2002.

2. Український радіологічний журнал. - Т1, вип. 1, 1993 - Т.Х, вип. 2, 2002.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


2.1. Загальна структура звіту
Згідно з ДСТУ 3575-97 (пункт 7.1) звіт про патентні дослідження складається з таких структурних елементів(додаток I):

 • титульний аркуш;

 • загальні відомості про об'єкт дослідження;

 • список виконавців;

 • зміст;

 • основна частина;

 • додатки.

Титульний аркуш звіту про патентні дослідження має свою форму, яку наведено в додатку I.

Загальні відомості про об'єкт дослідження розміщують безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки. При складанні даного розділу, особливу увагу розробник має спрямувати на правильний вибір та формулювання ОГД, а також його техніко-економічні показники (ТЕП). Об'єктом господарської діяльності в НДР є об'єкт розробки (винахід, що планується), тобто це кінцевий результат, який є метою дослідження. Якщо у дослідженні розглядають два ОГД, наприклад, спосіб діагностики та спосіб лікування, то за кожним з них складають форми звіту окремо.

Згідно з ДСТУ 3575-97 (пункт 3.1.13) ОГД є продукт (пристрій, речовина…); спосіб.Приклади формулювання:

1. Неправильно.

ОГД - удари головного мозку; черепно-мозкова травма; ушкодження головного мозку; наслідки ударів ГМ; діагностика; рентгенівська КТ; прогнозування.

Треба. Спосіб прогнозування розвитку наслідків ударів головного мозку.

2. Неправильно

ОГД - променеві методи моніторингу радіаційних змін у легенях при лікуванні злоякісних пухлин грудної клітки.

Треба. Спосіб діагностики радіаційних змін у легенях.

3. Неправильно

Наведено три ОГД: "діагностика цереброваскулярних захворювань головного мозку з використанням методу МРТ"; "діагностика цереброваскулярної патології з використанням МРТ" та "кореляція даних МРТ і рентгенівської церебральної ангіографії".

Треба. Спосіб променевої діагностики цереброваскулярних захворювань.

4. Неправильно

Наведено три ОГД: "способи сучасної діагностики уражень серця при тривалому спостереженні за хворими на гіпертонічну хворобу різних стадій"; "способи сучасної діагностики уражень нирок при тривалому спостереженні за хворими на гіпертонічну хворобу різних стадій" та "розробити радіонуклідну діагностику алгоритму для виявлення уражень серця та нирок при тривалому спостереженні за хворими на гіпертонічну хворобу різних стадій".

Треба. “Способи променевої діагностики органних порушень серця і нирок”.

5. Неправильно

ОГД: "пацієнти з цереброваскулярною патологією"; "клінічні, інструментальні, МРТ, статистичні методи дослідження".

Треба. "Спосіб променевої діагностики гострої ішемії головного мозку.

Список виконавців (додаток III) додається тільки до НДР. Якщо звіт оформлюють при плануванні дисертації, то виконавця пошуку (здобувача, аспіранта) наводять на титульному аркуші.

Зміст - дивіться додаток I.

2.2. Основна частина звіту про патентні дослідження
Основна частина (додаток I) включає заповненні форми трьох розділів Г. 1, Г. 2, Г. 3, кожен з висновками, та узагальнені висновки.

Усі форми заповнюють з використанням даних, одержаних у результаті проведення тематичного (предметного), іменного (фірмового), нумераційного, патентно-правового пошуків та пошуку патентів-аналогів.2.2.1 Розділ Г.1. Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)
Після систематизації усієї відібраної при пошуку документації проводять попередній аналіз, у результаті якого відбирають винаходи, які становлять інтерес для розробника. Дані про патентну документацію, відібрану для подальшого аналізу, вносять до форми Г. 1. 1. У графі 1 вказують назву об'єкта господарської діяльності і, якщо необхідно - його частин.

У графі 2 - наводять бібліографічні дані відібраного охоронного документа у такому порядку: держава видачі, вид документа (А.с. - авторське свідоцтво, Пат. - патент, А.з. - акцептована заявка, В.з. - викладена заявка, З. - заявка, С. - свідоцтво), номер документа, класифікаційний індекс (МПК А 61……), відомості про заявника та власника охоронного документа (найменування, держава заявника та власника), номер заявки, дата її подання, дата публікації, назва винаходу.

У графі 3 наводять відомості щодо дії охоронних документів на момент проведення патентних досліджень.
Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу


ОГД, його складові частини

Документи на об’єкти промислової власності

бібліографічні дані

Відомості щодо їхньої дії

1

2

3

Спосіб

оцінки післяопе-раційних

ускладнень при реконст-руктивній судинній хірургії


Росія

Пат. № 2058122 RU, МПК A 61 F 2/00, A 61 B 17/12. /Вольгушев В.Е. – З. № 5029045/14; Заявл. 24.02.92; Опубл. 20.04.96. Способ хирургической коррекции окклюзионных поражений сосудов


Не діє


З. № 93004277 RU, МПК A 61 K 31/715, A 61 K 39/04. /Новосибирский филиал Научно-производственного объединения "Фтизио-пульмонология". – Заявл. 1.02.93; Опубл. 10.09.95. Способ профилактики отторжения аллотрансплантата

Не дієДані про науково-технічну документацію, відібрану для наступного аналізу, наводять у формі Г. 1. 2. , вказують найменування ОГД, його складові частини (пункт 1), джерела науково-медичної інформації (пункт 2), їх бібліографічні дані (пункт 3).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка