Актуальність Завдання сучасної школи формування успішної особистості, в основі якого лежать ключові компетентностіСкачати 24,33 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір24,33 Kb.

Перша, найголовніша і найважливіша якість, без якої людина не може бути педагогом, - це глибока любов до дітей, органічна потреба в дитячому колективі, глибока людяність і здатність проникнути в духовний світ дитини, зрозуміти, відчути в кожному з вихованців особисте, індивідуальне. В.О.Сухомлинський

Актуальність

 • Завдання сучасної школи - формування успішної особистості, в основі якого лежать ключові компетентності:
 • бути необхідним як для кожної окремої особистості, так і для суспільства в цілому;
 • надавати можливість індивідууму інтегруватися у суспільство (у знайомих і незнайомих ситуаціях), при цьому зберігаючи незалежність,індивідуальність;
 • сприяти постійному удосконаленню знань і навичок особистості, розвиток творчих здібностей відповідно до потреб часу.

Теоретико-методологічні засади індивідуального підходу досліджувалися багатьма науковцями у різних аспектах:

 • Ш.Амонашвілі, Л. Виготський. С.Рубінштейн вивчали загальні психофізіологічні дитини як основу індивідуального підходу;
 • Б.Ананьєв розглядає розвиток людини в поступовому становленні властивостей у тріаді «індивід – особистість – індивідуальність», доводить, що людина має різні рівні розвитку;

Л.Венгер, Г.Лаврентьєва, О.Проскура , Н.Головань розробляли діагностичні методи для виявлення індивідуальних особливостей дітей;

 • Л.Венгер, Г.Лаврентьєва, О.Проскура , Н.Головань розробляли діагностичні методи для виявлення індивідуальних особливостей дітей;
 • О.Савченко,Я.Ковальчук, С.Логачевська, Т.Кондратенко обґрунтовували необхідність і можливість оптимізації навчання на основі індивідуально-диференційованого підходу.

Індивідуальний підхід є запорукою ефективності педагогічного процесу – він базується:

 • на тому, що будь-який освітній вплив здійснюється через призму індивідуальних особливостей кожної дитини;
 • на знанні індивідуальних особливостей.

Отже, індивідуалізація і диференціація

 • Отже, індивідуалізація і диференціація
 • навчально-виховного процесу - не мета,
 • а засіб розвитку індивідуальності кожного школяра.

Індивідуальний підхід

 • враховує розумовий розвиток, віковий період, індивідуальність особистості, упевненість, ініціативність;
 • формує культуру праці, культуру пошуку, захопленість, самостійність, дослідницький стиль, творчість.

це пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних особливостей з метою забезпечення запрограмованого рівня розвитку особистості

 • Урахування
 • індивідуальних особливостей –

врахування рівня розумового розвитку дітей;

 • врахування рівня розумового розвитку дітей;
 • їх знань і вмінь;
 • пізнавальної та практичної самостійності;
 • інтересів;
 • вольового розвитку;
 • працездатності.
 • Реалізація принципу
 • передбачає:

уважно вивчити кожного учня;

 • уважно вивчити кожного учня;
 • знати їх індивідуальні інтереси;
 • схильності;
 • розвиток;
 • домашні умови.
 • Для цього вчитель
 • повинен:

сформувати позитивне ставлення до навчання;

 • сформувати позитивне ставлення до навчання;
 • підвищити рівень мотивації;
 • покращити показник
 • якості знань
 • Реалізація принципу
 • індивідуального підходу
 • дасть можливість:

своєрідність

 • своєрідність
 • сприймання;
 • мислення;
 • пам'яті;
 • уяви;
 • інтересів;
 • нахилів;
 • здібностей.
 • До індивідуальних
 • особливостей відносять:

cкладання - вивчення індивідуальних карт учня;

 • cкладання - вивчення індивідуальних карт учня;
 • виділення учнів, які потребують індивідуального підходу в першу чергу;
 • складання запиту психологу по розробці індивідуальних рекомендацій;
 • обговорення і прийняття індивідуальних рекомендацій;
 • реалізація індивідуалізації в навчально - виховному процесі.
 • Кроки успіху
 • З досвіду роботи
 • вчителів
 • Врахування рівня
 • розумового розвитку і мислення

Способи в диференціюванні навчальних завдань для молодших школярів:

 • зміст однаковий для всього класу, а для сильних учнів - зменшення часу на роботу, ускладнення способу виконання;

спільне завдання для всього класу, а для слабких дітей - допоміжний матеріал, що полегшує його виконання (зразок,таблиця,

 • спільне завдання для всього класу, а для слабких дітей - допоміжний матеріал, що полегшує його виконання (зразок,таблиця,
 • відповідь, схема) або додаткова допомога вчителя;

використання на одному етапі уроку завдань різного змісту і складності для сильних і слабких учнів;

 • використання на одному етапі уроку завдань різного змісту і складності для сильних і слабких учнів;

самостійний вибір учнями завдання з кількох,запропонованих учителем на етапі закріплення матеріалу;

 • самостійний вибір учнями завдання з кількох,запропонованих учителем на етапі закріплення матеріалу;

Формуюча індивідуалізація сприяє формуванню в учнів індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням і в опорі на індивідуальні особливості нервової системи учня та стиль діяльності, який уже склався.

 • Формуюча індивідуалізація сприяє формуванню в учнів індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням і в опорі на індивідуальні особливості нервової системи учня та стиль діяльності, який уже склався.
 • 4 рівні індивідуалізації
 • на уроках англійської мови

Основними засобами реалізації мотивуючої індивідуалізації є тексти для аудіювання, тексти й книжки для читання, комплекси вправ для навчання усного та писемного мовлення, як ті, що відповідають індивідуальним інтересам запитам учнів, так і ті, що сприяють формуванню у них ціннісних орієнтацій на оволодіння іншомовним мовленням.

 • Основними засобами реалізації мотивуючої індивідуалізації є тексти для аудіювання, тексти й книжки для читання, комплекси вправ для навчання усного та писемного мовлення, як ті, що відповідають індивідуальним інтересам запитам учнів, так і ті, що сприяють формуванню у них ціннісних орієнтацій на оволодіння іншомовним мовленням.

Найбільш ефективним засобом розвиваючої індивідуалізації на уроці є адаптуючі роздавальні картки з різноманітними опорами, які забезпечують найповніше сприйняття іншомовної інформації зі слуху окремими категоріями учнів; на позакласних заняттях - спеціальні комплекси вправ, спрямовані на розвиток особистості учня на матеріалі іноземної мови

 • Найбільш ефективним засобом розвиваючої індивідуалізації на уроці є адаптуючі роздавальні картки з різноманітними опорами, які забезпечують найповніше сприйняття іншомовної інформації зі слуху окремими категоріями учнів; на позакласних заняттях - спеціальні комплекси вправ, спрямовані на розвиток особистості учня на матеріалі іноземної мови

Основні прийоми регулюючої індивідуалізації: зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю і рівня підготовки до конкретного уроку, визначення оптимальної міри допомоги учням з боку вчителя.

 • Основні прийоми регулюючої індивідуалізації: зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю і рівня підготовки до конкретного уроку, визначення оптимальної міри допомоги учням з боку вчителя.

Диференційовані домашні завдання як розвиток індивідуальних здібностей учнів.

 • Індивідуальні – окремим учням класу для перевірки рівня знань конкретного учня на картках або з використанням зошитів з друкованою основою. Їх мета - корекція наявних знань з конкретної теми, заповнення певних прогалин.
 • Групові – група учнів виконує завдання, що є частиною загального класного завдання і оголошується заздалегідь.
 • Завдання на вибір.

На перспективу – три рівні домашніх завдань:

 • Перший рівень - обов’язковий мінімум; завдання має бути зрозумілим і посильним для всіх учнів.
 • Другий рівень – тренувальний, його виконують учні, які бажають добре знати матеріал і без особливих труднощів опановують програму. При цьому вони можуть бути звільнені від завдання першого рівня.
 • Третій рівень – творче завдання - використовується залежно від теми уроку,підготовленості учнів. Його виконують учні, як правило, добровільно, а стимулом для виконання є висока оцінка й похвала.
 • Це написання власної казки,завдання з теми «питання автору»,повідомлення в ролі вчителя, кросворди,складання загадок, тестів.

Робота з обдарованими дітьми

 • виявлення сфери обдарованості дитини, створення банку даних;
 • участь в проектній діяльності в навчально-виховному процесі;

підготовка та участь в олімпіадах конкурсах різних рівнів;

 • підготовка та участь в олімпіадах конкурсах різних рівнів;

Врахування способів сприймання інформації (візуал, аудіал, тактил, кінестет)

 • З метою засвоєння ключової інформації, вчителі, використовуючи логіку й позитивні емоції:
 • ілюструють матеріал як символами, так і образами;

озвучують матеріал як словами, так і звуками (музикою)

 • озвучують матеріал як словами, так і звуками (музикою)

задіюють почуття і пальців рук учнів: дають учням можливість конспектувати і малювати на уроці;

задіюють м’язи: дають можливість рухатися, наприклад, за допомогою командних ігор.

 • задіюють м’язи: дають можливість рухатися, наприклад, за допомогою командних ігор.

Реклама оптимальної системи заходів для надання допомоги школяру, який не встигає

 • Ретельне ознайомлення з навчальними можливостями майбутніх першокласників, виявлення учнів, у яких виникають труднощі у різних видах діяльності і проведення в необхідних випадках спеціальних коригувальних занять (вчитель – батьки).
 • Допомога в плануванні навчальної діяльності (планування повторення та виконання мінімуму вправ для ліквідації прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності щодо аналізу та виправлення типових помилок).
 • Додаткове інструктування під час навчальної діяльності.
 • Стимулювання навчальної діяльності (заохочення, створення ситуацій успіху, спонукання до активної роботи).
 • Контроль за навчальною діяльністю (часте опитування учнів, перевірка всіх домашніх завдань, активізація самоконтролю).
 • Різні форми взаємодопомоги (вчитель – учні – батьки).
 • Додаткові заняття вчителя з учнем.

Комп'ютерна підтримка в навчально-виховному процесі

 • Комп'ютерна підтримка в навчально-виховному процесі має унікальні можливості:
 • дає більше варіантів подачі навчальної інформації (презентації, демонстрації, показ процесів, застосування програмних посібників, використання Інтернету);
 • більше можливостей зацікавити учнів (робота в комп'ютерному класі, робота з мультимедійним обладнанням);
 • створює умови для продуктивної праці з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (перевага – учень сам визначає темп роботи з програмами).

Використання у школі комп'ютерних навчальних програм, інформаційних технологій, Інтернету є визначальною передумовою підготовки учнів, які зможуть ефективно працювати в майбутньому інформаційному суспільстві

 • Використання у школі комп'ютерних навчальних програм, інформаційних технологій, Інтернету є визначальною передумовою підготовки учнів, які зможуть ефективно працювати в майбутньому інформаційному суспільстві

Висновок

 • Сьогодні ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій, орієнтації на творчу діяльність учня, визнання неповторності його особистості, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання.

Ми це зможемо!


Каталог: uploads -> editor -> 3355 -> 112198
editor -> Формування навичок пошукової пізнавальної діяльності в процесі вивчення математики та інформатики через впровадження ікт
editor -> Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році
editor -> Правила розмежування однорідних та неоднорідних означень; розділові знаки при однорідних членах речення
editor -> Автоматизація звуків к и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «стилі, типи І жанри мовлення»
112198 -> Семінар для директорів навчальних закладів Система планування роботи навчального закладу
112198 -> Українська мова
112198 -> Проблеми наступності початкової та основної школи Підготувала директор


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал