Аналіз державної політикиДата конвертації12.04.2017
Розмір20,5 Kb.

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Любомир Чорній, Центр громадської експертизи

Державна політика та її аналіз: питання, що розглядатимуться

 • Поняття державної політики
 • Освновні фази державної політики
 • Документи як втілення державної політики
 • Аналіз державної політики
 • Підходи до аналізу державної політики
 • Українська практика формування та впровадження державної політики

Державна політика: поняття та розуміння

 • Державна політика:
 • Це дослідження процесу вироблення і прийняття державних рішень (як суспільна проблема приводить до розробки державної програми чи законодавства, які спрямовано на розв’язання цієї проблеми);
 • Це дослідження змісту державної політики (проблеми, варіанти їх розв’язання та оцінювання політики з тим, аби визначити, до яких дій слід вдатися органам влади, і чи є дії влади успішними).

Державна політика: зміст та різні аспекти

 • Вивчення змісту державної політики передбачає розгляд трьох різних аспектів:
 • Суспільна проблема (становить соціальний інтерес і суспільство готове до її вирішення);
 • Варіанти розв’язання проблеми (можливі засоби і сценарії подолання проблеми, розгляд ризиків, пов’язаних з відповідними кроками);
 • Оцінювання політики (як спрацьовують запропоновані варіанти розв’язання проблеми та чи призводять вони до очікуваних результатів).

Державна політика: фокус та передумови

 • Фокус державної політики може бути зосереджено як на суспільстві загалом, так і на окремих соціальних групах (пенсіонери, інваліди) чи групах інтересів (МСБ, виробники-імпортери) в межах суспільства.
 • Географічно державна політика може бути спрямована на вирішення загальнодержавних або місцевих (регіональних) проблем.
 • Передумовами вироблення та реалізації державної політики є концентрація суспільної уваги (адвокасі) на відповідній проблемі та наявність політичної волі представників влади щодо її вирішення.

Державна політика: суб’єкти формування

 • Суб’єктами формування державної політики є:
 • Державні органи влади;
 • Вищі посадові особи держави;
 • Парламентські політичні партії;
 • Місцеві органи влади.
 • Влада часто не в змозі займатися усіма проблемами, які є важливими для суспільства...
 • Позапарламентські політичні партії;
 • Неурядові організації.

Цикл формування державної політики: основні фази (етапи)

Політична фаза: основні складові та форми реалізації

 • Зазвичай у політичній фазі відбувається:
 • Декларування наміру (політичні декларації та заяви);
 • Визначення основних напрямів (в загальному вигляді);
 • Визначення відповідального (не завжди).
 • Формалізація політичних декларацій та заяв:
 • Щорічне послання Президента України до ВР України;
 • Програма діяльності КМ України;
 • Передвибрна програма політичної партії.

Концептуальна фаза: основні складові та інструменти

Програмна фаза: основні складові та особливості

 • Зазвичай у програмній фазі відбувається:
 • Визначення (формування) стратегії;
 • Розробка державної (національної) програми;
 • Підготовка плану дій (дорожньої карти).
 • Створення та формалізація стратегій (програм):
 • Здебільшого враховує напрацювання Білої книги;
 • Затверджується або вводиться в дію актом одного з вищих державних органів влади з числа основних суб’єктів формування державної політики (закон, указ президента, урядова постанова).

Законодавча фаза: основні складові та особливості

 • Зазвичай у законодавчій фазі відбувається:
 • Внесення зміни до чинних актів законодавства;
 • Розробка ти прийняття нових актів законодавства.
 • Законодавство України: закони і постанови ВР України (1), чинні міжнародні договори України (2), укази Президента України (3), декрети і постанови КМ України (4).
 • Створення та прийняття законодавства:
 • Ґрунтується на положеннях програмних документів;
 • Створюють правову основу для реалізації державної політики у відповідній сфері.

Інституційна фаза: основні складові та особливості

 • Зазвичай в інституційній фазі відбувається:
 • Делегування певних повноважень або функцій існуючому державному органу (агенції);
 • Перегляд діючого переліку повноважень або функцій існуючого державного органу (агенції);
 • Створення нового державного органу (агенції).
 • Інституційна фаза є найслабшою ланкою реалізації державної політики в Україні – до цієї фази будь-які політичні ініціативи доходять вкрай рідко.

Втілення державної політики: прийняття окремих документів

 • Формування і реалізація державної політики відбувається шляхом розробки, прийняття (затвердження) та виконання (впровадження) нормативно-правових актів програмного і регулюючого характеру.

Втілення державної політики: програмні документи

 • Стратегії (Стратегія реформування податкової системи – розпорядження КМУ від 23.12.2009 № 1612-р, Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки – Указ Президента України ід 21.10.2011 № 1001/2011).
 • Програми (Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні – Закон України від 21.12.2000 №2157-III, Державна програма розвитку внутрішнього виробництва – Постанова КМУ від 12.09.2011 № 1130).
 • Плани заходів (Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету – Постанова КМУ від 13.05.2014 № 65-2014-п).

Втілення державної політики: нормативно-правові акти

 • Закони України (Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 № 3206-VI – нова редакція прийнята 27.04.2014).
 • Постанови і декрети КМУ (Про утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії від 30.04.2014 № 124).
 • Укази Президнета України (Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 30.03.2012 № 237/2012).

Політичний процес: реалізація державної політики

Що таке аналіз політики? найбільш поширені визначення

 • Аналіз політики:
 • Це спосіб синтезу інформації сукупно з результатами досліджень задля створення основи для політичних рішень (з’ясування можливих альтернатив) і визначення майбутніх потреб в інформації, що стосується політики (Волтер Вільямс);
 • Це порада щодо державних рішень, орієнтована на клієнта й базована на суспільних цінностях (Девід Л. Веймер та Ейдер Р. Вайнінг).

Що таке аналіз політики? основні ознаки та характеристики

 • Результатом аналізу політики є порада (рекомендація):
 • Порада завжди стосується державних рішень;
 • Порада має орієнтуватися на певну групу інтересів;
 • Порада завжди ґрунтується на результатах досліджень;
 • Порада має виходити із суспільних цінностей.
 • Аналіз політики завжди включає вивчення і врахування всіх відомих альтернатив розв’язання існуючої проблеми, а його результат – вибір реального варіанту, що є оптимальним з точки зору доступних ресурсів і засобів.

Аналіз державної політики: на що слід звернути увагу

 • Основні питання для дослідження:
 • Чи враховує політика всі аспекти існуючої проблеми?
 • Чи достатньо чітко сформульовані мета і завдання політики? Чи є вони послідовними?
 • Чи враховує політика можливі загрози і ризики? Чи пропонуються відповідні нейтралізатори і запобіжники?
 • Чи достатньо ресурсно забезпечена державна політика? Чи враховує вона всі можливості і переваги?
 • Чи достатньо чітко визначені відповідальні за окремі заходи й етапи? Чи відповідає їх статус завданням?
 • Чи простежуються основні етапи реалізації політики? Чи зазначені очікування за кожним із етапів?

Аналіз державної політики: необхідні знання та навички

 • Досвід збору, впорядкування, обробки та аналізу даних й іншої інформації;
 • Вміння розглядати проблему і завдання політики у певному середовищі та контексті;
 • Навички оцінювати та прогнозувати можливі ризики і наслідки політичних альтернатив;
 • Здатність передбачати політичні реакції окремих індивідів та спільнот;
 • Спроможність оцінювати системні взаємозв’язки та взаємозалежності учасників політичного процесу.

Аналіз державної політики: основні підходи та інструментарій

 • Основні методологічні підходи:
 • Якісний аналіз (оцінка структури, якості та зрозумілості формулювань, чіткості планових показників і очікувань);
 • Кількісний аналіз (відстежування динаміки, оцінка досягнутих показників та їх порівняння з плановими).
 • Основні дослідницькі інструменти:
 • Збір і опрацювання даних офіційної статистики;
 • Опитування (анкетування) представників цільових груп;
 • Узагальнення тематики звернень, скарг, судових рішень;
 • Експертні опитування (фокус-групи).

Аналіз державної політики: деякі застереження

 • Основні методологічні проблеми:
 • Виокремлення програми з-поміж інших подібних програм, які мають схожі мету і завдання, з точки зору досягнутих результатів та наслідків;
 • Встановлення причиних зв’язків між завданнями програми і наслідками та впливами політики (певна зміна стосовно проблеми не обов’язково означає, що вона є результатом даної програми);
 • Вимірювання реального впливу програми з точки зору множинності факторів, що впливають на реалізацію державної політики.

Державна політика: українська практика

 • Побіжний аналіз державної політики щодо різних сфер дає можливість зробити висновок, що здебільшого в Україні політичні ініціативи не проходять повного політичного циклу реалізації, а отже, не призводять до реальної зміни ситуації в державі та суспільстві.
 • Можна стверджувати, що найдієвішими є ті ініціативи, що реалізуються не як складові комплексної державної політики (переважно вони є імітацією певної діяльності), а в межах різноманітних політичних кампаній здебільшого популістського характеру (переважно адресовані певним електоральним групам напередодні виборів).

Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
 • Любомир Чорній,
 • Центр громадської експертизи
 • info@expertise.org.ua
 • АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Н р. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської області
2014 -> Професійна компетентність заступника директора з нвр
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. М. Коцюбинського
2014 -> Українська мова. Історія виникнення та джерела
2014 -> Мета: Сформувати уявлення про зміст та структуру розділу
2014 -> Поняття та терміни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал