Антоніна Колодій Київ, 28 червня-4 липня 2004 рДата конвертації11.01.2017
Розмір32,3 Kb.

Антоніна Колодій Київ, 28 червня-4 липня 2004 р.

 • Громадянське суспільство:
 • соціокультурний аспект і/чи передумова демократії?
 • Канадсько-український проект “Розбудова демократії” Семінар “Викладання курсу: Основи демократії”

Зміст теми

 • Виникнення і розвиток концепції громадянського суспільства та еволюція його емпіричних форм
 • Сучасний зміст і структура поняття.
 • Системність громадянського суспільства.
  • Інститути громадянського суспільства та їх функції
  • Культура громадянського суспільства
  • Громадянські і не-громадянські форми суспільної взаємодії
 • Різновиди (моделі) громадянського суспільства
 • Минуле і сучасне громадянського суспільства в Україні

Історичні форми (стадії) громадянського суспільства (За Джефрі Александером)

 • Г.С.-І від XVII до першої половини XIX ст.: на практиці було молодим буржуазним суспільством, що утверджувало ліберальні свободи і підкорялося закону. Ринок надавав йому механізми саморегуляції, звільняючи неполітичну сферу від потреби в державній регламентації. А спільні інтереси з’єднували людей поза впливом політиків і уряду.
 • Г.С.-ІІ з середини ХІХ і до ІІ пол. ХХ ст. Це - період панування ідеології соціалізму і “здичавіння” гр.с. Йому відповідало переконання, що термін "громадянське суспільство" відображає романтизований образ раннього буржуазого суспільства і що він належить минулому.
 • Г.С.-ІІІ після ІІ світової війни, а особливо – після краху комуністичних систем. Розмаїття суспільних практик та мозаїка їх інтерпретацій. “Глобалізація” і терміну , і практики гр.с.

Що таке громадянське суспільство? (спроби коротких визначень)

 • “сфера людської солідарності”
 • “простір непримусової людської асоціації”
 • “публічна сфера суспільної взаємодії “ та “життєвий світ людини”
 • соцієтальна сфера у вимірі різних форм солідарної взаємодії, створення стійких і тимчасових об'єднань, інституціалізованого спілкування
 • Використані висловлювання:
 • М. Вольцера, Ю. Габермаса, Дж. Александера.

Вільні, відповідальні дії на загальне благо — саме в цьому полягає сенс діяльності інститутів громадянського суспільства.

 • інститути
 • культура
 • взаємодії
 • Добровільні громадські об'єднання
 • Громадянські цінності
 • Добровільність
 • Громадські рухи й політичні партії (частково)
 • Рівність
 • Взаємна повага
 • Довіра і толерантність
 • Плюралізм
 • Залежні від громадськості елементи судової і правоохоронної систем
 • Відповідальність
 • Поміркованість
 • Вибори та референдуми як засіб громадського волевиявлення й захисту інтересів
 • Громадянська зацікавленість
 • Цивільність (невойовничість, шляхетність, не-насильство)
 • Системність громадянського суспільства

Інституціалізоване громадянське суспільство

 • розгалужена, багатоаспектна мережа різноманітних усталених форм асоціативного життя, волевиявлення й формування громадської думки, забезпечених певною інфраструктурою й автономних стосовно держави
 • взаємодія в такому суспільстві грунтується на демократичних цінностях і здійснюється на засадах добровільності, довіри й толерантності

Будівництво громадянського суспільства? А чому б ні? – У Швейцарії, наприклад.

“Цивільна громада” - основа громадянського суспільства

 • Цивільній громаді властиві:
 • громадська залученість і громадянська доброчесність як інтерес до суспільних справ і посвята громадській справі (підгрунтя цих рис становить не альтруїзм, а правильно потрактований особистий інтерес, охарактеризований ще Токвілем)
 • політична рівність: усі члени громади мають рівні права та обов’язки, вони взаємодіють як рівні індивіди, а не як “патрони” та “клієнти” або як “начальники” і “прохачі”; у стосунках між ними домінують горизонтальні зв’язки, налаштованість на взаємність і співпрацю;
 • солідарність, довіра, толерантність
 • Її антиподом є описаний Е. Бенфілдом “аморальний фаміліалізм” (“сімейственість”) відсталих суспільств. Його принципи такі: "Максимізуй матеріальну, короткочасну вигоду своєї нуклеарної сім'ї; май на увазі, що усі інші чинять так само”

Соціальний капітал

 • Компонентами соціального капіталу є:
 • мережа горизонтальних зв’язків між рівними індивідами,
 • норми взаємності та довіра,
 • навички колективних дій,
 • почуття причетності до суспільних справ, обов’язку та відповідальності перед іншими людьми, тобто громадянськість у її неполітичних проявах (civicness).

Соціальний капітал і його вплив на політику

 • Функціонування політичних інститутів
 • участь (вимоги та підтримка)
 • громадянські чесноти, довіра
 • громадяни
 • п о л і т и ч н а с ф е р а
 • Цивільні громади, асоціативне життя
 • мережі взаємодій та спілкування
 • довіра та інші норми взаємності
 • навички колективних дій
 • г р о м а д я н с ь к е с у с п і л ь с т в о
 • 
 • 

Історичні форми громадського життя в Україні (в часи литовсько-польського панування та в козацькій державі (ХІV-ХVІІІ cт.)

 • Шляхетське самоврядування, (сеймики земель і воєводств, територіальні самоврядні структури);
 • корпоративні організації ремісників і купців (цехи та купецькі братства);
 • братства – громадські організації православних міщан та людей інших станів;
 • до певної міри — судові органи (копні суди і козацькі суди);
 • органи самооборони — січі і застави і головна серед них, що пізніше перетворилась у форму державності — Запорозька Січ;
 • адміністративні одиниці — полки, сотні і т. д., що склали основу адміністративно-територіального устрою козацької держави.

Минуле громадянського суспільства в Україні

 • самоорганізація;
 • звичаєве право (правове регулювання міжлюдських взаємин на основі неформальних, але жорстких та обов’язкових для усіх верств соціальних правил);
 • почуття гідності і незалежності людини — члена громад;
 • здатність захишати свої інтереси.
 • Що дає підстави розглядати прото-громадянське суспільство як попередника, предтечу сучасного громадянського суспільства?
 • Чому ж воно лиш прото-громадянське? Тому що йому бракує:
 • Рівності станів;
 • розвинених конституційних порядків;
 • захищеності прав особи в ліберальному розумінні.

Український менталітет і громадська діяльність

 • Один з найбільших дослідників українських асоціацій проф. Ф. Щербина стверджував, що українська історія повна актів боротьби за асоціативні форми суспільного життя.
 • “Український індивідуалізм супротивиться стадності, однак особиста самостійність українця, його прив’язання до якоїсь власної ділянки праці дуже легко вливається у найрізніші форми й інтереси. Споконвіку артілі грали в економічнім житті українця (в хліборобстві, торгівлі, ловецтві) дуже важливу ролю”.
 • “...Ніде на землях під Росією нам не доводилося зустрічати такого ясного і розумного розбору прав і інтересів сільської громади, як в українців. Витривалість і завзяття українських громад при обороні своїх інтересів стали прислів’ям. І коли ці всі факти мало знані або й зовсім не знані нашій інтелігенції, то, звичайно, тут нема вини українського народу”
 • Щербина Ф. Очерки украинских артелей. — Одесса, 1880.
 • (Цит. за: Ю. Липа. Призначення України. — Львів: Просвіта, 1994. С. 155—156).

Богдан Цимбалістий про причини успіхів та занепаду громадсько-політичного життя Галичини в першій половині ХХ ст.:

 • Наприкінці ХІХ— початку ХХ ст. успіх визначався трьома чинниками:
 • появою групи високоосвічених, непересічних індивідуальностей, готових служити своєму народові і своїй громаді;
 • довір’ям широких мас до цих провідників;
 • тим, що австрійська держава намагалася бути й була правовою державою.
 • Пізніше, громадське життя українців помітно регресувало. Серед причин цього:
 • діяльність радикальних лідерів типу Д. Донцова, які пропагували “вищість” прихильників своїх ідей відносно “неініціативної решти”, ділили націю на “луччих” і “гірших”;
 • значно менша ефективність діяльності депутатів у польському сеймі;
 • панування на Сході і Заході України радикальної ідеології, яка:
  • а) сіяла недовіру “до верстви своїх освічених людей”;
  • б) привчила людей ділити всіх на “своїх” і “чужих” та міряти вартість людини її ідеологічною орієнтацією, забуваючи про загальнонаціональний інтерес і необхідність єднання.
  • Цимбалістий Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. — Київ, 1994

 • Парадигма „справедливої” держави / установка на державний патерналізм.

ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО більшої єдності і згуртованості СУСПІЛЬСТВА

Ставлення населення України та Львівщини до вибору демократичного шляху розвитку

 • усе населення (%)
 • громадські лідери (%)
 • Як Ви ставитесь до демокpатiї?
 • Україна 2000 (%)
 • Львівщина
 • 2000 (%)
 • Львів 1999 (%)
 • Харків 1999 (%)
 • Пеpехiд до неї необхiдний
 • 24
 • 41
 • 27
 • 29
 • Пеpехiд до демокpатiї необхiдний, але наше суспiльство до неї ще не готове
 • 28
 • 27
 • 39
 • 26
 • Прихильники демократії
 • 52
 • 68
 • 66
 • 55
 • Головне - ефективна система деpжавного пpавлiння, а все iнше додасться
 • 10
 • 12
 • 16
 • 23
 • Hа пеpехiдний пеpiод деpжавi потpiбна "сильна pука", а демокpатичнi пpоцедуpи тiльки забиpають час
 • 9
 • 11
 • 7
 • 13
 • "Прагматики" і противники демократії
 • 19
 • 23
 • 23
 • 36
 • 13
 • 3
 • 0
 • 3
 • Потpiбно повеpнутися до pадянської системи пpавлiння
 • 5
 • 2
 • 5
 • 3
 • Інше
 • -
 • 0
 • 5
 • 0
 • ВВ/HВ
 • 11,5
 • 5
 • 2
 • 3

Захист громадянами власних прав

 • Що Ви робите, якщо порушують Вашi права?
 • З якою соцiально-етнiчною гpупою Ви себе ототожнюєте?
 • Все населення
 • укpаїнцями %
 • pосiянами %
 • іншими %
 • рад. людьми %
 • Iнше %
 • В/В %
 • Звертаюсь до суду
 • 14,63
 • 11,91
 • 10,42
 • 15,58
 • 15,79
 • 15,71
 • 14,29
 • Даю хабаря
 • 2,82
 • 2,47
 • 4,17
 • 2,27
 • 10,53
 • 4,29
 • 2,86
 • Використовую зв'язки
 • 15,44
 • 22,02
 • 25,00
 • 17,85
 • 13,16
 • 15,71
 • 16,93
 • Застосовую силу
 • 2,65
 • 2,70
 • 2,08
 • 1,98
 • 7,89
 • 1,43
 • 2,61
 • Нiчого не роблю
 • 48,75
 • 41,80
 • 31,25
 • 53,54
 • 42,11
 • 44,29
 • 47,75
 • Iнше
 • 4,23
 • 5,39
 • 6,25
 • 3,12
 • 7,89
 • 4,29
 • 4,36
 • В/В
 • 11,48
 • 13,71
 • 20,83
 • 5,67
 • 2,63
 • 14,29
 • 11,21

Захист інтересів через “посередників”

Державні та приватні інтереси у свідомості громадян: Україна, Львівщина, 2000р.

 • Установка на авторитарного лідера?
 • (Україна, 1997, “Демократичні ініціативи”)

 • Громадська думка про здатність сильного політичного лідера покращити ситуацію в державі. Україна, Львівщина, 2000.

Пасивна та активна зацікавленість політикою. Україна, Львівщина, 2000.

Основна література

 • Габермас Ю. Структурні перетворення в сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство. Перекл. з нім. – Львів, 2000.
 • Громадянське суспільство / Тематичне число часопису “Ї” – 2001. – № 21 (веб-сайт часопису: www.ji-magazine.lviv.ua).
 • Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід. Збірник наук. праць / За ред. А.Карася. – Львів, 1999.
 • Дубентон А. Громадянське суспільство в Україні: на варті демократії. Перекл. з фр. // “Ї” – 2001. – № 22 (також: www.ji-magazine.lviv.ua).
 • Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ, 2000.
 • Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Соціальна й політична трансформація в Україні. Монографія. – Львів, 2002.
 • Патнам Р.Д. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії. – Київ, 2001.
 • Полохало В. Середній українець – соціальна основа негромадянського суспільства // Політична думка. – 1999. – № 4.
 • Токвіль А. де. Про демократію в Америці. – Київ, 1999.
 • Цимбалістий Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. – Київ, 1994.
 • Gellner E. Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. – London, 1994.
 • Scocpol Th., Morris P. Fiorina, eds. Civic Engagement in American Democracy. – Washington, D.C.; – New York, 1999. – VIII.

Соціологічні матеріали

 • Діаграми та графіки побудовані, якщо не зазначено інше, на матеріалах загальноукраїнського опитування громадської думки, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень “СОЦИС” на замовлення Фонду держмайна України на основі багатощаблевої, стратифікованої вибірки із застосуванням квотного відбору респондентів на останньому щаблі. Обсяг вибіркової сукупності — 2800 респондентів. Похибка вибірки становить +- 3%. Дані стосовно Львівщини взяті з матеріалів опитувань, що систематично і за сталою методикою проводяться в області з 1997 р. Центром „Соціоінформ”. Вибіркова сукупність 1200 респондентів. Похибка репрезентативності також не перевищує 3%.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал