Бібліографія з медичного права: національний контекст / за заг ред. І. Сенюти. – Львів: Медицина і право, 2013. – 215 сСкачати 27,17 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір27,17 Kb.

Бібліографія з медичного права: національний контекст / за заг. ред. І. Сенюти. – Львів: Медицина і право, 2013. – 215 с.

 • Покажчик містить бібліографічні описи публікацій з медичного права українських фахівців, до сфери інтересів яких належать медичне право, біоетика, фармацевтичне право.
 • Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчальних закладів, представників правозастосувальних органів держави, юристів, працівників системи охорони здоров’я, а також для усіх кого цікавить проблематика медичного права, біоетики та фармацевтичного права.

Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права : матеріали VІ Всеукраїнської (V Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права, 26-28 квітня 2012 року, (м. Львів). – Львів: Медицина і право, 2012. – 369 с.

 • У збірнику розкрито доктринально-методологічні питання у контексті викладання медичного права як у медичних, так і юридичних вишах, охарактеризовано національний і міжнародний досвід вивчення цієї навчальної дисципліни. Висвітлено біоетичну складову у викладанні медичного права та тематику прав людини у сфері охорони здоров’я. Окремі матеріали видання можуть слугувати опорним конспектом лекцій для оптимізації опанування курсу «Медичне право України» відповідно до програм державного формату.
 • Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчальних закладів. Матеріали збірника стануть також у нагоді правоохоронним і правозастосувальним органам держави, адвокатам, працівникам системи охорони здоров’я, учасникам ринку страхових послуг і представникам правозахисних організацій та фізичним особам у процесі забезпечення права на охорону здоров’я.

Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) : матеріали V Всеукраїнської (ІV Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права, 19-21 травня 2011 року, (м. Одеса). – Львів: Медицина і право, 2011. – 415 с.

 • У збірнику висвітлено окремі аспекти законодавчого забезпечення сфери охорони здоров’я: від міжнародно-правових стандартів, зарубіжного нормативного досвіду до пропозицій щодо удосконалення національної нормативно-правової бази і тенденцій законотворення у цій галузі. Розкрито значне коло питань, пов’язаних з правовим регулюванням медичної діяльності за кордоном, окреслено проблематику законодавчого забезпечення управлінських векторів і прав людини у сфері охорони здоров’я.
 • Для викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчальних закладів. Матеріали збірника стануть також у нагоді правоохоронним і правозастосувальним органам держави, адвокатам, працівникам системи охорони здоров’я, представникам страхових компаній і правозахисних організацій та фізичним особам у процесі забезпечення права на охорону здоров’я.

Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права) , 22-24 квітня 2010 року, м. Львів. – Львів: Медицина і право, 2010. – 315 с.

 • У збірнику розкрито ключові питання надання паліативної допомоги: від функціонування хоспісів, захисту прав суб’єктів медичних правовідносин у сфері паліативної медицини до особливостей надання спеціалізованої паліативної допомоги, удосконалення законодавчого забезпечення у цій царині. Висвітлено проблематику механізмів надання медико-соціальної допомоги, модель управління цим видом допомоги, її ризики та можливості, а також викристалізовано державну політику й нормативне регулювання окреслених питань.
 • Для викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчальних закладів. Матеріали збірника стануть також у нагоді судовим та іншим правозастосувальним органам держави, представникам органів системи управління охороною здоров’я, адвокатам, працівникам закладів охорони здоров’я, правозахисним організаціям і фізичним особам у процесі забезпечення права на охорону здоров’я.

Майданик Р. А. Медичне право в системі права України: навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 30 с. – (Курс медичного права).

 • У посібнику системно розглянуто предмет, метод, визначення поняття медичного права, проведено відмежування медичного права від суміжних галузей права, досліджено концепції медичного права, висвітлено медичне право як навчальну дисципліну і сферу юридичної науки.
 • Посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних і медичних закладів, практикуючих юристів, медиків, спеціалістів, які займаються юридичною і медичною практикою.

Права людини в сфері охорони здоров’я : практикум / за ред. Р. А. Майданика. – К.: Алерта, 2013. – 115 с.

 • Практикум містить необхідний матеріал для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Права людини у сфері охорони здоров’я»: перелік питань, які можуть бути рекомендовані до обговорення; перелік нормативних актів; методичні рекомендації до конкретних тем; завдання (казуси тощо) для розвитку навичок застосування нормативно-правових актів та їх тлумачення; матеріали наукової та методичної літератури, тести і контрольні питання.
 • Розроблявся як універсальний збірник матеріалів для практичних занять із прав людини у сфері охорони здоров’я.
 • Для студентів, викладачів та аспірантів (інтернів) юридичних і медичних вузів. Буде корисним для викладачів вищих юридичних і медичних закладів і студентів будь-яких форм навчання за спеціальностями «Правознавство», «Лікувальна справа», «Стоматологія».

Майданик Р. А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство : навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 47 с. – (Курс медичного права).

 • У посібнику системно розглянуто поняття і юридичну природу репродуктивних прав фізичної особи, досліджено поняття, правову сутність і підстави виникнення відносин сурогатного материнства, поняття, природа та елементи договору сурогатного материнства, порядок установлення походження, батьківства і реєстрації дитини, народженої із застосуванням репродуктивних технологій. Висвітлено приватно-правові відносини сурогатного материнства з іноземним елементом.
 • Видання розраховане на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних і медичних навчальних закладів, практикуючих юристів, медиків, спеціалістів, які займаються юридичною і медичною практикою.

Майданик Р. А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : навч.-практ. посіб. / Р. А. Май-даник. – К.: Алерта, 2013. – 78 с. – (Курс медичного права).

 • У посібнику розглянуто поняття і система страхування зобов'язань з надання медичної допомоги, поняття і види медичного страхування, висвітлено актуальні питання обов'язкового медичного страхування, розглянуто поняття і види добровільного медичного страхування, страхування медичних витрат і страхування професійної відповідальності медичних працівників, лікарняні медичні каси.
 • Видання розраховане на студентів, аспіратів і викладачів вищих юридичних і медичних закладів, практикуючих юристів, медиків, спеціалістів, які займаються юридичною і медичною практикою.

Перспективи ксенотрансплантації. Наукові аспекти та етичні розмірковування / [Х. де Діос Віал Корреа (ред.), Е. Зґречча, Ф. Бах та ін.]. - Львів: Медицина і право, 2007. – 47 с.

 • У книзі висвітлено наукові аспекти та етичні розмірковування щодо перспектив ксенотрансплантації.
 • Ксенотрансплантація, тобто трансплантація органів, тканин або клітин від одного біологічного виду до іншого, дає можливість подолати “хронічну” нестачу людських органів і тканин.
 • Для викладачів медичних, біологічних та юридичних навчальних закладів, студентів, аспірантів і науковців.

Сенюта, Ірина. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників в Україні / І. Сенюта, Д. Клапатий. – Львів: Медицина і право, 2013. – 64 с.

 • Посібник підготовлено з метою окреслення важливого сегменту національної системи психічного здоров’я – прав людини. У ньому охарактеризовано правовий статус осіб, які страждають на психічні розлади, а також висвітлено порядок реалізації і механізми захисту ключових прав у сфері надання психіатричної допомоги. Зокрема, видання містить відповіді на запитання, які найчастіше постають при здійсненні права на інформацію про стан психічного здоров’я і надання психіатричної допомоги, права на таємницю про стан здоров’я, права законних представників осіб, які страждають на психічний розлад, на отримання щомісячної грошової допомоги тощо. Крім того, в книзі висвітлено особливості проведення психіатричного огляду, права осіб при наданні амбулаторної і стаціонарної психіатричної допомоги та порядок припинення надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 • У виданні вміщено глосарій ключових законодавчих термінів, які сприятимуть кращому розумінню викладеної інформації, та довідкову інформацію.
 • Виклад матеріалу ґрунтується на нормах чинного законодавства України, ілюструється прикладами можливих порушень прав осіб у сфері надання психіатричної допомоги, наводяться практичні поради, а також приклади з судової практики.

Вілланова, Арнольд де. Салернський кодекс здоров’я / Арнольд де Вілланова; пер. з лат., передм. і комент. А.О. Содомори. – Львів: Медицина і право, 2011. – 63 с.

 • «Салернський кодекс здоров'я» Арнольда з Вілланови (1235- 1312) - своєрідне медичне кредо заснованої у IX ст. найславетнішої в ті часи школи в Салерно (Кампанія), що перейняла засади грецької та римської, частково й арабської медицини. Рецепти й поради – як зберегти здоров'я і запобігти хворобам – викладені у «Кодексі» в поетичній формі, яка засвідчує зародження римованої європейської поезії нової доби. Органічним поєднанням виваженої афористичної думки і звучного, соковитого вірша «Кодекс» здобув для себе гідну подиву популярність в усі часи: перекладений багатьма мовами світу, цей твір витримав понад 300 видань. Українською мовою, окремим виданням, «Салернський кодекс здоров'я» виходить вперше.

Михалик, Оляна. Сучасні лікарські засоби для хеміотерапії вірусних інфекцій : [посіб.] / О. Михалик; за ред. Л. І. Петрух. – Львів, 2013. – 179 с.

 • У посібнику “Сучасні лікарські засоби для хеміотерапії вірусних інфекцій” подається новітня наукова інформація про деякі захворювання, спричинені вірусами грипу, вірусу простого герпесу І і II типів, вірусу оперізувального лишаю, цитомеґаловірусу, вірусу Епштейна-Барр, важких форм імунодефіциту, а також ВІЛ-інфекції. Описані противірусні лікарські засоби, їх фармакологічні властивості і особливість застосування лікарських форм противірусних препаратів відповідно до нормативно-директивних і нормативно-правових документів МОЗ України.
 • Посібник розрахований на викладачів медичних і фармацевтичних закладів, студентів, інтернів, курсантів, науковців, практичних фахівців і тих, хто цікавиться науковими і практичними питаннями противірусної хеміотерапії.

Петрух Л. І. Флуорени як туберкулостатики. Флуренізид: мікробіологічні, фармакологічні та клінічні аспекти. – Львів, 2008. – 463 с.

 • У книзі висвітлені напрями пошуку речовин з протитуберкульозною дією серед похідних флуорену. Описані мікробіологічні, фармакологічні та клінічні дослідження деяких флуореніліденгідразидів.
 • Показано перетворення активної фармакологічної речовини в лікарський засіб Флуренізид, який має багатосторонні клінічні прояви і належить до ліків, створених уперше в світі. Представлені власні досягнення автора і співавторів у науково-дослідній, інноваційній діяльності, скерованій на використання нових оригінальних субстанцій і лікарських форм у різних галузях медицини.
 • Розрахована на викладачів у галузі медицини і фармації, лікарів-інтернів, курсантів, науковців і фахівців, які цікавляться науковими надбаннями української фармацевтичної та медичної науки й практики.

Клінічна біохімія : підручник / за заг. ред. Г.Г.Луньової. – К.: Атіка, 2013. – 1155 с.

 • У підручнику надано сучасну теоретичну інформацію з основних розділів клінічної біохімії: обміну білків, вуглеводів, ліпідів, гормонів, мінералів та води, кислотно-лужного стану в нормі та при патологічних станах і захворюваннях. Особливу увагу приділено сучасним вимогам преаналітичного етапу досліджень. У виданні практичне застосування біохімічних досліджень оцінено через можливість раннього виявлення певного захворювання, діагностику захворювання, діагностику ураження певного органу, моніторинг життєво важливих функцій організму хворого, моніторинг реакції на лікувальні заходи.
 • Підручник рекомендовано для лікарів-інтернів та слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти: лікарів-лаборантів та біологів, які працюють у медичних лабораторіях та лікарів різних спеціальностей.

Новітній глосарій з клінічної фармації : навч. посіб. / під заг. ред. А.Б.Зіменковського. – Львів: Кварт, 2013. – 517 с.

 • Новітній глосарій є навчальним посібником у форматі систематизованого науково-довідкового видання, що містить 2425 термінів та термінологічних словосполучень із англійським їх перекладом, має дидактичне значення в підготовці фахівців за програмою «Клінічна фармація» та мету подолати суперечності в тлумаченні і досягнути консенсусу стосовно основних понять клінічної медицини, організації охорони здоров’я та фармації. Глосарій містить клінічну, фармацевтичну термінологію та терміни, які належать до організації охорони здоров’я, що відрізняє його від інших видань у фармації. Лексико-семантична добірка термінів, створена у відповідності з навчальним планом та програмою підготовки клінічних провізорів в Україні, логічно структурована на розділи (більшість яких відповідає назвам дисциплін), в середині яких терміни чи термінологічні сполучення розташовані в алфавітному порядку для найбільш зручного використання навчального посібника. Найменування, та особливо, насичення розділів відповідає навчальній програмі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького з клінічної фармації. Глосарій розрахований на клінічних провізорів, провізорів, фармацевтів, науковців, практичних лікарів усіх профілів, викладачів, студентів вищих медичних (фармацевтичного) закладів, організаторів, управлінців охорони здоров’я всіх рівнів, слухачів системи медичної та фармацевтичної післядипломної освіти, іноземних студентів тощо.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Н р. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської області
2014 -> Професійна компетентність заступника директора з нвр
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. М. Коцюбинського
2014 -> Українська мова. Історія виникнення та джерела
2014 -> Мета: Сформувати уявлення про зміст та структуру розділу
2014 -> Поняття та терміни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал