Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/2
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0,64 Mb.
1   2

33(075.8)

П88


Пуртов, Володимир Федорович

Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. /

В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Р64


Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування : наук.-практ. коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких ін. законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 04.11.2011 № 4014-VI / авт.: Т. І. Єфіменко, С. Л. Лондар,

Ю. Б. Іванов та ін. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2011. – 246 c. : ілюстр. – 45 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
34. Право. Юриспруденція


34

А43


Актуальні правові проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 22 лист. 2013 р.) / упоряд.:

Д. В. Бусуйок, К. О. Настечко, М. Л. Муравська; Ін-т держави і права

ім. В. М. Корецького НАНУ. – К. : Прінт-Сервіс, 2013. – 203 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Б32


Бачинин, Владислав Аркадьевич

История философии права : курс лекций / В. А. Бачинин,

В. А. Чефранов. – Х. : Право, 1998. – 320 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


34

В42


Від громадянського суспільства - до правової держави : тези доп.

IV Міжнар. наук. студ. конф., 24 квітня 2009 р. / голова орг. ком.

Т. Є. Кагановська; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, юрид. ф-т. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 398 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В67


Волкова, Алина Эдуардовна

Информационно-справочные криминалистические учеты. Теория. Организация. Использование : монография / А. Э. Волкова,

Э. А. Разумов. – Сумы : ИПП Мрія, 2013. – 344 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Г75


Грабовський, С.

Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський,

С. Ставрояні, Л. Шкляр ; навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : Генеза, 1995. – 608 c. – Реком. МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 100 (КСХ. – 5, УБГ. – 93, Чз3. – 2)


34(075.8)

Д31


Демчина, Л. І.

Документообіг у державній службі : навч. посіб. / Л. І. Демчина. – К. : ТОВ СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 168 c. : ілюстр. – 120 грн.Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 1, Чз8. – 24)

34

Д36


Державна політика щодо збереження історичної пам'яті в Україні :

зб. док. і матер. / упоряд. Є. І. Бородін, Л. Л. Прокопенко,

Ю. В. Пшеничний. – Д. : ПП Монолит, 2011. – 480 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


34(075.8)

Д36


Державна служба : навч. посіб. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : ТОВ СІК ГРУП УКРАЇНА, 2012. – 526 c. – 108 грн.

Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 1, Чз8. – 24)

34(075.8)

Д36


Державне управління : курс лекцій / за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. –

2-ге вид., переробл. і допов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. –

616 c. – 90 грн.

Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 1, Чз8. – 24)


34

Є70


Єремій, Ганна Олексіївна

Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г. О. Єремій, П. В. Хряпінський ; під заг. ред.

П. В. Хряпінського; Ін-т права ім. В. Сташиса класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 176 c. – Автограф. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

З-14


Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. ст. до 75-річного ювілею Козюбри Миколи Івановича / упоряд. В. Ткаченко; голов. ред. А. Мелешевич; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Дух і літера, 2013. – 608 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41


Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1/2013 / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2013. – 264 c. – 94 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К30


Кацуба, Алекандр Володимирович

Управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу: адміністративно-правові засади : монографія / А. В. Кацуба. – Х. : ТОВ Друкарня Мадрид, 2014. – 244 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К68


Короєд, Сергій Олександрович

Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С. О. Короєд. – К. : МП Леся, 2013. – 224 c. –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

К68


Короєд, Сергій Олександрович

Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах : монографія / С. О. Короєд. – К. : МП Леся, 2013. – 212 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К96


Кушнірюк, Володимир

Комунікативний етикет державного службовця : навч. посіб. /

В. Кушнірюк. – К. : ТОВ СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 184 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 1, Чз8. – 29)


34

М36


Мацкевич, Роман Миколайович

Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні : монографія / Р. М. Мацкевич. – О. : Фенікс, 2013. – 168 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М66


Митна справа в Україні. Митний кодекс України. Нормативно-правові акти / ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 448 c. – (Бюлетень законодавства і юрид. практики України. Вип. № 9 2002). –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

М64


Мірошниченко, Юрій Романович

Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – К. : Фенікс, 2012. – 360 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 2(11) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2013. – 168 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 3(12) / голов. ред. А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2013. – 124 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Я47


Яковець, Ірина Станіславівна

Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І. С. Яковець. – Х. : Право, 2013. – 392 c. – Дар автора. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

Б19


Бакіров, Віль Савбанович

Університет і суспільство : монографія / В. С. Бакіров ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2011. – 272 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

Д44


Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи : монографія / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. Якушина; за наук. ред.

А. М. Гуржія; НАПНУ. Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 304 c. – 126 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

378(075.8)

К82


Крикун, Ольга Олександрівна

Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. О. Крикун. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 236 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(477)

П68


Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / кол. авт.: В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова та ін. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2014. – 156 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство


42

А61


Американский юмор. ХХ век = The book of American humor 20-th century : сборник / сост. С. Б. Белов. – М. : Радуга, 1984. – 528 c. –

10 грн.


Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 3, УБГ. – 4)

42

А64


Английская новелла половины ХХ века = English Short Stories of the

20 th century 1900-1950 : сборник / сост. В. А. Скороденко. – М. : Радуга, 1988. – 416 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)

4

В43


Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки :

зб. наук. пр. Вип. 21 / голов. ред. Л. М. Черноватий. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 192 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

В61


Во, Ивлинг

Избранное = Prose Memoirs Essays : сб. / И. Во. – М. : Прогресс, 1980. – 440 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)

Д70


Дослідження з лексикології і граматики української мови :

зб. наук. пр. Вип. 14 / за ред. І. С. Попової. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2013. – 143 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К57


Когут, Л. Ф.

Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси Європи = Deutsh . Offentlicher dienst. Integrationsprozesse Europas : навч. посіб. /

Л. Ф. Когут. – К. : ТОВ СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 155 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 1, Чз8. – 24)


П68


Правда, Наталія Миколаївна

Динаміка композитно-суфіксальної деривації іменників у новій українській мові кінця ХVII - початку ХХI століть : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. М. Правда ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 222 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


П68


Прадід, Ольга Юріївна

Словотвірні та граматичні особливості назв розділів і статей Кримінального кодексу України : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 /

О. Ю. Прадід. – Сімф., 2013. – 200 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


4

С91


Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. Вип. 18 / відп. ред. І. В. Сабадаш. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2013. – 150 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Україністика = Ucrainistica : зб. наук. пр. / голов. ред. і упоряд.

М. Вербовий; Криворізький держ. пед. ун-т;. – Кривий Ріг : Б. в., 2010. – 140 c. – На обкл. назва Ucrainistica. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45


Україністика = Ucrainistica : зб. наук. пр. Вип.11 / ред.- упоряд.

М. Вербовий, Я. Поліщук; Криворізький держ. пед. ун-т;. – Кривий Ріг : Б. в., 2013. – 104 c. – На обкл. назва Ucrainistica. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки


519.2(075.8)

Г55


Гмурман, Владимир Ефимович

Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособ. для студ. вузов / В. Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М. : ЮРАЙТ, 2012. – 479 c. – (Основы наук). – 86 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(03)

М34


Математическая энциклопедия. Т. 1. А - Г / гл. ред.

И. М. Виноградов. – М. : Сов. энциклопедия, 1977. – 1152 c. : ил. – (Энциклопедии, словари, справочники). – 50 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, КПМ. – 1, Чз2. – 1)

51(03)

М34


Математическая энциклопедия. Т. 2. Д - Коо / гл. ред.

И. М. Виноградов. – М. : Сов. энциклопедия, 1979. – 1104 c. : ил. – (Энциклопедии, словари, справочники). – 50 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, Б3. – 1, Чз2. – 1)

51(03)

М34


Математическая энциклопедия. Т. 3. Коо - Од / гл. ред.

И. М. Виноградов. – М. : Сов. энциклопедия, 1982. – 1184 c. : ил. – (Энциклопедии, словари, справочники). – 50 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Б3. – 1, Чз2. – 1)

51(03)

М34


Математическая энциклопедия. Т. 4. Ок - Сло / гл. ред.

И. М. Виноградов. – М. : Сов. энциклопедия, 1984. – 1216 c. : ил. – (Энциклопедии, словари, справочники). – 50 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Б3. – 1, Чз2. – 1)

51(03)

М34


Математическая энциклопедия. Т. 5. Слу - Я / гл. ред.

И. М. Виноградов. – М. : Сов. энциклопедия, 1985. – 1248 c. : ил. – (Энциклопедии, словари, справочники). – 50 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Б3. – 1)

51(082)

М54


Метода математики. 14 : наук.-метод. результати сучасної математики / під ред. О. С. Столярчука; Тов-во ім. С. Банаха. – Л.; Рівне : Вид-во Тараса Сороки, 2014. – 17 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник № 967. Серія: "Математика, прикладна математика і механіка". Вип. 63 / голов. ред. В. І. Коробов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 85 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник № 1018. Серія: "Математика, прикладна математика і механіка". Вип. 65 / голов. ред. В. І. Коробов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 84 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

515.1

Ш26


Шарковский, Александр Николаевич

Аттракторы траекторий и их бассейны : монография /

А. Н. Шарковский ; НАН Украины. Ин-т математики. – К. : Наук. думка, 2013. – 320 c. – (Проект "Наукова книга"). – 178 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


528.9(085)

К29


Каталог навчальних стінних карт / Держ. наук.-вироб. підприємство "Картографія". – К. : Картографія, 2014. – 66 c. : кольор. карти. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

528.93

К63


Комплект навчальних топографічних карт / ред. О. Ю. Король;

Держ. наук.-вироб. підприємство "Картографія". – 1: 10 000; 1:25 000. – К. : Картографія, 2014. – 12 c. : кольор. карти 58х64. – 20 грн.Кільк. прим.: 20 (Б5. – 20)

52(477)

Ш67


Шкуратов, Юрий Григорьевич

Хождение в науку / Ю. Г. Шкуратов ; НАНУ; Харьков. нац. ун-т

им. В. Н. Каразина; Радиоастрономический ин-т НАН Украины. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. – 276 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53. Фізика


530.145.6

(075.8)


Б48

Бережной, Юрій Анатолійович

Квантова теорія розсіяння : підруч. для студ. фіз. спец. ВНЗ /

Ю. А. Бережной. – Х. : ХНУ ім. В. Н, Каразіна, 2013. – 206 c. –

Затв. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

535.14(075.8)

В65


Войценя, Тамара Іванівна

Оптика і електромагнітні хвилі : метод. поради до викон. домашніх завдань для студ., які навч. за напрямом "Прикладна фізика" /

Т. І. Войценя, І. О. Гірка. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 140 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


535.343.2 (075.8)

М60


Милославский, Владимир Константинович

Спектроскопия твердого тела : учеб. пособ. для студ. /

В. К. Милославский, Л. А. Агеев. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 276 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


535.14

Ф36


Фейнман, Ричард

КЭД - странная теория света и вещества / Р. Фейнман ; пер.с англ.

О. Л. Тиходеевой, С. Г. Тиходеева. – М. : Наука, 1988. – 144 c. –

(Б-чка "Квант". Вып. 66). – 3 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

53

Ф50


Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 18 / голов. ред. Є. Чапля. – Л. : Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і мат. ім. Я. Підстригача НАН України, 2013. – 228 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник №1040. Серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 1/57/

голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. –

90 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник №1041. Серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 2/58 /

голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. –

126 c. 25 грнКільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник №1059. Серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 3/59 /

голов. ред. М. О. Азарєнков. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. –

116 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


54(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник № 1026. Серія "Хімія". Вип. 21(44) / відп. ред. О. І. Коробов. –

Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 286 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55. Геологія. Науки про Землю


55(075.8)

С91


Суярко, Василь Григорович

Загальна та нафтогазова геологія : навч. посіб. для студ. геол.-георг. спец. вузів / В. Г. Суярко, О. О. Сердюкова, В. В. Сухов ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. –

212 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


553.3

Р83


Рудько, Георгій Ілліч

Геологія окислених кварцитів залізорудних родовищ Криворізького басейну / Г. І. Рудько, А. В. Плотніков, С. В. Радованов. – К. : Букрек, 2013. – 392 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
57. Біологічні науки в цілому

574.5

А43


Актуальні проблеми сучасної гідроекології : зб. матер. наук.-практ. конф., присв. 95-річчю заснування Національної академії наук України

5-6 лист., 2013 р. / Ін-т гідробіології НАНУ. – К. :

СПД Андрієвська Л. В., 2013. – 107 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


575(075.8)

В75


Воробйова, Людмила Іванівна

Генетика поведінки : підруч. для ВНЗ / Л. І. Воробйова, О. В. Тагліна, Н. Є. Волкова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 244 c. : ілюстр. – Затв. МОНУ. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Х21


Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна.

Вісник № 1008. Серія: біологія. Вип. 15 / голов. ред. Є. Е. Пєрський. –

Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 244 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

59. Зоологія


597.841

К78


Кравченко, Марина Александровна

Экологическая устойчивость популяционных систем гибридогенного комплекса зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) : дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16 / М. А. Кравченко. – Х., 2012. – 159 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки


61(477)(09)

А62


М. М. Амосов. До 100-річчя від дня народж. / уклад. К. М. Амосова; НАН України. – К. : Академперіодика, 2013. – 264 c. : ілюстр. – 70 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

616

Б48


Бережная, Нинель Михайловна

Семейства иртерлейкинов: биология и онкогенез : монография /

Н. М. Бережная ; НАН Украины. Ин-т экспер. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого. – К. : Наук. думка, 2013. – 575 c. – (Проект "Наукова книга"). – 503 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


616.34

Г22


Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. пр. Вип. № 4 (50), 2013 / голов. ред. Ю. М. Степанова. – Донецьк : Изд. дом Заславский О. Ю., 2013. – 112 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.89

Ч-59


Чиж, Владимир Федорович

Болезнь Н. В. Гоголя : записки психиатра / В. Ф. Чиж ; сост.

Н. Т. Унанянц. – М. : Республика, 2001. – 512 c. – МЕГАПРОЕКТ "Пушкинская б-ка". – 21 грн. 91 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


624.04(075.8)

А46


Александров, Анатолий Васильевич

Строительная механика. Тонкостенные пространственные системы : учеб. для студ. строит. спец. вузов / А. В. Александров,

Б. Я. Лащеников, Н. Н. Шапошников ; под ред. А. Ф. Смирнова. – М. : Стройиздат, 1983. – 488 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.039

Б40


Безопасность сухого хранения отработавшего ядерного топлива /

под. общ. ред. Ю. М. Мацевитого, И. И. Залюбовского. – Х. : ХНУ

им. В. Н. Каразина, 2013. – 200 c. – (Безопасность атомных станций). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.87(075.8)

В37


Вершинский, Анатолий Владимирович

Строительная механика и металлические конструкции : учеб. для вузов / А. В. Вершинский, М. М. Гохберг, В. П. Семенов. – Ленинград : Машиностроение, 1984. – 231 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.014

Л65


Лихтарников, Яков Моисеевич

Расчет стальных конструкций : справ. пособ. / Я. М. Лихтарников,

Д. В. Ладыженский, В. М. Клыков ; 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Будівельник, 1984. – 368 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


624.04

Л77


Лопатто, Александр Эдуардович

Пролеты, материалы, конструкции / А. Э. Лопатто. – М. : Стройиздат, 1982. – 196 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

623

Л81


Лощилов, Игорь Николаевич

Вычислительная техника в военном деле / И. Н. Лощилов. – М. :

Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 158 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


622.7

Н74


Новое в технологии и технике переработки минерального сырья :

сб. науч. тр. / пред. ред. кол. А. Н. Воробьев; Механобрчермет. –

Кривий Ріг : Дионис, 2013. – 196 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


624.04

Н76


Новые направления оптимизации в строительном проектировании / под ред. Э. Атрека, Р. Г. Галлагера, К. М. Рэгзделла и др. ; пер.с англ.

К. Г. Бомштейна. – М. : Стройиздат, 1989. – 592 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.04(075.8)

С86


Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений :

учеб. для студ. строит. спец. вузов / авт.: А. Ф. Смирнов,

А. В. Александров, Б. Я. Лященков и др.; под. ред. А. Ф. Смирнова. –

М. : Стройиздат, 1984. – 416 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7

Т38


Технология производства авиационных двигателей : учеб. для студ. вузов. Ч. IV. Cборка авиационных двигателей / В. А. Богуслаев,

А. Я. Качан, А. И. Долматов и др.; под общ. ред. В. А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2013. – 341 c. – Утв.. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.04(075.8)

Ч-64


Чирас, Александр Александрович

Строительная механика. Теория и алгоритмы : экспер. учеб. для студ. вузов / А. А. Чирас. – М. : Стройиздат, 1989. – 255 c. – (Промышленное и гражданское строительство). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


63(060.55)

В48


Вінницький національний аграрний університет. Серія: Технічні науки. Вип. 2 (79) : зб. наук. пр. / голов. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця, 2013. – 137 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630ж232(477)

И86


Искусственные леса степной зоны Украины : монография / ред. кол.

Г. Б. Мельников, М. И. Алхимов, А. Л. Бельгард и др. – Х. : Изд-во ХГУ им. А. М. Горького, 1960. – 423 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 7, УБП. – 1)
65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

655.3

Ш32


Шашлов, Борис Аполлонович

Цвет и цветовоспроизведение : учеб. для студ. вузов / Б. А. Шашлов. – М. : Книга, 1986. – 280 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


66.017

К64


Коновалов, Д. П.

Материалы и процессы химической технологии. Т. 1. Химическая технология / Д. П. Коновалов. – Ленинград : Гос. изд-во, 1924. – 275 c. – 8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології


681.5(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 753. Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. В. Б. Дудикевич. –

Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 167 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7(477)(09)

І-90


Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 1. Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі / голов. ред. М. П. Бажан;

АН УССР. – К. : Жовтень, 1967. – 453 c. : ілюстр. – 50 грн.Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 2, УБГ. – 3)

7(477)(09)

І-90


Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 2. Мистецтво XIV -першої половини XVII cт. / голов. ред. М. П. Бажан; АН УССР. – К. : Жовтень, 1967. – 472 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 6 (УБГ. – 4, КСХ. – 2)

7(477)(09)

І-90


Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 3. Мистецтво другої половини ХVII - XVIII cт. / голов. ред. М. П. Бажан; АН УССР. – К. : Жовтень, 1968. – 439 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 4, УБГ. – 1)

7(477)(09)

І-90


Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 4. Кн. 1. Мистецтво кінця ХVIII - першої половини XIX ст. / голов. ред. М. П. Бажан;

АН УССР. – К. : Жовтень, 1969. – 363 c. : ілюстр. – 50 грн.Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 3, УБГ. – 2)

7(477)(09)

І-90


Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 4. Кн. 2. Мистецтво другої половини ХІХ - ХХ ст. / голов. ред. М. П. Бажан; АН УССР. – К. : Жовтень, 1970. – 435 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 2, УБГ. – 3)

7(477)(09)

І-90


Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 5. Радянське мистецтво 1917-1941 рр. / голов. ред. М. П. Бажан; АН УССР. – К. : Жовтень, 1967. – 477 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 2, УБГ. – 3)

7(477)(09)

І-90


Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 6. Радянське мистецтво 1941-1967 рр. / голов. ред. М. П. Бажан; АН УССР. – К. : Жовтень, 1968. – 451 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 2, УБГ. – 3)75. Живопис


75(47)

Р41


Репин и Украина : письма деятелей украинской культуры и искусства к Репину 1896-1927 / подгот. писем к печати Б. С. Бутник-Сиверского. – К. : Изд-во АН УССР, 1962. – 211 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
78. Музика


78.022(477)

Г94


Гуменюк, А. І.

Українські народні музичні інструменти / А. І. Гуменюк. – К. : Наук. думка, 1987. – 241 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.022

К29


Каталог собрания музыкальных инструментов / авт.-сост.

Г. И. Благодатов. – Ленинград : Музыка, 1972. – 128 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

784.4(477)

К60


Колесса, Ф. М.

Мелодії українських народних дум / Ф. М. Колесса. – К. : Наук. думка, 1969. – 590 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


794.1

А45


Алаторцев, Владимир Алексеевич

Проблемы современной теории шахмат / В. А. Алаторцев. – М. :

Физ. и спорт, 1960. – 336 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


794.1

А49


Алехин, Александр Александрович

Ноттингем. 1936 / А. А. Алехин. – М. : Физ. и спорт, 1962. – 238 c. –

6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


794.1

Б86


Ботвинник, Михаил Мойсеевич

Эпизоды шахматных баталий / М. М. Ботвинник. – М. : Сов. Россия, 1983. – 144 c. – (Шахматное искусство). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

К21


Карахан, Юрий Иванович

Шахматы - увлекательная игра / Ю. И. Карахан. – М. : Знание, 1982. – 136 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

К26


Карпов, Анатолий Евгеньевич

В далеком Багио / А. Е. Карпов. – М. : Сов. Россия, 1981. – 192 c. – (Шахматное искусство). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

К55


Кобленц, Александр Нафталеевич

Волшебный мир комбинаций / А. Н. Кобленц. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физ. и спорт, 1980. – 80 c. – (Б-чка шахматиста). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

К55


Кобленц, Александр Нафтальевич

Уроки шахматной стратегии / А. Н. Кобленц. – М. : Физ. и спорт, 1983. – 111 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

К83


Крогиус, Николай Владимирович

Психологическая подготовка шахматиста / Н. В. Крогиус. – М. :

Физ. и спорт, 1975. – 128 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


791.44

Н34


Нахманович, Рафаил Аронович

Возвращение в систему координат, или Мартиролог метека /

Р. А. Нахманович. – К. : Феникс, 2013. – 256 c. : ил. + 2 DVD. –

50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)794.1

Н46


Нейштадт, Яков Исаевич

Отказанный ферзевый гамбит ( классическая защита 2...е7- е6 ) /

Я. И. Нейштадт. – М. : Физ. и спорт, 1967. – 327 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


794.1

Н55


Несис, Геннадий Ефимович

Искусство размена / Г. Е. Несис. – М. : Физ. и спорт, 1984. – 80 c. –

(Б-чка шахматиста). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


794.1

Н67


Нимцович, Арон Исаевич

Моя система. Шахматная блокада. Моя система. Моя система на практике. Приложения : пер. с нем. / А. И. Нимцович. – М. :

Физ. и спорт, 1984. – 576 c. : портр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


794.1

П27


Персиц, Борис Давыдович

Роль центра в шахматной партии / Б. Д. Персиц. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Физ. и спорт, 1983. – 96 c. – (Б-чка шахматиста). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

П38


Плисецкий, Дмитрий Германович

Техника защиты / Д. Г. Плисецкий. – М. : Физ. и спорт, 1985. – 80 c. – (Б-чка шахматиста). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

П60


Портиш, Лайош

600 окончаний / Л. Портиш, Б. Шаркози ; пер. с венг. А. Лилиенталя. – М. : Физ. и спорт, 1979. – 237 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

Р17


Разуваев, Юрий Сергеевич

Переход в эндшпиль / Ю. С. Разуваев, Г. Е. Несис. – М. : Физ. и спорт, 1981. – 80 c. – (Б-чка шахматиста). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

791.44

Ч-48


Черков, Георгій Анатолійович

Екранний світ - діалог реальностей : монографія / Г. А. Черков. – К. : Б. в., 2013. – 224 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794.1

Ш32


Шашин, Борис Сергеевич

Пешки - душа шахмат / Б. С. Шашин. – М. : Физ. и спорт, 1982. –

72 c. – (Б-чка шахматиста). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


794.1

Ю16


Юдович, Михаил Михайлович

План в шахматной партии / М. М. Юдович. – М. : Физ. и спорт, 1982. – 80 c. – (Б-чка шахматиста). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8. Література. Літературознавство.

8

Д14


Дагданов, Геннадий Баторович

Чань-буддизм в творчестве Ван Вэя : монография / Г. Б. Дагданов ; отв. ред. Л. З. Эйдлин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 136 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

И23


Ивахненко, Марина Николаевна

Проза В. Аксёнова в контексте русской литературы конца ХХ - начала ХХ1 вв. Жанрово-стилевой аспект : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / М. Н. Ивахненко ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2012. – 196 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 1. Давня література

( Х1 - перша половина XVIII ст.) / голова ред. кол. Б. С. Зубков,

Є. П. Кирилюк; авт.: В. П. Колосова, В. І. Крекотень, Л. Є. Махновець та ін.; відп. ред. Л. Є. Махновець. – К. : Наук. думка, 1967. – 538 c. : ілюстр. – 1 р. 95 к., 50 грн.

Кільк. прим.: 49 (ЛК. – 1, ЧзГ. – 6, УБГ. – 40)


8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 2. Становлення нової літератури ( друга половина XVIII - тридцяті роки Х!Хст.) / голова ред. кол. Б. С. Зубков, Є. П. Кирилюк; авт.: Л. Є. Махновець, Д. В. Чалий,

Є. С. Шабліовський та ін.; відп. ред. Є. С. Шабліовський. – К. : Наук. думка, 1967. – 476 c. : ілюстр. – 1 р. 95 к., 50 грн.Кільк. прим.: 48 (ЛК. – 1, ЧзГ. – 12, КСХ. – 3, УБГ. – 32)

8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 3. Література 40-60 років XIX ст. / голова ред. кол. Б. С. Зубков, Є. П. Кирилюк; авт.:

М. Д. Бернштейн, В. Я. Герасименко, Є. П. Кирилюк та ін.; відп. ред.

Є. П. Кирилюк. – К. : Наук. думка, 1968. – 516 c. : ілюстр. –50 грн.

Кільк. прим.: 52 (ЛК. – 1, ЧзГ. – 10, КСХ. – 5, УБГ. – 36)


8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 4. Література 70-90 років XIX ст. / голова ред. кол. Б. С. Зубков, Є. П. Кирилюк; авт.:

О. Є Засенко, Н. Л. Калениченко, А. А. Каспрук и др. та ін.; відп. ред.

О. Є Засенко. – К. : Наук. думка, 1969. – 450 c. : ілюстр. –50 грн.

Кільк. прим.: 10 (УБГ. – 7, ЛК. – 1, ЧзГ. – 2)


8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 5. Література початку

ХХ ст. / голова ред. кол. Б. С. Зубков, Є. П. Кирилюк; авт.:

М. С. Грицюта, Н. Л. Калениченко, П. Й. Колесник та ін.; відп. ред.

П. Й. Колесник. – К. : Наук. думка, 1968. – 450 c. : ілюстр. –50 грн.Кільк. прим.: 47 (ЧзГ. – 6, КСХ. – 4, УБГ. – 37)

8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 6. Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) / голова ред. кол.

Б. С. Зубков, Є. П. Кирилюк; авт.: Б. С. Буряк, А. О. Ковтуненко,

Б. Л. Корсунська та ін.; відп. ред. С. А. Крижанівський. – К. : Наук. думка, 1970. – 514 c. : ілюстр. – 2 крб., 50 грн.

Кільк. прим.: 51 (УБГ. – 44, ЧзГ. – 2, КСХ. – 5)


8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 7. Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни

( 1933-1945) / голова ред. кол. Б. С. Зубков, Є. П. Кирилюк; авт.:

Б. С. Буряк, А. О. Ковтуненко, Б. Л. Корсунська та ін.; відп. ред.

Б. С. Буряк. – К. : Наук. думка, 1971. – 400 c. : ілюстр. –50 грн.Кільк. прим.: 59 (УБГ. – 51, КСХ. – 5, УБП. – 1, ЧзГ. – 2)

8

І-90


Історія української літератури : у 8-ми т. Т. 8. Література післявоєнного часу ( 1946-1967 рр.) / голова ред. кол. Б. С. Зубков,

Є. П. Кирилюк; авт.: Д. Т. Вакуленко, К. П. Волинський, В. Г. Дончик

та ін.; відп. ред. Л. М. Новиченко. – К. : Наук. думка, 1971. – 572 c. : ілюстр. –50 грн.

Кільк. прим.: 51 (УБГ. – 42, ЧзГ. – 2, КСХ. – 7)


8

К17


Кальниченко, Олександр Анатолійович

Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи : навч. посіб. для студ. 5-го курсу ф-ту іноз. мов. освітньо-кваліф. рівня "Магістр/спец." денної форми навч. / О. А. Кальниченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 184 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

К72


Костенко, Анатоль Ілліч

Леся Українка / А. І. Костенко. – К. : Молодь, 1971. – 446 c. : ілюстр. – (Серія біографічних творів. Життя славетних). – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

О-72


Осадча, Юлія Володимирівна

Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст : монографія / Ю. В. Осадча. – К. : Наук. думка, 2013. – 303 c. : ілюстр. – (Проект "Наукова книга" Молоді вчені). – 184 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

С48


"Слово о полку Ігоревім" як пам'ятка української літератури

(до 820-річчя написання твору) : матер. наук. конф., Львів, 6 грудня 2007 р. / відп. ред. П. Я. Салевич; англ. текст Р. Ситар. – Л.: Дрогобич : Спадщина предків - КОЛО, 2011. – 278 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У95


Ушкалов, Леонід Володимирович

Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання /

Л. В. Ушкалов. – Х. : Майдан, 2014. – 602 c. – рАтограф. – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Х97


Хряпак, Сергій Олександрович

Проблематика і поетика творчості Роберта Блая в контексті американської літератури 60-х - 70-х років ХХ ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / С. О. Хряпак. – Черкаси, 2013. – 187 c. + автореф. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

84 Художня література

84(4Укр)6

Б40


Безхутрий, Микола

Сонячний художник : повість / М. Безхутрий. – К. : Веселка, 1967. – 227 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

В61


Вовк, Віра

Човен на обрію : спогади 2010-2013 / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро-Київ-Львів : БаК, 2013. – 136 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

В61


Вовк, Віра

Паломник : казки і містерії / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро-Львів : БаК, 2013. – 136 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г55


Глухенький, Микола

Михайло Максимович : біографічна повість / М. Глухенький. – К. : Молодь, 1969. – 247 c. – (Життя славетних. Вип. 9). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г61


Голота, Любов

Жіночий апокриф : вибрані твори / Л. Голота. – К. : Укр. письменник, 2012. – 560 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 73 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д72


Драч, Іван

Іду до тебе : кіноповісті / І. Драч. – К. : Рад. письменник, 1970. –

183 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)


84(4Укр)6

З-37


Затуливітер, Володимир

Тернова гора : поезії / В. Затуливітер. – К. : Укр. письменник, 2012. – 607 c. : ілюстр. – 81 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

І-18


Іваненко, Оксана Дмитрівна

Мої казки і мої дорогі вчителі : спогади, казки / О. Д. Іваненко. – К. : Веселка, 2012. – 398 c. : ілюстр. – (Б-ка Шевченківського комітету). –

65 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

К60


Колесник, Степан Павлович

Чи будемо пересівати волю : повісті, оповідання, нариси /

С. П. Колесник. – К. : Укр. письменник, 2012. – 678 c. –

(Б-ка Шевченківського комітету). – 85 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

82.3(4Укр)

К62


Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року /

упоряд. О. І. Дея; відп. ред. М. Т. Рильський. – К. : Наук. думка, 1965. – 802 c. – (Українська народна творчість). – 15 грн.Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84(5Інд)

М36


Махабхарата : филос. тексты. Вып. V. Кн. 2. Нараяния (Кн. 12,

гл. 175-367, шлоки 6457-13943) / пер. Б. Л. Смирнова. – 2-е изд. – Ашхабат : Ылым, 1984. – 328 c. : ил. – 12 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

М74


Мойсишин, Василь

Коло : поезії / В. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 160 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

П18


Паркинсон, Сирил Норткот

Законы Паркинсона : сборник: пер с англ. / С. Н. Паркинсон ; сост. и авт. предисл. В. С. Муравьев. – М. : Прогресс, 1989. – 448 c. – Содерж.: Закон Паркинсона. Свояки и чужаки. Закон отсрочки. Мышеловка на меху. Закон вакуума. Закон миссис Паркинсон. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)5

П30


Петренко Михайло: життя і творчість : художні тексти, дослідж., док. / упоряд. О. Є. Петренко. – К. : Фенікс, 2013. – 218 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П32


Підмогильний, Валер'ян

Третя революція : Оповідання. Повісті. Роман / В. Підмогильний. – К. : Укр. письменник, 2012. – 619 c. – (Українська класика). – 63 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С47


Слапчук, Василь

Вибрані поезії : вірші / В. Слапчук. – К. : Ярославів Вал, 2012. –

496 c. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 74 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


У45


Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття : навч. посіб. в 4- х кн. Кн. 4. Культурно-історична епоха модернізму. Пізній модернізм (1961-1991). Постмодерна література 90-х років / упорядкуван. В. Яременка. – К. : Аконіт, 2001. – 799 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

84(4Укр-4Дні)6

Х67


Хмырова, Галина Борисовна

Рифмованные зарисовки : [стихи] / Г. Б. Хмырова. – Д. : ІМА-пресс, 2013. – 76 c. – Автограф. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Ч-81


Чубач, Ганна

Радість висоти : поезії / Г. Чубач. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 208 c. : ілюстр. – 28 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія


9(477)

Б73


Богдашина, Олена Миколаївна

Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ - 20-ті рр.

ХХ ст.) : монографія / О. М. Богдашина ; Харків. нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., допов. та перероб. – Х. : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2013. – 560 c. –

55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


9(=11)

В78


Восток - Запад. Исследования. Переводы. Публикации / редкол.

М. Л. Гаспаров, Е. М. Мелетинский, А. Б. Куделин, Л. З. Эйдлин. – М. : Наука, 1985. – 272 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(477)

Г25


Гветадзе, Іван

Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні України (40-ві рр. ХІХ - початок ХХ ст.) : монографія / І. Гветадзе. – Донецьк : Донбас, 2013. – 392 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

К13


Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания / отв. ред. С. В. Дьячк

144 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(477)

М34


Матеріали симпозіуму "Запорозьке козацтво в історико-культурному вимірі" : матер. Симпозіуму, Дніпродзержинськ, 1 червня 2012 р. / відп. ред. Н. М. Буланова. – Д. : ІМА-прес, 2013. – 208 c. : ілюстр. – (Каміон. Вип. 2). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


912(477)

U31


Ukraine = Україна : tourist map. – 1:1 250 000. – К. : Картографія, 2014. – 1 c. : кольор. карта ; 84х114. – (Tourist map). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

912(477.87)

З-18


Закарпатська область : турист. карта / ред. Л. Хмара, І. Копилова. – 1:250 000. – К. : Картографія, 2013. – 1 c. : кольор. карта 62х87. – (Туристичні карти). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

912(477.41)

К38


Київська область : турист. карта / ред. І. Копилова. – 1:320 000. – К. : Картографія, 2014. – 1 c. : кольор. карта 70х100. – (Туристичні карти). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

912(100)

М20


Малий атлас світу : ред. В. В. Радченко. – К. : Картографія, 2003. –

64 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

912(100)

М20


Малый атлас мира / ред. В. В. Радченко. – К. : Картографія, 2003. –

64 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

912(477)

У45


Украина : турист. карта / ред. М. А. Астанкова, Г. Н. Кучеренко,

Л. Б. Хмара. – 1:1 250 000. – К. : Картографія, 2013. – 1 c. :

кольор. карта 84х114. – (Туристичні карти). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


912(477)

У45


Україна : турист. карта / ред. М. А. Астанкова, Г. Н. Кучеренко,

Л. Б. Хмара. – 1:1 250 000. – К. : Картографія, 2013. – 1 c. :

кольор. карта 84х114. – (Туристичні карти). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


912(477.54)

Х23


Харьковская область : турист. карта / ред. В. В. Вдовенко; ГНПП "Картографія". – 1:340 000. – К. : ООО "Изд. дом "Аванпост-Прим", 2013. – 1 c. : цвет. карта 70х77. – (Туристичні карти). – 1:340 000. –

5 грн. Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)


94. Загальна історія


94(477)

А43


Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Вип. 16 / голов. ред. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 268 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

А87


Архірейський, Дмитро Володимирович

Радянська митна справа в Україні у 1919-1939 роках : дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Д. В. Архірейський ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 449 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(477)

Б12


Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : матер. міжнар. наук. конф. 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / відп. ред. М. Тяглий: Укр. центр вивч. іст. Голокосту. – К. : ФОП Іваненко С. В., 2012. – 256 c. : ілюстр. – – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

В11


В пламени войны / сост. Ф. Бурилов, А. Егоров. – М. : Москов. рабочий, 1969. – 319 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г61


Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : монографія / за наук. ред. В. Василенка,

М. Антонович. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2013. –

360 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Г61


Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часопис. № 1 (11) 2012 / відп. ред. М. Тяглий; Укр. центр вивч. іст. Голокосту. – К. : ФОП Іваненко С. В., 2012. – 217 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г85


Грінченко, Гелінада

Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти /

Г. Грінченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : НТМТ, 2012. – 304 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(5)(075)

Д93


Дьячков, Сергей Владимирович

История средневекового Востока : конспект лекций / С. В. Дьячков ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. – 420 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-68


Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд : матер. міжнар. наук. конф., м. Вінниця 21-22 лист. 2009 р. / Укр. центр вивч. іст. Голокосту; відп. ред. М. Тяглий. – К. : НІОД, 2012. – 144 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

І-20


Іванова, Р. П.

Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України / Р. П. Іванова. – К. : Вид-во Киів. ун-ту, 1971. – 235 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 4, УБГ. – 4)

94(477)

І-97


Ішин, Андрій Вячеславович

Діяльність державних установ у Криму в роки революції та громадянської війни (1917-1922 роки) : дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / А. В. Ішин. – Сімф., 2013. – 449 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(3)

К60


Колесников, Костянтин Миколайович

Митні відносини в Північному Причорномор'ї античної доби: проблеми інтерпретації : дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.02 /

К. М. Колесников ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 477 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(477)

К64


Коник, Олександр Олександрович

Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянскої України (1906-1917 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. О. Коник ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 600 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

П37


Платонов, Владимир Петрович

Старое. Новое. Вечное / В. П. Платонов. – Д. : АРТ-Прес, 2013. –

368 c. : ил. – Дар автора. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

П50


Поліщук, Олександр Валентинович

Особливості формування, функціонування та боротьби з контрабандою митних органів Криму в 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Поліщук. – Д., 2013. – 200 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(4)

П88


Пугач, Евгений Петрович

История Словакии : монография / Е. П. Пугач. – Х. : ХНУ

им. В. Н. Каразина, 2013. – 344 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

С24


Світло в темряві : розповідь Сімона Стерлінга, який пережив Голокост, розказана ним Філліс Стерлінг Якобс / с англ., ред. В. Бобров,

М. Тяглий. – К. : РІА Бліц, 2012. – 120 c. : ілюстр. – (Б-ка спогадів

про Голокост). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

С58


"...Создать невыносимые условия для врага и всех его пособников..." Красные партизаны Украины 1941-1944 / авт.- сост. С. А. Гогун,

А. Кентий. – К. : Укр. изд-ский дом, 2011. – 430 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С92


Схід/Захід : іст.-культ. зб. Вип. 16-17. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі / за ред. Г. Грінченко та Т. Дзядевич;

Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських та ін. – Х. : ТОВ "НТМТ", 2013. – 551 c. : ілюстр. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(510)

С95


Сыма, Цянь

Исторические записки ("Ши Цзы"). Т. IV / Ц. Сыма ; пер. с кит., вступ. ст., коммент. и прилож. Р. В. Вяткина; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1986. – 454 c. – (Памятники письменности Востока, ХХХII, 4). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Х21


Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна.

Вісник. №908. Серія "Історія". Вип. 42 / відп. ред. С. І. Посохов. – Х. : Вид-во ХНУ, 2010. – 304 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ч-47


Черінь, Ганна

Листи до Лицаря. 1946-1949 / Г. Черінь. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2012. – 103 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у березні 2014 р. 249 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.
1   2


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка