Cистемний підхід до організації роботи педагогічного колективу над методичною проблемою навчального закладу освітиСкачати 26,72 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір26,72 Kb.

Cистемний підхід до організації роботи педагогічного колективу над методичною проблемою навчального закладу освіти


Руденко Любов Миколаївна,

заступник директора з НВР

Вовчанського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

Хто стоїть на місці –

той відстає

Народна мудрість

Структура методичної роботи

Директор


Педрада

Методична рада

Заступник з НВР

Керівник МОМетодична робота в МНВК – це цілісна система

взаємопов'язаних заходів, дій, спрямованих

на всебічне підвищення кваліфікації і

професійної майстерності кожного вчителяСТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ВОВЧАНСЬКОМУ МНВК

Структурна схема реалізації методичної проблеми

Оптимальне поєднання основних форм методичної роботи

як запорука забезпечення компетентісного підходу до організації навчально-виховного процесу та формування у дітей позитивної мотивації до навчання

Основні форми методичної роботи

індивідуальні

групові

масові

МЕТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ПРОЕКТУ:

ЗАВДАННЯ:

управлінські

методичні

педагогічні

дидактичні

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи;

забезпечення системного підходу до організації методичної роботи;

підвищення рівня професійної майстерності педагогів;

переорієнтація з процесу на результат освіти;

підвищення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів, вихованців;

впрвадження у практику роботи вчителів інноваційних педтехнологій;

підвищення ролі педагога у формуванні позитивної мотивації дитини до навчання;

умотивованість роботи вчителів та навчання учнів;

Управління навчальним закладом здійснюється на основі системного підходу. А так як робота над проблемною темою стосується всього комбінату, то має тут також забезпечуватися системний підхід, тобто даний процес має управлятися. Бо якщо система – то вона обов’язково управляється, а її відсутність – втрата управління, яка веде до розпаду, хаосу, розрухи.

Системний підхід передбачає виконання таких вимог до управління процесом роботи над проблемною темою:

1. Збір інформації. 2. Педагогічний аналіз інформації. 3. Прогнозування результатів. 4. Планування. 5. Організація. 6. Регулювання. 7. Контроль. 8. Корекція. 9. Стимулювання. 10. Аналіз на основі зворотного зв’язку.

Методична проблемна тема Вовчанського МНВК

«Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій»

Впровадження принципів особистісно орієнтованого навчання

Запровадження інноваційних технологій на практичних заняттях

«Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій»

Шляхи посилення мотивації до навчання через використання інноваційних технологій на уроках

Форми та методи проведення нетрадиційних уроків

Розвиток творчої особистості при проведенні водіння

Створення передумов для реалізації практично-дійової і творчої складовихТехнологія впровадження

методичної проблеми

школи

на 2013/2014–

2017/2018 н.р.

Практичне дослідження проблеми

2015 – 2016 н.р.

Підведення підсумків роботи над науково – методичною темою. Пропаганда, розповсюдження ППД.

2017 -2018 н.р.

Cистематизація набутого досвіду

2016– 2017 н.р.

Теоретичне дослідження

проблеми

2014 – 2015 н.р.

Діагностичний2013- 2014 н.р

Етапи реалізації проблеми

Вовчанського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Вовчанської районної ради Харківської області 

2013-2014 навчальний рік

1-й  етап: Діагностичний ( ознайомлення з нормативною базою освіти,

                   досвідом педагогів-новаторів ):

1.”Круглий стіл”:

„Перспективи впровадження Національної доктрини розвитку

                     освіти України у ХХІ столітті”;

2. Педагогічні читання:„Спадщина педагогів – новаторів”;

                 3. Психолого-педагогічний семінар:

„Інновації на сучасному етапі навчання”.

4. Семінар – практикум « Взаємодія вчителя з учнями в умовах впровадження нових педагогічних технологій».

5.Творча група вчителів «Нові педагогічні технології»

Діагностичні процедури

І етапу

1. Моніторингові дослідження за такими напрямами:

Професійна компетентність педагогічних працівників (інтелектуальна, психологічна, управлінська, мотиваційна, комунікативна, проективна, дидактична, методична, креативна).

Рівень навчальних досягнень учнів, їх вихованості та розвитку. Особливу увагу ми звертали на рівень компетентностей, якими володіють учні (уміння вчитись, компетентність з інформаційних технологій, громадянська, здоров’язберігаюча, загальнокультурна, підприємницька, соціальна).

2. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи.

3. Аналіз нормативних документів.

4. Діагностичне анкетування педпрацівників.

МЕТА: підвищити ефективність науково-методичного забезпечення кожного уроку в контексті сучасних вимог.

Предмет - урок; засіб – удосконалення науково-методичного забезпечення кожного уроку; результат – підвищення ефективності урокуЗавдання: створення нового педагогічного середовища, налаштованого на персональний талант дитини.

Першочергове завдання - зорієнтувати навчання та розвиток учнів на індивідуальні можливості та потреби дитини. Наступний крок -  виховати в дитині потребу та пробудити в ній природне бажання розвиватися. Як результат, ми зможемо зробити МНВК конкурентоспроможнім на ринку освітніх послуг і не будемо дивуватися низьким результатам своєї праці.

Предмет – методична робота; засіб – активізувати методичну роботу; спосіб – розробити концептуальні нові підходи; результат – професійний ріст педагогічних кадрівОчікувані результати:

удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи;

забезпечення системного підходу до організації методичної роботи;

підвищення рівня професійної майстерності педагогів;

переорієнтація з процесу на результат освіти;

підвищення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів, вихованців;

впровадження у практику роботи вчителів інноваційних педтехнологій;

підвищення ролі педагога у формуванні позитивної мотивації

дитини до навчання;

умотивованість роботи вчителів та навчання учнівПріоритетні напрями МНВК на 2014-

2018 роки щодо реалізації проблеми:
 • * комплексно-методичне забезпечення предметів і професій
 • * комп’ютерний супровід професійної діяльності
 • * створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка “Я вибираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі”
 • * розвиток системи форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти

2014 – 2015 навчальний рік

2-й  етап: Теоретичний ( вивчення теорії, методики інновацій в освіті ):

1. Педагогічні ради:

Крок за кроком до реалізації мети.Педагогічний моніторинг, як один

з чинників оцінювання

та прогнозування навчально-виховного процесу ”;

Робота в дискусійних центрах:

«Формування пізнавальної

діяльності учнів на інтерактивних

уроках»

Лабораторія педагогічногодосвіду –

нестандартні уроки2015 – 2016 навчальний рік

3-й етап: Практичний ( вивчення роботи з обдарованими дітьми шляхом

                 аналізу,  участь в конкурсах, олімпіадах, творчих та інтелектуальних

                 змаганнях, тощо ):

1. Науково-практична конференція:

„Обдарована дитина – виняток чи закономірність?”;

2. „Круглий стіл”:„Профільне навчання – проблеми і знахідки”

3.  Педагогічний консиліум:

„Поглиблене навчання та перспективи розвитку”.

4. Самоосвітня діяльність вчителів через осмислення й створення

                      особистої  « Я – концепції ».

2016 – 2017 навчальний рік

 4-й етап: Систематизаційний ( оформлення матеріалів практичного досвіду

                 МНВК з питань навчання, виховання, участі вчителів у конкурсах,

                 виставках педагогічних технологій ):

Педрада:

„Реалізація інновацій через систему діяльності на уроках”;Методична рада:„Узагальнення методичних знахідок педколективу”;

Нарада при директорі:

„Робота педколективу з нормативними документами Міністер-

ства освіти і науки України”.

2017 – 2018 навчальний рік

5-й етап: Узагальнюючий( підбиття підсумків роботи за всіма напрямами

                 діяльності педагогічного колективу МНВК ):                    1. Педагогічний консиліум:

„Інноваційні технології та результативність їх впровадження”;         2. „Круглий стіл” ( обмін досвідом ):

   - робота з обдарованими дітьми;

   - підсумки роботи з вищими навчальними закладами;

   - результативність навчання.        3. Педрада: « Підсумки роботи педагогічного колективу МНВК  з   впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій ».

Від творчого вчителя до творчого учняПопередні результати діяльності закладу

Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив нашого комбінату свідчать такі найбільш вагомі результати:

• підвищився рівень навчальних досягнень учнів ;

Відсоток учнів Вовчанського МНВК з достатнім і високим рівнем навченості по профілям серед учнів 11-х класів зростає:

 

Спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів,

їх інформаційної культури

Вовчанський МНВК впроваджує в життя проект «Імідж Вовчанського МНВК як перспектива його розвитку»

Формування іміджу є першим кроком для побудови хорошого закладу!

Цілі і завдання проекту:

1) підвищити привабливість МНВК – насамперед для батьків, учнів і персоналу;

2) підвищити ефективність заходів по інформуванню населення щодо освітніх і додаткових послуг;

3) полегшити процес введення нових освітніх послуг;

4) підвищити рівень організаційної культури;

5) сприяти поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату в колективі.

Очікувані результати:

- підняття престижу МНВК;

- підвищення якості освітніх послуг;

- підвищення загальної культури;

- збільшення контингенту учнів;

- зміцнення зв’язку сім’ї та комбінату.Опрацьовано 321 анкету учнів Вовчанського МНВК:


    • 82% вважають, що уроки в МНВК цікаві, доступні – 16% , важкі – 2% ;
 • 90% подобаються ділові ігри, КВК, які проводяться в комбінаті, не завжди 10% ;
 • 96% подобається атмосфера в МНВК, 4% не завжди;
 • 96% подобається стиль спілкування у комбінаті, 4%- ні;
 • Побажання педагогочному колективу Вовчанського МНВК від учнів – більше усміхатися, більше практики, щоб вчителі не хворіли, удачі, більше фізкультхвилинок.Опрацьовано 321 анкету батьків учнів, які навчаються у Вовчанському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті Вовчанської районної ради Харківської області.

Більшість батьків вважають, що:


   • Уроки технологій необхідно проводити на базі МНВК – 100%
 • Подобається, що діти відвідують МНВК – 98%
 • Подобається атмосфера в МНВК – 98%
 • Подобаються освітні послуги, які надає МНВК – 100%Опрацьовано 321 анкету батьків учнів, які навчаються у Вовчанському навчально-виробничому комбінаті Вовчанської районної ради Харківської області.

Більшість батьків вважають, що у Вовчанському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті:


   • Соціальна атмосфера комфортна – 87%, звичайна – 13%
 • Рівень викладання - високий 53%, добрий- 47%
 • Ставлення викладачів до учнів доброзичливе – 89%, вимогливе -11%
 • 99% батьків бажають, щоб їх діти навчалися в МНВК, 1% - в ПТУ
 • Пріоритетними напрямками при відвідуванні їх дітьми МНВК батьки вважають:
    • .Була у безпеці – 98%
 • .Отримувала хороші знання – 95%
 • .Була здоровою – 95%
 • .Оволоділа професією-100%.

«Суть керівництва навчальним закладом полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах у педагогів створювався, дозрівав та утверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї »

В. Сухомлинський

Дякуємо за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка