“Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період”Скачати 94,69 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір94,69 Kb.

“Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період”

 • Кафедра медицини катастроф
 • і військової медицини
 • Автор:
 • Д-р. мед. наук, професор
 • Гудима Арсен Арсенович
 • Лекція 1
 • Чи може Україна бути втягнутою у ядерний конфлікт ?
 • Чи може бути переможець у ядерній війні ?

Від чого держава повинна захищати пересічного українця ?

 • Від чого держава повинна захищати пересічного українця ?
 • Від того, що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • 1. Надзвичайне технічне навантаження тери-торії.
 • 2. Значна моральна та фізична зношеність основних виробничих фондів більшості підприємств України.
 • 3. Погіршення матеріально-технічного забез-печення підприємств, зниження виробничої і техно-логічної дисципліни.
 • 4. Незадовільний стан збереження, утилізації та поховання високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів.
 • У нас на Україні:
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • 5. Ігнорування екологічних факторів, вимог і стандартів.
 • 6. Недостатня увага керівників відповідних ор-ганів державного управління до проведення комплексу заходів, що спрямовані на запобігання та зниження наслідків аварій і катастроф.
 • У нас на Україні:
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...

Постановою Кабінету Мініст-рів України від 15 липня 1998 року № 1099 прийняте Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій в Україні, в якому визначені основні поняття і класи-фікація надзвичайних ситуа-цій.

 • Постановою Кабінету Мініст-рів України від 15 липня 1998 року № 1099 прийняте Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій в Україні, в якому визначені основні поняття і класи-фікація надзвичайних ситуа-цій.

Аварія:

 • вихід із ладу, зруйнування споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів та пору-шення виробничого чи транспортного процесу, внаслідок якого на об’єкті, певній території створюється загроза для життя та здоров’я людей.
 • Катастрофа:
 • раптова, швидкоплинна подія, викликана силами природи чи діяльністю людини та спричинила чисельні людські втрати, завдала шкоду та загрозу здоров’ю значній кількості людей, руйнування чи знищення об’єктів та інших матеріальних цінностей у значних розмірах, а також спричинила шкоду довкіллю.

Аварія

 • ситуація на об’єкті або території, при якій виникли чи можуть виникнути людські та матеріальні втрати, порушені нормальні умови життєдіяльності людей внаслідок аварій і катастроф.
 • Катастрофа
 • Надзвичайна ситуація:

За походженням надзвичайні ситуації бувають:

 • 1. Техногенного характеру
 • транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидами (загрозою викидів) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд і будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях.

За походженням надзвичайні ситуації бувають:

 • 2. Природного характеру
 • небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарсь-ких тварин, масове ураження сільськогоспо-дарських рослин хворобами та шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери.

За походженням надзвичайні ситуації бувають:

 • 3. Соціально-політичного характеру
 • протиправні дії терористичного та анти-конституційного спрямування (здійснення або реальна загроза терористичного акту, викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів.

За походженням надзвичайні ситуації бувають:

 • 4. Воєнного характеру
 • пов’язані із використанням Збройних сил України в локальних збройних конфліктах, в боротьбі з банд-формуваннями. Можуть супроводжуватися катастрофами техно-генного характеру (результати атак ворожої сторони на господарські об’єкти на території України).

Класифікація надзвичайних ситуацій за рівнями

 • Рівні надзвичайних ситуацій
 • Державний
 • Регіональний
 • Місцевий
 • Об’єкто-вий
 • За величиною територіального
 • поширення, обсягу нанесених або очікуваних
 • економічних збитків, кількістю людей, що загинули

НС державного рівня:

 • НС, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації потрібні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, які перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. При цій ситуації кількість постраждалих буде перевищувати 300 чоловік, кількість населення, у якої істотно погіршаться умови проживання – 3000 чоловік, а кількість загиблих перевищує 5 чоловік.

НС регіонального рівня:

 • НС, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації потрібні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, які перевищують власні можливості окремого району, але не менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. При цій ситуації кількість постраждалих може бути від 50 до 300 чоловік, загиблих від 3 до 5 чоловік, істотно будуть погіршені умови для проживання на тривалий час від 300 до 3000 чоловік.

НС місцевого рівня:

 • НС, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації потрібні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, які перевищують власні можливості потенційно-небезпечного об’єкта, але не менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно-небезпечних об’єктів. При цій ситуації кількість постраждалих може бути від 20 до 50 чоловік, загиблих від 1, 2 чоловіка, істотно будуть погіршені умови для проживання на тривалий час від 100 до 300 чоловік .

НС об’єктового рівня:

 • НС, які не підпадають під зазначені вище визначення. При цьому кількість постраждалих не буде перевищувати 20 чоловік, загиблих 1 чоловік, а істотне погіршення умов проживання зазнають не більше як 100 чоловік

Фактори ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні:

 • 1.Відсутність сучасних систем управління небезпечними процесами.
 • 2.Низька професійна підготовка персо-налу та населення до дій в екстремальних умовах.
 • 3.Зростаючий дефіцит кваліфікованих кадрів.
 • 4.Низький рівень застосування сучасних ресурсозберігаючих і екологічнобезпечних технологій.
 • Надзвичайні ситуації на території України за період
 • з 1997 по 1999 роки
 • Надзвичайні ситуації
 • 1997 р.
 • 1998 р.
 • 1999 р.
 • Техногенні
 • 826
 • 713
 • 492
 • Природні
 • 377
 • 424
 • 234
 • інші
 • 699
 • 980
 • 999
 • Всього
 • 1902
 • 2117
 • 1725
 • Загинуло осіб
 • 750
 • 948
 • 541
 • Постраждало осіб
 • 2820
 • 4499
 • 2473
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • Надзвичайні ситуації
 • 1997 р.
 • 1998 р.
 • 1999 р.
 • Загальнодержавного рівня
 • 10
 • 12
 • 9
 • Регіонального
 • 62
 • 74
 • 51
 • Місцевого
 • 420
 • 325
 • 264
 • Об’єктового
 • 1410
 • 1706
 • 1371
 • За першу половину 2004 р. в Україні виникло 22384 НС, від яких загинуло понад 2 000 осіб і 2 500 зазнали поранень та ушкоджень. Орієнтовні збитки становлять понад 600 млн. грн.

Розподіл техногенних надзвичайних ситуацій по регіонах України за період з 1997 по 2000 роки

 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...

УКРАЇНА – єдина держава у світі, в якій сталася катастрофа планетарного масштабу: аварія на Чорнобильській атомній електростанції

 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...

Схема забруднення Цезій-137 території України, Росії і Білорусі

 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • 1. Загинуло - 31 особа.
 • 2. Гостра променева хвороба - 145 осіб.
 • 3. Доза опромінення, вища від допустимої - 150 тис осіб (в т.ч. 69 тис дітей).
 • 4. Забруднення радіонуклідами території України - 3420 км2 (проживало більше 17 млн чоловік);
 • території Білорусії - 16500 км2;
 • території Росії - 8100 км2.

Схема радіоактивного забруднення Північної півкулі після аварії на ЧАЕС станом на 6 травня 1986 р.

 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • Чорнобиль
 • А З І Я
 • А Ф Р И К А
 • А М Е Р И К А
 • Північний льодовитий океан
 • Тихий океан
 • За даними: Lawrence Livermore National Laboratory
 • Атлантичний океан
 • Хімічна промисловість
 • на території України
 • Нараховується 1810 хімічно-небезпечних об’єктів. Щорічно виробляється близько 290 тис тон СДОР, в тому числі 98000 т хлору, 178000 т аміаку. Загальний запас нафти складає понад 6 млн куб.м. Проходить 2350 км нафтопроводу, в кожному кілометрі якого міститься понад 250 куб.м. нафти під тиском 90 атм.
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • Від аварій не захищені навіть розвинуті країни Європи...
 • 14 жовтня 2002 р. на чеському хімічному комбінаті
 • "Сполана-Нератовице" (Spolana Neratovice),
 • розміщеному за 25 км від Праги відбувся витік
 • окису сірнистої кислоти.
 • Оголошено хімічну тривогу
 • третього ступеню
 • Аварія потяга, який перевозив жовтий фосфор
 • на Львівщині (літо, 2007)
 • Типова ситуація для країн СНД ...
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • Розподіл природних надзвичайних ситуацій по регіонах України за період з 1997 по 2000 роки

Повінь на Закарпатті

 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • Повені – найчастіші НС природного характеру в Україні і світі.
 • Чехія, серпень 2002 р.
 • Від стихійних лих не захищені навіть розвинуті країни
 • Європи...
 • Лісові пожежі в Україні (Літо, 2007)
 • Типова ситуація для країн СНД ...
 • Амиак
 • 0,11 т
 • Аміак
 • 0,036 т
 • Амиак
 • 0,036 т
 • Амиак
 • 1560,6 т
 • Хлор
 • 1175,1 т
 • Амиак
 • 0,032 т
 • Амиак
 • 0,163 т
 • Амиак
 • 0,033 т
 • HCl
 • 0,6 т
 • - больница
 • Магістральні нафтопроводи
 • Магистральные
 • нефтепроводы
 • ЛЕП 750 кВ
 • Магістральні газопроводи
 • 100 км зона
 • от Хмельницькой АЭС
 • Амиак
 • 0,045 т
 • Зона поражения
 • Калушского
 • химкомбината
 • Небезпечні об’єкти Тернопільської області
 • Магистральные газопроводы

Злочинна людська дурість...

 • Нафтопровід
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...

На території України можливі локальні збройні конфлікти

 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...

Найбільшою проблемою кінця ХХ і початку ХХІ століття є боротьба з тероризмом.

 • Починаючи від можливості тихої смерті...
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
 • фільм
 • …закінчуючи атаками терористів-смертників.
 • Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...

У нашій державі

 • У нашій державі
 • захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру покладено на систему Цивільного захисту, яка є правонаступницею системи Цивільної оборони України і повинна трансформуватися у всенародну службу порятунку.
 • у кожній державі світу повинна бути система захисту населення від над-звичайних ситуацій мирного і воєнного часу.
 • Який можна зробити висновок з побаченого:

 • Кожен громадянин України має право:
 • на захист свого життя і здоров’я від наслідків надзвичайних ситуацій та на вимогу гарантій реалізації цього права від держави.
 • Правова основа цивільного захисту:
 • ЗАКОН УКРАЇНИ
 • ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • (№ 1859-ІV, 24.06. 2004 р.)

Держава як гарант цього права створює систему цивільного захисту, яка має за свою мету:

 • Держава як гарант цього права створює систему цивільного захисту, яка має за свою мету:
 • 1. Реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, мате-ріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків НС у мирний час та в особливий період.
 • 2. Подолання наслідків НС, у т.ч. наслідків НС на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України (за згодою Верховної Ради України).

Основні терміни:

 • Цивільний захист:
 • Система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, яка здійснюється органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання і ліквідації НС у мирний час і особливий період.

Основні терміни:

 • Єдина державна система
 • цивільного захисту населення і територій:
 • Сукупність органів у правління, сил та засобів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, на які покладено реалізацію державної політики у справах цивільного захисту.
 • Служба цивільного захисту:
 • Державна служба особливого характеру, пов’язана із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші НС техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій від їх негативного впливу.

Основні терміни:

 • Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту:
 • Спеціальне невоєнізоване формування, на яке покладається захист населення і територій від НС техногенного, природного і військового характеру, участь у заходах територіальної оборони, а також міжнародних рятувальних та інших гуманітарних операціях.
 • Особливий період:
 • Період функціонування органів державної влади, Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування, системи цивільного захисту, підприємств. Установ, організацій, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і охоплює час мобілізації і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Система цивільного захисту в Україні базується на основних засадах міжнародного гуманітарного права

 • Міжнародне гуманітарне право:
 • сукупність міжнародних юридичних поло-жень, нормативно закріплених або тра-диційно прийнятих, які забезпечують перевагу особистості людини у випадку збройного конфлікту

ПОЛОЖЕННЯ міжнародного гуманітарного права

 • Воюючі сторони не повинні наносити своїм противникам збиток більший, ніж це обумовлено ціллю війни, яка полягає у знищенні або ослабленні військового потенціалу противника
 • “женевське право”
 • “гаагське право”

Женевське право

 • Захистити військовослужбовців, які припинили брати участь у воєнних діях, і осіб, які не брали в них участь
 • Гаагське право
 • Визначає права і обов’язки воюючих сторін при проведенні військових операцій і обмежує вибір засобів нанесення противнику ураження

Женевські конвенції (12.08.1949 р.) “Про поліпшення долі поранених і хворих в діючій армії” і Додаткові протоколи до них (03.06.1977 р.)

 • Конвенція І. Поранені і хворі бійці сухопутних військ, медичний персонал і військові священики.
 • Конвенція ІІ. Поранені і хворі, медичний персонал і священики військово-морських сил, потерпілі під час аварій на воді.
 • Конвенція ІІІ. Військовополонені.
 • Конвенція ІV. Цивільні особи на ворожій або окупованій території.

Головні положення “женевського” і “гаагського” права

 • 1. Особи, які припинили брати участь у воєнних діях, мають право на повагу до свого життя, моральної і фізичної недоторканості.
 • 2. Противника, який здався в полон забороняється вбивати чи наносити йому ушкодження.
 • 3. Поранені і хворі повинні бути підібраними, їм повинна бути надана медична допомога.
 • 4. Особи, які взяті в полон, цивільні особи, які знаходяться в руках противника мають право на збереження свого життя, повагу до своєї гідності, особистих праву і переконань

Головні положення “женевського” і “гаагського” права

 • 5. Під захистом знаходяться медичний персонал, санітарні заклади, їх транспорт і устаткування. Емблема червоного хреста і червоного півмісяця вважається знаком цього захисту і повинна поважатися.
 • 6. Забороняється використовувати зброю або методи ведення бойових дій, які здатні спричинити надмірні тілесні ушкодження або надлишкові страждання.
 • 7. Сторони, які знаходяться в конфлікті, повинні завжди проводити різницю між цивільним населенням і комбатантами. Напад можливий тільки проти військових об’єктів.
 • Розділ 1. Загальні положення
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Розділ 3. Єдина система цивільного захисту
 • Розділ 4. Управління єдиною системою цивільного захисту
 • Розділ 5. Координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту
 • ЗАКОН УКРАЇНИ
 • ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Розділ 6. Стандартизація, державна експертиза та ліцензування у сфері цивільного захисту
 • Розділ 7. Порядок комплектування органів і підрозділів цивільного захисту та проходження служби цивільного захисту
 • Розділ 8. Соціальний і правовий захист рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту
 • Розділ 9. Пенсійне забезпечення рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту
 • ЗАКОН УКРАЇНИ
 • ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

 • ЗАКОН УКРАЇНИ
 • ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Розділ 10. Фінансове і матеріальне забезпечення
 • Розділ 11. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
 • Розділ 12. Контроль і нагляд за діяльністю у сфері цивільного захисту
 • Розділ 13. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту
 • Розділ 14. Прикінцеві та перехідні положення

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 1. Загальні положення
 • Принципи цивільного захисту
 • 1. Функціонування.
 • 2. Добровільності при залученні людей до дій з ризиком для життя.
 • 3. Комплексного підходу до вирішення завдань ЦЗ.
 • 4. Створення системи раціональної превентивної без-пеки з метою максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення НС і мінімізації їх наслідків.
 • 5. Територіальності та функціональності єдиної системи цивільного захисту.
 • 7. Мінімізації заподіяння шкоди довкіллю.
 • 8. Гласності. вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту відповідно до зако-нодавства.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 1. Загальні положення
 • Завдання цивільного захисту
 • Збирання та аналітичне опрацювання інформації про НС.
 • Прогнозування та оцінка наслідків НС.
 • Нагляд і контроль у сфері ЦЗ.
 • Розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно0-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері ЦЗ.
 • Розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері ЦЗ.
 • Створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів для запобігання НС.
 • Розроблення та виконання науково-технічних програм для запобігання НС.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 1. Загальні положення
 • Завдання цивільного захисту
 • Оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу НС, своєчасне достовірне інформування про обстановку і заходи, що вживаються для запобігання НС і подолання їх наслідків. .
 • Організація захисту населення і територій від НС, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги.
 • Проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків НС та організація життєзабезпечення постраж-далого населення.
 • Забезпечення постійної готовності сил і засобів ЦЗ для запобігання НС і ліквідації їх наслідків.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 1. Загальні положення
 • Завдання цивільного захисту
 • Надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.
 • Навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань.
 • Міжнародне співробітництво у сфері ЦЗ.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

Несприятливі побутові або нестандартні ситуації:

 • ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері, які не набули масштабу надзвичайної ситуації, але являють собою загрозу життю та здоров’ю людей чи заподіяння матеріальних збитків.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підпорядковані їм сили і засоби, підприємства. установи та організації незалежно від форм власності добровільні рятувальні формування здійснюють:
 • Оповіщення та інформування.
 • Спостереження та лабораторний контроль.
 • Укриття в захисних спорудах.
 • Евакуацію.
 • Інженерний захист території.
 • Медичний захист населення.
 • Психологічний захист.
 • Біологічний захист.
 • Екологічний захист.
 • Радіаційний і хімічний захист.
 • Захист населення від несприятливих побутових або нестандарних ситуацій.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Оповіщення та інформування
 • Оперативне доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення НС.
 • Завчасне створення та поєднання постійно діючих систем оповіщення із спеціальними системами спостереження і контролю в зонах можливого ураження.
 • Централізоване використання мереж зв’язку, радіомовлення, телебачення незалежно від форм власності та підпорядкування в разі виникнення НС.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Спостереження і лабораторний контроль
 • Створення і підтримання постійної готовності загальнодержавної і територіальної мереж спостереження і лабораторного контролю.
 • Організація збирання, опрацювання та передачі інформації про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, харчової сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речо-винами та інфекційними мікроорганізмами.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Для забезпечення укриття населення створюється фонд захисних споруд шляхом:
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • комплексного освоєння підземного простору населених пунктів з можливістю пристосування і використання їх для укриття населення в разі виникнення НС;
 • обстеження і взяття на облік підземних і надземних споруд, які відповідають вимогам захисту;
 • дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших заглиблених приміщень;
 • будівництва заглиблених споруд, пристосованих для виконання завдань цивільного захисту;
 • будівництво найпростіших сховищ та укриттів.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Укриття у захисних спорудах
 • Фонд захисних споруд у мирний час використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, який визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань ЦЗ.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Здійснення заходів евакуації населення
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться в зонах можливого катастрофічного затоплення, небез-печнго радіоактивного забруднення, хімічного ураження, а також у всіх випадках інших стихійних лих, аварій і катастроф, якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров’ю людей.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Здійснення заходів евакуації населення
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Евакуація
 • Загальна
 • Часткова
 • Тимчасова
 • Безповоротня

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Здійснення заходів евакуації населення
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Незайняте у виробництві та сфері обслуговування населення, студенти, учні, вихованці дитячих будинків, пенсіонери та інва-ліди з будинків для осіб похилого віку разом із викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їх сімей евакуюються в першу чергу.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Здійснення заходів евакуації населення
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Запобігання паніки та недопущення загибелі людей під час евакуації досягається:
 • плануванням евакуації населення;
 • визначенням зон для розміщення евакуйованих людей;
 • оповіщення керівників різного рівня та населення про початок евакуації;
 • управлінням проведенням евакуації;
 • створенням мінімально-необхідних умов для життєдіяльності евакуйо-ваного населення;
 • навчанням населення діям при проведенні евакуації.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Інженерний захист території
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Здійснюється на територіях з підвищеним техногенним навантаженням і ризиком виникнення НС, який досягається:
 • урахування можливості виникнення на території НС при розробленні генеральних планів забудови;
 • контроль за раціональним розміщен-ням потенційно небезпечних об’єктів;
 • здійснення будівництва із заданими рівнями безпеки і надійності;

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Інженерний захист території
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • розроблення заходів безаварійного функціонування потенційно небезпечних об’єктів;
 • створення комплексних систем захисту населених пунктів і об’єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, проти-ерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності і господарювання;
 • розгортання в умовах НС необхідної кількості додаткових лікувальних закладів (пунктів);
 • Мета: запобігання або зменшення ступеня ураження населення, своєчасне надання допомоги постраж-далим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в районах НС.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань;
 • накопичення медичних засобів захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки;
 • здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів;
 • контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерел водопостачання;

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • навчання населення способам надання першої медичної допомоги та дотримання правил відповідної санітарії;
 • забезпечення недопущення впливу на здоров’я людей шкідливих факторів довкілля та наслідків НС, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань.
 • санітарна охорона територій і об’єктів у зоні НС
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Психологічний захист
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • планування діяльності та використання існуючих сил і засобів підрозділів психологічного забезпечення;
 • своєчасне застосування психопрофілактичних методів;
 • виявлення за допомогою психологічних та соціологічних методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги;
 • використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу на населення.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • виявлення осередку біологічного зараження;
 • прогнозування масштабів розвитку наслідків біологічного зараження;
 • використання колективних та індивідуальних засобів захисту;
 • введення режиму карантину та обсервації;
 • знезаражування осередку біологічного зараження;
 • здійснення заходів екстреної і специфічної профілактики;
 • дотримання протиепідемічного режиму суб’єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням.
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Біологічний захист
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • захист родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових) від пожеж, затоплень і обвалів;
 • ліквідація лісових пожеж та буреломів, сніголамів, вітровалів, техногенного впливу на лісові насадження, а також їх наслідків.
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Екологічний захист
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Радіаційний і хімічний захист
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Це виявлення вогнищ радіаційного і хімічного забруднення та проведення його оцінки;
 • організація і проведення радіометричного і хімічного контролю;
 • розроблення типових режимів радіаційного захисту;
 • забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту;
 • організація і проведення спеціальної і санітарної обробки.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • завчасним накопиченням і підтриманням в постійній готовності засобів радіаційного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються виходячи із зон можливого ураження;
 • своєчасним впровадженням засобів, способів і методів виявлення і оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах;
 • створенням уніфікованих засобів захисту, приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю;
 • наданням населенню можливості придбання в особисте користування засобів радіаційного і хімічного захисту;
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Радіаційний і хімічний захист
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Він досягається:

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • розробленням типових режимів радіаційного захисту населення і функціонування об’єктів в умовах радіоактивного забруднення місцевості;
 • завчасне обладнання радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів засобами для спеціальної обробки одягу, майна і транспортних засобів, а також санітарної обробки населення, постраждалого внаслідок НС;
 • розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки.
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Радіаційний і хімічний захист
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Він досягається:

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • виявлення і оцінка таких ситуацій;
 • організація і надання допомоги населенню;
 • розроблення типових рекомендацій щодо дій в умовах виникнення таких ситуацій;
 • проведення спеціальних аварійно-рятувальних робіт.
 • Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захисту
 • Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • повсякденного функціонування (нормальна виробничо-промислова, радіаційна, хімічна, біологічна (в т.ч. бактеріологічна), сейсмічна, гідрогеологічна та гідрометеорологічна обстановка, відсутні епідемії, епізоотії, епіфітотії).
 • Забезпечується спостереження і контроль обстановки на потенційно небезпечних об’єктах, виконують науково-технічні програми щодо запобіган-ня НС, заходи щодо забезпечення безпеки і захисту населення від НС, підготовка органів управління і навчання населення до дій в умовах НС, постійне прогнозування обстановки щодо її погіршення, яке може призвести до виникнення НС.
 • Розділ 3. Єдина система цивільного захисту
 • Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • підвищеної готовності (істотне погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (в т.ч. бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановка, наявність загрози виникнення НС).
 • Розділ 3. Єдина система цивільного захисту
 • Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Забезпечується, формуванням комісій для виявлення причин погіршення обстановки і підготовки пропозицій щодо її нормалізації, посиленням спостереження і контролю за ситуацією, розробленням заходів захисту населення від потенційної загрози виникнення НС, приведенням у стан підвищеної готовності сил і засобів реагування, здійсненням заходів запобігання виникнення НС.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • надзвичайної ситуації (встановлюється в разі виникнення та під час ліквідації наслідків НС).
 • Розділ 3. Єдина система цивільного захисту
 • Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту
 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • надзвичайного стану;
 • воєнного стану.
 • Здійснюється визначенням меж території, на якій виникла НС, організацією захисту населення і територій в умовах НС, організацією робіт з локалізації і ліквідації наслідків, НС, залученням необхідних сил і засобів, безперервним контролем за розвитком НС, оперативним зв’язком з вищими органами управління і оповіщенням населення.

ЗАКОН УКРАЇНИ

 • ЗАКОН УКРАЇНИ
 • ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • № 1859-IV, 24 червня 2004 року
 • Підрозділи цивільного захисту є правонаступ-никами органів і підрозділів державної пожежної охорони і військ Цивільної оборони України та утворюються на їх базі.
 • До 2005 р. Кабінет Міністрів України повинен забезпечити реалізацію Державної програми перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в оперативно-рятувальну службу цивільного захисту.
 • Задача 1.
 • В 10.00 27.05 на Хмельницькій АЕС відбулася аварія на 2-му енергоблоці. Нанести на карту зони радіоактивного зараження місцевості на сліді хмари. Визначити прогнозований час підходу радіоактивної хмари і прогнозовану потужність опромінення в Тернополі в момент підходу хмари. Який режим захисту слід вжити персоналу і пацієнтам Вашої лікувальної установи? Яку дозу опромінення вони отримають, якщо будуть перебувати протягом двох годин з моменту підходу хмари у підвалі трьохповерхової цегляної будівлі?
 • Тип ядерного енергетичного реактора
 • ВВЕР
 • Енергетична потужність
 • 1000 МВт
 • Кількість аварійних реакторів
 • 1
 • Координати
 • Нетішин
 • Астрономічний час аварії
 • 10.00 27.05
 • Частка викинутих із ЯЕР радіоактивних речовин (у відсотках)
 • невідома
 • Метеорологічні дані:
 • швидкість вітру на висоті 10 м (м/с)
 • напрямок вітру на висоті 10 м (градуси)
 • стан хмарного покриву:
 • 2
 • 40
 • Середній
 • Алгоритм відповіді
 • 1. За табл. 2 встановлюємо категорію стійкості атмосфери – А.
 • 2. За табл. 3 встановлюємо середню швидкість вітру –
 • 10 м/с
 • 3. За табл. 4 встановлюємо глибину і ширину зон:
 • М – 185,0 і 40,2 км;
 • А - 39,4, 6,81 км.
 • 4. Нанести знайдені зони на карті:
 • 1) нанести вісь руху вітру
 • 40 о
 • 2) Знайти середину зони М
 • 3) Нанести зону М
 • 4) Знайти межу і середину
 • зони А
 • 5) Нанести зону А
 • з/п
 • Потужність дози, мРад∙год-1
 • Режимні заходи по захисту населення
 • 1.
 • 0,1-0,3
 • Укрити дітей, герметизація приміщень, укриття і упаковка продуктів харчування. Обмеження часу перебування на відкритому повітрі дорослих, обладнання санітарних бар’єрів на входи в квартири
 • 2.
 • 0,3-1,5
 • Ті ж заходи, а також йодна профілактика дітей, обмеження находження на вулиці всіх контингентів населення. Обладнання санітарних бар’єрів на входи в будинки
 • 3.
 • 1,5-15
 • Ті ж заходи, а також йодна профілактика всього населення, часткова евакуація дітей та вагітних жінок
 • 4.
 • 15-100
 • Пункти заходів 1+2+3. Евакуація населення, крім контингенту, задіяного в аварійно-рятувальних роботах
 • 5.
 • Більше 100 мрад∙год-1
 • Повна евакуація населення
 • Визначення дози опромінення (Д) розраховується за формулою:
 • Д = РсерТ,
 • де Рсер – середній рівень радіації за час опромінення (рад∙год-1);
 • Т – час опромінення.
 • Рсер = (Рп.о. – Рк.о.)/2,
 • де Рп.о. – рівень радіації на початку опромінення;
 • Рк.о. – рівень радіації в кінці опромінення.
 • Якщо людина знаходиться у захисній будівлі, щоб розрахувати отриману ними дозу радіації, необхідно встановлену при попередніх розрахунках дозу розділити на коефіцієнт послаблення
 • Д(кінцева) = Д / Кпосл.
 • Назва сховища та транспортних засобів
 • Кпосл
 • Відкрите розташування на місцевості
 • 1
 • Адміністративні одноповерхові будівлі
 • 7
 • Адміністративні трьохповерхові будівлі
 • 6
 • Цегляні будівлі, одноповерхові, підвал
 • 10,4
 • Цегляні будівлі, двоповерхові, підвал
 • 15,1
 • Цегляні будівлі, триповерхові, підвал
 • 20,4
 • Дякую за увагу !
 • “Справжній прогрес забезпечує вільна творчість вільних людей.”
 • Ігор Сікорський
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка