Державна підсумкова атестація учнів 4 класів у 2014-2015 навчальному році у 2015 році державна підсумкова атестація учнівСкачати 38,02 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір38,02 Kb.

Державна підсумкова атестація

учнів 4 класів

у 2014-2015 навчальному році

У 2015 році державна підсумкова атестація учнів

4-х класів проводиться у період з 12 по 21 травня з трьох предметів:
 • української мови;
 • читання;
 • математики.

Зміст завдань формується відповідно до державних вимог :
 • Програми для середньої загальноосвітньої школи.

 • 1-4 класи – К. : Початкова школа, 2006; 2007;
 • Программы для средней образовательной школы с русским языком обучения. 1-4 классы. - К.: Початкова школа, 2006;).

Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення.

На правій сторінці класного журналу у розділі здійснюється запис


 • «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

Оформлення атестаційної роботи


Робота

з державної підсумкової атестації

з української мови за курс початкової школи

учня (учениці) 4 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту


Диктант

У пошуках слова

На роботу відводиться 1 академічна година (один урок):


 • 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання;
 • 35 хв. – на виконання роботи.

Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховуються при виставленні річних оцінок.

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу.

Зміст підсумкової контрольної роботи з української мови може формуватись –

з тексту для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами)

і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань.

Зміст контрольної роботи з читання може формуватись


 • з тексту для читання мовчки
 • завдань до тексту для перевірки
 • розуміння змісту прочитаного,
 • уміння працювати з текстом
 • і творчого на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного.

Визначенню рівня навчальних досягнень з математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу:
 • натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами;
 • задачі;
 • числові вирази;
 • частини;
 • величини;
 • геометричні фігури;
 • вимірювання величин.

Зміст контрольної роботи рекомендовано формувати з таких завдань:
 • складеної задачі на 3 дії;
 • виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками);
 • на порівняння і перетворення величин;
 • знаходження частини від числа;
 • застосування геометричного матеріалу.

Характеристика – офіційний документ, в якому міститься відгук, висновок про чию-небудь трудову й громадську діяльність.

Написання характеристики на випускника початкової школи

План написання психолого-педагогічної характеристики учня (учениці) ...-го класу

І. Навчальна діяльність.

1 Термін навчання в даній школі.

2 Рівень навчальних досягнень, лінія успішності (причини нерівномірності), системність і міцність знань.

3 Усвідомлення обов'язків школяра, інтерес до навчання (до яких саме предметів).

4 Ставлення до оцінювання своєї навчальної діяльності педагогами.

5 Самооцінка своїх успіхів у навчанні, її мотивація.

6 Особливості процесів пам'яті, мислення, сприймання, мовлення.

7 Ступінь сформованості вміння вчитися, планувати свою роботу, контролювати себе.ІІ. Трудова діяльність.

1 Участь у різних видах суспільно корисних заходів.

2 Працелюбність.

ІІІ. Загальна характеристика.

1 Дисциплінованість.

2 Реакція на зауваження дорослих, емоційна вразливість.

3 Місце у класному колективі (формальне чи неформальне лідерство, позиція «підлеглого» тощо).

4 Ініціативність, співпраця у груповій роботі.

IV. Психологічні особливості.

1 Настрій.

2 Мобільність, комунікабельність .

3. Врівноваженість, стриманість.V. Рекомендації для вчителів, що надалі працюватимуть з дитиною.

Складаючи характеристику, слід дотримуватись таких вимог:

- Матеріалом для характеристики є факти, зібрані в процесі спостереження за учнем.

- Характеристикою охоплюються всі сторони особистості учня, які створюють цілісне й повне уявлення про нього.

 • Виділяються основні риси учня, характерні для нього, і які треба враховувати під час навчально-виховної діяльності.
 • У характеристиці школяра відзначаються позитивні і негативні риси його характеру.

 • - Відокремлюються ті риси (позитивні чи негативні), які потребують індивідуального підходу.

  - Розкривається динаміка розвитку особистості школяра, не тільки рівень досягнутого, є й перспективні можливості.

  - Вказуються види діяльності, які сприяють найбільшому розкриттю особистості учня.

  - Рекомендується уникати однобокості й переліку зовнішніх проявів поведінки.

  - Розкривається внутрішній світ дитини, мотиви її поведінки, спрямованість особистості, моральні якості.

  - Важливо уникати неправомірних узагальнень, що принижують гідність дитини і призводять до «навішування ярликів».Підготовка вчителя початкових класів до реалізації змісту нових

Державних стандартів

початкової загальної освіти

Новий Державний стандарт загальної початкової освіти впроваджується з 1 вересня 2012 року


Нормативно-правова документація
 • Новий Державний стандарт початкової загальної освіти.
 • Лист МОНУ від 09.06.2011 №1/9-66 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!».
 • Наказ МОНУ від 14.02.2015 №1/9-71 «щодо роз‘яснення порядку приймання дітей до першого класу».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня для загальноосвітнього навчального закладу».
 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01)  Лист МОНУ від 10.06.2011 №572 «Про типові начальні плани початкової школи».

Головна мета – реалізація компетентністної освіти:
 • кожна змістовна лінія стандарту спрямована не тільки на отримання дитиною знань з навчальних предметів, а й на їх застосування;
 • озброєння дитини методами пізнання, зокрема дослідницькими, діяльнісними;
 • формування комунікативних компетентностей дитини.

 • .

НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

Позитивні зміни:

 • забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;
 • особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • формування ключових компетентностей учнів початкових класів;
 • використання здоров'язбережувальних технологій;
 • екологічна спрямованість освіти.

НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

- обов`язкове вивчення іноземної мови з 1 класу ; - посилення природничої складової навчання через виокремлення освітньої галузі «Природознавство» з 1 класу ; - упровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі початкової школи (“ Інформатика ” з 2 класу); - зорієнтованість змісту освіти на соціалізацію особистості молодшого школяра (“ Я у світі ” у 3-4 класах).


НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

- застосування здоров`язбережувальних технологій; - передбачення діяльнісної лінії в кожній освітній галузі; - можливість самореалізації учня в процесі опанування практичною складовою освітніх галузей; - поступове впровадження Державного стандарту в практику початкової школи.


НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

Типові навчальні плани початкової школи Наказ МОН України від 10.06.2011 №572


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

28

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

1

2

2

2

7

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатика

-

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура **

3

3

3

3

12

Усього

18+3

20+3

21+3

21+3

80+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

8

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання

Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

1

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

28

(мовний і літературний компоненти)

Російська чи інша мова національної меншини

2

2

2

2

8

Іноземна мова

1

2

2

2

7

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура **

3

3

3

3

12

Усього

19+3

21+3

22+3

22+3

84+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

Втратили чинність накази Міністерства освіти і науки України:


- від 29.11.2005 № 682 "Про Типові навчальні плани початкової школи"

- від 13.05.2005 № 291 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу"

Освітні галузі

Мистецтво

Технології

Основи здоров

Суспільствознавство

Природознавство

Математика

Мови і літератури

НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

Тривалість уроків:
 • 1 класі – 35 хвилин
 • 2-4 класах – 40 хвилин

 • Домашні завдання учням першого класу не задаються.

  Навчальні досягнення учнів 1 класу оцінюються вербально.

Поділ на групи при вивченні:
 • Української мови (мови і читання)

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів

Предмети, при вивченні яких класи підлягають поділу на групи

При кількості учнів у класі

При вивченні державної (незалежно від мови навчання) та інших мов (включаючи іноземну мову), які не є мовами навчання, а вивчаються як предмет

більше 27

При вивченні мов національних меншин

2 групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній

При вивченні різних іноземних мов

2 групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній

Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу.

ЗНЗ може обирати окремі курси або інтегрований курс, використовуючи години варіативної складової.


 • “Образотворче мистецтво”
 • “Музичне мистецтво”
 • “Мистецтво”


Фізична культура 3 години на тиждень Основи здоров’я – формування навичок здорового способу життя що інтегрується частково у змісті всіх предметів.

Курси за вибором (варіативна складова)

 • Розвиток продуктивного мислення
 • Абетка театрального мистецтва
 • Ритміка
 • Цікава економіка

 • Години варіативної складової можуть бути використані на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

Про порядок приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України Від 14.02.2015 № 1/9-71

Щодо роз’яснення порядку

приймання дітей до першого класуНабір учнів до 1 класу ЗНЗ

Зарахування дітей до першого класу здійснюється на безконкурсній основі.Не допускається проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів.

Якщо кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

 • заява на ім’я директора школи;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • медична картка встановленого зразка.

Програми по підготовці майбутніх першокласників до навчання у школі:


1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) “Впевнений старт”, затверджена наказом МОН України від 23.11.2010 №1111.

2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”, затверджена МОН України (протокол засідання колегії №3/2-2 від 21.03.2008).


ВЕРБАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ


1 клас

2 клас

І семестр

ІІ семестрЗ усіх предметів інваріантної складової

За рішенням педагогічної ради з усіх предметів інваріантної складової

“ Сходинки до інформатики ”

“ Музичне мистецтво ”

“ Образотворче мистецтво ”

“ Мистецтво “

“ Основи здоров’я ”

“ Фізична культура ”

Прийоми вербального оцінювання

 • Різні форми схвалення
 • Розгорнуте словесне оцінювання
 • Перспектива і відстрочена оцінка
 • Динамічна виставка робіт
 • Ігрова оцінка
 • Визначення позитивних сторін
 • Визначення допущених помилок та недоліків
 • Визначення шляхів їх подолання
 • Впевненість у досягненні вищих показників навчальних досягнень

Послідовність складання оцінного судження

Основні принципи безбального навчання

 • Критеріальність
 • Пріоритет самооцінки
 • Безперервність
 • Гнучкість і варіативність інструментарію оцінки
 • Поєднання якісної та кількісної складових оцінки
 • Природність процесу контролю та оцінки


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка