Державний вищий навчальний закладСкачати 209,25 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір209,25 Kb.
ТипПротокол
МІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого

спеціаліста (за спеціальністю «Маркетингова діяльність»,

«Комерційна діяльність», «Біржова діяльність»)

за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг»

на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

2012


ВСТУП

Метою вступного іспиту зі спеціальності «Маркетингова діяльність» є визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатись в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Маркетинг», виявлення їх реальних знань, умінь і навичок.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра з маркетингу абітурієнти повинні мати базову освіту молодшого спеціаліста за однойменною спеціальністю або ж за спеціальностями «Комерційна діяльність» і «Біржова діяльність» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програму вступних іспитів скомпоновано з трьох модулів, які утворені у відповідності із галузевим стандартом підготовки молодших спеціалістів із маркетингової діяльності (комерційної та біржової діяльності), а також виробничими функціями і галузевими типовими кваліфікаційними вимогами і завданнями діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

В програмі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін фахової підготовки. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, які дозволяють виявити знання і вміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями фахівців з маркетингової діяльності, комерційної або біржової діяльності.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ» ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Підходи до розподілення маркетингу: концептуальний товарний, системно-поведінковий, інституційний, національний, управлінський. Предмет та об’єкт маркетингу. Концепції: виробнича, товарна, збутова, ринкова (управлінська організаційна), стратегічна.

Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, запити (побажання), попит, товар, вартість, задоволення, обмін, ринок.

Принципи, завдання (стратегічні і тактичні) та функції маркетингу. Концепція «4 Ps»: виникнення та еволюція. Принципи ефективності комплексу маркетингу.

Концепції «4 Сs» та «4 Аs»: виникнення, сутність та критика.
Тема 2. Класифікація та категорії маркетингу

Класифікаційні ознаки виділення різновидів маркетингу.

Види сучасного маркетингу в залежності від орієнтації, сфери діяльності, змісту та періоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства, міри диференціації діяльності, попиту.

Інтегрований та не інтегрований маркетинг.

Макро- та мікромаркетинг.

Екологічний, гуманістичний, соціально-етичний, мегамаркетинг, постачальний маркетинг, маркетинг персоналу, внутрішній та міжнародний маркетинг.

Потреби, як основний орієнтир маркетингу.

Сутність потреб. Класифікація потреб за Мерреєм, Маслоу, Мак-Клелландом та Герцбергом.

Цінності, як чинник формування потреб.

Класифікація цінностей Рокіча, Кайле.

Теорія споживчих цінностей за Шетом, Нюманом та Гроссом.

Побажання, як зовнішня форма прояву потреб.

Попит як базова категорія маркетингу.
Тема 3. Комплекс маркетингу

Виникнення комплексу маркетингу та його сутність.

Функції та зміст складових елементів комплексу маркетингу.

Характерні риси комплексу маркетингу та принципи його ефективності.

Еволюція концепції «4 Ps»: концепція «5 Ps»; концепція «7 Ps -8 Ps»; інші «Ps».

Критика концепцій з додатковими «Ps».

Концепція «4 Сs».

Концепція «4 Аs».

Значення концепції «4 Ps» в теорії маркетингу.
Тема 4. Характеристики маркетингу

Предмет маркетингу.

Об’єкти маркетингової діяльності.

Показники маркетингової діяльності.

Ринкова частка підприємства.

Місткість ринку та методика її розрахунку.

Принципи маркетингу.

Функції маркетингу.

Цілі і завдання маркетингу.

Аналітичні задачі маркетингу.

Стратегічні задачі маркетингу.
Тема 5. Маркетингові дослідження. Види маркетингових досліджень, їх структура та методи проведення

Визначення поняття «Маркетингові дослідження».

Сутність, роль, мета, предмет та об’єкт маркетингових досліджень.

Принципи та завдання маркетингових досліджень.

Процес маркетингових досліджень.

Організаційні форми маркетингових досліджень.

Види маркетингових досліджень. Структура маркетингових досліджень та організаційні форми проведення. Методи маркетингових досліджень.

Маркетингова інформація: сутність, класифікація та методи до збору: (опитування, спостереження, експеримент, імітація). Джерела маркетингової інформації.

Маркетингові інформаційні системи.

Навколишнє бізнес-середовище підприємства: суб’єкти, сили та умови.

Маркетингові дослідження ринку.

Вивчення поведінки споживачів.

Дослідження конкуренції та конкурентів маркетингові дослідження власного підприємства. Дослідження загально-економічної кон’юнктури і біржової кон’юнктури.
Тема 6. Маркетингова товарна політика

Сутність та структура маркетингової товарної політики.

Маркетингова концепція товару. Головні параметри товарів.

Життєвий цикл товару: сутність і моделі.

Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару.

Конкурентоспроможність товару: сутність, загальна концепція та методи визначення.

Товарний асортимент і товарна номенклатура: сутність та процеси управління.

Елімінування продукту: сутність та методи здійснення.

Диференціація та диверсифікація продукції: сутність та види.

Проблеми управління продукцією підприємства.

Організаційні форми управління продукцією підприємства.

Біржовий товар.

Сутність поняття нових товарів. Класифікація нових товарів з позицій права, періоду часу, міри новизни, рівня знань споживачів.

Сутність, способи та рівні планування нових товарів.

Алгоритм процесу планування нових товарів та характеристика його етапів.
Тема 7. Продуктові інновації

Поняття інновацій та інноваційного продукту.

Інноваційний продукт – об’єкт маркетингової діяльності.

Основні етапи інноваційного процесу.

Три рівня товару в маркетингу.

Життєвий цикл інноваційного продукту.

Маркетингові стратегії інноваційної діяльності.

Комерціалізація інноваційного продукту.


Тема 8. Маркетингова цінова політика. Методи ціноутворення та їх класифікація

Сутність та значення маркетингової цінової політики. Роль маркетингової цінової політики в залежності від типу ринку. Пряма та опосередкована маркетингова цінова політика.

Алгоритм маркетингового розрахунку цін та характеристика його основних етапів.

Маркетингові цінові стратегії.

Сутність ціни та маркетингового ціноутворення, класифікація методів ціноутворення.

Ціноутворення виходячи із витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Ціноутворення виходячи із попиту.

Ціноутворення з урахуванням умов конкуренції.

Ціноутворення у рамках товарної номенклатури.

Ціноутворення за географічним принципом.

Ціноутворення на основі узаконених умов.

Непряме маркетингове ціноутворення: політика знижок, кондицій.

Система цін біржової діяльності.

Стратегія і політика ціноутворення.

Роль, особливості та ведення державної цінової політики в ринковій економіці.
Тема 9. Маркетингова політика розподілу

Сутність та роль маркетингової політики розподілу.

Канали розподілу: сутність, функції, типи та характеристики.

Процес формування каналів розподілу: значення та характеристика основних етапів.

Тенденції розвитку каналів розподілу.

Оцінка каналів розподілу: сутність, фактори, що враховуються.

Вартісна оцінка каналів розподілу.

Аудит каналів розподілу: сутність та етапи.

Конфлікти в каналах розподілу: причини, виникнення, типи (горизонтальні та вертикальні).

Шляхи ліквідації конфліктів у каналах розподілу.

Мотивування діяльності суб’єктів каналів розподілу.

Посередницька діяльність в каналах розподілу: сутність, принципи посередництва, призначення посередників. Ділерські операції на біржі.

Класифікація посередницьких підприємств і організацій та їх типи.

Маркетинг посередницьких підприємств і організацій.

Маркетингова політика розподілу і логістика.
Тема 10. Управління розподілом і збутом підприємства

Розподіл та збутова діяльність підприємства.

Формування каналів розподілу підприємства.

Організація та планування збуту підприємства.

Управління діяльністю в каналах розподілу службою збуту підприємства. Спеціалізовані та універсальні біржі в процесі розподілу.

Ефективність функціонування каналів розподілу.

Витрати на доставку готової продукції підприємства покупцям та споживачам.
Тема 11. Комерційна діяльність підприємства

Основи комерційної діяльності.

Суть процесів із закупівлі і продажу.

Характеристика процесів в торгівлі.

Операції виконувані в торгівлі.

Маркетинг комерційної діяльності.

Комерційний ризик.

Засоби до зменшення ступеня комерційного ризику.

Інформація та інформаційні системи та технології в комерційній діяльності.

Комерційна таємниця.

Електронна комерція.

Інтернет – маркетинг.

Організація господарських зв’язків із закупівлі і продажу.

Суть і порядок регулювання господарських зв’язків у торгівлі.

Загальні положення договору купівлі – продажу.

Форми і методи комерційних розрахунків.

Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів.

Комерційна робота з продажу товарів.

Організація біржової торгівлі.

Управління збутовими запасами готової продукції і виробничими товарними запасами на складах.

Логістика.

Лізинг.

Суть лізингу, його форми, типи і види.

Франчайзинг в ринковій економіці.

Організація комерційної роботи підприємства із закупівлі і продажу.

Біржі в процесі оптової торгівлі. Біржові угоди і операції

Сутність, еволюція та становлення біржової діяльності в Україні.

Види бірж і організація їх діяльності. Агентські операції брокерів на біржі. Хеджирування покупкою. Опційні угоди


Тема 12. Маркетингова політика просування. Маркетингові комунікації

Сутність політики і стратегії просування.

Просування та процес просування.

Інструменти маркетингової політики просування та їх застосування.

Просування в суспільстві та бізнесі.

Система «виробник-споживач».

Комунікативний процес у системі «виробник-споживач».

Сутність та значення маркетингової політики комунікацій.

Процес маркетингових комунікацій та характеристика його основних елементів.

Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій та характеристика етапів.

Реклама: сутність, основні завдання, класифікаційні ознаки реклами та класифікація в залежності від цілей.

Алгоритм процесу прийняття рішень з рекламування та характеристика його основних етапів.

Паблік рілейшнз: сутність, цілі та особливості, форми.

Стимулювання збуту: сутність, основні завдання та засоби.

Персональний продаж: сутність, типи та процес.

Прямий маркетинг: сутність, характеристики та форми. Передумови успішного прямого маркетингу.
Тема 13. План маркетингу підприємства

Сутність та зміст планування маркетингової діяльності підприємства. Види планів маркетингу.

Формалізація плану маркетингу підприємства.

Складові розділи плану маркетингу.

Специфіка плану маркетингу відповідно до різновидів ринку.
Тема 14. Організація, контроль та аналіз маркетингу

Організація маркетингової діяльності підприємства.

Принципи діяльності маркетингових організаційних структур підприємства.

Алгоритм створення маркетингових організаційних структур підприємства. Ознаки побудови служби підприємства.

Взаємодія служби маркетингу підприємства з іншими структурними підрозділам.
Тема 15. Контроль маркетингу

Сутність та значення контролю маркетингової діяльності підприємства. Види контролю.

Організація контролю маркетингової діяльності підприємства.

Аналіз ефективності комерційної діяльності підприємства із закупівлі і продажу.Укладачі:

В.П. Пилипчук, к.е.н, проф.

Н.В. Куденко, д.е.н., проф.

І.Л. Решетнікова, д.е.н., проф.СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 1. Концепція маркетингу: виникнення, сутність, принципи.

 2. Концепція "4Р': виникнення та зміст.

 3. Взаємозв'язок попиту і ціни. Еластичність попиту, її визначення.

 4. Сутність та структура життєвого циклу товару.

 5. Персональний продаж товару: сутність та умови застосування.

 6. Біржове котирування цін.

7. Розрахуйте наступні види франко-цін :

 1. Франко - склад продавця

 2. франко - вагон станція призначення.

 3. франко - вагон станція відправлення

 4. франко - станція відправлення

Вихідні данні:

оптова ціна виробника -50 грн

витрати по доставці товару до станції відправлення -20 грн

витрати по завантаженню товару-10 грн

виграти по перевезенню до станції призначення -15 грн.

8. Визначити ступінь виконання плану за асортиментом випущеної продукції за даними таблиці.

Вид продукції

За планом

Факт

Фактично в межах плану

"А"

200

250
"Б"

150

130
"В"

550

632
"Г"

300

200
"Д"

400

404
Разом

1600

1616
9.

9.1 До якої групи чинників зовнішнього середовища відноситься релігійна та етнічна структура населення:

а)демографічних

б)етнографічних

в)соціально-культурних

г)політико-правових

9.2 Контактні аудиторії це:

а)підприємства, що прагнуть до контакту з вашим підприємством

б)групи людей, що вороже ставляться до вашого підприємства

в)групи людей, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути на досягнення


поставлених цілей

г)групи людей, що визначають місію вашого підприємства10.

10.1 Контрольовані чинники маркетингового середовища

а)чинники зовнішнього середовища, які контролюються урядом держави

б)чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, на які впливають контактів аудиторії

в)чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які контролюються підприємством

г)чинники мікросередовища, які контролюються споживачем.

10.2 Компанія може контролювати:

а)культурний та соціальний вплив на споживачів

б)процес прийняття рішень споживачем

в)вибір цільового ринкуг)відношення контактних аудиторій

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ

ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнтів ( на кожне завдання окремо) за такими критеріями

Для завдань 1-8:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв'язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв'язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв'язав задачу (ситуацію).

Для завдань 9-10:

Правильна відповідь – 5 балів

Неправильна відповідь – 0 балів

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно.

Мінімальна сума балів, яка дає право приймати участь у конкурсі - 40


Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85-100

5 (відмінно)

65-80

4 (добре)

40-60

3(задовільно)

0-35

2 (незадовільно)Рекомендована література
Основна література

 1. Павленко А., Решетнікова І., Войчак А. та інші Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2008.

 2. Пилипчук В.П., Данніков О.В. Навчальний посібник. Управління продажем. – К.: КНЕУ – 2011.

 3. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001.

 4. Котлер Ф., Армстронг Г, Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К.: Вильямс, 1999. - 1055 с.

Додаткова література

 1. Апопій В. В., Бабенко С. Г. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. — К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. — 458 с.

 2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. - М.- С-Пб.- К.: “Діалектика”, 2001. – 608 с.

 3. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА, 1999, 804 с.

 4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. – М.: Экономика, 1999. - 702 с.

 5. Береза А. М. Інформаційні системи і технології в економіці. — К.: КНЕУ, 2002. — 80 с

 6. Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція — К.: КНЕУ, 2004. — 108 с

 7. Березин И. Маркетинг и исследования рынков. – М.: Русская деловая литература, 1999. – 416 с.

 8. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Финпресс, 1999. – 656 с.

 9. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. – К.: Вильямс, 2000. - 677 с.

 10. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика.-К.:КНЕУ,2002

 11. Кальченко А.Г. Логістика:Ученик.-К,КНЕУ,2000

 12. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

 13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. - С-Пб.: ПИТЕР, 1998. - 888 с.

 14. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. – Львів.: Державний університет “Львівська політехніка”, 1999. – 244 с.

 15. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность. - М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348 с.

 16. Петров В. М. Основи комерційної діяльності. — Х., 2001. — 200 с.

 17. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 334 с.


Каталог: userfiles
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» стукало наталія вадимівна
userfiles -> Бібліотека мета віртуальної виставки
userfiles -> Від викладання дисциплін до освоєння наук в інформаційний економіці с. С. Ващаєв
userfiles -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
userfiles -> Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
userfiles -> Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
userfiles -> Узагальнення судової практики щодо вирішення питання процесуальних витрат у судових рішеннях (вироки, ухвали) до плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області на IІ півріччя 2014 року
userfiles -> Петюх Василь Миколайович, к е. н., проф
userfiles -> Виконала: студентка 4 курсу 5 групи спеціальності 6504


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал