Диференціація в навчальному процесіСкачати 26,75 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір26,75 Kb.

диференціація в навчальному процесі

До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному необхідно дати тільки для нього призначене завдання В. Сухомлинський

Індивідуальність

 • поєднання психологічних особливостей людини, що складають його своєрідність, його відмінність від інших людей
 • проявляється

 • рисах темпераменту
 • характеру
 • звичках
 • переважаючих інтересах, в якостях пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, мислення, уяви),
 • в здібностях
 • індивідуальному стилі діяльності

Диференціація - це така система навчання, яка ставить своєю метою створення оптимальних умов для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей, вона характеризується формуванням груп учнів, подібних якомусь комплексу властивостей і якостей, серед яких основними є навченість, здатність до навчання, пізнавальний інтерес

Досліджували

 • А.А Бударний
 • З.І. Калмикова
 • Є.С. Рабунский
 • І. Е. Унт
 • І.М. Чередов
 • Н.М. Шахмаєв

Типи диференціації навчання

 • зовнішня диференціація
 • внутрішня диференціація

Форми внутрікласної диференціації

Способи включення диференційованих завдань в навчальний процес

Спрямованість диференційованих завдань

Виконання завдань різного рівня складності

- учитель дає сам завдання кожному учню; - учні самостійно вибирають завдання.

- завдання на ліквідацію програми в знаннях учнів; - завдання, які враховують наявні в учнів знання з даної теми

Дозування допомоги учителем учням

- учитель пропонує завдання але об’єм дозування допомоги визначає сам учень

- розбивка тексту або вправи на самостійні частини; - завдання з письмовою інструкцією; - робота з підготовчими вправами, з наочним матеріалом

Внутрішньокласна диференціація учнів

Зовнішня диференціація

 • Створенням однорідних груп учнів за здібностями, інтересам, схильностям
 • Організацією у цих групах однорідного середовища, предметно і соціально жорстко орієнтованого
 • Організація роботи профільних класів, факультативів, гімназій і ліцеїв.

Риси внутрішньої диференціації

 • Створення змішаних (різнорідних) класів
 • Облік індивідуально - типологічних особливостей дітей здійснюється у спеціально створених групах всередині класу, поділ на групи може бути явним чи неявним, склад груп змінюється в залежності від поставленої навчальної задачі.

Диференціація за здібностям и

 • На підставі обліку успішності в попередньому класі
 • За інтелектом на основі інтелектуальних тестів
 • Нездатність
 • спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів

Психологічних особливостей учнів

 • Рівень розвитку психічних процесів і властивостей у мисленні
 • Сформованість навичок і вмінь навчальної праці , вміння раціонально планувати навчальну діяльність, здійснювати самоконтроль у навчанні і виконувати в належному темпі основні навчальні дії
 • Ставлення до навчання, провідні інтереси та схильності
 • Ідейно-моральна вихованість, усвідомлення необхідності навчальної дисципліни, наполегливість при виконанні навчальних вимог
 • Працездатність;
 • Освітня підготовленість по раніше пройденому матеріалу

І. Е. Унт виділяє наступні особливості:

 • Учитися, тобто загальні розумові здібності (у тому числі креативність), а також спеціальні здібності
 • Навчальні уміння:

 • навчання, яка складається як з програмних, так і позапрограмних знань, умінь і навичок;
 • Пізнавальні інтереси (на тлі загальної навчальної мотивації)

Основні методичні підходи до здійснення диференціації навчання:

- поєднання індивідуальних та колективних методів навчальної роботи;

- відкритість, зрозумілість рівня обов'язкової підготовки (обов’язкових результатів) з кожного предмета;

- недопустимість ототожнювання рівня викладання і рівна вимог до результатів навчання;- дидактичне діагностування.

Шляхи використання диференціації в навчальному процесі

форми навчальної роботи на уроці:

 • Фронтальна
 • Групова
 • Індивідуальна

Групова робота

 • така побудова роботи, де клас ділиться на виконання того чи іншого завдання на групи по 3-8 чоловік - найчастіше по 4 учні
 • Завдання дається групі, а не окремому учню

Групова форма навчальної роботи (за І. М. Чередовим)

 • ланкова
 • бригадна
 • кооперовано-групова
 • диференційовано-групова

Індивідуальна форма навчальної роботи

 • така організація навчання, де кожен учень працює самостійно, проявляючи ініціативу
 • Темп роботи залежить від навчальних можливостей і підготовленості учня
 • здійснюється за допомогою індивідуалізованої самостійної роботи
 • завдання залежать від особливостей учнів

формування знань

 • викладає матеріал всім
 • учням з високими навчальними можливостями пропонує працювати з іншими джерелами знань, а з рештою розбирає матеріал вдруге, уточнюючи окремі моменти, ще раз аргументуючи основні положення.
 • На цьому етапі учні з середніми і низькими навчальними можливостями, відповідаючи на запитання вчителя, узагальнюють і систематизують знання. Учні з високими навчальними можливостями, відрізняються пізнавальною самостійністю, розширюють і поглиблюють знання.

етап закріплення та застосування знань

робота в групах відбувається наступним чином:

 • учні ознайомлюються з запропонованим завданням і виконують його, Якщо результат у всіх однаковий, то виконують наступне завдання. Якщо хтось отримав інший результат, ніж інші, він повинен пояснити, як його знайшов і по можливості знайти помилку.
 • Якщо отримано декілька різних відповідей, то всі члени групи ще раз аналізують процес розв'язання .
 • Якщо в одній з груп виникли труднощів, вчитель включається в її роботу і керує обговоренням розв’язку завдання

№№ п/п

Задача навчання

Вимоги до умінь учнів

Відповідність рівню засвоєння

Зміст завдання

1

Формування фактичних знань (терміни)

Уміти відтворювати терміни, поняття, формули, означення

Репродуктивний (пізнання) – формальні знання. Вид пам’яті - механічний

1. Що називається ... 2. Що таке ... 3. Дайте означення ... 4. Запишіть формулу ...

2

Формування фактичних знань (поняття, факти)

Уміти відтворювати, пояснювати, підтверджувати прикладами

Репродуктивний (розуміння) – елементарні знання. Вид пам’яті - механічний

1. Розв’язати задачу шляхом простої підстановки 2. Знайти в тексті ... 3. Пояснити ... Завдання на використання елементарних знань для пояснення типових (стандартних) прикладів, явищ

Опорна схема для складання різнорівневих завдань

3

Формування уміння застосовувати знання на практиці (теореми)

Уміти відтворювати знання, пізнавати їх в новій ситуації

Конструктивний (елементарні уміння). Вид пам’яті - логічний

Завдання на використання знань за взірцем, пред’явлене учню в нестандартній ситуації (перед використанням знань їх потрібно перетворити)

4

Формування уміння творчо використовувати наявні знання (теореми, закони)

Уміти здійснювати перенесення знань в нову ситуацію

Творче (перенесення) – вище уміння. Утворення нових психічних структур

Творчі завдання

індивідуалізовані самостійні роботи

 • Схема 1: 1) Загальні завдання; 2) Додаткові завдання більш швидким і сильним учням. Схема 2: 1) Загальні завдання; 2) Розгалужені завдання - Більш легкий варіант - Середній варіант - Важчий варіант.
 • Схема 3: Розгалужені завдання - Більш легкий варіант - Середній варіант - Важчий варіант. Схема 4: 1) Розгалужені завдання - Більш легкий варіант - Середній варіант - Важчий варіант. 2) Загальні завдання.

диференційовані домашні завдання

 • спрямовані на подальше вивчення нового матеріалу, на закріплення і перевірку знань, умінь і навичок учнів.
 • завдання з написання рефератів (для сильних учнів) з наступним виступом
 • для домашнього виконання завдання різного рівня складності, різна кількість завдань

здійснення диференційованого навчання

 • вивчити загальну готовність дітей до навчальної діяльності;
 • передбачити труднощі, які можуть виникнути в дітей під час засвоєння нового матеріалу
 • застосовувати в системі уроків диференційовані індивідуальні та групові завдання;
 • здійснювати перспективний аналіз: з якою метою плануються завдання,
 • чому їх треба використовувати саме на цьому етапі уроку, як продовжувати роботу на наступних уроках.

види диференційованих завдань

диференціація за ступенем складності завдань

 • завдання, що потребують різної глибини узагальнення і висновків
 • завдання, розраховані на різний рівень теоретичного обґрунтування
 • завдання репродуктивного і творчого характеру.

диференціація за ступенем самостійності

 • всі учні виконують завдання однакової складності, але при цьому диференціюється міра допомоги (картки підказки до завдань) різним групам школярів

темп оволодіння навчальним матеріалом

 • 1 група – учні з високим темпом навчання
 • 2 група - учні з середнім темпом навчання
 • 3 група учнів – учні з низьким темпом навчання: при засвоєнні нового матеріалу зустрічаються з певними труднощами в багатьох випадках потребують додаткових роз’яснень
 • 4 група учнів – учні мають суттєві прогалини в знаннях; навчити їх розв’язувати навіть прості типові задачі – складне педагогічне завдання

методи перевірки

 • Поєднання усної та письмової перевірки знань
 • Перевірка знань учнів за комбінованими картками
 • Перевірка знань за програмовими таблицями
 • Письмові види перевірки знань
 • тестові види перевірки знань

Список використаної літератури
 • Буковська О.І. Математична логіка. 5 – 9 класи. – Х.: Вид. група " Основа ", 2005. – 176 с. – ( Серія " Бібліотека журналу " Математика в школах України " "; Вип. 11 ( 35 )
 • Вихор Світлана, Гап'юк Галина. Тематичні та контрольні роботи з алгебри. 9 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 48 с.
 • Газета Математика (2002 р. №20)
 • Голодюк Л.С. “Рівнева диференціація на уроках геометрії”.
 • Гордієнко В.М., Алєксєйчук Ф.В. Уроки з математики в дев'ятому класі. – Кам'янець – Подільський: Абетка, 2002. – 124 с.
 • Эрдниев П. М. "Укрупнение дидактических единиц в обучении математики". (Видавництво "Просвещение")
 • Иржавцева В. П. "Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе изучения математики. (Видавництво "Радянська школа")
 • Капіносов А.М. Геометрія 9. Дидактичні матеріали для рівневого навчання. – Кам'янець – Подільський: Абетка – НОВА, 2001. – 144 с.
 • Карпінська І.Й. Нестандартні уроки з математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - 48 с.
 • Карнацеич Л.С. Геометрія. 9 клас: Плани конспекти уроків / Л.С. Карнацевич, С.П. Ільченко, С.П. Бабенко. – Харків: Веста: Видавництво " Ранок ", 2004. – 208с. – ( Сучасний урок математики )
 • Коменский Я.А. "Избранные педагогические сочинения". Том 2. (Видавництво "Радянська школа")
 • Концепція математичної освіти 12-річної школи //Журнал "Математика

Математика. 5 – 11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. / підготували: В.Г. Бевз, А.Г. Мерзляк, З.В. Слєпкань.
 • Матюшко І.С., Несторенко Л.І., Собко М.С. Завдання з геометрії для 9 класу: Посібник для вчителя. – К.; Освіта, 1993. – 112 с.
 • М.І. Махмутов "Современный урок". Видавництво "Педагогіка".
 • Методика викладання математики в середній школі: [ Навч. посібник для пед. ін – тів за спец. 2104 " Математика "і 2105 " Фізика " : Пер. з рос. / О.Я. Блох, Є.С.Канін, Н.Г.Килина та ін. ] ;Упоряд. Р.С.Черкасов, А.А.Столяр. – Х.: Вид – во " Основа "при Харк. ун – ті. 1992. – 304с.:іл..
 • Освітні технології. Редакція О.М. Пєхоти// Київ "А.С.КЛ 2002.
 • Підласий І. П. "Як підготувати ефективний урок". Видавництво "Радянська школа".
 • Про концепцію державного стандарту загальної середньої освіти та проект базового навчального плану загальноосвітньої школи// Інформаційний збірник МО України, №17/18, 1996.
 • Слепкань З. І. "Психолого-педагогічні основи викладання математки". Видавництво "Радянська школа".
 • Слєпкань З. І. "Ще раз пор диференціацію навчання математики і роль освітнього стандарту //Журнал "Математика в школі", №2, 2002р.
 • Національна доктрина розвитку освіти.
 • Учитель року – 2004. Відкриті уроки з математики. / Упорядн. Н.С. Прокопенко, Н.П. Щекань – Х.; Вид. група " Основа ", 2006. – 160 с.
 • Учитель року – 2004. Цикли уроків з математики. – Х.; Вид. група "Основа", 2005. – 144 с. ( Б – ка журн. " Математика в школах України "; Вип.. 6 ( 30 )
 • Черних Л.В. “Диференційований підхід у навчанні математики”. Газета “Математика” №12, 2003.
 • Шарко В. Д. "Сучасний урок".(Видавництво Київ)
 • Я.С.Бродський О.Л.Павлов "Стандартизація шкільної освіти"// Газета "Математика", №9, 2003.
 • Якиманская И. С. "Развивающее обучение" (Видавництво "Педагогика")


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка