Дипломна магістерська робота за темою: «Правове регулювання страхування в Україні»Скачати 24,88 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір24,88 Kb.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Кафедра права

Виконав: Кремена Михайла Леонідович

Спеціальність 8.03040101 Правознавство

 

Керівник дипломної магістерської роботи:Шкабаро Вероніка Миколаївна, к.ю.н., доцент

Дипломна магістерська робота за темою:«Правове регулювання страхування в Україні »

Розділ 1. Теоретичні основи страхування

1.1. Історичні витоки страхування

1.2. Поняття страхування та страхової діяльності

1.3. Функції та принципи страхування

1.4. Суб’єкти та об‘єкти страхування

Розділ 2. Механізм правового регулювання страхування в Україні

2.1. Нормативно-правова та організаційна основа страхування в Українській державі

2.2. Добровільне страхування як форма страхування

2.3. Обов’язкове страхування та основні практичні питання його застосуванняРозділ 3. Удосконалення правового регулювання на страховому ринку

3.1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку

3.2. Напрями підвищення ефективності страхової діяльності

Висновки

Страхування є одним із важливих елементів фінансової системи. Це один з найстаріших різновидів суспільних відносин.Страхування – історична категорія, що виникла на ранніх стадіях суспільного виробництва як механізм захисту виробників від ризиків, пов'язаних із суспільним виробництвом, стихійними лихами, втратами здоров'я.

Перші страхові угоди укладалися ще у Стародавній Греціїї, Єгипті, в період правління царя Хаммурапі, у Стародавньому Римі, Київській Русі.

Становлення України як самостійної демократичної держави не могло не зумовити створення і розвиток страхового ринку.

Розвиток страхового ринку України, можна умовно поділити на кілька етапів:


 • Перший етап (1991 – 1995 роки) – це період створення і прийняття перших законодавчих актів із регулювання діяльності на страховому ринку.
 • Другий етап (1996 – 2002 роки) – прийняття 07.03.1996 року Верховною Радою України Закону «Про страхування».
 • Третій етап (2002 рік і дотепер) – це період переосмислення напрацьованого та перехід до нових стандартів і підходів у регулюванні та розвитку ринку.

1. В Господарського кодекс у України:

страхування – це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб’єктів господарювання (страховиків), пов’язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів.

Основні визначення поняття «страхування» зазаначено в :

2. В Зоконі України «Про страхування»:

страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).3. В фінансовому словнику :

страхування – система заходів щодо утворення страхових фондів, призначених для повного або часткового відшкодування втрат суб’єктам господарювання від непередбачених обставин та надання допомоги громадянам у разі настання страхових випадків – досягнення певного віку, втрати працездатності, смерті тощо.Виділяють такі функції страхування:


 • ризикова функція, що пов'язана з перерозподілом коштів серед страхувальників у зв'язку з диференційованими наслідками негативного впливу;
 • попереджувальна функція, яка направлена на пом'якшення наслідків дії за рахунок частини коштів страхового фонду;
 • контрольна функція – визначає необхідність стеження за ходом страхових операцій.Найчастіше в літературних джерелах розглядаються наступні принципи страхування:

– вільний вибір страховика та виду добровільної форми страхування;

– страховий ризик;

– страховий інтерес;

– сумлінність (обов’язковість);

– відшкодування збитків в межах реально завданих втрат;

– страхування (як спосіб організації страхового захисту) не може бути засобом збагачення;

– франшиза;

– суброгація;

– контрибуція;

– диверсифікація.

Суб’єкти страхування:


Об’єкти страхування:

1. Особисте страхування: страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування медичних витрат, страхування здоров’я на випадок хвороби.

2. Майнове страхування: страхування окремих видів транспорту, страхування вантажів та багажу, страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ, страхування фінансових ризиків, страхування кредитів, страхування інвестицій, страхування судових витрат, страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій.

3. Страхування відповідальності: страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту, страхування відповідальності власників водного транспорту, страхування відповідальності власників повітряного транспорту.

Правове забезпечення страхування здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, що регулюють страхову діяльність як у цілому, так і за окремими її напрямками й питаннями.

Система правового регулювання страхової діяльності включає норми, визначені такими правовими документами:

Конституцією України;

– міжнародними угодами, що їх підписала і ратифікувала Україна;

– Цивільним кодексом України;

– Господарським кодексом України;

– законами та постановами Верховної Ради України;

– указами та розпорядженнями Президента України;

– декретами, постановами та розпорядженнями Уряду України;

– іншими нормативними актами.

На сьогодні, головним законодавчим актом у сфері страхування є Закон України «Про страхування», прийнятий 7 березня 1996 року.

У законі України «Про страхування» від 7 березня 1996р. зазначено, що за формами страхування може бути добровільним або обов’язковим.Добровільне страхування – це страхування, що здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.
 • Страхування життя – це одна з найважливіших галузей страхового ринку в Україні, яка забезпечує значну частину довгострокових інвестицій в національну економіку та сприяє підвищенню її конкурентоспроможності.
 • Добровільне медичне страхування – дуже специфічний вид страхування, який характеризується значним рівнем невизначеності ринків, практично повною відсутністю статистичних даних про збитковість страхових продуктів за попередні роки.
 • Страхування наземного транспорту (крім залізничного) – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма видами транспортних засобів спеціального призначення.

Види добровільного страхування в Україні:
 • Страхування інвестицій – це вид добровільного страхування за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з інвестиційною діяльністю страхувальника або іншої особи, визначеної страхувальником у договорі страхування.
 • Страхування кредитів – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону.
 • Страхування майна – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у правилах та договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт, вантаж та багаж).

Обов’язкове державне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, які передбачають надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян на випадок хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них умов, через старість та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом виплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел.

В Україні існують 33 види обов'язкового державного страхування, наведемо аналіз основних з них:
 • Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я, що виражається в гарантії оплати медичної допомоги при виникненні страхового випадку за рахунок накопичених страховиком коштів.
 • Авіаційне страхування - це загальна назва комплексу майнового, особистого страхування осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або законодавством

3. Пенсійне страхування - це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності.

4. Страхування цивільно-правової відповідальності власників зброї – це вид страхування який здійснюється на основі порядку і правил обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути нанесена третій особі чи її власності внаслідок володіння, зберігання чи використання даної зброї.

5. Страхування відповідальності судновласників – це різновид страхування, який передбачає створення системи страхового захисту судновласників, осіб, які фрахтують кораблі, щодо зобов’язань по відшкодуванню збитків, які спричинені водним транспортом третім особам.

Страховий ринок України останнім часом стрімко розвивається. Проте зміни економічних умов породжують нові проблеми, від вирішення яких залежить стабільність та дієвість страхового ринку. Перед страховиками сьогодні стоїть складне завдання по зростанню обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, а також ліквідності їх активів.

Вагомий внесок у розвиток страхування в Україні внесла Українська федерація убезпечення яка розробила стратегію розвитку страхового ринку в Україні в 2012-2020 роках.

Основними завданнями за заходами щодо реалізації стратегії є:

– оздоровлення страхового ринку та подолання наслідків кризи;

– розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, інституційно-спроможного, передбачуваного державного нагляду за страховим ринком;

– впровадження реального захисту прав споживачів;

– сприяння розвитку основних видів страхування.

На сьогоднішній день основними проблемами страхового ринку України можуть бути такі:

 • нестабільність політичної ситуації;
 • несприятливе податкове законодавство;
 • недосконалість нормативно-правової бази з питань страхування;
 • слабка розвиненість страхування життя та недержавного пенсійного страхування;
 • блокування прийняття нової редакції Закону України «Про страхування».

Основні напрями підвищення ефективності страхової діяльності:
 • вдосконалення державного регулювання страхової діяльності в Україні;
 • створення стабільного законодавства, що визнає єдині «правила гри» на страховому ринку для всіх його суб’єктів;
 • формування страхового інтересу потенційних споживачів потенційних споживачів страхових послуг;
 • створення інфраструктури страхового ринку й системи підготовки кадрів у галузі страхування;
 • створення сприятливих умов для інвестування страховиками своїх резервів та інших засобів.

На сьогоднішній день існує дуже багато проблем на страхового ринку України, але однією з головних є блокування прийняття нової редакції Закону України «Про страхування» та законів щодо страхування екологічних і сільськогосподарських ризиків.

Вирішення даних проблем є необхідною умовою подальшого розвитку українського страхового ринку та досягнення високого рівня конкурентоспроможності його учасників. Відсутність перетворень та інфраструктурної перебудови страхового ринку України так і залишить його інструментом шахрайських зловживань і швидкого збагачення власників страхових компаній без реалізації значного фінансового та інвестиційного потенціалу.Дякую

за

увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка