Для студентів спеціальностей „Менеджмент організаційСкачати 59,55 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір59,55 Kb.

А У Д И Т

Дисципліна „Аудит” для студентів спеціальностей „Менеджмент організацій” відноситься до дисциплін загальноекономічної підготовки відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 6.030601 „Менеджмент”.

Метою дисципліни

 • є формування теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності, а також планування аудиторської діяльності.

Основними завданнями дисципліни

 • є вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту на підприємствах на підставі використання концептуальних основ організації обліку і міжнародних стандартів аудиту; набуття навичок використання науково обґрунтованих дієвих систем фінансово-господарського контролю.

макроекономіка, мікроекономіка, політична економія, економічна теорія та є основою для вивчення таких дисциплін, як менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, національна економіка, міжнародна економіка, економічний аналіз та ін. Тобто, дисципліна „Аудит” є однією з профілюючих дисциплін в системі освітньо-професійної підготовки фахівців за напрямом „Менеджмент”.

 • Дисципліна вивчається в тісному
 • зв’язку з такими загальноекономічними
 • дисциплінами, як

 • принципи, методи і процедури аудиту на підприємствах різних форм власності; порядок організації і методику аудиту найважливіших напрямів діяльності підприємств: статуту та установчих документів суб’єкта господарювання, об’єктів приватизації, операцій з цінними паперами, інвестиційної діяльності, експортно-імпортних та валютних операцій, фінансового стану підприємства, організації обліку та фінансової звітності підприємства
 • Після вивчення дисципліни студенти
 • повинні знати:

складати аудиторську документацію відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту; складати план і програму аудиту за різними напрямами перевірки; складати аудиторські висновки та інші підсумкові документи аудитора; давати оцінку обліковій політиці та системі внутрішнього контролю підприємства; використовувати дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств.

 • Студенти повинні вміти:

Дисципліна “Аудит” складається з 2 змістовних модулів:

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ

 • Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності. Поняття аудиторської діяльності та її складові. Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування. Предмет та об’єкти аудиту. Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.
 • Тема 1. Сутність
 • і предмет аудиту
 • Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів
 • Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” на сьогодні випадками обов’язкового аудиту є для:
 • Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності акціонерних товариств, підприємств – емітентів цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ, перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, страхових і холдингових компаній, інвестиційних фондів

Питання для самостійного вивчення:

 • Які причини появи аудиту?
 • Хто є користувачами результатів аудиту?
 • Як поділяється аудит відповідно до вимог законодавства?
 • Що є постулатами аудиту?
 • Які види господарюючих суб’єктів підлягають обов’язковому аудиту?
 • Яка економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах ринку

Завдання для самостійної роботи: Необхідно віднести наведені характеристики до відповідних методів та прийомів фінансово-господарського контролю. Відмінні ознаки окремих методів фінансово-господарського контролю

 • Ревізія
 • Аудит
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Інвентаризація
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Управління аудиторською діяльністю в Україні. Правове регулювання аудиторської діяльності. Організація аудиторської діяльності. Аудитор, його статус і сертифікація. Застосування комп’ютерних технологій в аудиті.

 • Тема 2. Регулювання
 • аудиторської діяльності
 • та її інформаційне забезпечення

В Україні регулювання аудиторської діяльності має три рівні:

 • державне регулювання, професійне регулювання і внутрішнє регулювання

Стандарти аудиту

 • – це загальні керуючі норми і правила, регламентуючі основні принципи і особливості аудиторської діяльності.
 • АУДИТОР – особа, яка
 • відповідає кваліфікаційним
 • вимогам та сертифікована на право
 • здійснення аудиторської діяльності:
 • підтвердження достовірності фінансової
 • звітності, надання офіційних висновків про
 • неї та виконання інших послуг,
 • не заборонених законодавством

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудитором може бути

 • фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.
 • Аудитор має право займатися
 • Аудиторською діяльністю як:
 • фізична особа – підприємець або
 • у складі аудиторської фірми
 • з дотриманням вимог
 • Закону “Про аудиторську діяльність”
 • та інших нормативно-правових актів.

Питання для самостійного вивчення:

 • Які основні нормативно-правові документи регулюють аудиторську діяльність в Україні?
 • Як формується Аудиторська палата України?
 • Які дії необхідно виконати для отримання сертифікату аудитора?
 • Що таке реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги, та які дані він містить?

Завдання для самостійної роботи: Охарактеризувати основні відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитором за наведеними ознаками: Основні відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом

 • з / п
 • Ознаки
 • Внутрішній аудит
 • Зовнішній аудит
 • 1.
 • Суб’єкт
 • 2.
 • Основне завдання
 • 3.
 • Мета і об’єкти
 • 4.
 • Спрямованість
 • 5.
 • Періодичність здійснення
 • 6.
 • Залежність

Метод аудиторської діяльності. Ознаки та критерії оцінки фінансової звітності. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки. Експрес-аудит.

 • Тема 3. Методи аудиту фінансової
 • звітності та критерії її оцінювання
 • Методичними прийомами
 • дослідження, які визначають підхід до об’єктів, що
 • досліджуються аудитором, тобто шляхами
 • наукового пізнання і встановлення істини є:
 • Загальнонаукові методи
 • Органолептичні методи
 • Розрахунково-аналітичні методи
 • Документальні способи перевірки
 • Узагальнення і реалізація
 • результатів аудиту

Специфічними прийомами, які застосовуються в аудиторській практиці є:

 • Метод опитування
 • Метод інспекції
 • Письмове запитання
 • Метод аналітичного огляду
 • Вибіркове обстеження
 • Огляд
 • Прийом анкетування
 • Прийом тестування

Питання для самостійного вивчення:

 • Які групи методів і методичних прийомів може застосовувати аудитор в ході аудиторської перевірки?
 • Які прийоми документального контролю та способи можуть застосовуватись аудитором?
 • У чому полягає особливість методики, що застосовується в ході аудиту фінансової звітності?
 • Чим зумовлена необхідність проведення аналізу при перевірці фінансової звітності? За якими напрямками він здійснюється?

Завдання для самостійної роботи:

 • Визначити, які прийоми повинен застосовувати аудитор для встановлення наведених порушень.
 • Вихідні дані:
 • 1. Підпис одержувача коштів у видатковому касовому ордері не відповідає справжньому підпису особи, якій видано грошові кошти.
 • 2. Загальний підсумок по платіжній відомості на заробітну плату не відповідає сумам оплати праці, які необхідно сплатити по кожному окремому працівнику.
 • 3. Застосування неправильних відсотків відрахувань при розрахунку внесків до фондів соціального страхування.
 • 4. Невідповідність даних матеріального звіту завідуючого складом про витрачання сировини та матеріалів даним карток складського обліку.

Поняття аудиторського ризику та його складові. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці. Поняття суттєвості та її оцінка. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Комп’ютерне шахрайство: визначення та ознаки.

 • Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання
 • системи внутрішнього контролю
 • Аудиторський ризик
 • розглядається
 • як складова частина
 • системи фінансово -
 • економічних ризиків.
 • Ризик проведення
 • аудиторської перевірки
 • являє собою ризик аудитора,
 • пов’язаний з підготуванням
 • неправильного висновку за
 • фінансовими документами.

 • ТЕРМІН “ПОМИЛКА” ОЗНАЧАЄ НЕНАВМИСНЕ ВИКРИВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ
 • ТЕРМІН “ШАХРАЙСТВО” ОЗНАЧАЄ НАВМИСНІ ДІЇ ОДНІЄЇ АБО КІЛЬКОХ ОСІБ З УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ, ПРАЦІВНИКІВ АБО ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ОБМАН, ЩОБ ОТРИМАТИ НЕЧЕСНІ АБО НЕЗАКОННІ ПЕРЕВАГИ.
 • У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА НА СВІХ СТАДІЯХ І ЦИКЛАХ ДІЛОВОЇ
 • АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА (НАВМИСНЕ ЧИ НЕ НАВМИСНЕ)
 • МОЖУТЬ ВДАВАТИСЯ ДО ПЕРЕКРУЧЕНЬ І ФАЛЬСИФІКАЦІЇ.
 • Відповідальність за фінансову звітність
 • підприємства, включно з відповідальністю за
 • попередження та виявлення фактів
 • шахрайства та помилок, покладається
 • на керівництво підприємства,
 • котре постійно підтримує відповідність і
 • ефективність системи обліку і
 • внутрішнього контролю.
 • Аудитор відповідає за аудиторський
 • висновок про фінансову звітність
 • підприємства і не може відповідати
 • за виявлення абсолютно всіх фактів
 • шахрайства і помилок, котрі
 • можуть істотно вплинути на
 • достовірність фінансової
 • звітності підприємства

Питання для самостійного вивчення:

 • Які фактори характеризують середовище внутрішнього контролю на підприємстві?
 • Яка різниця між звичайною помилкою та шахрайством?
 • Які фактори характеризують суттєвість інформації?
 • Як впливають істотність помилок та шахрайства на аудиторські висновки?

Завдання для самостійної роботи: Виконати тест поставивши відповідні позначки напроти наведених нижче тверджень (так – «+», ні – «-»). Вихідні дані: Тест за темою «Оцінка аудиторського ризику»

 • Твердження
 • Відповідь
 • Чим вищий внутрішній ризик та ризик контролю, тим нижчим повинен бути ризик не виявлення.
 • Аудитор може повністю покладатися на ефективність системи внутрішнього контролю, щоб не виконувати ряду процедур.
 • Внутрішній ризик та ризик контролю можуть бути меншими або дорівнювати нулю.
 • Ризик не виявлення ніколи не дорівнює нулю.
 • Визначення загального аудиторського ризику допомагає уникнути підприємницького ризику.
 • Внутрішній ризик і ризик контролю не залежить від аудитора.
 • Неможливо дати позитивний висновок в умовах високого внутрішнього ризику та ризику контролю.
 • Якщо рівень ризику контролю виявиться заниженим на етапі планування, то аудитору необхідно виконати додаткові процедури.
 • Чи можна вважати фактором підвищення ризику контролю зміну облікової політики підприємства?

Процес проведення аудиту та його стадії. Клієнти аудиторських фірм і критерії їх вибору. Планування аудиторської перевірки. Аудиторські процедури, їх призначення та види. Планування аудиту в комп’ютерному середовищі. Аудиторські докази, їх види. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Використання роботи інших фахівців. Поняття робочих документів аудитора та їх класифікація. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора.

 • Тема 5. Планування аудиту.
 • Аудиторські докази та робочі документи
 • аудитора

Організація аудиту -

 • це встановлений аудиторською фірмою порядок і технологія виконання договірної роботи суб’єктами аудиту

Технологія аудиту

 • це науково-організований процес аудиту, який передбачає виконання аудиторських робіт у певній послідовності за окремими стадіями, тісно пов’язаними між собою, що утворюють єдину систему для вирішення поставлених завдань.

Питання для самостійного вивчення:

 • Охарактеризуйте послідовність і стадії аудиту
 • Що є критеріями вибору аудиторської фірми
 • Що є критеріями вибору клієнта аудиторської фірми
 • Які фактори впливають на достатність і належність аудиторських доказів?
 • Як необхідно зберігати робочі та підсумкові документи аудитора?
 • Яку відповідальність несе аудитор (аудиторська фірма) за конфіденційність та збереження аудиторських документів?
 • Який порядок формування аудиторського файлу?
 • Які особливості формування аудиторського файлу в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем?

Завдання для самостійної роботи: Виконати тест поставивши відповідні позначки напроти наведених нижче тверджень (так – «+», ні – «-»). Вихідні дані: Тест за темою «Оцінка аудиторського ризику»

 • Твердження
 • Відповідь
 • Чим більше зібрано доказів, тим менш достовірний висновок.
 • Докази повинні бути достатніми і достовірними, але не ре валентними.
 • Якість доказів залежить від їх кількості.
 • Усні докази – надійне джерело інформації.
 • Якщо ризик контролю високий, слід зібрати більше доказів.
 • Докази несуттєво впливають на аудиторське судження.
 • Якщо внутрішній ризик низький, то аудитор може довіряти документам, які знаходяться на підприємстві.
 • Відомі такі види доказів: документальні, фізичні, хімічні, письмові, усні, математичні, ревізійні.
 • Ре валентні докази – це докази, що не мають прямого відношення до об’єкта аудиту.

Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі. Основні процедури та методика перевірки обліку і фінансової звітності. Методика дослідження форм фінансової звітності. Аудит облікової політики. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту.

 • Тема 6. Аудит фінансової
 • звітності
 • Фінансова звітність підприємства
 • це система узагальнених показників,
 • що характеризують підсумки
 • фінансово-господарської діяльності
 • підприємства за минулий період
 • (квартал, рік).
 • В міжнародній практиці фінансові звіти
 • готуються відповідно до одного
 • або кількох зазначених документів:
 • Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 • Національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • Інших авторитетних і всеохопних основ фінансової звітності.

Вивчення фінансової звітності в ході аудиту

 • Загальна прийнятність звітності,
 • класифікація,
 • обґрунтованість,
 • охайність,
 • оцінка,
 • періодизація,
 • повнота розкриття.

Набір економічних показників, що характеризують фінансовий стан і активність підприємства, передбачає розрахунок таких індикаторів:

 • фінансової стійкості, платоспроможності,
 • ділової активності, рентабельності.

Питання для самостійного вивчення:

 • Яким якісним характеристикам повинна відповідати фінансова звітність та підтвердження яких з них належить до компетенції аудитора?
 • Яку інформацію може одержати аудитор, аналізуючи облікову політику підприємства?
 • За якими параметрами здійснюється економічний і фінансовий аналіз при перевірці фінансової звітності?

Завдання для самостійної роботи: Використовуючи інформацію базового підприємства дати оцінку фінансового стану підприємства шляхом розрахунку показників, відображених у таблиці:

 • з / п
 • Показники
 • Порядок розрахунку
 • Нормативне забезпечення
 • На початок року
 • На кінець року
 • Відхи-лення (+,-)
 • 1.
 • Коефіцієнт автономії
 • Ф.1 р.380 :
 • Ф.1 р.640
 • >=0,5
 • 2.
 • Коефіцієнт фінансової незалежності
 • Ф.1 р.640 :
 • Ф.1 р.380
 • <=2
 • 3.
 • Коефіцієнт фінансового ризику
 • (Ф.1 р.430+Ф.1 р.480+ Ф.1 р.620): Ф.1 р.380
 • <1
 • 4.
 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності
 • (Ф.1 р.220+Ф.1 р.230+ Ф.1 р.240): Ф.1 р.620
 • >=0,2
 • 5.
 • Загальний коефіцієнт ліквідності
 • Ф.1 р.260 :
 • Ф.1 р.620
 • >=1
 • 6.
 • Чиста рентабельність господарської діяльності підприємства
 • Ф.2 р.220 (р.225) х 100: (Ф.1 р.640гр.3 + Ф.1 р.640 гр.4)
 • Х
 • 7.
 • Коефіцієнт окупності виробничих витрат
 • Ф.2 р.035 : Ф.2 р.040
 • Х
 • 8.
 • Коефіцієнт зносу основних засобів
 • Ф.1 р.032 : Ф.1 р.031 х 100
 • зменшення
 • 9.
 • Коефіцієнт придатності
 • 100 –п.9
 • збільшення

Структура аудиторського висновку та загальні вимоги до нього. Види аудиторських висновків. Порядок складання та подання аудиторських висновків. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту. Контроль якості аудиторських послуг. Події після дати балансу. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.

 • Тема 7. Аудиторський висновок та
 • інші підсумкові документи.
 • Реалізація матеріалів аудиту

Відповідно до ст.7 Закону України “Про аудиторську діяльність”, під аудиторським висновком слід розуміти:

 • “документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні”

безумовно – позитивний висновок - умовно-позитивна думка, - відмова від висловлення думки, - негативна думка

 • Види аудиторських висновків:

Додаткова підсумкова документація аудиту може оформлюватися під одною з таких назв:

 • “Аудиторський звіт”, “ Звіт про проведення аудиту”, “Звіт про результати проведення аудиту”, “Звіт про експрес-огляд”, “Експертний огляд”, “Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської перевірки”, “Лист-інформування клієнта” тощо.

Питання для самостійного вивчення:

 • За яких обставин аудитор може відмовитись від видачі аудиторського висновку?
 • Якими стандартами регулюються питання контролю якості аудиторських послуг?
 • Яку відповідальність несе керівництво за систему контролю якості фірми?
 • Розкрийте зміст поняття “подальші події” та поясніть їх вплив на вид аудиторського висновку.
 • Яка різниця між висновком і звітом аудитора? Які види відповідальності і перед ким несе аудитор?
 • Як розподіляється відповідальність між аудитором, замовником та третіми особами?

Завдання для самостійної роботи: Здійснити аналіз і дати оцінку тексту аудиторського висновку.   Вихідні дані: (фрагмент аудиторського висновку) …Нами було перевірено фінансову звітність ПАТ «Калина» від статті 010 до статті 640 відповідно до аудиторських стандартів. На нашу думку, фінансова звітність правдиво та об’єктивно відображує фінансовий стан підприємства на 31.12.20…р, розмір прибутку та напрями його використання і складена звітність відповідають Закону України «Про аудиторську діяльність»…

Поняття послуг аудиторських фірм та їх види. Супутні та інші послуги. Завдання з надання впевненості, організаційне забезпечення аудиту, методичне забезпечення аудиту, консультування, звіт аудитора (аудиторської фірми)

 • Тема 8. Аудиторські послуги,
 • їх об’єкти і види
 • Послуги, які надаються
 • аудиторами ( аудиторськими фірмами ),
 • поділяються на:
 • завдання з надання впевненості,
 • супутні послуги(завдання з погоджених процедур, завдання з підготовки інформації),
 • інші послуги пов’язані з професійною діяльністю аудиторів ,
 • консультування
 • організаційне та методичне забезпечення аудиту.

Питання для самостійного вивчення:

 • Як класифікуються послуги аудиторських фірм?
 • Як надаються консультаційні послуги аудиторських фірм?
 • Яких принципів дотримуються аудитори при наданні аудиторських послуг?
 • Які загальні професійні вимоги застосовуються до супутніх послуг?
 • Які заходи контролю якості застосовуються до супутніх послуг?
 • Що є “іншими аудиторськими послугами”?

Завдання для самостійної роботи: Сформувати штат співробітників аудиторської фірми з метою повного забезпечення потреб клієнтів в необхідній інформації. Зробити розрахунок вартості послуг з консультування, враховуючи різний рівень кваліфікації співробітників аудиторської фірми.   Вихідні дані: Аудиторська фірма «Ваш аудитор» планує займатись наданням аудиторських послуг, серед яких велику частку становитимуть консультації з питань бухгалтерського обліку і звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, управління фінансами, стратегії розвитку підприємства.

Внутрішній контроль на підприємстві, його види. Об’єкти внутрішнього аудиту. Функції внутрішнього аудитора. Особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами господарювання і контролю. Аудит стратегії функціонування підприємства у зовнішньому середовищі. Узагальнення роботи внутрішнього аудитора. Розробка та реалізація системи заходів внутрішнього аудиту.

 • Тема 9. Внутрішній аудит:
 • його сутність, об’єкти і суб’єкти

Термін “Внутрішній аудитор” означає діяльність внутрішньої аудиторської служби (або служби внутрішніх ревізорів підприємства).

 • Сучасні підприємства
 • підтримують ділові зв’язки
 • з багатьма партнерами,
 • орієнтуються на численних
 • конкурентів, враховують і
 • передбачають різноманітні
 • вимоги споживачів,
 • суспільних організацій,
 • держави тощо.

Ці фактори визначають необхідність глибокого аналізу зовнішнього середовища.

 • Оцінка стратегічних напрямків, пов'язаних з функціонуванням підприємства у зовнішньому середовищі, передбачає вивчення аудитором наступних основних об'єктів:

Статутна діяльність Конкурентноздатність продукції Організація маркетингу Оновлення продукції (послуг) Взаємовідношення з постачальниками і покупцями Власні грошові кошти і кредити Економічні показники Довіра до підприємства

Питання для самостійного вивчення:

 • Яку роль відіграє контроль в управлінні підприємством?
 • Які прийоми аудиту застосовуються до окремих господарських процесів?
 • Як організовується робота внутрішнього аудитора за окремими напрямами перевірок?
 • Яким чином організується подальший контроль, який проводиться внутрішніми аудиторами за результатами перевірок?

Завдання для самостійної роботи: Визначити об’єкти внутрішнього аудиту, джерела інформації та методичні прийоми дослідження.

 • з / п
 • Компонент аудиту
 • Об’єкти аудиту
 • Джерела інформації
 • Можливі помилки і порушення
 • 1.
 • Аудит грошових коштів
 • 2.
 • Аудит розрахунків з підзвітними особами
 • 3.
 • Аудит розрахунків з оплати праці
 • 4.
 • Аудит розрахунків з бюджетом
 • 5.
 • Аудит
 • товарних запасів
 • 6.
 • Аудит основних засобів
 • 7.
 • Аудит власного капіталу

Закон України “ Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р.

 • Закон України “ Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р.
 • Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. - К.: Українська академія оригінальних ідей, 2005
 • Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. для студ. спеціальності “Облік і аудит” вищих навч. закл. - 3-тє вид., доп. і перероб.- Житомир: ПП “Рута”, 2005.- 512с.
 • Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури. 2011.-315 с.
 • www.sau-apu.org.ua(сайт Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України)
 • Л І Т Е Р А Т У Р А:
 • 1. Семінари-дискусії з основних тем.
 • 2. В групах розробляються тематичні виступи-презентації з основних сучасних проблем розвитку аудиту.
 • 3. На основі новітніх матеріалів з глобальної інформаційної мережі Інтернет студентами вивчаються чинні законодавчі та нормативні акти розвитку аудиту в Україні, а також інтеграції міжнародних стандартів аудиту в умовах ринкової економіки в Україні.
 • 4. Робота в малих групах при проведенні практичних та індивідуальних занять.
 • При вивченні дисципліни "Аудит“
 • використовуються :


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка