Експеримент як метод педагогічного дослідженняСкачати 31,63 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір31,63 Kb.

Експеримент як метод педагогічного дослідження


ОЛЕКСАНДР ДІДЕНКО

доктор педагогічних наук, професор

Педагогічний експеримент (лат. experimentum — проба, дослід)

 • Метод дослідження, який полягає у спеціальній організації педагогічної діяльності викладачів і студентів, учителів і учнів, вихователів і вихованців з метою перевірки й обґрунтування наперед розроблених теоретичних припущень, або гіпотез.
 • Якщо гіпотеза знаходить своє підтвердження в педагогічній практиці, дослідник робить відповідні теоретичні узагальнення і висновки.

Педагогічний експеримент

 • Надає можливість досліднику активно впливати на досліджуваний об’єкт.
 • Як правило, потреба у активному втручанні виникає тоді, коли завдання, поставлені дослідником, вимагають створення ситуації, яку в звичайних умовах потрібно очікувати тривалий час.
 • Експеримент є тим механізмом, за допомогою якого науковець отримує можливість створювати дослідницьку ситуацію, активізувати чи нейтралізувати дослідницьку ситуацію, активізувати чи нейтралізувати дію певних факторів впливу, варіювати умови протікання процесу, набуваючи можливість спостерігати за розвитком соціальних, психологічних процесів та педагогічних явищ.

Поняття, що використовуються

 • Незалежна змінна - це умови, які змінює сам експериментатор (наприклад, педагогічні умови …, авторська методика або технологія і т.п.).
 • Залежна змінна - фактор, що змінюється у відповідь на введення незалежної змінної (наприклад, властивості, здатності, компетентність, готовність і т. п.).
 • Контрольовані змінні - ті умови, які в ході експерименту не повинні змінюватися. Інакше порушиться правомірність емпіричного доказу: динаміку залежної змінної можна буде пояснити іншими, незапланованими і непоміченими самим експериментатором впливами.
 • Спонтанні змінні - не піддаються об'єктивному контролю, але неодмінно враховуються фактори, на практиці знаходяться між незалежними і залежними змінними, що опосередковують їх вплив один на одного (наприклад, фізіологічний або психологічний стан випробовуваних, стрес, втома, інтерес до роботи, байдужість та ін.) Логіка експерименту вимагає, щоб такого роду характеристики не були упущені з виду, так як вони здатні істотно змінити поведінку піддослідних, вплинути тим самим на якість отриманих результатів.
 • Експериментувати - означає вивчати вплив незалежних змінних на залежні при константних характеристиках контрольованих змінних і врахованих спонтанних.

Міністерством освіти і науки України визначено такі рівні педагогічних експериментів:

Міністерством освіти і науки України визначено такі рівні педагогічних експериментів:

 • всеукраїнський рівень;
 • регіональний рівень;
 • рівень вищого навчального закладу.

Рівні педагогічного експерименту

Види педагогічного експерименту
 • Послідовний
 • Паралельний

Види педагогічного експерименту: послідовний експеримент

 • Характеризується тим, що аналізу підлягає одна й та ж група, що є контрольною (її початковий стан) і експериментальною (її стан після зміни однієї або декількох характеристик). Тобто до початку експерименту чітко фіксуються контрольні, факторні та нейтральні характеристики об’єкта. Після цього змінюються факторні характеристики групи, тобто вступає в дію експериментальний чинник (незалежні змінні), таким чином змінюються умови функціонування групи і, по закінченню певного заздалегідь визначеного часу, знову вимірюється стан об’єкта з його контрольних характеристик.

Види педагогічного експерименту: Паралельний експеримент

ІІ. Беруть участь дві групи: контрольна й експериментальна. Їх склад повинен бути ідентичним за всіма контрольними і нейтральними характеристиками, які можуть вплинути на наслідки експерименту (у першу чергу, це соціально-демографічні ознаки). Характеристики контрольної групи залишаються постійними в ході всього експерименту, а експериментальної – змінюються. За підсумками експерименту контрольні характеристики двох груп порівнюються і робиться висновок щодо причин та розмірів змін, що відбулися.

1. Підготовчий етап

1. Підготовчий етап

2. Реалізаційний (дослідницький) етап

3. Етап аналізу й узагальнення результатів


Етапи педагогічного експерименту

Підготовка програми експерименту:

 • Підготовка програми експерименту:
 • визначення мети та завдань експерименту;
 • місце, час проведення та його об`єм;
 • характеристику вибірки та задіяних в експерименті груп;
 • опис використовуваних для проведення експерименту матеріалів;
 • опис методики проведення експерименту;
 • опис додаткових змінних, що впливають на результати експерименту;
 • опис методики фіксування, обробки та інтерпретації результатів експериментального дослідження

Підготовчий етап педагогічного експерименту

Генеральна сукупність – це сукупність усіх об’єктів, що досліджуються. Обсяг генеральної сукупності, тобто число об’єктів дослідження, може бути досить великим. Часто буває неможливо дослідити всі об’єкти генеральної сукупності.

 • Генеральна сукупність – це сукупність усіх об’єктів, що досліджуються. Обсяг генеральної сукупності, тобто число об’єктів дослідження, може бути досить великим. Часто буває неможливо дослідити всі об’єкти генеральної сукупності.
 • У подібних випадках найкращим способом дослідження є вибірковий метод: з генеральної сукупності вибирають її деяку частину - вибірку та досліджують її.
 • Вибіркою називають сукупність об’єктів, вибраних випадковим чином з генеральної сукупності. Метод математичного дослідження, який полягає у тому, що на основі дослідження вибірки роблять висновок про всю генеральну сукупність називають вибірковим методом.

Підготовчий етап педагогічного експерименту:

генеральна сукупність та вибірка

Теоретичною основою вибіркового способу є теорія вірогідності і закон великих чисел. Щоб дослідження оперувало достатньою кількістю фактів, спостережень, використовують таблицю великих чисел (Давидов В. П.)

Теоретичною основою вибіркового способу є теорія вірогідності і закон великих чисел. Щоб дослідження оперувало достатньою кількістю фактів, спостережень, використовують таблицю великих чисел (Давидов В. П.)

Коротка таблиця достатньо великих чисел


Підготовчий етап педагогічного експерименту:

генеральна сукупність та вибірка

Допустима

похибка

Величина вірогідності

0,85

0,90

0,95

0,99

0,995

0,999

10,05

207

270

384

663

787

1082

10,04

323

422

600

1036

1231

1691

10,03

575

751

1067

1843

2188

3007

10,02

1295

1691

2400

4146

4924

6767

10,01

5180

6764

9603

16587

19699

27069

Похибка у педагогічних дослідженнях не повинна перевищувати 0,05 (помилитися можна не більше, ніж у 5 випадках із 100). Тоді за таблицею знаходимо, що правильні висновки можна зробити, опитавши 384 респондента, помилившись при цьому у 5 випадках зі 100.

Приклад обсягів генеральної та вибіркової сукупності (при а = 0,05)

Приклад обсягів генеральної та вибіркової сукупності (при а = 0,05)

Обсяг вибірки можна знайти

за формулою:

де: N – об’єм генеральної сукупності; l – похибка виміру; tg – коефіцієнт Стьюдента, що дорівнює 1,96 для довірчої вірогідності 0,95;  (1-) = 0,25


Підготовчий етап педагогічного експерименту:

генеральна сукупність та вибірка

Обсяг

вибіркової

сукупності

Обсяг генеральної сукупності, N

50

100

250

400

500

750

1000

3000

5000

10000

100000

п

45

80

154

200

222

261

286

353

370

385

398

п / N, %

90

80

62

50

44

35

29

12

7,4

3,9

0,4

Підготовчий етап педагогічного експерименту: генеральна сукупність та вибірка

Констатувальний експеримент

 • Констатувальний експеримент
 • Формувальний експеримент
 • Контрольний експеримент

Реалізаційний (дослідницький)

етап педагогічного експерименту

Цей етап покликаний виявити на початку дослідження (у традиційній системі освіти) стан розвитку психічних або професійних якостей, педагогічних явищ, процесів, що спостерігаються. Відбувається діагностика досліджуваного явища, емпірична перевірка стану об'єкту або процесу до формувального експерименту: за допомогою різних методів і засобів вивчається матеріал, збирають відомості, з використанням спостереження, анкетування, тестування, аналізу тощо.

 • Цей етап покликаний виявити на початку дослідження (у традиційній системі освіти) стан розвитку психічних або професійних якостей, педагогічних явищ, процесів, що спостерігаються. Відбувається діагностика досліджуваного явища, емпірична перевірка стану об'єкту або процесу до формувального експерименту: за допомогою різних методів і засобів вивчається матеріал, збирають відомості, з використанням спостереження, анкетування, тестування, аналізу тощо.
 • Як правило, в результаті цього етапу дослідник може сформулювати проблему дослідження, виокремити суперечності, які мають місце у процесі або явищі, що досліджується.

Реалізаційний (дослідницький) етап педагогічного експерименту:

констатувальний експеримент

Тривалість – не регламентується.

 • Тривалість – не регламентується.
 • Кількість учасників – доцільно забезпечити репрезентативність: вибірка може бути репрезентативною або нерепрезентативною. Репрезентативна вибірка – сукупність випадкових чисел, в якій визначається множина елементів вибірки, що характеризує генеральну сукупність. Має значення спосіб відбору учасників констатувального експерименту.
 • Може проводитись повторно (декілька серій).

Реалізаційний (дослідницький) етап педагогічного експерименту:

констатувальний експеримент

Вхідний контроль або зріз знань, умінь, навичок, якостей, компетентностей, готовності тощо в респондентів (студентів, курсантів, викладачів), у тому числі й тих, які можуть стати потенційними учасниками формувального експерименту.

 • Вхідний контроль або зріз знань, умінь, навичок, якостей, компетентностей, готовності тощо в респондентів (студентів, курсантів, викладачів), у тому числі й тих, які можуть стати потенційними учасниками формувального експерименту.
 • Системний аналіз чинників, які впливають або обумовлюють стан процесу дослідження (аналіз навчальної документації, змісту дисциплін, відвідування занять та їх якості, опитування НПС тощо).
 • Розподіл учасників на контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи (можуть складатися як з окремих навчальних груп, так і з окремих учасників – представників навчальних груп) з урахуванням вимог до репрезентативності, об'єктивності.

Реалізаційний (дослідницький) етап педагогічного експерименту:

констатувальний експеримент

Реалізаційний (дослідницький) етап педагогічного експерименту: формувальний експеримент

- спрямований на вивчення психолого-педагогічного явища безпосередньо в процесі спеціально організованого експериментального навчання  та виховання, активного формування певних умінь, навичок, властивостей, здатностей тощо шляхом впровадження незалежних змінних (умов, які змінює експериментатор).

Реалізаційний (дослідницький) етап педагогічного експерименту: формувальний експеримент

 • Проведення експериментальних заходів з ЕГ шляхом впровадження у навчально-виховний процес незалежних змінних (педагогічних умов, інноваційних методик, технологій, моделей тощо).
 • ІІ. Проведення проміжних контролів (зрізів) знань, умінь, навичок, якостей тощо в учасників формувального експерименту.

  ІІІ. Вихідний (підсумковий) контроль знань, умінь, навичок, якостей, компетентностей тощо в респондентів ЕГ після проведення формувального експерименту.

  Часто називають констатувальним експериментом другого порядку  – полягає в констатації стану або рівня розвитку тих чи інших психолого-педагогічних явищ на момент проведення дослідження. 

Реалізаційний (дослідницький) етап педагогічного експерименту: контрольний експеримент

 • Етап (різновид, фаза) експерименту, який проводиться з учасниками контрольної групи (КГ), які знаходяться в подібних до ЕГ умовах навчання та виховання, але їх не піддавали формувальним (експериментальним) впливам. 

Етап аналізу й узагальнення результатів

 • визначення способу збору даних: яка сукупність піддослідних буде обстежуватись (генеральна чи вибіркова). У випадку використання вибіркового методу визначається також, яким буде обсяг вибірки;
 • вибір статистичного апарату обробки даних дослідження;
 • вибір комп’ютерного (програмного) інструментарію обробки та подання в узагальненому вигляді результатів дослідження;
 • формулювання висновків, підготовка рекомендацій.

Апробація та оприлюднення результатів дослідження

 • Основними формами апробації наукових досліджень є обговорення їх на семінарах, конференціях, оприлюднення та експериментальне впровадження.
 • Колективне обговорення роботи відбувається в колективі, де виконувалась НДР, - на засіданнях кафедри, лабораторії, відділу, науково-технічної ради залежно від особливостей теми (ступеня її новизни, складності, комплексності та значущості).

Апробація та оприлюднення результатів дослідження

 • Оприлюднення результатів наукових досліджень може здійснюватись у формі: публікації статей у фахових виданнях, тез виступів на конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах, круглих столах тощо, опублікування наукової монографії. Особливою формою оприлюднення є автореферат дисертації.

Впровадження результатів дослідження

 • Експериментальне впровадження, тобто впровадження як елемент самого дослідження (передбачає не тільки удосконалення практики, але й перевірку, уточнення і розвиток теорії та методики, відпрацювання рекомендацій) необхідно вирізняти від впровадження, яке здійснюється після завершення роботи.
 • Друге передбачає впровадження відпрацьованих, готових, перевірених результатів, тобто перш за все удосконалення практичної діяльності, що не виключає, звичайно, в подальшому доробки та удосконалення дослідження, яке впроваджується.
 • Підтверджується довідкою про впровадження або актом реалізації.

Дякую за увагу!

Пропозиції для обговорення на майбутнє?База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка