Фінансова стабільність (стійкість)Скачати 18,35 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір18,35 Kb.

Фінансова стабільність (стійкість)

 • стан фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, який забезпечує діяльність підприємства на основі збільшення прибутку, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства в умовах допустимого рівня ризику.
 • Систему показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства поділяють на два класи.
 • До першого класу належать показники, за якими визначають нормативні значення (показники ліквідності та платоспроможності).
 • До другого належать показники, за якими нормативні значення не встановлюються: рентабельності, ефективності управління, ділової активності.

Основні форми фінансової стійкості:

 • 1) абсолютна стійкість фінансового стану (якщо запаси і витрати (ЗВ) менші від суми власного оборотного капіталу (Воб.к.) і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності (КРт.м.ц.).
 • ЗВ < Воб.к +КРт.м.ц
 • При цьому коефіцієнт забезпечення запасів та витрат джерелами коштів (Кз.з.) більший від 1
 • Воб.к +КРт.м.ц
 • Кз.з=--------------------------- > 1
 • ЗВ
 • 2) нормальна стійкість фінансового стану гарантує платоспроможність підприємства
 • ЗВ = Воб.к + КРт.м.ц
 • Воб.к +КРт.м.ц
 • Кз.з=--------------------------- = 1
 • ЗВ
  • 3) нестійкий (передкризовий ) фінансовий стан порушує платоспроможність, але є можливість відновлення рівноваги між платіжними засобами та платіжними зобов’язаннями за рахунок залучення тимчасово-вільних джерел в обороті (Дв.т.) і збільшення власного оборотного капіталу:
 • ЗВ = Воб.к + КРт.м.ц + Дв.т.
 • Воб.к +КРт.м.ц + Дв.т.
 • Кз.з =----------------------------------- = 1
 • ЗВ
 • ЗВ > Воб. к +КРт.м.ц + Дв.т.
 • Воб. к +КРт.м.ц + Дв.т.
 • Кз.з =--------------------------------------- < 1
 • ЗВ
 • До абсолютних показників, які характеризують фінансову стійкість аптечного підприємства відносять, як найбільш узагальнюючий показник, залишок або нестачу джерел коштів для формування запасів і затрат. Цей показник отримують у вигляді різниці розміру джерел коштів і розміру запасів та витрат.
 • Відносні показники (коефіцієнти) визначаються співвідношенням між двома окремими показниками.
 • Показники фінансової стійкості
 • абсолютні
 • відносні

Методика аналізу вивчених коефіцієнтів полягає у порівнянні:

   • фактичних коефіцієнтів поточного року з коефіцієнтами минулого року, а також з коефіцієнтами за кілька звітних періодів;
   • фактичних коефіцієнтів з нормативними;
   • фактичних коефіцієнтів підприємства з показниками конкурентів( дані беруться з фінансових звітів, що надаються до фінансових, статистичних органів);
   • фактичних коефіцієнтів з галузевими показниками.
 • Аналіз фінансової стабільності дає можливість оцінити готовність підприємства до погашення своїх боргів, його фінансову незалежність, тенденції зміни рівня цієї незалежності, відповідність стану активів і пасивів підприємства основним завданням його фінансово-господарської діяльності.

Аналітичне дослідження фінансової стійкості підприємства проводять в декілька послідовних етапів:

 • на першому етапі відбувається розрахунок показників, які характеризують фінансову стійкість, їх оцінка та аналіз;
 • на другому етапі вивчають фактори, які вплинули на фінансову стійкість, ранжують їх за значущістю та проводять кількісну та якісну їх оцінку;
 • на третьому етапі розробляють заходи, щодо прийняття управлінських рішень з метою підвищення фінансової стійкості та зміцнення платоспроможності підприємства.
 • Аналіз ділової активності підприємства
 • Ділова активність означає зусилля, які підприємство докладає для виходу на ринок продукції, праці, капіталу, а при аналізі фінансово-господарської діяльності цей термін застосовується для характеристики поточної виробничої і комерційної діяльності.
 • Якщо керівники підприємства докладатимуть зусиль для покращення договірної роботи, умов бізнесу, розширення інформаційного поля, то це сприятиме підприємницькій діяльності, підвищенню ділової активності.
 • Поліпшенню ділової активності підприємства також сприяє регулярне здійснення економічного аналізу оцінки ефективності й інтенсивності використання ресурсів і виявлення резервів підвищення їх.
 • Основні задачі аналізу ділової активності:
 • Вивчення і оцінка тенденції зміни показників ділової активності;
 • Дослідження впливу основних чинників, які змінюють показники ділової активності, і розрахунок величини їх конкретного впливу;
 • Підрахунок резервів і розробка конкретних заходів щодо залучення в оборот виявлених резервів.
 • Аналіз ділової активності здійснюється за якісними і кількісними показниками.
 • До якісних показників належать:
 • Широта ринку збуту продукції.
 • Наявність продукції, що поставляється на експорт.
 • Репутація підприємства, зокрема популярність серед клієнтів, які користуються його послугами.
 • Кількісна оцінка здійснюється у двох напрямах:
  • Дослідження динаміки і співвідношення темпів зростання абсолютних показників: основних оціночних показників діяльності підприємства і середньої величини активів;
  • Вивчення значення і динаміки відносних показників, які характеризують рівень ефективності використання авансованих і спожитих ресурсів підприємства.
 • «Золоте правило економіки підприємств»
 • Вивчаючи порівняльну динаміку абсолютних показників ділової активності, оцінюють відповідність їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву „золоте правило економіки підприємства”
 • ТР ч.п. > TP в >ТР а > 100%,
 • Де ТР ч.п. – темп зростання чистого прибутку; TP в – темп зростання виручки від продаж; ТР а – темп зростання середньої величини активів.
 • Аналіз показників для оцінки ділової активності аптечного підприємства.
 • Для аналізу ефективності використання ресурсів підприємства використовують різні показники . Серед них: показники ресурсовіддачі (визначаються діленням вартості реалізованої продукції на обсяг авансованих ресурсів); оборотність засобів або їх джерел (розраховується як частка від ділення виручки від реалізації на середню величину засобів або їх джерел); рентабельність засобів або їх джерел (визначається відношенням прибутку до середньої величини засобів або їх джерел); рентабельність продаж (обчислюється діленням прибутку на обсяг виручки від реалізації продукції, робіт, послуг).
 • Методика розрахунку показників ділової активності підприємства наводиться в таблиці.
 • Ці показники характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності. Застосування їх залежить від мети аналізу.
 • Аналіз показників ділової активності підприємства
 • пор.
 • Показник
 • Методика розрахунку
 • Оптимальний рівень
 • 1.
 • Прибуток на 1 грн реалізованої продукції, к.
 • Прибуток від реалізації / Обсяг реалізації
 • Більше 20
 • 2.
 • Коефіцієнт ділової активності
 • Більше 1,00
 • 3.
 • Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів
 • Прибуток / Середня величина валюти балансу
 • Більше 0,20
 • 4.
 • Коефіцієнт використання власних коштів
 • Чистий прибуток / Середня величина власних коштів
 • Більше 0,5
 • 5.
 • Коефіцієнт використання власних коштів / Середній коефіцієнт дохідності цінних паперів
 • Більше 1,2
 • 6.
 • Продуктивність праці одного робітника
 • Обсяг реалізації / Середньоспискова кількість робітників
 • Залежить від напряму діяльності підприємства
 • 7.
 • Фондовіддача, грн
 • Більше 3,00
 • Крім перерахованих в аналітичній таблиці показників на підприємстві визначається також індекс ділової активності, який характеризує ефективність підприємницької діяльності. Обчислюється він множенням значень оборотного капіталу за аналізований період на рентабельність основної діяльності
 • Јд.а. = О ф.к. * Р,
 • Де Јд.а. – індекс ділової активності, О ф.к. – оборотність функціонуючого капіталу, Р – рентабельність основної діяльності.
 • Динаміка зміни цього коефіцієнта виявляє зростання чи зниження ділової активності підприємств.
 • Аналіз ділової активності передбачає розробку заходів щодо підвищення її. Ними можуть бути:
 • Підвищення питомої частки прибутку в обороті. Це передбачає попередній і оперативний контроль за формуванням витрат на виробництво з метою зниження їх рівня;
 • Зростання оборотності активів з метою посилення позитивного впливу підвищення рентабельності та ін.

Дякую за увагу !База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка