Формування готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної діяльностіСкачати 24,16 Kb.
Дата конвертації06.12.2016
Розмір24,16 Kb.

Формування готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної діяльності

Інновація (лат. In – в, novus – новий) – нововведення, цілеспрямована зміна, яка викликає перехід із одного стану до іншого. Інновація (педагогічне) - результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, прямим продуктом якого можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні освітнім процесом.


Інновація


Напрямки інноваційних процесів:

1. Модернізацію типів і структури освітніх навчальних

2. Оновлення змісту навчання і виховання.

3. Розробка та апробування нових педагогічних технологій.

4. Зміна форм і методів навчання та виховання.

5. Виділення оновлених технології моделювання та проектування.

6. Модернізація форм і методів управління.

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії

Готовність вихователів дошкільного закладу до інноваційної діяльності

Мотиваційна

Когнітивна

Креативна

РефлексійнаМотиваційно-ціннісний компонент готовності

Критерії


Ціннісні орієнтири, ідеали

Пізнавальний інтерес

Направленість особистості

Професійний інтерес

Показники

Пізнавальний інтерес до інновації

Особистісно значущий сенс застосування інноваційної діяльності

Когнітивний компонент готовності

Критерії


Загальнотеоретичні знання

Володіння методами і прийомами пізнання

Формування власної педагогічної філософії

Здатність до творчої перебудови дійсності

Показники

Методологічна культура

Ширина, глибина, системність знань, комплекс умінь, навичок

Інноваційний стиль мислення

Позитивний педагогічний досвід

Креативний компонент готовності

Критерії


Відкритість до педагогічних інновацій

Нетрадиційні підходи до організації НВП

Критичність мислення

Здатність до творчості

Показники

Гнучкість, критичність мислення

Генерування нових уявлень, ідей

Здатність до імпровізацій, експромтів

Проектування та моделювання новацій

Рефлексійний компонент готовності

Критерії


Здатність до рефлексії

Сформованість рефлексійної поведінки

Аналітичність висновків

Показники

Самоаналіз

Самооцінка

Самоінтерпритація

Саморозвиток


1


Етапи формування готовності вихователів

до інноваційної діяльності

1. Діагностико-прогностичний.

2. Організаційно-методичний.

3. Регулятивно-корекційний.

4. Рефлексійний.

Мета: формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльності

Закони педагогічної інноватики

Незворотної дестабілізації педагогічного інноваційного середовища

Фінальної реалізації інноваційного процесу

Стереотипізації педагогічних інновацій

Циклічного повторення

Принципи інноваційної діяльності

Організованої інноваційної зміни станів системи освіти

Переходу від стихійних механізмів перебігу інноваційних процесів до свідомо керованих

Інформаційної, матеріально-технічної, кадрової забезпеченості реалізації основних етапів інноваційних освітніхпроцесів

Прогнозування зворотніх або незворотніх структурних змін

Посилення стійкості інноваційних процесів

Компоненти готовності

мотиваційно-ціннісний

когнітивний

креативний

рефлексійний

Рівні готовності

високий


середній

низький


Етапи підготовки

діагностико-прогностичний

організаційно-методичний

регулятивно-корекційний

рефлексійний

Очікувані результати

мотиваційна активність

технолого-педагогічна підготовленість

ставлення до педагогічної інноваційної діяльності

Готовність до інноваційної діяльностіКомпоненти

Об’єкти вивчення

Діагностичний інструментарій

1

Мотиваційна готовність

Ставлення вихователів до інноватики

Анкета «ставлення вихователів до інноватикики».

Джерело: Диагностика успешности учителя / Под ред. Т.В.Морозова. – М., 2001.

Мотивація до інноваційної діяльності

Анкета «Мотиваційна готовність».

Джерело: Ващенко Л.М. професійна готовність вчителя до інноваційної діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім..Г.С.Костюка АПН України / За ред.. Максименка С.Ю. – К.: Зат «НЕВТЕС», 2001.

2

Когнітивна готовність

Сформованість когнітивної готовності вихователів

Карта оцінювання когнітивної готовності вихователів до інноваційної діяльності

Джерело: Козлова О.Г. Методика інноваційного пошуку вчителя / О.Г.Козлова.-Суми: ВПП «Мрія», 1999.-99с.

Рівень прагнення вихователів до самоосвітньої діяльності

Анкета «Самоосвітня діяльність вихователя»

Джерело: Модифікована на основі анкети Л.Годкевич.

Годкевич Л. Форми оцінювання навчально-виховного процесу // Директор школи. – 2001. – №4

3

Креативна

готовність

Рівень творчих нахилів особистості

Тест «Креативність»

Джерело: Електронний ресурс: www.osvita.com.ua

Креативний потенціал вихователів

Опитувальник «Який Ваш творчий потенціал?»

Джерело: Електронний ресурс: http://sinncom.ru/content/rip/ index.htm

4

Діяльнісна готовність

Здатність вихователів до рефлексії

Методика «Фактори, що впливають на розвиток і саморозвиток педагогів».

Джерело: Педагогическая психология: учебник для студ. высш. учеб. Заведений / Под ред. Н.В.Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.

Здатність до самооцінки

Тест «Діагностика саморозвитку в професійно-педагогічній діяльності».

Джерело: Л.Н.Бережнова. Теоретические основы предупреждения депривации в образовательном процессе: дис…д-ра пед. наук: 13.00.01: СПБ, 2000.

Діагностичний інструментарій вивчення готовності вихователів ДНЗ

до інноваційної діяльності

Кваліметрична модель оцінки якості управління формуванням готовності педагогів

до інноваційної роботи

Параметри

Вагомість

Критерії

Вага

Ступінь прояву

1

0,75

0,5

0,25

 0

Діагностико аналітична діяльність

P1=(К1v1+k2v2+k3v3)m1m1=

0,18


1.Впровадження сучасних діагностичних методик щодо визначення готовності вихователів дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльності.

2. Наявність системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності.

3. Аналіз результатів експертиз і впровадження програми підготовки вихователів дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльності.


 

 

Планово-прогностична діяльність

P2=(k4v4+k5v5+k6v6)m2m2=

0,2


4. Прогнозування потреб дошкільного навчального закладу в інноваційній діяльності.

5. Прогнозування наслідків упровадження програми формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльності.

6. Планування етапів упровадження програми.


 

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Організаційна діяльність

P3 =


(k7v7+k8v8+k9v9)m3

m3=

0,22


7. Організація заходів із підвищення професійної компетентності вихователів щодо інноваційної діяльності.

8. Організація збору, накопичення та розповсюдження інформації з питань інноваційної діяльності.

9. Організація творчих і робочих груп, що забезпечують систему діяльності педагогів з формування інноваційної компетентності.


Координаційна діяльність

P4=


(k10v10+k11v11+k12v12)m4

m4=

0,20


10. Координація діяльності всіх учасників педагогічного процесу.

11. Розподіл управлінської діяльності між членами педагогічного колективу (вихователь-методист, практичний психолог, керівники творчих груп).

12. Підбір виконавців відповідно до їх кваліфікації та особистих можливостей.


Контрольно-аналітична діяльність

P5 =(k13v13+k14v14+k15v15)m5m5=

0,20


13. Контроль за відповідністю процесу формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльності меті та завдання комплексно-цільової програми.

14. Запровадження системи моніторингових

досліджень.

15. Наявність системи морального та матеріального стимулювання. 

 

  

 

  

 

  

Комплексно-цільова програма з формування готовності вихователів до ІД

Етапи

Цілі

Мета

Зміст діяльності

Термін

Відповідальні

Діагностико-прогностичний

1.Запровадження сучасних діагностичних методик щодо визначення рівня розвитку інноваційного потенціалу педагогів закладу.

2.Створення системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності.

 

Збір інформації про існуючий стан готовності педагогів дошкільного закладу до інноваційної діяльності; створення організаційно-педагогічних умов.

1.Провести мікродослідження: «Мотиваційна готовність педагогів до впровадження інновацій», «Рівень когнітивної готовності до інновацій», «Креативний розвиток вихователів», «Рефлексійна готовність вихователів до інновацій».

2.Проаналізувати результативність методичної роботи за минулий рік.

3. Створення банку даних інновацій.

4. Створення відео-, аудіо теки, бібліотеки комп’ютерних, навчальних, виховних і розвивальних програм.

5. Поповнення методичного кабінету науково-методичними посібниками, психолого-педагогічною літературою з проблем впровадження інновацій.

6. Створення творчої та ініціативної групи «Інноваційний портал».

7. Організація роботи «Школи психології».

8. Проведення педради «Інноваційна діяльність в роботі дошкільного навчального закладу»

Вересень-жовтень  

 

 

Вересень 2014 року

Жовтень Листопад-грудень 2014 року

Упродовж навчального року

  

Грудень 2014 року

 Січень

Грудень

 

Вихователь-методист

 

  

 

Завідувач, вихователь-методист

Вихователь-методист

Вихователь-методист

 Вихователь-методист

  

 Завідувач

 

 Пр.психологог

  Завідувач

Умови впровадження програми:

психологічні;

організаційні;

матеріально-технічні.Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка