Формування навичок пошукової пізнавальної діяльності в процесі вивчення математики та інформатики через впровадження іктСкачати 49,46 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір49,46 Kb.

Формування навичок пошукової пізнавальної діяльності в процесі вивчення математики та інформатики через впровадження ІКТ

Цілі проекту:


формування ключових компетенцій учнів у процесі навчання

та у позаурочній діяльності

підвищення мотивації до навчання учнів

оволодіння комп'ютерної грамотності учнями, підвищення рівня комп'ютерної грамотності вчителя

організація самостійної та дослідницької діяльності учнів

створення власного банку навчальних і методичних матеріалів, готових до використання у навчально-виховному процесі

розвиток просторового мислення, пізнавальних здібностей учнів

естетична привабливість уроків

Використання сучасних інформаційних технологій в освіті сприяє розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних здібностей учнів, притаманного кожній людині унікального поєднання особистісних якостей; формуванню пізнавальних інтересів, прагнення до самовдосконалення та самореалізації школярів; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності взаємозв’язку між природознавством, технікою, гуманітарними науками і мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, засобів, форм і методів процесів навчання і виховання.

Згідно з Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», одним із пріоритетних напрямів державної політики є розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність методів,

засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання і передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо- та відеоданих на базі персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж і засобів зв’язку.

Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, усяких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі. Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Інформаційно-комунікаційна технологія визначається як сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі та подання інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості щодо керування технічними і соціальними проблемами.

Зміна змісту навчання відбувається за декількома напрямами, значущість яких змінюється з розвитком процесу інформатизації суспільства.


 • Перший напрям пов’язаний зі становленням навчальних дисциплін, що забезпечують підготовку учнів у галузі інформатики;
 • Другий напрям пов’язаний з активним використанням комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій, застосування яких стає нормою в усіх галузях людської діяльності. Цей процес приносить з собою зміну предметного змісту всіх навчальних дисциплін на всіх рівнях освіти;
 • Третій напрям пов’язаний із впливом інформатизації на мету навчання. Це буде дедалі відчутнішим з розвитком процесів інформатизації суспільства, проведенням робіт з переструктурування знань, накопичуваних людством. Має бути вироблена якісно нова модель підготовки членів майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність до людських комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка зміна своїх функцій у праці, відповідальна громадянська позиція і розвинена планетарна свідомість стануть початковою життєвою потребою.

побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти

системна інтеграція предметних галузей знань

розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій, формування інформаційної культури учнів

розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності

підготовка користувача засобів нових інформаційних технологій

реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної технікиПедагогічні завдання інформаційно-комунікаційної технології навчання:

Цілі та завдання використання ІКТ:


розвиток міжпредметних зв'язків математики та

інформатики;

формування комп'ютерної грамотності,

розвиток самостійної роботи учнів на уроці;

реалізація індивідуального,

особистісно-орієнтованого підходу

Застосування ІКТ на уроках математики та інформатики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості - пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний , сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів.

Використання ІКТ в навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто вирішення однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства.


 • зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів;
 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів;
 • вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікацій, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;
 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення і засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:
 • розкріпачити учнів при відповіді на питання, тому комп'ютер дозволяє фіксувати результати (у т.ч. без виставлення оцінки), коректно реагує на помилки;
 • самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;
 • здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

З метою інтенсифікації навчання учнів використовуються програмне забезпечення навчальних дисциплін: програми-підручники, програми-тренажери, словники, довідники, енциклопедії, відеоуроки, бібліотеки електронних наочних посібників, тести, тематичні комп'ютерні ігри.

Використання інформаційних технологій необхідно розглядати в нерозривній єдності всіх складових освітнього процесу:

дистанційне

творча

створення

творча

бібліотека

соціально

елективні

створення

Матеріальна

база ІКТ

Можливості комп'ютера, при використанні адаптованих до нього додаткових технологій:


 • програмних продуктів;
 • Інтернету;
 • мережевого та демонстраційного обладнання

Щоб зацікавити учнів у вивченні нового матеріалу, щоб кожен учень міг сам собі задавати темп вивчення матеріалу, у своїй роботі використовую комп’ютерні навчаючі програми з курсу інформатики „VІ семестрів”, „Інформатика в відеосюжетах” Соловйовой Л.Ф., “Обчислювальна математика і програмування, 10-11 класи”, “Інформатика” Л.Забродської, В.Савченко та інші мультимедійні інтерактивні підручники. Приклад використання можна подивитися у наданих уроках по темі „Комп’ютерна презентація”.

На заняттях ознайомлюю учнів із прикладами використання комп’ютерів у реальному житті, наприклад, зв’язок методів комп’ютерної обробки текстів із журналістською діяльністю чи діловодством, або при вивчені теми “Застосування комп’ютерів” розповідаю про ГПМ міхобробки на базі верстату з ЧПУ “Traub” з управлінням від системи вищого рівня. При вивченні теми „Текстовий редактор” пропоную учням самим випускати газети, вітальні листівки, анкети, візитки школи, класу, бланки тестів. При вивчені теми „Електронні таблиці” використовую реальні задачі з елементами теорії ймовірності, які паралельно розглядаються на уроках математики, розв’язуємо задачі з економіки.Назва програмного продукту

Затверджено

МОН України

Продукт створено вчителем

Продукт створено учнями

1

Комп’ютерні тести з інформатики

Є.А. Шестопалов

2

"Значення міжнародних організацій у сучасному світі"

Гоголевська Анастасія, Скрипка Анастасія

3

"Мандрування навколо світу за 80 днів"

Вишнякова Катерина

4

"VI семестров"

5

"Обчислювальна математика і програмування. 10-11 класи"

1С МОН Російської Федерації

6

"Базовий курс MS Windows XP. MS Office XP"

7

"Інформатика"

Л.Забродська, В.Савченко

Програмне забезпечення комп'ютерної підтримки уроків інформатики

8

"Інформатика в відеосюжетах"

Л.Ф.Соловйова

9

Навчання програмуванню школярів"

10

"Клавіатурні тренажери"

11

"Практичний курс EXCEL XP"

12

"Практичний курс WORD XP"

13

"Практичний курс WINDOWS XP"

14

"Основи Візуального програмування"

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

І.О. Завадський, Р.І. Заболотний

15

"Адміністратор мережі"

Затверджено

МОН України

16

"ІКТ"

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Н.В. Морзе

17

"Сходинки до інформатики"

Олексій Андрусич

18

«Основи програмування»

Microsoft партнерство в навчанні

19

«Основи Веб-дизайну»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

О.Г.Пасічник, О.В.Пасічник, І.В.Стеценко

20

«Основи Інтернету»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

О.М.Левченко, І.О.Завадський, Н.С. Прокопенко

21

«Основи комп'ютерної графіки»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

В.С.Березовський, В.О.Потієнко, І.О.Завадський

22

Комп'ютерна графіка і дизайн

23

Visual Studion 2008

24

Мicrosoft Learning

25

MS_FrontPage_2000

Для поточної перевірки знань ”Що задано додому”, “Що нового дізнався на уроці?” у своїй роботі використовую тести Шестопалова, які розробляються до кожної теми. Вибір питань із тесту і їх послідовність, розташування варіантів відповідей на екрані для сусідніх комп’ютерів різні. Таким чином, кожен учень одержує свій, відмінний від сусідів, набір питань, чим забезпечується індивідуалізація і об’єктивність оцінки. У залежності від кількості правильних відповідей автоматично виставляється 12-бальна оцінка. Також можна використовувати тести з раніше перерахованих мультимедійних інтерактивних підручників.

Для розвитку інтересу учнів до інформатики у своїй роботі використовую інтерактивні технології навчання. Дещо змінивши слова великого китайського педагога Конфуція, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю,

я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Використовую групову та кооперативну форми навчання. Ці форми я використовую як при актуалізації опорних знань („Мікрофон”, Мозковий штурм”, ”Карусель”), так і при вивченні нового матеріалу („Навчаючи – учусь”).

Досвід використання проектного методу довів, що він може бути використаний у поєднанні з традиційним при вивченні більшості тем шкільного курсу інформатики, що дозволяє:
 • організувати опанування та засвоєння комп’ютерних технологій у процесі

 • розв’язування задач практичного характеру;
 • формування навички самостійного оволодіння знаннями та новими

 • комп’ютерними середовищами;
 • реалізовувати самостійний вибір учнями зручного для них стилю вивчення

 • тем або прийомів роботи.

Серед способів інтенсифікації процесу навчання особливе значення має застосування методів, форм, засобів, прийомів, що активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, що стимулюють їхнє навчання. Нині, коли сума знань та інформації величезна, немає потреби примушувати учнів запам’ятовувати якомога більше фактів, тому намагаюсь не завантажувати учнів масою інформації, а прагну виробити в них уміння здобувати цю інформацію, вишукувати потрібні знання, спрямовую учнів на те, щоб вони самі робили потрібні висновки. З цією метою використовую метод проектів, який широко розповсюджений у світі та знаходить все ширше застосування в Україні.

Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно й де і як я можу ці знання застосувати – ось основна теза сучасного розуміння методу проекту. Основою методу проектів є розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Під час проектної діяльності учні навчаються:
 • планувати свою роботу;
 • використовувати багато джерел інформації;
 • самостійно підбирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати факти, аргументувати думки;
 • приймати рішення;
 • встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним;
 • презентувати створене перед аудиторією;
 • оцінювати себе та інших.

Програмні продукти Microsoft Office створюють чудові можливості для підвищення ефективності навчання фізико-математичних дисциплін. Microsoft Ехсеl – це програмний продукт, що відноситься до категорії електронних таблиць та містить близько 300 функцій, за допомогою яких можна розв'язувати найрізноманітніші задачі на обчислення. Функціональні можливості електронних таблиць Microsoft Excel дозволяють проводити однотипні розрахунки для великого набору даних, автоматизувати розрахунки, обробляти експериментальні дані, будувати графічні залежності між даними, шукати оптимальні значення параметрів, проводити табулювання функцій. Наприклад, за допомогою програми Microsoft Excel у математиці можна визначати увігнутість, опуклість кривих, у побудові дотичної і нормалі в будь-якій точці області визначення функції, досліджувати точки максимуму й мінімуму, найбільшого і найменшого значень на проміжку, визначати площі фігури, обмеженої лініями.

Система управління базами даних Microsoft Access – для засвоєння правил та отримання практичних навичок створення, редагування, впорядкування, пошуку та накопичення інформації в формі баз даних. Програма Microsoft Access застосовується для створення бази даних елементарних функцій, багатокутників, багатогранників, круглих тіл.

Програму для створення презентацій Microsoft Power Point найефективніше застосовувати на уроках вивчення нового матеріалу та узагальнення і систематизації знань з теми. Доцільно використовувати на етапі актуалізації опорних знань – для унаочнення та виділення суттєвого, під час пояснення навчального матеріалу – для стимулювання пізнавального інтересу, пояснення функціонування створюваних абстрактних моделей, ілюстрування явищ, законів, що вивчаються, під час закріплення результатів навчання, формування вмінь та навичок – для збільшення ефективності навчального процесу. Комп'ютерні презентації можна створювати в декількох напрямках як демонстраційна презентація, презентація для узагальнення знань, комбінована, презентація для контролю знань. За допомогою Power Point учні, поділяючись у малі групи, можуть створювати авторські творчі презентації з окремих тем математики, фізика та астрономії. Це необмежені можливості для розвитку творчих здібностей.

Графічні редактори Microsoft Paint, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelDraw використовують для засвоєння правил та отримання практичних навичок виконання малюнків, схем, креслень. Оволодіваючи основами роботи з комп'ютерною графікою учні безпосередньо працюють над перетворенням зображення об'ємних фігур з тривимірного простору в двовимірний і навпаки – представлення перетворень двовимірних моделей в тривимірному зображенні. Подальше ознайомлення зі створенням графічних об'єктів, тривимірних об'єктів суттєво вдосконалює просторове та логічне мислення учнів і створює умови для розумового розвитку школярів.

Програма Paint застосовується під час вивчення курсу креслення, але може бути застосована й у вивченні стереометрії (зображення фігур у тривимірному просторі, побудова їх перерізів). Переваги, які надає Paint, очевидні. У розв'язуванні наочних задач базових предметів без застосування комп'ютера, учні повинні були копіювати малюнок. У випадку нанесення помилкових написів чи виконання неправильних графічних елементів малюнок слід було переробляти. Це викликало певні незручності, які під час використання графічного редактора усунено. І, звичайно ж, це є одним із найбільш естетичних способів знайомства учнів з комп'ютерною технікою.

Пошукові системи, програма-браузер Microsoft Internet Explorer дають змогу засвоїти правила та отримати практичні навички пошуку інформації в Інтернеті. Програми електронної пошти – для засвоєння правил та отримання навичок підготовки, відправлення та отримання поштових повідомлень, що дає змогу розвивати комунікабельність майбутнього професіонала для спілкування та обміну досвідом. Нарешті, програма створення Web-сторінок Microsoft FrontPage сприяє засвоєнню правил та отриманню практичних навичок створення власних Web-сторінок для розміщення в Інтернеті.

Педагогічні програмні засоби використовують для засвоєння правил та отримання практичних навичок використання програмних засобів для підтримки навчальної діяльності учня.

Розвиток навичок роботи з ППЗ сприятиме розширенню методичних можливостей роботи з розвитку дослідницьких та творчих здібностей учнів, поглибленню рівня опанування основними темами курсів.Мета уроку:

Навчальна: виконувати різними способами перетворення формули, що задає функцію і відповідні перетворення графіків функцій;

Закріпити знання учнів про види геометричних перетворень графіків функцій і зв'язок між видом перетворення та видом формули, що задає функцію;

закріпити схеми міркувань, що передують побудові графіка деякої елементарної функції;

Розвивальна: Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання про найпростіші функції, їх властивості та графіки; уміння працювати самостійно, працювати з підручником, мотивувати свою діяльність, коментувати виконання завдань, робити висновки; підвищувати інтерес учнів до теми шляхом створення нестандартних ситуацій, за допомогою використання мультимедійного обладнання та комп’ютера.

Виховна: виховувати самостійність, зацікавленість результатами роботи, упевненість у необхідності знань, готовність висувати припущення, гіпотези, ділитись думками, робити висновки;

Виховувати соціальні компетенції: відповідального відношення до навчання, уміння публічних виступів, почуття єдності класу.Тип уроку: закріплення знань та вмінь, відпрацювання навичок.

Комп’ютерна підтримка:
 • програма для побудови графіків Advanced Grapher;
 • табличний редактор Microsoft Excell;
 • показ презентації Power Point;
 • програма тестів easyQuizzy;

Тема уроку: Найпростіші перетворення графіків функцій

Хід уроку


 • Організаційний момент. Вступне слово вчителя

 • Не бійтеся складного і невідомого, оскільки все складне утворюється з найпростішого. Ще Карно говорив перша умова, якої треба дотримуватись у математиці - це
  • бути точним,
  • бути ясним,
  • і наскільки це можливо, простим

  • (нагадування про правила роботи у комп’ютерному класі)
 • Перевірка домашнього завдання

 • «Знайди помилку» (за допомогою табличного редактора Microsoft Excell)

  У завданнях графіки функцій розташовані неправильно, необхідно виправити помилки

  № 311 (2,4), № 312 (3,5), 319* (додатково)


. Використовуючи його, побудувати:

2)


Серед вітчизняних розробок ППЗ математичного призначення найбільшого поширення набули такі програмні засоби: програмно-методичний комплекс (ПМК) GRAN, система динамічної геометрії DG та система комп’ютерної алгебри TeрМ.

GRAN (назва засобу утворена як скорочення від GRaphic ANalysis) призначений для підтримки навчання математики у

6-12 класах, а також окремих розділів курсу фізики.

До складу комплексу входять:

1. ППЗ GRAN1 – для комп’ютерної підтримки навчання алгебри і

початків аналізу, планіметрії, тригонометрії, початків теорії ймовірностей і математичної статистики, окремих розділів фізики

2. ППЗ GRAN-2D – для комп’ютерної підтримки навчання планіметрії (динамічна геометрія )

3. ППЗ GRAN-3D – для комп’ютерної підтримки навчання стереометрії .

За допомогою GRAN1 можна розв’язувати досить широкий клас задач, а саме задачі на:

– побудову графіків функцій та залежностей між змінними, заданих у

декартових чи у полярних координатах, параметрично або таблично;

– дослідження графіків функцій та залежностей між змінними;

– побудову січних та дотичних до графіків функцій;

– графічне розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем з однією чи двома змінними;

– опрацювання статистичних даних, включаючи побудову полігону

частот, гістограм, обчислення відносних частот різних подій, визначення центра розсіювання відносних частот та величини розсіювання, побудову графіка функції розподілу статистичних ймовірностей;

– обчислення визначених інтегралів, площ довільних фігур та поверхонь,

об’ємів тіл обертання;

– дослідження залежностей між змінними, що містять до 9-ти параметрів

Виходячи з вищезазначеного пропонуємо застосовувати такі методи, форми та засоби навчання як:


 • лекції в інтерактивному режимі з широким використанням дидактичного матеріалу, що дає змогу використовувати комп’ютер як інструмент та помічник у навчальному процесі;
 • практичні та лабораторні роботи з різноманітним складом та методикою викладання;
 • навчальні програми, що дозволяють оволодівати не лише знаннями з предметної галузі, але й розвивати логічне мислення;
 • реферати як показник уміння самостійно оволодівати новими знаннями та працювати з додатковою літературою;
 • позашкільна робота в кабінеті інформатики як засіб розширення кругозору та творчості;
 • програмні засоби навчання;
 • самостійне вивчення окремих фрагментів тем для розвитку навичок самоосвіти;
 • взаємозв’язок з іншими предметами для розширення сфери застосування інформаційних технологій;
 • для обліку успішності ввести поточний та тематичний контроль за різноманітними методиками з використанням сучасних інформаційних технологій, фронтальний контроль, застосування індивідуального, особистісно-диференційованого підходів при оцінюванні знань

Висновок:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка