Г. С. Сковород а Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківської областіСкачати 31,55 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір31,55 Kb.

Не дивина дорогу віднайти, але ніхто не хоче шукати,

вчитель своїм шляхом іде та учнів веде- в цьомуі важкість, і щастя життя його.

Г. С. С к о в о р о д а

Управління освіти адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради Харківської області

Основні аспекти проходження атестації педагогічних працівників Харківської загальноосвітньої школи І ступеня №171 Харківської міської ради Харківської областіАспект (від лат. – погляд, вид) – точка зору, сприймається або оцінюється те чи інше явище, предмет, подія; перспектива, в якій вони виступають.(slovopedia.org.ua)Виконали: директор школи Дроб`язга Н.В.

дизайн вчителя Мацко Т.О.Харків 2012
 • Нормативно-правове підгрунття атестації педагогічних працівників:

 • Закон України «Про освіту» (ст.54)

  Закон України «Про загальну середню освіту»(ч.І ст.27)

  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII (зі змінами і доповненнями). Ст.40 (ч.1, п.2), ст.96.

  Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 №930

  Наказ Міністерства освіти і науки України про “Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 20.12.2011 №1473.

  Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. №963.

  Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. №778.

  Постанова Кабінету Міністрів України « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. №1298 (із змінами і доповненнями).

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту» від 26.04.2003 р. №632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.

  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 04.07.2005 р. №396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. №754/11034.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від26.09.2005 р. №557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2005 р. №1130/11410.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993 р. №102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 р. за №56 ( із змінами та доповненнями).

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. №1255/18550.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26.01.2011 р. №1/9-44.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.01.2011 р. №1/9-6.
 • Нормативно-правове підгрунття атестації педагогічних працівників:

«Професія вчителя не терпить шаблону, відставання від вимог часу.

Вчитель… – це людина з майбутнього…

…він обов`язково повинен бути широко освіченою і творчою людиною, бо жадобу знань здатен запалити лише той, хто сам охоплений.»

(Ш.Амонашвілі)

(Ш.Амонашвілі)

Атестація педагогічних працівників – це визначення відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації; ґрунтується на принципах демократизму, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервності фахової освіти та загальної освіти, морального і матеріального заохочення.

Атестація (від лат.) – посвідчення.

Етапи проведення атестації педагогічних працівників Харківської загальноосвітньої школи І ступеня №171:

І етап- Організаційний

ІІ етап - Дослідницький

ІІІ етап -Корекційний

І

V

І етап (до 20 вересня поточного року)Організаційний (видання директором школи наказу про проведення атестації педагогічних працівників в поточному навчальному році, створення атестаційної комісії (АК), розподіл функціональних обов`язків між членами атестаційної комісії, складання графіка засідань АК, розробка плану роботи, організаційні умови)

ІІ етап ( до 10 жовтня поточного навчального року)

Дослідницький (прийом АК заяв педагогічних працівників, розгляд поданих до АК документів, співбесіда з педагогами, складання індивідуальних планів проходження атестації, розгляд питань позачергової атестації)

ІІІ етап ( 10-20 жовтня поточного навчального року)

Корекційний (затвердження списків атестуємих педагогів, перенесення строків чергової атестації)

ІV етап ( з 20 жовтня по 15 березня поточного навчального року)

Педагогічно-діагностичний (вивчення членами атестаційної комісії компетентностей педагогів, що атестуються, проміжні засідання АК за потребою, до 1 березня керівник подає до АК характеристику діяльності педагога в міжатестаційний період)

V етап (до 1 квітня поточного навчального року)

Підсумковий (підведення підсумків проходження атестації педагогів, що атестуються, прийняття рішення АК про відповідність педагога займаній посаді (у межах власної компетенції) і встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічних звань)

Компетентність – це сфера складних умінь та якостей особистості; ступінь відповідності знань, умінь і досвіду особи педагогічного працівника реальному рівню складності виконуваних нею завдань і розв`язуваних проблем.

Компетенція – це загальна здатність, яка базується на знаннях. здібностях, досвіді. цінностях, коло питань, в яких особа має знання, досвід.

Педагогічно - діагностичний етап:

1.Комплексна

1.Комплексна

2.діагностика

2.діагностика

3.Аналіз портфоліо педагога

3.Аналіз портфоліо педагога

Діагностика (від грец.)- здатний розпізнавати; передбачає вивчення і аналіз стану (рівня) кваліфікації.

Педагогічна діагностика – необхідний засіб виявлення рівня розвитку психолого-педагогічної компетентності молодого вчителя та забезпечення неперервності підвищення його кваліфікації в системі післядипломної психолого-педагогічної освіти.

Комплексна оцінка рівня кваліфікації педагога школи поєднує в собі такі критерії:

науково-теоретична підготовленість

науково-теоретична підготовленість

психолого-педагогічна підготовленість

психолого-педагогічна підготовленість

методична підготовленість

методична підготовленість

професійна майстерність (результативність професійної діяльності)

професійна майстерність (результативність професійної діяльності)

комунікативна (загальна, педагогічна культура)

комунікативна (загальна, педагогічна культура)

Критерій (від грец.) –показник якості об`єкта.

Діагностика оцінки діяльності педагога:

І блок


знання

знання сучасних досягнень у методиці викладання

уміння аналізувати свою діяльність

знання нових педагогічних концепцій

знання теорії педагогіки та вікової психології учня

ІІ блок


володіння

уміння активізувати пізнавальну діяльність учнів

робота з розвитку в учнів загальнонавчальних умінь і навичок

рівень навченості учнів

ІІІ блок

комунікативні

здатність до співпраці з учнями

готовність до співпраці з колегами

готовність до співпраці з батьками

педагогічний такт

педагогічна культура

створення комфортного мікроклімату процесу навчання і вихованняІнструментарій діагностики рівня кваліфікації педагога:

інструментарій діагностики рівня квалаіфікації педагога

анкетування

експертна

самооцінка

самоаналіз

спостереження

аналіз документації педагога

аналіз організації НВП

моніторинг

педагогічні зрізи

методична забезпеченість педагога

співбесіда

Портфоліо вчителя ХЗОШ №171:

Портфоліо українського вчителя – це «досьє успіхів» в освітянському просторі.

Конкурентоспроможність педагога на ринку праці залежить від здатності опановувати нові педагогічні технології.

Портфоліо - з італ. - портфель, з англ. - папка документів

Вимоги до портфоліо вчителя:Напрацьованого досвіду

Портфоліо педагогів школи повинно віддзеркалювати:

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів.

В.О. Сухомлинський

У Державній програмі «Вчитель» підкреслено про необхідність створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначення змісту і форм роботи школи для забезпечення їхнього професійного становлення і зростання.

Професійне становлення та зростання молодого педагога можна поділити на три етапи адаптації:

ІІІ етап


ІІ етап

І етап


ознайомлення з вимогами до професії, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.

процес подолання труднощів у навчальній діяльності і початок формування майстерності.

адаптованість, яка склалася як результат ефективної діяльності вчителя

Реалізація змісту, форм і методів науково-методичного супроводу молодих вчителів ґрунтується на діагностико-аналітичній основі та вимагає дотримання чітко визначеної послідовності дій, спроектованих на розв’язання основних цілей та завдань роботи адміністрації з початківцями:

- бесіди, анкетування, відвідування уроків, допомога у вирішенні проблем, що виникають, та ін.;

- розробка індивідуального плану професійного зростання;

 • моніторинг;
 • психологічна підтримка.
 • діагностування, запровадження різноманітних форм роботи наставника,
 • робота «Школи молодого вчителя», що спрямована на допомогу самим наставникам у взаємодії з молодими вчителями.

Під час планування та організації роботи слід враховувати умови, завдяки яким здійснюється процес професійного становлення молодих учителів:

індивідуальна

створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, спрямованого на співтворчість учителів з різним стажем роботи

залучення молодих фахівців до науково-методичної діяльності

організація школи наставництва

самоосвіта

індивідуальна робота наставника

створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, спрямованого на співтворчість учителів з різним стажем роботи

залучення молодих фахівців до науково-методичної діяльності

організація школи наставництва

самоосвіта

Умови успішного професійного становлення молодих учителів школи.

залучення до діяльності шкільного методичного об

масові, групові, індивідуальні заняття, засідання творчих груп, відвідування школи передового досвіду

вивчення дидактичних концепцій. основ самоаналізу педагогічної діяльності

Портфель "Інструментів"анкети

пам


оцінювання навчальних досягнень учнів, складання календарного планування

Найбільш ефективним фактором формування педагогічної майстерності є досвід керівництва наставництва молодих спеціалістів кращими досвідченими учителями. До початку навчального року з метою своєчасної і чіткої організації роботи із молодими та малодосвідченими вчителями в школі видається наказ, у якому визначаються:

• відповідальний за організацію стажування;

• строки проведення стажування;

• список молодих учителів і закріплених за ними вчителів-наставників;

• склад комісії з питань підведення підсумків стажування і строки підбиття підсумків.

Педагог-наставник – досвідчений, високоморальний педагог-майстер, який має необхідні професійні вміння й навички і потребує в передаванні свого досвіду вчителям-початківцям у процесі їхнього професійного й особистісного становлення безпосередньо в умовах певного навчального закладу.

Рік

Вид контролю

Мета

Терміни

Результат

І рік

Оглядовий

для загального ознайомлення з професійним рівнем роботи молодого вчителя шляхом відвідування 2—3 уроки з однієї теми

після 2—3 тижнів роботи вчителя в школі

дає можливість оцінити рівень ділових якостей педагога, ефективність організації НВП

Запобіжний

прогнозування та визначення можливих помилок у роботі, запобігання їм

жовтень

у молодого вчителя формується впевненість у собі, своїх можливостях досягти успіху.

визначити, як учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, висловлених у ході здійснення оглядового та запобіжного контролю

Квітень -травень

ІІ рік

Персональний контроль

вивчення всієї системи діяльності вчителя

протягом року

Дає можливість встановити рівень компетентностей педагога

ІІІ рік

Тематичний,

класно-узагальнюючий

Вивчення методів і прийомів які використовує вчитель в роботі

протягом року

Переосмислення пріоритетів

Система внутрішньошкільного контролю

молодого вчителя

За результатами контролю заступник директора складає довідку, яка може бути заслухана на засіданні педагогічної ради або нараді при директорові.
 • визначає фактичний стан справ;
 • аналізує дієвість та ефективність створеної у школі системи роботи з молодими вчителями за результатами даних діагностики та моніторингу навчальних досягнень учнів тощо;
 • дає рекомендації, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та ліквідації недоліків, прорахунків;
 • встановлює терміни ліквідації недоліків і, якщо необхідно, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій

На сучасному етапі освітньої галузі атестація педагогічних працівників є механізмом управління якістю освіти, засобом систематичного аналізу навчальної та виховної роботи в колективі.

Атестаційний період педагогічних працівників нашої школи – це надзвичайно важливий етап діяльності школи, який дієво впливає на рівень роботи педагогічного працівника, якість навчально-виховного процесу, сприяє підвищенню професійної майстерності, це активізація та розвиток творчої діяльності, підвищення професійної відповідальності за результати навчання і виховання учнів, забезпечення соціального захисту педагогічної праці; процес, який спрямований на впевненості учителя в особистій гідності, підвищення його авторитету не лише перед колективом учителів, а й перед учнями та батьками...

Висновок


Дякуємо за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка