"Імідж України" виконалаСкачати 16,26 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір16,26 Kb.

Презентація на тему: "Імідж України"

виконала:

студентка 331 групи

Харюк Леся

Імідж країни залежить від багатьох факторів, але в даній роботі я хочу проаналізувати такі складові як: - бізнес; - держава; - наука.

Нині всі колишні соціалістичні країни (Україна не є винятком) переживають перехідний період. Нагадаємо, що йдеться про перехід від авторитарно-тоталітарного суспільного устрою до демократичної правової держави, а в майбутньому — до громадянського суспільства. Перехідний період буде значно тривалішим, ніж передбачалось: не п'ять, а десять-п'ятнадцять років. При цьому слід мати на увазі, що перехід відбуватиметься поетапно. Перший етап — фундаментальна зміна уста­лених політичних і економічних структур. Другий — розвиток і закріп­лення демократичних процесів, зміцнення економічних інститутів, стабілізація виробництва. І нарешті, третій етап — політична консолідація як неодмінна умова економічного піднесення. Особливості нинішнього етапу перехідного періоду полягають в тому, що Україна завершила початковий етап перехідного періоду — проголошення незалежності та набуття атрибутів держави і перейшла до етапу розвитку демократичних процесів, політичного та економічного облаштування.

Головними проблемами, які суттєво стримують перехід до демократичної правової держави є такі:

Бізнес


Світова практика розвитку та захисту підприємництва свідчить, що доступним джерелом фінансування малого бізнесу є надання урядом гарантій повернення позик у разі неплатоспроможності малих підприємств. Це зменшує кредитні ризики і усуває головну перешкоду на шляху надання позик суб'єктам малого підприємництва, особливо початківцям малого бізнесу. Але для цього необхідні відповідні кредитні ресурси банків. На жаль, кредитні ресурси в Україні для малого підприємництва дуже обмежені. Для більшості суб'єктів підприємницької діяльності банківський кредит залишається недоступним через надто високі процентні ставки. Це пояснюється тим, що в національній економіці фактично не діє механізм гарантування кредитів.

Однією з вагомих перепон на шляху розвитку вітчизняного підприємництва є недосконалість чинної податкової системи та надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності, які зумовлюють зростання обсягів реалізованої продукції, прихованої від оподаткування, невпевненість підприємців у стабільності умов ведення комерційної діяльності.

Негативно впливають на розвиток підприємництва складні та довготривалі післяреєстраційні процедури суб'єктів підприємництва, надмірне втручання органів державної влади в їхню діяльність.

Основними напрямками прискорення розвитку підприємництва в сучасних умовах трансформації, переходу до інноваційної моделі розвитку економіки України є:

1. Подальше удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва.

2. Удосконалення кредитної політики, а саме: організація державних кредитних установ з метою пільгового кредитування суб'єктів підприємницької діяльності, особливо початківців малого бізнесу.

3. Удосконалення податкової політики, тобто забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування з наданням переваги єдиному податку та право тих, що працює у секторі малого підприємництва, на соціальне і пенсійне забезпечення.

4. Подальше посилення державної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва.Створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

5. Стимулювання розвитку підприємництва в галузях, що забезпечують найвищу ефективність суспільного виробництва та його конкурентоспроможність завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, ресурсозберігаючих технологій, випуску принципово нових видів продукції.

6. Забезпечення виконання заходів щодо створення єдиної автоматизованої системи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.


Держава

Стан державного сектору в Україні: - Відсутність чіткого конституційного розмежування повноважень гілок влади та вищих владних інститутів - Політизація конституційного процесу. - Неспроможність судової гілки влади відігравати роль неупередженого арбітра у конфліктах між іншими гілками влади. - Високий рівень патерналізму. - Відсутність єдиного розуміння політичними силами змісту національних інтересів України та спільного бачення шляхів їх втілення.

Основними напрямами формування і розвитку політичної системи України на сучасному етапі є: — побудова демократичної соціально-правової держави; — утвердження громадянського суспільства; — подальший розвиток і вдосконалення політичних відносин, політичних принципів та норм; — зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства і особи; — вдосконалення діяльності засобів масової інформації.

Наука


Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки є перехід України на інноваційний розвиток. Залежність України від імпорту, надмірнімасштаби якого обумовлюють вимивання в теперішній час з економіки країни величезних коштів в інтересах інвестування країн - імпортерів своєї продукції в Україну, унеможливлюють створення нових робочих місць, необхідних для забезпечення повної зайнятості робочої сили, та сприяння інноваційному розвитку секторів економіки України. Однак становлення країни, як високотехнологічної конкурентоспроможної держави, неможливе без впровадження новітніх технологій.

Основні негативні чинники наукової сфери в Україні: - Проблемами інноваційного розвитку національної економіки в цілому. Її частка у світовому ринку наукомісткої продукції складає близько 0,3%, а частка інноваційної продукції - менше 5% від загального обсягу промислової продукції , тому Україні поки немає чим пишатися; - Інтелект і знання є одним з головних резервів країни, причому єдиним відновлюваним ресурсом ; - У розвинутих країнах світу показник приросту ВВП за рахунок впрова­дження нових технологій становить 60–90%, тоді як в Україні він складає менше одного відсотка; - Нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні є фрагментарною, суперечливою і тому недосконалою ; - недостатність зусиль регіональної й місцевої влади щодо поліпшення умов для інноваційної діяльності; - Недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій: обмежена гнучкість, нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між державою й бізнесом, слабка орієнтованість на стимулювання зв’язків між різними учасниками інноваційних процесів на формування й розвиток науково-виробничих та технологічних партнерств; - Не ефективна діяльність більшості або відсутність громадських наукових товариств та спілок.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ВИВОДУ НАУКОВОЇ СФЕРИ З КРИЗОВОГО СТАНУ : – Удосконалення системи бюджетного фінансування наукової сфери; – запровадження дійового механізму конкурсного відбору проектів фундаментальної науки та створення системи державних та недержавних фондів, зокрема Національного наукового фонду; – здійснення ефективної науково-технічної та інноваційної політики при формуванні та реалізації державних науково-технічних програм; – створення Національних науково-технічних центрів загальнодержавного значення з метою науково-технічного супроводу окремих високотехнологічних галузей економіки; - відновлення та розширення функціовання наукових центрів у складі акціонерних товариств, корпорацій, тощо; - створення та розвиток на базі провідних університетів та академічних установ технопарків, технополісів та зон технологічного розвитку, які забезпечують практичне застосування нових знань та технологій у промисловості; – зміна стратегії навчання в провідних університетах з викладання по підручникам на навчання у дослідницьких лабораторіях та відповідна реформа оплати праці професорсько-викладацького складу; – надання провідним університетам статусу автономії та самоврядності у всіх ділянках їх функціонування з відповідними вимогами до звітності і відповідальності за якість освіти і науки .


Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка