Індивідуалізація навчання на уроках фізики засобами інноваційних технологійСкачати 21,51 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір21,51 Kb.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Інноваційні технології» – це набори методів і засобів, які підтримують етап реалізації нововведення

 • Інноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання та управління, об’єднаних єдиною метою; добір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких істотно покращується мотивація учнів до навчального процесу

Інноваційні технології

Тренінг

Консалтинг

Трансферт та інжиніринг

Впровадження

Технологія особистісно орієнтованого навчання.


Особистісно орієнтоване навчання – організація процесу навчання, в основі якої лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня, виходячи із виявлення його індивідуального, неповторного, суб’єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці.

Інноваційні технології загальнопедагогічного характеру

Мета цієї технології полягає в тому, щоб:

 • − визначити життєвий досвід кожного учня, рівень інтелекту, пізнавальні здібності, інтереси, якісні характеристики, які спочатку треба розкрити, а потім розвинути в навчальному процесі;
 • − формувати позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні учнів у межах соціокультурних та моральних цінностей нації;
 • − озброїти учнів механізмами адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, необхідним для становлення самобутньої сучасної людини, здатної вести конструктивний діалог з іншими людьми, природою, культурою та цивілізацією в цілому

Технологія розвивального навчання

– це активно-діяльнісний спосіб навчання, під час якого враховуються та використовуються природні закономірності індивідуального розвитку учня, що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і способів розумових дій, скерованих механізмів особистості, емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичної сфер. Ця технологія ставить на меті загальний розвиток учня, його інтелектуальних можливостей, почуттів, уміння вчитися та спілкуватися, формування творчої особистості.


Елементи розвивального навчання доцільно використовувати під час проведення лабораторних та дослідницьких робіт, спостереження, при розв’язуванні експериментальних та якісних задач.

Ігрові технології навчання

Дана технологія відрізняється від інших тим, що гра:

 • − добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь- якого віку;
 • − ефективний засіб активізації;
 • − мотиваційна за своєю діяльністю;
 • − дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь і навичок;
 • − багатофункціональна, її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом;
 • − переважно колективна, групова форма роботи;
 • − має кінцевий результат (матеріальний, моральний, психологічний);
 • − має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат.

Практика застосування ігрових технологій показує, що, крім позитивних результатів, ця технологія містить і ряд негативних аспектів. Тому варто використовувати на уроках не ігри, а ігрові ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмета; зробити уроки різноманітними, більш цікавими; внести різноманітність у навчально-виховний процес та підвищити активність, навіть пасивних, учнів на уроках.

Технологія розвитку критичного мислення

Дана технологія формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень.


Для розвитку критичного мислення на уроках слід використовувати такі методи: складання сенканів, мозковий штурм, «кубування», «асоціативний кущ», читання з позначками.

Інтерактивне навчання

– це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Інтерактивні технології на уроках фізики дозволяють забезпечити глибину вивчення матеріалу. Учні опановують усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). Змінюється й роль учнів: вони стають активними, приймають важливі рішення.


У своїй практиці ми використовували такі інтерактивні вправи як «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий штурм», «Броунівський рух», «Ажурна пилка», «Коло ідей», «метод Прес».

Інформаційні технології

– технології інформатики в поєднанні з іншими, пов’язаними з ними, технологіями, тобто це поєднання традиційних технологій навчання і технологій інформатики, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.


Уроки з використанням ІКТ дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з фізики.

Проектна технологія

– це інноваційна форма роботи організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. Це сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об’єкта, предмета, різного роду теоретичного чи практичного продукту.


Метод проектів завжди орієнтований на самостійність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку вони здійснюють упродовж певного часу, допускає можливість розв’язування певної проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь із різних галузей науки та мистецтва.

Сутність даного методу полягає в стимулюванні інтересу учнів до певних проблем, які передбачають оволодіння певною сумою знань, і шляхом проектної діяльності, котра передбачає розв’язання цієї проблеми, показати практичне застосування набутих знань.

У силу дидактичної сутності цей метод дозволяє:

− розв’язувати задачі формування інтелектуальних вмінь, критичного й творчого мислення;

− розвивати в учнів комунікативні навички, зокрема працювати в різних за складом групах, виконуючи різні за соціальним значенням функції;

− розвивати в учнів уміння користуватися різноманітними дослідницькими методами (збирати інформацію, факти, аналізувати їх з різних точок зору, висувати гіпотези, аналізувати, робити висновки та узагальнення).


Технологія проблемного навчання

Створення вчителем самостійної пошукової діяльності учнів з розв’язання навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, вміння, навички та розвиваються здібності учня, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі якості.

Проблемне навчання як складова сучасних освітніх технологій у загальноосвітній школі

Принцип проблемності відображається:

 • в логіці побудови учбового процесу,
 • в змісті матеріалу, що вивчається,
 • в методах організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і управління нею,
 • в структурі уроку і формах контролю вчителя за процесом і результатом діяльності.

Мета активізації розумової діяльності шляхом проблемного навчання полягає в тому, щоб зрозуміти рівень засвоєння понять і навчити не окремим розумовим операціям у випадковому, стихійному порядку, а системі розумових дій для вирішення не стереотипних задач.

Аналіз


Порів-няння

Синтез


Узагальнення

Конкретизація

Нові знання

Проблемне навчання


Метою проблемного типу навчання є не тільки засвоєння результатів наукового пізнання, системи знань, але і самого шляху процесу отримання цих результатів, формування пізнавальної самодіяльності учня і розвитку його творчих здібностей.

організація пояснювально - ілюстративного навчання

передача учням готових

висновків науки

організація процесу проблемного навчання

відкриття учнями висновків науки, способів дії, винаходу нових предметів або способів додатку знань до практики

Психологічною наукою встановлено певну послідовність етапів продуктивної пізнавальної діяльності людини в умовах проблемної ситуації:проблемна ситуація + проблема + пошук способів її вирішення = вирішення проблеми.

Характерні для педагогічної практики типи проблемних ситуацій:


1. Проблемна ситуація виникає при умові, якщо учні не знають способів рішення поставленої задачі, не можуть відповісти на проблемне питання, дати пояснення новому факту в учбовій або життєвій ситуації.

2. Проблемні ситуації виникають при зіткненні учнів з необхідністю використовувати раніше засвоєні знання в нових практичних умовах.

3. Проблемна ситуація легко виникає в тому випадку, якщо є суперечність між теоретично можливим шляхом рішення задачі і практичною нездійсненністю вибраного способу.

4. Проблемна ситуація виникає тоді, коли є суперечності між практично досягнутим результатом виконання учбового завдання і відсутністю у учнів знань для теоретичного обґрунтовування.


Створювати проблемні ситуації на уроках фізики можна різними способами:

 • − ознайомлення учня з явищами, фактами, які вимагають теоретичного пояснення;
 • − спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, висловлювань;
 • − спонукання учнів до вибору із суперечливих фактів, висловлювань тих, які вважають правильними і обґрунтування свого вибору;
 • − спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів, явищ, дій;
 • − спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки.

Проблемні ситуації на уроках фізики зручно створювати при розв’язуванні різного виду задач, під час мотивації, використовуючи різні цікаві факти, прислів’я, приказки, загадки, поетичні рядки, літературні твори.

Дидактичні методи організації процесу проблемного навчання:


Монологічний

Міркувальний

Діалогічний

Евристичний

Дослідницький

Програмованих завдань

На даному етапі розвитку людства проблемне вивчення просто необхідне, оскільки воно формує гармонійно розвинуту творчу особу, здатну логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях, здатну систематизувати і накопичувати знання, здібну до високого самоаналізу, саморозвитку і самокорекції.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка