Інформація про фонди бібліотеки університету Загальний фонд Наукової бібліотеки на 01. 2014 року становить 811. 594 примірник, у тому числі: наукових видань 242. 314 примірників; навчальних видань 203. 426 примірниківСкачати 51,32 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір51,32 Kb.

Наукова бібліотека ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Електронна адреса: pnu-lib@ukr.net

Сайт бібліотеки: http://lib.pu.If.ua/

Віртуальне засідання кафедри :

“Соціальна педагогіка”

Загальна інформація про фонди бібліотеки університету

Загальний фонд Наукової бібліотеки на 1.01.2014 року становить - 811.594 примірник, у тому числі:

 • наукових видань – 242.314 примірників;
 • навчальних видань – 203.426 примірників;
 • літературно-художніх видань – 83.047 примірників;
 • періодичних видань – 54.017 примірників;
 • електронних видань – 3.422 примірники.
 • Фонд літератури з питань соціальної педагогіки становить 360 примірників

Інформація про надходження літератури у фонди бібліотеки

За 2014 рік у фонди бібліотеки надійшло:

14 194 прим. документів:

наукових видань – 3 301;

навчальних видань – 3 817;

електронних видань – 935.

Протягом 2015 року у фонди бібліотеки надійшло 84 прим. з питань соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Умовні скорочення місця знаходження літератури у фондах Наукової бібліотеки

КХ – загальне книгосховище

Філос. – читальний зал філософського факультету

Педагог. – читальний зал Педагогічного інституту

ЗагЧЗ – загальний читальний зал

Бібл. – відділ бібліографії

Гурт№5 – читальний зал гуртожитку №5

МВ – читальний зал напрямку «міжнародні відносини»

Література з питань соціальної педагогіки, яка надійшла у фонди бібліотеки у 2014-2015 році

1. 74.66я73

С69 Соціальна робота. Ч. 2 : Теорії та методи соціальної роботи / за ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2004. – 224 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 2, Рахів. – 1)

2. 74.66я73

С69 Соціальна робота. Ч. 1 : Основи соціальної роботи / за ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. :

Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. – 178 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 2, Рахів. – 1)

3. 74.66я73

С69 Соціальна робота . Ч. 3 : Робота з конкретними групами клієнтів / за ред. Т. Семигиної, І.

Григи. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. – 166 с.

кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 2, Рахів. – 1)

4. 74.66я73

С 91 Сучасні технології у роботі з протидії торгівлі людьми [Текст]: навч.-метод. посібник / ред.кол.

Н.Козакевич, Г.Малишкіна. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 164 с.

кільк.прим.: 5 (Педагог. – 5)

5. 74.66

Б 90 Будник О. Б.

Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності: теорія і методика : монографія / Олена Богданівна Будник. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 484 с. – Автограф. – ПНУ. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)

6. 74.66я73

Б 90 Будник, О. Б. Соціально-педагогічна діяльність учителя початкової школи[Текст]: навчально-методичний посібник /Олена Богданівна Будник. – Ів.-Франківськ : ПП Бойчук А. Б., 2012. – 212 с. – ПНУ.

кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)

7. 74.66я73

Б 90 Будник О. Б. Технології соціально-педагогічної діяльності в початковій школі : методичний супровід навчального спецкурсу / Олена Богданівна Будник. – Ів.-Франківськ, 2014. – 64 с. – ПНУ. – кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

8. 74.66

Б 90 Будник О. Б. Соціально-педагогічне спрямування змісту професійної освіти

майбутніх учителів початкових класів: методичний посібник / Олена Богданівна

Будник. – Ів.-Франківськ : ПП Бойчук А. Б., 2013. – 80 с. кільк.прим.: 1

(Педагог. – 1)

9. 74.66я73

М71 Міщик Л. І. Соціальна педагогіка : навч. посібник / Л. І. Міщик ; від.ред. Климова

Н.О. – К. : Вид-во ІЗМН, 1997. – 140 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 8, ЗагЧЗ. – 1)

10. 74.66

П14 Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посібник / С. С. Пальчевський. –

Рек. МОН. – К. : Кондор, 2005. – 560 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 16, Педагог. –

2, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 2, Рахів. – 3)

11. 74.66я73

П 25 Пенішкевич О. І. Соціальна педагогіка: Модульна технологія вивчення навчального

курсу : навч. посібник / Одарка Іванівна Пенішкевич, Л. І. Тимчук. – Чернівці : Рута,

2010. – 336 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, Рахів. – 1)

12. 74.66

С65 Сорочинська В. Є. Організаційна робота соціального педагога : навч. посібник / В.

Є. Сорочинська. – К. : Кондор, 2005. – 198 с. кільк.прим.: 22 (КХ. – 18,

ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, Гурт№5. – 1, Рахів. – 1)

Якщо ви хочете замовити книги, електронні видання, тоді необхідно заповнити бланк встановленого зразка:

Дозволяю

___________________________

Заявка

на придбання літератури для ___________________________________________

(назва кафедри, відділу тощо)

1. Автор, назва книги / підручника / і інші вихідні дані, кількість замовленої літератури ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Кількість студентів, які вивчають дану дисципліну ______________________

3. Назва дисципліни __________________________________________________

4. Назва спеціальності ________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Книга рекомендується як основний підручник / посібник / чи додатковий (Кількість навчально-методичної літератури замовляють відповідно до контингенту студентів з розрахунку: цикл гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1 (кн.) : 2 (студ.); цикл фахових дисциплін – 1:1; додаткова література – 1:5. Наказ МОН України №26 від 19.01.06)

Зав. кафедрою

Заявку ви можете надіслати на електронну адресу бібліотеки

pnu-lib@ukr.net,

або передати завідувачеві відділу

комплектування та наукової обробки документів,

Волошин Людмилі Олексіївні

(конт. тел. 59-61-10)

Забезпечення літературою дисциплін кафедри соціальної педагогіки

Просимо звернути увагу, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 29.11.2011р. № 1377 про внесення змін до Наказу МОН України від 24.12 2003 р. Про «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» у розділі II. Нормативи та вимоги, пункті 2.2 «Вимоги для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів» зазначено, що: 2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів.

УВАГА! Наявність у бібліотеці електронного варіанта посібника, зазначеного в робочій програмі, дає 100-відсоткову книгозабезпеченість даної дисципліни.

Перелік дисциплін кафедри соціальної педагогіки

За детальною інформацією про забезпечення дисциплін навчальною літературою кафедри соціальної педагогіки просимо звертатися у відділ комплектування і наукової обробки документів, або на електронну адресу наукової бібліотеки

pnu-lib@ukr.net

Бібліографічний огляд актуальної літератури з питань соціальної педагогіки


Підручники, навчально-методичні посібники з питань

соціальної педагогіки


 • Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці,коментарі: навч. посіб. / О. В. Безпалько ; Київський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка.  – К. : ЦУЛ, 2009. – 208 с. 
 • Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб / І. М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 344.– (Сер. «Б-ка соціального педагога).
 • Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240 с. 
 • Будник О. Соціально-педагогічне спрямування змісту професійної освіти майбутніх учителів початкових класів : метод. посіб. / О. Будник. – Івано-Франківськ : ПП Бойчука, 2013. – 80 с.
 • Войнола Р. Х. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч. посіб. / Р. Х. Войнола ; Нац. пед. ун-т  ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціальної роботи та управління. – К. : ЦУЛ, 2012. – 140 с. 
 • Важковиховуваність : сутність, причини, реабілітація : навч. посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів / за ред. О.М.Полякової. – Суми : Університетська книга, 2009. – 346 [6] с. 
 • Вступ до соціальної роботи : навч. посіб. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. –
 • К. : Академвидав, 2005. – 304 с.
 • Горілий А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Вид-во Астон, 2004. – 174 с.
 • Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості : навч. посіб. для вузів / О. Л. Главацька. – К. : Кондор, 2008. – 228 с.
 • Жигайло Н. І. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Н. І. Жигайло. – Львів : Новий світ, 2007. – 255 с.
 • Забезпечення рівних можливостей для навчання студентів з інвалідністю : метод. посіб. для виклад. щодо роботи в інтегрованих групах / Відкритий міжн. ун-т розвитку людини «Україна», Всекур. громадська орган. ст-ів-інвалідів «Гаудеамус» ; [К. О. Кольченко [та ін.]. – К. : Ун-т «Україна». – 76 с.
 • Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. для ст-в вузів / А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім.. М. П. Драгоманова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 328 с.
 • Інтегрованний курс соціально-педагогічної теорії і практики. Ч.1 : навч. посіб. / за ред. Богданової І. М. – Одеса : Пальміра, 2005. – 538 с.

15.Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2003. – 232 с. 

16.Кучерявий О. Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посіб. для вузів / О. І. Кучерявий. – К. : Слово, 2014. – 440 с.

17.Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч.посіб. / О. В. Лісовець. – К. : Академія, 2011. – 256 с. – (Альма-матер). 

18.Міщик, Л. І. Вступ до спеціальності "Соціальна педагогіка": навч. посіб. / Л. І. Міщик, О. П. Демченко. – К. : Слово, 2013. – 328 с. 

19.Організація соціально-педагогічної та психологічної практики студентів ВНЗ спеціальності "Соціальна педагогіка" : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Я. І. Журецького. – Миколаїв, 2009. – 323 с. 

20.Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. для ст-ів пед. вузів / С. С. Пальчевський. – К. Кондор, 2005. – 560 с.

21.Радул В. В. Соціалізація особистості : навч. посіб. / В. В. Радул, Я. В. Галета. – Кіровоград : ФОП Александрова М.В., 2013. – 236 с. 

22.Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посіб. / НАПН України, Ін-т обдарованої дитини : [авт. кол. : Киричук В. О. [та ін.]. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 132 с.

23.Сорочинська В. Є. Організаційна робота соціального педагога : навч.посіб. / В. Є. Сорочинська ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського.  – К. : Кондор, 2011. – 198 с. 

24.Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва,

Т. Г. Веретенко] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2014. – 312 с. – (Серія "Альма-матер"). 

25.Соціальна педагогіка (Типові програми соціально-педагогічних дисциплін) / за ред. А. Й. Капської.  – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 380 с. 

26.Соціальна педагогіка : підруч. / за ред. А.Й.Капської ; НПУ ім. М. П. Драгоманова,

Ін-т соціальної роботи та управління. – 5-те вид., випр. та доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 488 с. 

27.Соціальна педагогіка : навч. посіб. / О.В.Безпалько, І.Д.Звєрєва, Т.Г.Веретенко ; за ред. О.В.Безпалько.– К. : Академвидав, 2013. – 312 с. – (Серія "Альма-матер"). 

28.Соціальна педагогіка: теорії і технології : підруч. для ст-в вузів / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 316 с.

29.Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посіб. / НАПН України, Ін-т обдарованої дитини ; [за заг. ред. В. О. Киричука]. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с.

30.Специальная педагогика : учеб. пособ. для ст-ов вузов : в 3 т. / под ред. Н. М. Назаровой. – Т. 1 : История специальной педагогики / Н. М. Назарова, Г. Н. Пенин. – М. : Академия, 2007. – 352 с. ; Т. 2 : Общие основы специальной педагогики / [Н. М.Назаров [и др.]. – М., 2008. – 352 с. ; Т. 3 : Педагогические системы специального образования / [Н. М. Назарова [и др.]. – М., 2008. – 400 с.

31.Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і правда : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя,

І. Б. Іванова ; Відкритий міжн. ун-т розвитку людини «України». – 2-е вид, перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 574 с.

32.Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : навч. посіб. для ст-ів вузів / В. М. Шахрай. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 464 с.

Монографії, наукові збірники з питань соціальної педагогіки

 • Будник, О. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності: теорія і методика : моногр. / О. Б. Будник. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 484 с. 
 • Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного у–ту ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – 214 с.
 • Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : моногр. / НАПНУ, Ін-т вищої освіти ; [кол. авт. : М. Михальченко (кер.) [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 320 с.
 • Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2013.. – Вип. 29. – 237 с.
 • Вісник Прикарпатського університету. Сер. педагогіка. – Івано–Франківськ, 2013. – Вип. XLIX. – 374 с.
 • Вісник Прикарпатського університету. Сер. Філософські і психологічні науки. – Івано–Франківськ, 2014. – Вип. 18. –172 с.  
 • Вітакультурний млин : методологічний альманах НДІ методології та економіки вищої освіти Тернопільського нац. економічного ун–ту. – Тернопіль, 2014. – Модуль 16 – 68 с.. 
 • Грищенко С. В. Самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери : моногр. : / С. В. Грищенко ; за наук. ред. М. Б. Євтуха ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – 328 с.
 • Ідея опіки дітей і молоді в історико–педагогічній науці : зб. наук. пр. / Лабораторія соціальної педагогіки, Ін-т проблем виховання АПН України, Прикарп. нац. ун-т ім.. В. Стефаника ; [ред.. кол. : Миронюк І. Ф. та ін.].– Івано–Франківськ, 2005. – 340 с.
 • Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних інституцій : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. з міжнародн. участю, м. Полтава, 15–17 лютого, 2013 р. / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – 213 с.
 • Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ / Дрогоб. держ. педаг. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Виробничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 29, ч. 2 : Педагогіка. – 238 с.
 • Матеріали міської науково–практичної конференції "Діти вулиці : проблеми, права, захист" : зб. наук. пр. – Івано–Франківськ : Плай, 2008. – 196 с.
 • Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка. Психологія. Філософія – К., 2014. – Вип. 199, ч. 1. – 445 с.
 • Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – К. ; Івано–Франківськ, 2013. – Вип. 17, ч. 1. – 210 с. ; Вип. 17, ч. 2. – 216 с.

15. Опіка над дітьми в добу трансформації суспільного устрою / Т. К. Завгородня, Н. В. Лисенко, Д.-К Мажец, Б. М. Ступарик. – Івано-Франківськ ; Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 150 с.

16. Педагогічні науки : зб. наук. пр.  / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 55. – 162 с.

17. Педагогічна освіта в Україні і Польщі : реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. : Д. Герцюка, Р. Кухи. – Львів : ЛНУ , «Тріада плюс», 2008. – 348 с.

18. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка ; [гол. ред. С. Сисоєва]. – К. : Екмо, 2005. – Вип. 2. – 214 с.

19. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К. : Ін-т інноваційних технологій, 2006. – Вип. 48. – 230 с. ; Вип. 49. – 234 с.

20. Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку) : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 19 квітня 2007 р. / Київський ін.-т соціальних та культурних зв’язків ім.святої княгині Ольги [та ін.] ; [відп. за вип. : Вдовиченко А. М., Ліпський П. Ю.]. – К. : [Чайка-Всесвіт], 2007. – 335 с.

21.Психолого-педагогчні умови розвитку освітнього простору держави : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнарод. наук.-практ. конф., 22 лист. 2013 / [упоряд. В. Р. Кісіль] ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2013. – 716 с.

22. Психологія особистості : наук.-теорет.-методол. прикладний психол. журнал. – Івано-Франківськ, 2012. – № 1 (3) : Аксіологія розвитку особистості в освітньому середовищі / [ред.. кол. : З. С. Карпенко (гол. ред.) [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – 303 с.

23.Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання : моногр. / Ін-т психології ім.. Г. С. Костюка ; [за ред.. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко]. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 200 с.

24. Сарапулова Є. Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : моногр. / Є. Г. Сарапулова ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2003. – 264 с.

25. Ткачова Н. І. Формування особистості учня у навчально-виховному процесі / Н. І. Ткачова. – Харків : Вид. група «Основа» ; ПП «Тріада +», 2007. – 208 с. – (Б-ка журн. «Управління школою» ; Вип. 11 (59)).

26.Харченко С. Я. Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – 2-е вид. – Харків : Основа, 2012. – 143 с. – (Серія «Соціальному педагогу»).

 

 

 

Довідково-енциклопедичні видання з соціальної педагогіки

Виставки нових надходжень

Шановні викладачі та аспіранти!

Нагадуємо Вам, що кожний другий та четвертий понеділок і вівторок місяця в інформаційно-бібліографічному відділі проводяться «Дні інформації», де на виставках представлено нову літературу, яка надійшла в бібліотеку.

Інформація про нові надходження розміщена на сайті бібліотеки у розділах «Віртуальна виставка» та «Нові надходження»
Автореферати дисертацій. Спеціальність 13.00.05 “Соціальна педагогіка”

(2015 рік)
 • Петришин Л. Й. Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Петришин Людмила Йосипівна. – Старобільськ, 2015. – 44 с.
 • Новікова О. Ю. Соціально-педагогічна адаптація людей похилого віку до умов інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Новікова Ольга Юріївна. – Старобільськ, 2015. – 20 с.
 • Пюра О. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Пюра Олена Станіславівна. – К., 2015. – 20 с.
 • Сін Чжефу Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Сін Чжефу. – Старобільськ, 2015. – 20 с.
 • Соляник М. Г. Технології соціально-педагогічної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Соляник Марина Геннадіївна. – К., 2015. – 24 с.
 • Терпелюк В. В. Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків – учнів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Терпелюк Володимир Володимирович. – К., 2015. – 22 с.
 • Ябурова О. В. Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Ябурова О. В. – Слов’янськ, 2015. – 18 с.
 • Якименко О. Г. соціалізація студентів коледжів засобами екокультурної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Якименко Олександр Геннадійович. – К., 2015. – 22 с.

Періодичні видання з питань соціальної педагогіки


Назва журналу

Роки

Педагогіка і психологія

1994-2001, 2003-2015

Практична психологія та соціальна робота

1999-2015

Психологія і суспільство

2002-2015

Соціальна педагогіка: теорія та практика

2005-2015

Соціальний педагог

2013-2015

Соціальна психологія

2004-2013

Соціальний захист

2005-2007

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

1998-2015

Социологические исследования

1986-2009

УРЖ «Джерело». Серія 3. «Соціальні та гуманітарні науки»

2005-2015

Державні бібліографічні покажчики України


Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова.

Покажчик видається двічі на місяць на основі обов’язкового примірника та інформує про книги, брошури усіх видів і типів: офіційно-документальні, наукові, науково-популярні, масово-політичні, професійно-виробничі, навчальні, довідкові, інформаційні, релігійні, літературно-художні, видання для дітей і юнацтва та дозвілля.

У фонді б-ки наявний із 1958 року

Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова.

Призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що захищаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Покажчик виходить щоквартально і відображає автореферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку.

У фонді б-ки наявний із 2000 року.

Літопис газетних статей : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова.

Покажчик виходить два рази на місяць і інформує про статті з усіх галузей знань та твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних, обласних і деяких міських газетах, які виходять в Україні українською та російською мовами.

У фонді б-ки наявний із 1990 року.

Літопис журнальних статей : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім.І.Федорова.

Інформує про статті, документальні матеріали з усіх галузей знань та твори художньої літератури, опубліковані в журналах та міжвідомчих збірниках, які виходять в Україні українською та російською мовами. Виходить два рази на місяць.

У фонді б-ки наявний із 1998 р.

Український реферативний журнал. (УРЖ) «Джерело». Серія 3, Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво / НАН України, Ін-т проблем інформації НАН України, Нац. б-ка України ім.В.І.Вернадського. Журнал засновано 1995 року. Виходить 6 разів на рік. В УРЖ «Джерело» реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники

для вузів, серіальні (періодичні та продовжуючі) видання, автореферати дисертацій, препринти. Джерелом інформації для підготовки УРЖ є обов’язків примірник творів друку України, що надходить до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

У фонді Наукової б-ки Прикарпатського ун-ту наявний

із 1999 року.Нові видання України: видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ім.І.Федорова.

Щодекадний бібліограф. покажчик, в якому за скороченим бібліограф. описом реєструються книги та брошури, що виходять в Україні.

До користувачів надходить оперативна й повна інформація про книжкові видання, що випускаються укр. вид-ми та видавничими організаціями за кожні 10 днів.

У фонді б-ки наявний із 1999 року.


Працівниками інформаційно-бібліографічного відділу підготовлено тематичний бібліографічний покажчик “Соціальна педагогіка”. Зі змістом можна ознайомитися на сайті бібліотеки http://lib.pu.If.ua/

Шановні викладачі!

Із інформацією про наукові дослідження викладачів кафедри Ви можете ознайомитись у залі каталогів інформаційно-бібліографічного відділу в картотеці «Праці професорсько-викладацького складу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”», розділ «Кафедра соціальної педагогіки». У разі відсутності інформації про деякі Ваші наукові публікації, просимо повідомити працівників інформаційно-бібліографічного відділу.

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

ББК (Бібліотечно-Бібліографічна Класифікація) та УДК (Універсальна Десяткова Класифікація)

Для визначення індексів УДК та ББК просимо Вас звертатись у науково-методичний відділ (тел. 50-56-32, вул. Шевченка,79) та відділ комплектування та наукової обробки документів (зав. відділу Волошин Людмила Олексіївна, тел. 59-61-10, центральний корпус Наукової бібліотеки).

Для самостійного визначення індексів ББК пропонуємо таблиці:

74.66 – соціальна педагогіка, соціальна

робота;

Інформацію також можна знайти за допомогою додаткових шифрів :

60.5 – соціологія;

74.204 – школознавство;

74.9 – сімейне виховання;

88.8 – педагогічна і вікова психологія

Для самостійного визначення індексів УДК можна скористатися таблицями, які розміщені на сайті нашої бібліотеки в розділі «Науковцям»

http://lib.pu.If.ua/

Бібліографічний опис документа

Для правильного оформлення списку літератури наукових публікацій Вам допоможуть методичні рекомендації

“Складання бібліографічного опису документів відповідно до вимог ДОСТУ ГОСТ 7.1 : 2006”

та

Правила оформлення бібліографії за вимогами ВАК України («Бюлетень ВАК України», №5, 2009),

які розміщені на сайті бібліотеки http://lib.pu.If.ua/, розділ «Науковцям»

Щиро вдячні за увагу!!! Раді бачити Вас у нашій бібліотеці


НБ ПНУ

2015


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка