Інформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рікСкачати 92,59 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір92,59 Kb.

ІНФОРМАЦІЯ

 • ІНФОРМАЦІЯ
 • ПРО НАУКОВУ ТА
 • НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 • СумДПУ імені А. С. МАКАРЕНКА
 • ЗА 2012 РІК
 • І. Узагальнена інформація
 • СумДПУ є ВНЗ IV рівня акредитації, на базі 3 інститутів та 4 факультетів якого навчається 3259 студентів денної форми навчання та 1567 студентів заочної форми навчання (станом на 01.01.2013 р.). СумДПУ готує фахівців за 24 спеціальностями з таких напрямів підготовки, як педагогічна освіта, практична психологія, фізична реабілітація, теоретична фізика, професійний спорт, туризм.
 • Матеріальна база університету включає 14 корпусів і споруд, в яких розташовано: 5 навчально-лабораторних корпусів, бібліотека, 3 гуртожитки, стадіон, басейн, ботанічний сад. Наукову діяльність здійснюють: 1 центр колективного користування, 6 ресурсних центрів та центрів трансферу технологій та 20 науково-дослідних лабораторій, загальна площа приміщень яких становить 3,5 тис. м².

Пріоритетні напрями

 • Пріоритетні напрями
 • наукової діяльності СумДПУ у 2012 році
 • Фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу України і регіону, зокрема:
 • розробка та впровадження інноваційних освітніх технологій;
 • дослідження нових матеріалів;
 • розробка теоретичних та організаційних засад управління інноваційним розвитком освіти в умовах суспільства ризику;
 • розробка та запровадження нових технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань (зокрема, захворювань хребта, опорно-рухового апарату та внутрішніх органів);
 • розробка та удосконалення методичного забезпечення спорту високих досягнень та підготовки спортсменів світового рівня (зокрема, з вільної боротьби, спортивної ходьби, лижних гонок, біатлону);
 • з’ясування особливостей розвитку українського фольклору в умовах глобалізаційних і крос-культурних процесів.

Науково-педагогічні кадри СумДПУ

 • Чиcельність науково-педагогічних кадрів
 • З 1992 року в СумДПУ діє аспірантура, з 2012 р. підготовка здійснюється 10 спеціальностями.
 • Підготовка проводиться за державним замовленням та на комерційній основі. Кожного року до аспірантури СумДПУ та цільової аспірантури і докторантури провідних наукових установ України вступає близько 30 викладачів.
 • Підготовка наукових кадрів
 • Робота спеціалізованої вченої ради
 • Відповідно до наказу Вищої Атестаційної Комісії України № 548 від 9 липня 2010 року в СумДПУ створено спеціалізовану вчену раду К 55.053.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Загальна педагогічка та історія педагогіки».
 • У 2012 році в спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищено 13 кандидатських дисертацій, з них 6 – викладачами СумДПУ.
 • Фінансування науково-дослідної роботи університету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
 • У 2012 році науковими колективами Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка виконувались завдання шести держбюджетних науково-дослідних тем на замовлення МОНМС України.
 • Загальний обсяг фінансування виконуваних держбюджетних тем становив 508,3 тис. грн.
 • Протягом 2012 року викладачами виконувалось 26 колективних науково-дослідних тем; 83 теми - аспірантами і здобувачами як дисертаційні.
 • Кількість НДР та обсяги їх фінансування План на 2013 рік

ІІ. Визначні наукові результати фундаментальних досліджень

 • Пріоритетний напрям:  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
 • Тема: «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ»
 • Науковий керівник – д. пед. н., проф. Сбруєва А. А.
 • Основні результати виконання теми:
 • Схарактеризовано глобальні та регіональні чинники інноваційного розвитку вищої освітив умовах суспільства ризику; окреслено теоретичні засади та тенденції розвитку управління інноваційними процесами в сучасній освіті; сформульовано теоретичні та методичні засади менеджменту ризиків у вищій освіті; схарактеризовано компетентності менеджера освітніх змін; окреслено інноваційні моделі управління закладами освіти в умовах змін; схарактеризовано інноваційні підходи до управління громадянським вихованням студентів сучасних ВНЗ.

Якісні результати виконання Тема: «Теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади менеджменту освітніх інновацій в суспільстві ризику» Науковий керівник – д. пед. н., проф. Сбруєва А. А.

 • Критерії
 • Виконано
 • (к-сть, од.)
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.
 • 1.2. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.3. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.4. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ.
 • 1.5. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНМС України.
 • 1.6. Навчальні посібники за рішенням вченої ради університету.
 • 1
 • 55
 • 99
 • 4
 • 3
 • 6
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.
 • 2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
 • 2.3. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
 • 1
 • 9
 • 28
 • Трансфер результатів:
 • 3.1. Впроваджено за межами ВНЗ.
 • 3.2. Довідки (акти) про впровадження.
 • 12
 • 12

ІІ. Визначні наукові результати фундаментальних досліджень Пріоритетний напрям:  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Тема: “ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ У СОЛЬОВИХ СУМІШАХ – СЕРЕДОВИЩІ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА” Науковий керівник – к. хім. н., доц. Бугаєнко В. В.

 • Основні результати виконання теми:
 • Встановлено закономірності розчинності оксидів металів у флуорцирконатних сольових розплавах, що використовуються при розробці рідинно-сольових реакторів в атомній енергетиці, а саме: вплив зовнішньосферного катіону комплексної сполуки на розчинність оксидів металів; взаємозв’язок розчинності оксидів металів з кислотно-основними властивостями йонних розплавів МеF-ZrF4, де Ме – Li, Na, K; обґрунтовано теоретично спосіб видалення Оксигену з флуорвмісного сольового розплаву на основі комплексних сполук цирконію. Патент України № 94829, 2011 р.; аномально висока розчинність оксидів цирконію і алюмінію у флуорборатно-флуорцирконатних розплавах.
 • Виявлені закономірності представляють інтерес при розробці і впровадженні сучасних технологій атомної енергетики.

Якісні результати виконання Тема: “Фізико-хімічні процеси у сольових сумішах – середовищі переробки відпрацьованого ядерного палива” Науковий керівник – к. хім. н., доц. Бугаєнко В. В.

 • Критерії
 • Виконано
 • (к-сть, од.)
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.
 • 1.2. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.3. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.4. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ
 • 1.5. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).
 • 7
 • 7
 • 13
 • 1
 • 3
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.1. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
 • 2.2. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
 • 1
 • 8
 • Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, які створено за тематикою НДР:
 • 3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.
 • 1

ІІ. Визначні наукові результати фундаментальних досліджень

 • Пріоритетний напрям:  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
 • Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ СПІН-ЗАЛЕЖНОГО РОЗСІЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ У БАГАТОШАРОВИХ НАНОРОЗМІРНИХ СТРУКТУРАХ»
 • Науковий керівник – к. фіз.-мат. н., проф. Лобода В. Б.
 • Основні результати виконання теми:
 • Розроблено і освоєно методика одержання тришарових асиметричних плівок Со/Cu(Ag)/Fe/П та плівок Co/Cu/Co з додатковими шарами Ni, Fe, Cr методом пошарової конденсації за допомогою електронно-променевої гармати та вольфрамового човника в умовах високого вакууму.
 • Отримані експериментальні результати свідчать про досить велику термостабільність властивостей плівкових структур Со/Cu(Ag)/Fe/П, що дозволяє рекомендувати при виготовленні магніторезистивних елементів, як один з етапів технологічного процесу, термостабілізаційне відпалювання у вакуумі в інтервалі температур 500-700 К безпосередньо після осадження плівок.

Якісні результати виконання Тема: «Дослідження спін-залежного розсіювання електронів у багатошарових нанорозмірних структурах» Науковий керівник – к. фіз.-мат. н., проф. Лобода В. Б

 • Критерії
 • Виконано
 • (к-сть, од.)
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.
 • 1.2.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.3. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.4. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України.
 • 7
 • 10
 • 9
 • 4
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
 • 2.4. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
 • 1
 • 7

ІІІ. Визначні наукові результати завершених прикладних досліджень Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Тема: «УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ І КРОС-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ» – «2011 – ФОЛЬКЛОР» Науковий керівник – к. філол. н., доц. П’ятаченко С. В.

 • Основні результати виконання теми:
 • Досліджено систему основних типологічних рис жанрово-тематичних груп сучасного фольклору, ступеня їх збереження та функціональної еволюції в умовах крос-культурних та глобалізаційних процесів.
 • Виявлено відбиття історичної пам’яті, народного світогляду, естетичних і етичних норм у зразках фольклору даного регіону.
 • Зʼясовано перспективи розвитку сучасних форм фольклору в умовах крос-культурної та глобалізаційної ситуації.

Якісні результати виконання Тема: «Український фольклор в умовах глобалізаційних і крос-культурних процесів» – «2011 – фольклор» Науковий керівник – к. філол. н., доц. П’ятаченко С. В.

 • Критерії
 • Виконано
 • (к-сть, од.)
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.2. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.
 • 1.3. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ.
 • 1.4. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНМС України.
 • 1.5. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).
 • 1.6. Методичні рекомендації.
 • 1.7. Хрестоматії.
 • 8
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.1. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
 • 2.2. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
 • 1
 • 15
 • Трансфер результатів:
 • 3.1. Впроваджено за межами ВНЗ.
 • 3.2. Довідки (акти) про впровадження.
 • 2
 • 2

ІІІ. Визначні наукові результати перехідних прикладних досліджень Пріоритетний напрям: Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ. Тема: «ІНТЕРКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА». Науковий керівник – д. пед. н., проф. Ніколаї Г. Ю.

 • Основні результати виконання теми у 2012 р.:
 • Розроблено програму інтеркультурного виховання школярів із музичного мистецтва.
 • Підготовлено лекційний курс «Музика поміж культурами» для студентів спеціальностей «Початкове навчання», «Соціальна педагогіка», «Практична психологія».
 • Створено осередок культури для студентів-іноземців СумДУ.
 • Результати роботи над темою :
 • 1.1. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України … 8
 • 1.2. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей тощо……………………………… 11
 • 1.3. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ…………….……….……………… 1
 • 1.4. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України …………………………………. 1
 • 2.1. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР ………………………………………………… 4
 • 3.1. Трансфер результатів за межами ВНЗ……………………………………………….……………………. 1

ІІІ. Визначні наукові результати перехідних прикладних досліджень Пріоритетний напрям: Якість освіти. Управління розвитком освіти Тема: «№ 2012–МЕТОДИКА МАТЕМАТИКИ» – «РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ» Науковий керівник – д. пед. н., доц. Чашечникова О. С.

 • Основні результати виконання теми у 2012 р.:
 • Розроблено методичну систему розвитку особистості учня у процесі профільного навчання математики, створено методичні рекомендації щодо формування у майбутнього вчителя математики готовності до розвитку творчої особистості учня.
 • Розроблено дидактичне забезпечення, що сприятиме оптимізації навчання математики у середніх та вищих закладах освіти.
 • Розроблена система потребує подальшого проведення формувального експерименту на більш широкій експериментальній баз.
 • Результати роботи над темою :
 • 1.1. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України… 5
 • 1.2. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей тощо……………………………… 23
 • 2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР ………………………………………... 1
 • 2.2. Подано до розгляду у спец. вчену раду канд. дисертацій за тематикою НДР ……… 1
 • 2.3. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР …………………………………………………. 8
 • 3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України ……………………………………… 1
 • 4.1. Трансфер результатів за межами ВНЗ……………………………………………………………………… 1

ІV. РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО ЗА МЕЖАМИ ВНЗ У 2012 РОЦІ

 • У 2012 році за межами СумДПУ впроваджено результати 39 розробок.
 • Найбільш ефективні розробки:
 • 1. Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку
 • Автори: д. мед. н, доц. Калиниченко І. О. (у співавторстві).
 • Зміст: Розроблено методику оцінювання рівня рухової активності (РА) учнів з урахуванням метаболічного еквіваленту і самоконтролю РА, що дозволяє оцінити енерговитрати дітей на РА і встановити фактори, що перешкоджають досягненню необхідного обсягу РА. Методика передбачає використання результатів хронометражної самозвітності для визначення тривалості різних за інтенсивністю видів РА, добових енерговитрат та,за їх величиною, рівня рухової активності учня або групи учнів.
 • Впровадження: визнано нововведенням в системі охорони здоров'я. Результати розробки можуть бути реалізовані в галузях гігієни дитинства, психогігієни, фізичної реабілітації.
 • 2. Профілактика та корекція професійного вигорання фахівців, що працюють в системі «людина-людина».
 • Автор: к. псих. н., доц. Улунова Г. Є.
 • Зміст: Розроблено авторський тренінг, спрямований на профілактику та корекцію професійного вигорання у фахівців, що працюють в системі «людина-людина».
 • Впровадження: Установи та організації державної та недержавної форм власності, професійна діяльність в яких здійснюється в системі «людина-людина».
 • 3. Казково-ігрова дитяча гантель
 • Автори: ст. викл. Корж Ю. М., ст. викл. Корж З. О.
 • Зміст: Розроблено казково-ігрову дитячу гантель завданнями якої було: стимуляція розвитку рухових якостей, особливо сили і силової витривалості основних м’язових груп, від яких залежить форма хребта та інших сегментів тіла; активне формування стереотипу правильної постави; корекція форми хребта та грудної клітки, покращання функціонального стану кардіо-респіраторної системи; мотивація дітей до ведення здорового способу життя.
 • Впровадження: отримано патент. Результати розробки можуть бути реалізовані в галузях охорони здоров’я, фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

V. Діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

 • Першочерговими завданнями діяльності
 • з комерціалізації науково-технічних розробок визначено такі:
 • Виявлення об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) на кафедрах та у підрозділах СумДПУ та визначення прав власності на них.
 • Оцінка комерційного та соціального потенціалу ОІВ та можливостей трансферу розроблених інноваційних технологій.
 • Вибір оптимального способу правової охорони ОІВ.
 • Патентування та отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.
 • Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).
 • Трансфер ОПІВ – ліцензування.
 • Результати діяльності у 2012 р.
 • Подано 15 заявок та отримано 11 патентів на корисні моделі (9 – Укрпатент, 2 - Укрмедпатентінформ); 
 • Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України авторські права на 4 наукові твори;
 • Здійснено чергову інвентаризацію об’єктів інтелектуальної власності СумДПУ, систематизовано перелік основних замовників наукових досліджень структурних підрозділів університету;
 • Проведено аналіз потенційних клієнтів і споживачів результатів науково-дослідної діяльності.

VІ. Наукові праці викладачів університету, опубліковані у 2012 році у зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор

 • № з/п
 • Автор
 • Назва
 • Місце видання
 • 1.
 • Пономарев А. Г.
 • (у співавторстві)
 • Применение микро-нанозондов для анализа малоразмерных 3D материалов, наносистем и нанообъектов
 • // Успехи физических наук, Том 182, № 3,  С. 287-321.
 • 2.
 • Пономарев А. Г.
 • (у співавторстві)
 • Влияние массопереноса и сегрегации на формирование сверхтвердых наноструктурных покрытий Ti−Hf−N(Fe)
 • // Письма в журнал технической физики, Том. 38, Вып. 13,  С. 56-63.
 • 3.
 • Kharchenko D. O.
 • (у співавторстві)
 • Propertiesofnano-islandsformationinnonequilibrium reaction-diffusion systems with memory effects
 • // Physica Scripta, V. 86, 055401
 • 4.
 • Kharchenko D. O.
 • (у співавторстві)
 • Noise-induced pattern formation in system of point defects subjected to irradiation
 • // European Physical Journal B, V. 85, 383
 • 5.
 • Kharchenko D. O.
 • (у співавторстві)
 • Nanosize pattern formation in overdamped stochastic reaction-diffusion systems with interacting
 • // Physical Review E, V. 86, 041143
 • 6.
 • Kharchenko D. O.
 • (у співавторстві)
 • Nanosize pattern formation in overdamped stochastic reaction-diffusion systems with interacting adsorbate
 • // Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 2012 Oct; 86 (4 Pt 1): 041143
 • 7.
 • Kholodov R. I.
 • (у співавторстві)
 • Electron-positron pair photo-production with radiation of a photon in magnetic field at nonresonant regime
 • // Problems of Atomic Science and Technology, N 1. Series: Nuclear Physics Investigations (57),
 • p. 111-114.
 • 8.
 • Пшеничний Р. М.
 • (у співавторстві)
 • Взаимодействие оксидов редко земельных элементов с бинарными расплавленными см есями фторидов цикория и щелочных металлов
 • // Журнал неорганической химии, Т. 57, № 1, С. 123-127.
 • 9.
 • Капран О. В.
 • // «Alma Mater»: Вестник высшей школы, №10 (октябрь), С. 100 – 105.

Зарубіжні публікації викладачів університету у 2012 році

 • За результатами досліджень у 2012 році опубліковано 18 монографій, 4 підручники, 117 навчальних посібників для ЗНЗ та ВНЗ, 23 з них з грифом МОНМС України, 97 методичних рекомендацій, 32 збірники наукових праць, 1004 статті у наукових журналах і збірниках, з них 563 у фахових наукових виданнях.
 • Загальний обсяг публікацій за рік склав 1821,8 друкованих аркушів.
 • Наукові публікації викладачів університету

VІІ. Науково-дослідна робота студентів

 • Протягом 2012 року в університеті працювало 70 наукових студентських гуртків і 125 проблемних груп. Студентами було опубліковано 743 статей та тез доповідей на наукових конференціях, з них 526 самостійно.
 • У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяло участь 54 студенти. Дипломами переможців і призерів нагороджено 7 студентів. У всеукраїнському турі олімпіади взяли участь 45 студентів, 5 з них стали призерами.
 • VII. Науково-дослідна робота студентів
 • Динаміка студентських публікацій
 • Історичний факультет
 • Факультет
 • мистецтв
 • Інститут
 • філології
 • Інститут
 • педагогіки і психології
 • і психології
 • Інститут
 • фізичної
 • культури
 • Природничо-географічний факультет
 • Фізико-математичний факультет
 • Лебединське педагогічне училище ім.
 • А.С.Макаренка
 • Слов’янське
 • відділення
 • Германське
 • відділення
 • Відділення педагогіки і психології
 • Відділення додаткової педагогічної освіти
 • Путивльський педагогічний коледж
 • ім. С. В. Руднєва
 • Кафедри
 • Кафедри
 • Кафедри
 • Кафедри
 • Проблемні науково-дослідні лабораторії при кафедрах
 • РЦ
 • ПТТ
 • РЦ
 • ПРВАМ
 • РЦ
 • ТСВТ
 • РЦ
 • ТТЗ
 • Проблемні науково-дослідні лабораторії при кафедрах
 • РЦ
 • ТПП
 • Кафедри
 • Кафедри
 • Кафедри
 • Кафедри
 • Кафедри
 • Факультет заочного та дистанційного
 • навчання
 • РЕКТОРАТ
 • Ц
 • ККНО
 • РЦ
 • ТЕТДПО
 • Структурно-функціональна модель освітньо-наукового комплексу СумДПУ
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови (з 2004 р.)
 • Координатор центру – ст. викл. Н.Л. Голубкова
 • (гранти уряду США на розвиток центру 2003, 2004, 2011 рр.).
 • Основна мета функціонування - удосконалення фахової майстерності студенів-випускників і вчителів англійської мови та підвищення рівня автентичності викладання та професійної компетенції.
 • Пріоритетним напрямом діяльності є міжнародна співпраця, спрямована на:
 • вивчення та поширення зарубіжного досвіду з підготовки вчителів англійської мови;
 • обмін результатами дослідницької роботи з зарубіжними навчальними та науковими закладами.
 • Реципієнти трансферу технологій: Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради, студентство, вчителі, та викладачі англійської мови ЗНЗ.
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр трансферу соціальних виховних технологій (з 2011 р.)
 • Керівник центру - к. пед. н., доц. О.І. Скоробагатська
 • Основні завдання функціонування:
 • розробка і апробація новітніх соціальних виховних технологій і навчально-методичного забезпечення у сфері освітніх інновацій;
 • забезпечення трансферу результатів науково-дослідної діяльності співробітників університету в реальний освітній процес; розширення можливостей урочної і позаурочної діяльності учителя засобами оновлення змісту і технологій навчання та виховання;
 • створення умов для розвитку інформаційної культури учителя, готового вирішувати нові педагогічні завдання з опорою на інноваційні освітні технології
 • Реципієнти трансферу технологій:
 • Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;
 • Управління освіти і науки Сумської міської Ради;
 • Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти;
 • керівництво загальноосвітніх шкіл і ПТУ м. Суми та Сумського регіону.
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр технологій, спрямованих на збереження,
 • зміцнення і формування здоров’я дітей і молоді (з 2011 р.)
 • Керівники центру - д. мед. н., доц. І. О. Калиниченко,
 • к. б. н., доц. О. О. Єжова
 • Основні завдання функціонування:
 • розробка і апробація інноваційних технологій, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, формування у них культури здоров’я; на профілактику функціональних відхилень у стані фізичного здоров’я та захворювань під час навчально-виховного процесу;
 • трансфер інноваційних технологій РЦТ у систему освіти;
 • моніторинг ефективності впровадження інноваційних технологій РЦТ.
 • Реципієнти трансферу технологій :
 • лабораторія превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України,
 • Центр здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,
 • Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації,
 • Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти Вінницької, Сумської та Полтавської областей,
 • Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради, ПТНЗ Сумської області, дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади Сумської області.
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр психологічних тренінгових технологій
 • (з 2011 р.)
 • Керівник центру - к. психол. н., доц. Г. Є. Улунова
 • Основні завдання функціонування:
 • розробка тренінгових методів і методик;
 • трансфер розроблених тренінгових програм в різні сфери людської активності, зокрема в діяльність організацій державної і недержавної форм власності.
 • Реципієнти трансферу технологій :
 • Сумська обласна державна адміністрація;
 • Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;
 • Сумський технікум харчової промисловості Національного університету харчових технологій

VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ: РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій
 • (з 2011 р.)
 • Керівник центру - к. пед. н., доц. О. С. Чашечнікова
 • Основні завдання функціонування:
 • створення моделі розвитку творчого мислення учня у процесі диференційованого навчання математики;
 • вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики (фізики, інформатики), формування в нього готовності та спроможності до розвитку інтелектуальних вмінь та творчого мислення школяра, до самовдосконалення протягом життя.
 • Реципієнти трансферу технологій:
 • лабораторія математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України;
 • Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;
 • Сумський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • методисти міських та районних відділів освіти.

VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ: РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Ресурсний центр трансферу естетичних технологій у дошкільній та початковій освіті (з 2012 р.)

 • Керівник центру - к. пед. н., доц. Л. В. Пушкар
 • Основні завдання функціонування:
 • обґрунтування, проведення та впровадження в педагогічну практику дошкільних навчальних закладів та початкових шкіл результатів наукових досліджень з проблем естетичного виховання дітей та молодших школярів;
 • аналіз теоретико-методичних основ професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів та вчителів початкової школи і передової вітчизняної та світової практики з впровадження у навчальний процес естетичних технологій.
 • Прогнозовані реципієнти трансферу технологій:  
 • Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації,
 • Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради; Сумський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • методисти міських та районних відділів освіти.

VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ: ЦЕНТРИ КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ Центр колективного користування науковим обладнанням (з 2012 р.)

 • Керівник центру – академік НАН України В. Ю. Сторіжко
 • (директор ІПФ НАН України)
 • Мета діяльності – розвиток наукового потенціалу Сумської області в галузі фізики.
 • Основні завдання функціонування:
 • розвиток сучасних напрямів науки та їх впровадження в практичну діяльність;
 • підготовка кваліфікованих спеціалістів в галузі фізики для наукових установ, підприємств та галузевих лабораторій Сумського регіону.

ІХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями у 2012 році Тематика міжнародного співробітництва

 • Країна
 • Форми співпраці
 • Білорусь
 • (Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка,
 • Мозирський педагогічний університет
 • ім. І. П. Шемякіна, Вітебський державний університет ім. П. Машерова,
 • Гомельський державний університет
 • ім. Ф. Скорини,
 • Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна)
 • Участь викладачів СумДПУ у міжнародних конференціях , інтернет-конференціях.
 • Членство проф. Ф. М. Лимана у редакційній колегії університетського збірника «Вісник».
 • Здійснення координації наукових досліджень з математики та методики викладання; рецензування наукових робіт, опонування дисертацій; обмін науковою та навчально-методичною літературою.
 • Розробка комп’ютерних навчальних курсів для різних цільових груп.
 • Болгарія
 • (Великотирновський університет
 • ім. Св. Кирила та Мефодія)
 • Здійснення порівняльно-педагогічних досліджень з проблем здоров’язбережувального виховання молодших школярів України і Болгарії.

Тематика міжнародного співробітництва

 • Країна
 • Форми співпраці
 • Німеччина
 • (Фонд ім. Роберта Боша,
 • Німецька служба академічних обмінів ДААД, Баварський університет,
 • Університет Вуперталь,
 • Громадська організація «Коло підтримки «Суми-Допомога»)
 • Науково-дослідна робота лектора Фонду з методики викладання німецької мови, курсів німецької літератури та країнознавства, керівництво проектами лінгвокраїнознавчої спрямованості
 • Презентація стипендіальних програм та тестування потенційних отримувачів грантів.
 • Участь у проведенні міжнародного (українсько-німецько-російського) проекту „Humor, wennmanlacht“.
 • Участь студентів у літній школі «M.E.D.I.U.M.: Україна і Молдовія у дзеркалі німецької преси» (15-21.07.2012), м. Хемніц, Німеччина.
 • Здійснення проекту обміну інформацією про життя школярів (8-12 років) між школою Монтессорі (м. Інгольштадт) Німеччини та дітей Сумської області.
 • Проведення серії семінарських занять з питань використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі на базі фізико-математичного факультету за досвідом науковців Байротського університету.
 • Участь викладачів у міжнародному проекті «Життя людей з розумовими обмеженнями: стан, перспективи, результати».

Тематика міжнародного співробітництва

 • Країна
 • Форми співпраці
 • Польща
 • (Поморська академія
 • (м. Слупськ), Гуманістично-природничий університет ім.
 • Я. Кохановського (м. Кєльці),
 • Університет Марії Кюрі-Склодовської
 • (м. Люблін),
 • Музична академія імені Кароля Шимановського
 • (м. Катовиці),
 • Інститут політехніки міста Родом)
 • Проведення циклу занять з новітніх технологій образотворчого мистецтва др. хаб. Артистичного відділу Р. Колодзєєм з метою підвищення кваліфікації вчителів музики.
 • Популяризація дослідницьких досягнень польських та українських музикантів-педагогів.
 • Ознайомлення із методикою викладання композиції у дизайнерів польськими фахівцями.
 • Опанування та оприлюднення графічної техніки шовкографії.
 • Розробка програми інтеркультурного виховання школярів з музичного мистецтва, створення мультимедійного забезпечення проекту.
 • Створенння осередку культури для студентів-іноземців СумДУ.

Тематика міжнародного співробітництва

 • Країна
 • Форми співпраці
 • РОСІЯ
 • (Брянський державний університет
 • ім. І. Г. Петровського, Курський державний університет,
 • Інститут вікової фізіології РАО,
 • Московський міський педагогічний університет,
 • Культурний центр «Клуб АртЭрия (Простір мистецтва)» ,
 • Російський державний педагогічний університет ім. О.І.Герцена,
 • Академія післядипломної освіти,
 • Дім російського зарубіжжя ім. О. Солженіцина,
 • Російський центр науки та культури)
 • Керівництво Міжнародним проектом у галузі розвитку методичних систем вищої професійної освіти «Проблеми методики викладання у вищій школі» (д.пед.н., доц.  О. С. Чашечникова).
 • Участь у спільних наукових заходах.
 • Розробка концепції круглого столу на тему “Фольклор і авангард у просторі сучасної культури: актуальні проблеми взаємодії”, участь у його проведенні .
 • Написання спільних наукових праць, опонування дисертаційних досліджень.
 • Підвищення кваліфікації (к.філол.н., доц. Тєлєтова С. Г.).
 • Збагачення бібліотеки літературою за спеціальністю “мова та література російська”.
 • Розробка і впровадження здоров’язбережувальних технологій в освіті.

Тематика міжнародного співробітництва

 • Країни
 • Форми співпраці
 • СЕРБІЯ
 • (Вранянський інститут педагогіки,
 • ЗОШ ім. «Светі Сава»;
 • м. Владичін Хан;
 • ЗОШ ім. «Аци Сінадінович»,
 • м. Лесковац)
 • Розробка науково-методичних матеріалів з дослідження сучасних проблем корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.
 • Апробація результатів науково-пошукової діяльності науковців і викладачів.
 • Публікація наукової та методичної літератури з проблем педагогіки та психології.
 • США
 • (Східно-Мічиганський університет,
 • Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні,
 • Корпус Миру)
 • Участь професора Східномічиганського університету Дж. Бішопа у редагуванні та рецензуванні наукового видання СумДПУ «Педагогічні науки: історія, теорія, інноваційні технології».
 • Збагачення бібліотеки СумДПУ іноземною науково-педагогічною та художньою літературою.
 • Проведення науково-методичних семінарів та презентацій.
 • Організація викладацької діяльності за участі волонтерів для задоволення існуючих потреб у технічній кваліфікації.

Х. Заходи, здійснені спільно з НАН України та національними галузевими академіями

ХІ. Заходи, здійснені спільно з Сумською обласною державною адміністрацією

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності

 • Протягом 2012 року до електронного каталогу додано 13 122 записи (всього – 143 тис.).
 • Поповнено повнотекстову електронну Базу “Електронна бібліотека” СумДПУ (додано 156 електронних версій, всього - 430).
 • Модернізовано локальну комп’ютерну мережу, оновлено серверне обладнання (пропускна спроможність основного каналу Інтернет становить 50 Мб/с): розширено локальну мережу СумДПУ за рахунок підключення до оптоволоконної мережі двох гуртожитків університету (з існуючими локальними мережами) і 30 нових комп’ютерів.
 • Здійснено реорганізацію зон доступу Wi-Fi: безпровідний доступ до Інтернету отримало Германське відділення Інституту філології.
 • Для потреб науковців університету підготовлено оновлений перелік зарубіжних баз даних стосовно об’єктів промислової власності та патентно-ліцензійної діяльності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.

ХІІІ. Інформація про зареєстровані науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 • № з/п
 • Тема
 • Державний реєстраційний номер
 • Керівник теми
 • (структурний підрозділ)
 • 1.
 • Методологічні, змістові та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів у контексті запровадження кредитно-модульної системи
 • 0109U004948
 • д.пед.н., проф. Сбруєва А. А. (каф. педагогіки)
 • 2.
 • Філософсько-методологічний аналіз засад синергетики, нанонауки та хай-тек
 • 0111U005739
 • д. філос. н., проф. Цикін В. О. (каф. філософії та соціології)
 • 3.
 • Теоретико-практичні аспекти інтерпретації тексту
 • 0111U005737
 • д.філол.н., проф. Горболіс Л. М. (каф. української літератури)
 • 4.
 • Дослідження складних алгебраїчних і топологічних структур
 • 0111U005735
 • д.фіз.-мат.н., проф. Лиман Ф. М. (каф. математики)
 • 5.
 • Поліпшення методики викладання суспільних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи
 • 0109U004947
 • д.пед.н., проф. Михайличенко О. В. (каф. методики викладання суспільних дисциплін)
 • 6.
 • Філософсько-антропологічна і культурологічна парадигми фізичного виховання і спорту
 • 0109U004946
 • д.філос.н., проф. Косяк В. А. (каф. туризмознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки)

ХІІІ. Інформація про зареєстровані науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 • № з/п
 • Тема
 • Державний реєстраційний номер
 • Керівник теми (структурний підрозділ)
 • 7.
 • Розвиток інтелектуальних умінь та творчого мислення учнів і студентів при вивченні математики
 • 0111U005733
 • д.пед.н., доц. Чашечникова О. С. (каф. математики)
 • 8.
 • Фізіолого-гігієнічне та психолого-педагогічне обгрунтування здоров’язберігаючої діяльності у закладах освіти
 • 0109U004945
 • д.мед.н., доц. Калениченко І. О. (каф. спортивної медицини та валеології)
 • 9.
 • Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої школи
 • 011U005732
 • к.пед.н., проф. Козлова О. Г. (каф. педагогіка вищої школи та педагогічного менеджменту)
 • 10.
 • Творча самореалізація особистості в контексті евристичної освітньої технології
 • 0111U005731
 • к.пед.н., проф. Лазарєв М. О. (каф. педагогічної творчості та освітніх технологій)
 • 11.
 • Підвищення рівня здоров’я і фізичної підготовленості різних груп населення засобами фізичної культури
 • 0111U005736
 • к.пед.н., проф. Лоза Т. О. (каф. теорії та методики фізичної культури)

ХІІІ. Інформація про зареєстровані науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 • № з/п
 • Тема
 • Державний реєстраційний номер
 • Керівник теми (структурний підрозділ)
 • 12.
 • Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики в контексті євроінтеграційних процесів
 • 0112U003079
 • проф. Заболотний І. П. (каф. методики музичного виховання, співів та хорового диригування)
 • 13.
 • Від звука до тексту: аналіз мовних одиниць різних рівнів
 • 0111U005737
 • к.філол.н, доц. Силка А. А. (каф. української мови)
 • 14.
 • Психолого-педагогічні технології формування екології особистості та родини
 • 011U005730
 • к.пед.н., доц. Скоробагатська О. І. (каф. педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту)
 • 15.
 • Сучасні проблеми навчально-виховного процесу початкової школи
 • 0111U005738
 • к.пед.н., доц. Кондратюк С. М. (каф. дошкільної та педагогічної освіти)
 • 16.
 • Формування психологічної культури особистості
 • 0110U000577
 • к.психол.н., доц. Улунова Г. Є. (каф. психології)
 • 17.
 • Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі
 • 0111U005734
 • к.пед.н., доц. Семеніхіна О. В. (каф. інформатики)

XІV. Потреби СумДПУ в унікальних наукових приладах та обладнанні

 • з/п
 • Назва приладу
 • (країна походження)
 • Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання)
 • Вартість,
 • дол. США або євро
 • Вартість,
 • тис. гривень
 • 1.
 • Інтерактивний комплекс 5-в-1
 • (Interactive Digital
 • Board 80 LCDSeries – IDB 4680), Китай
 • Це сучасний інформаційний комплекс, який використовується не лише як навчальний засіб, а й як пристрій, який буде технічною базою діяльності сучасного вчителя.
 • Інтерактивний комплекс Interactive Digital Board відрізняється розмірами, принципами роботи, широкими можливостями використання його в навчальному процесі.
 • 18000 $
 • 150
 • 2.
 • ДЕРИВАТОГРАФ Q-1500D (Derivatograf Q-1500D), Угорщина
 • Для виконання досліджень, що здійснюються колективом міжвідомчої наукової лабораторії фізико-хімічних досліджень йонних розплавів на базі кафедри хімії.
 • Прилад буде використаний також для підготовки атестаційних робіт магістрантів кафедри хімії та МНХ.
 • 15000 $
 • 120
 • 1. Активізація інноваційної діяльності кафедр Університету, наближення наукової проблематики до потреб регіону з метою підвищення конкурентоспроможності закладу на ринку перспективних наукових розробок.
 • 2. Продовження процесу укладання угод про творче співробітництво з провідними науковими центрами та ВНЗ України і зарубіжжя.
 • 3. Надання пріоритетного значення публікаціям у закордонних наукових виданнях, зокрема у тих, що включено до наукометричної бази даних Scopus.
 • 4. Продовження роботи над базою даних регіональних і національних замовників наукової продукції кафедр, проблемних наукових лабораторій, ресурсних центрів, окремих науковців Університету.
 • 5. Активізація створення в Університеті ресурсних центрів та центрів трансферу технологій.
 • 6. Активізація роботи щодо створення спільних наукових підрозділів (лабораторій, ресурсних центрів тощо) Університету та провідних наукових центрів НАН, НАПН, НАМН України.
 • 7. Активізація участі викладачів Університету у міжнародних наукових програмах з метою підвищення якості наукової діяльності та диверсифікації джерел фінансування наукових досліджень.
 • ХV. Завдання підвищення ефективності наукової роботи в СумДПУ ім. А.С. Макаренка
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ім. А.C.МАКАРЕНКА
 • Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87.
 • Тел. (0542) 22-14-95, 68-59-01, факс 22-15-17
 • е-mail: rector@sspu.sumy.ua
 • web сторінка: www.sspu.sumy.ua
 • Copyright © Центр інформаційно-телекомунікаційних технологій СумДПУ ім. А.С.Макаренка,
 • т. 68-59-38


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка