Інформація про наукову та науково-технічну діяльність сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за 2013 рікСкачати 86,19 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір86,19 Kb.

ІНФОРМАЦІЯ

 • ІНФОРМАЦІЯ
 • ПРО НАУКОВУ ТА
 • НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 • СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • імені А. С. МАКАРЕНКА
 • ЗА 2013 РІК
 • І. Узагальнена інформація
 • СумДПУ є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, у якому навчається 4533 студенти (3117 - денної форми навчання та 1416 - заочної форми навчання), з них 41 іноземний студент (станом на 01.01.2014 р.). До складу університету входить 3 інститути (Інститут фізичної культури, Інститут філології, Інститут педагогіки і психології), 4 факультети (фізико-математичний, природничо-географічний, історичний, мистецтв), 2 навчально-консультаційні пункти заочного відділення. СумДПУ готує фахівців за 24 спеціальностями з 26 напрямів підготовки.
 • Наукову діяльність здійснюють: 6 ресурсних центрів і центрів трансферу технологій, 1 центр колективного користування, 3 міжвідомчих та 18 університетських науково-дослідних лабораторій.

Пріоритетні напрями

 • Пріоритетні напрями
 • наукової діяльності СумДПУ у 2013 році
 • Розробка, удосконалення і впровадження інноваційних освітніх і соціальних теорій та технологій, а саме:
 • теорій та технологій інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному та регіональному контекстах;
 • концепції інтеркультурного виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва;
 • моделі формування та розвитку інтелектуальних умінь мислення учнів та студентів у процесі вивчення математики, фізики, інформатики;
 • тенденцій розвитку українського фольклору та фольклору національних меншин в умовах глобалізаційних процесів;
 • технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • методичного забезпечення спорту високих досягнень та підготовки спортсменів світового рівня.
 • Дослідження нових матеріалів.

Науково-педагогічні кадри СумДПУ

 • Чиcельність науково-педагогічних кадрів
 • З 1992 року в СумДПУ діє аспірантура; у 2013 р. підготовка здійснювалася за 10 спеціальностями (68 аспірантів).
 • Підготовка проводиться за державним замовленням (54 аспіранти) та на комерційній основі (14 аспірантів). Кожного року до аспірантури СумДПУ вступає близько 25 осіб.
 • Підготовка наукових кадрів
 • Робота спеціалізованої вченої ради
 • Відповідно до наказу Вищої Атестаційної Комісії України № 548 від 9 липня 2010 року в СумДПУ було створено спеціалізовану вчену раду К 55.053.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Загальна педагогічка та історія педагогіки».
 • За період її діяльності (2010-2012рр.) було захищено 18 дисертаційних досліджень.
 • У 2013 році спеціалізована вчена рада за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки знаходилася на перереєстрації.
 • Фінансування науково-дослідної роботи університету
 • Міністерством освіти і науки України
 • У 2013 році науковці Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка працювали над 4 держбюджетними науково-дослідними темами на замовлення МОН України.
 • Загальний обсяг фінансування виконуваних держбюджетних тем становив 388,8 тис. грн.
 • Протягом 2013 року викладачами виконувалось 58 колективних науково-дослідних тем у межах другої половини робочого дня; 78 тем - аспірантами і здобувачами як дисертаційні.
 • У 2013 р. СумДПУ надано наукових послуг на госпдоговірних засадах на суму 14,3 тис. грн.
 • Кількість НДР та обсяги їх фінансування

ІІ. Визначні наукові результати перехідних фундаментальних досліджень

 • Пріоритетний напрям:  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
 • Охарактеризовано сутність феномену освіти з позицій постнекласичних підходів як соціального інституту і як системи-середовища особистісного самовибудовування;
 • Конкретизовано вплив на інноваційний розвиток вищої освіти провідних глобальних та регіональних детермінант, а саме глобалізації, регіоналізації, розвитку економіки знань, інтернаціоналізації, мережевого суспільства, ІКТ;
 • Окреслено методологічні засади розгляду Болонського процесу як складного багатовимірного феномену, що включає освітньо-політичний, соціальний, академічний та культурний виміри змін;
 • З’ясовано алгоритм формування міжнародних професійних громад як складової Європейського простору вищої освіти;
 • Систематизовано та класифіковано технології інноваційного розвитку вищої освіти на мега- макро-, мезо та мікро- рівнях реалізації інноваційних перетворень.
 • Тема: «ТЕОРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
 • ГЛОБАЛЬНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ»
 • Науковий керівник – д.пед.н., проф. Сбруєва А.А.
 • Критерії
 • К-сть
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Монографії………………………………………….
 • 1.2. Розділи монографій……………………………
 • 1.3. Статті у закордонних виданнях………….
 • 1.4. Статті у фахових виданнях…………………
 • 1.5.  Статті в інших виданнях…………………….
 • 1.6. Навчальні посібники…………………………..
 • 1.7. Навчально-методичні посібники……….
 • 1.8. Методичні рекомендації…………………….
 • 2
 • 10
 • 3
 • 12
 • 19
 • 1
 • 3
 • 2
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.1. Захищено кандидатських дисертацій..
 • 2.2. Захищено магістерських робіт……………
 • 1
 • 9
 • Публікації та підготовка наукових кадрів
 • у 2013 р.:
 • Основні наукові результати виконання теми у 2013 р.:

ІІІ. Визначні наукові результати прикладних досліджень Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Тема: «ІНТЕРКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА». Науковий керівник – д.пед.н., проф. Ніколаї Г.Ю.

 • Основні наукові результати виконання теми:
 • Обґрунтовано авторську концепцію інтеркультурного виховання школярів та студентської молоді засобами музичного мистецтва;
 • Розроблено, апробовано й упроваджено Програму навчального курсу за вибором для учнів 8-го класу ЗНЗ «Музика поміж культурами», яка спрямована на формування у школярів цілісної системи знань про музичні культури країн, що географічно близькі до України й мають з нею сталі історико-культурні зв’язки (програма отримала гриф МОН України);
 • Розроблено, апробовано й упроваджено педагогічну технологію формування інтеркультурної компетентності та готовності до міжкультурного діалогу засобами музичного мистецтва у школярів ЗНЗ та університетської молоді.
 • Критерії
 • К-сть
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Монографії……………………………………….
 • 1.2. Розділи монографій…………………………
 • 1.3. Статті у закордонних виданнях………..
 • 1.4. Статті у фахових виданнях……………….
 • 1.5.  Статті в інших виданнях……………………
 • 1.6. Навчальні посібники…………………………
 • 1.7. Навчально-методичні посібники……..
 • 1
 • 9
 • 1
 • 15
 • 44
 • 14
 • 3
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.1. Захищено докторських дисертацій….
 • 2.2. Захищено кандидатських дисертацій.
 • 2.3. Захищено магістерських робіт ………….
 • 2
 • 2
 • 20
 • Трансфер результатів:
 • 3.1. Впроваджено за межами ВНЗ…………..
 • 5
 • Публікації та підготовка наукових кадрів
 • у 2013 р.:

ІІІ. Визначні наукові результати прикладних досліджень

 • Основні наукові результати виконання теми:
 • Розроблено та впроваджено модель формування та розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики та модель розвитку дослідницьких здібностей студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
 • Розроблено та впроваджено навчально-методичні комплекси з математики, фізики та інформатики для педагогічних ВНЗ;
 • Вдосконалено дидактичне забезпечення модульного навчання на основі результатів аналізу ефективності навчання математики, фізики та інформатики в умовах кредитно-модульної системи;
 • Проаналізовано особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу у педагогічних ВНЗ.
 • Тема: «РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ» Науковий керівник – д.пед.н., доц. Чашечникова О.С.
 • Критерії
 • К-сть
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Монографії……………………………………………
 • 1.2. Статті у журналах, що входять до міжнародного каталогу періодичних видань
 • 1.3. Статті у закордонних виданнях……………..
 • 1.4. Статті у фахових виданнях…………………….
 • 1.5.  Статті в інших виданнях…………………………
 • 1.6. Збірники конференцій…………………………..
 • 1.7. Навчальні посібники……………………………….
 • 1
 • 3
 • 3
 • 19
 • 17
 • 3
 • 6
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.1. Захищено кандидатських дисертацій……
 • 2.2. Захищено магістерських робіт…..............
 • 1
 • 7
 • Трансфер результатів:
 • 3.1. Впроваджено за межами ВНЗ………………..
 • 15
 • Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
 • Публікації та підготовка наукових кадрів
 • у 2013 р.:

ІІІ. Визначні наукові результати перехідних прикладних досліджень Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Тема: «УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ТА ФОЛЬКЛОР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» Науковий керівник – к.філол.н., доц. П’ятаченко С.В.

 • Розроблено концепцію видозмін сучасного українського фольклору під впливом глобалізаційних і крос-культурних процесів, простежено її регіональний аспект;
 • Узагальнено попередні дані щодо стану фольклору національних меншин Сумщини: росіян, горюнів, ромів (ступінь його збереження, сучасні форми існування та типологічні видозміни);
 • Виявлено специфіку відбиття історичної пам’яті, народного світогляду, естетичних і етичних норм у зразках фольклору даного регіону;
 • Зʼясовано мовно-риторичні аспекти регіонального фольклорного дискурсу;
 • Простежено вплив українського фольклору на творчість українських і російських письменників, пов’язаних із Сумщиною.
 • Критерії
 • К-сть
 • Публікації колективу виконавців НДР:
 • 1.1. Монографії………………………………………..
 • 1.2. Статті у фахових виданнях………………..
 • 1.3. Статті в інших виданнях…………………….
 • 1.4. Навчальні посібники………………………….
 • 3
 • 7
 • 4
 • 1
 • Підготовка наукових кадрів:
 • 2.1. Захищено кандидатських дисертацій.
 • 2.2. Захищено магістерських робіт………….
 • 1
 • 6
 • Основні наукові результати виконання теми у 2013 р.:
 • Публікації та підготовка наукових кадрів
 • у 2013 р.:

Науково-дослідні проекти СумДПУ в конкурсному відборі 2013 р.

 • № з/п
 • Тема, науковий керівник
 • Набрані бали у 2013 р.
 • Прохідні бали у 2012 р.
 • Комплексні фундаментальні проекти
 • 1.
 • “Дослідження алгебраїчних і топологічних структур із заданими системами обмежень” Керівник: д.ф.-м.н., проф. Лиман Ф.М.
 • 80
 • 75,5
 • 2.
 • “Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні” Керівник: д.пед.н., проф. Ніколаї Г.Ю.
 • 81,5
 • 60
 • 3.
 • “Філософська рефлексія конвергенції високих технологій у суспільстві ризику: гуманітарно-наукові методологічні засади і пріоритети превентивної освіти”
 • Керівник: д.філос.н., проф. Цикін В.О.
 • 73
 • 59
 • 4.
 • «Науково-методичне забезпечення якісної математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх стандартів»
 • Керівник від СумДПУ: д.пед.н., доц. Чашечникова О.С.
 • 82,5
 • 60
 • Одноосібні фундаментальні проекти
 • 5.
 • “Дослідження спін-залежного розсіювання та тунелювання електронів у модифікованих наногетероструктурах в умовах взаємної дифузії та фазоутворення”
 • Керівник: к.ф.-м.н., проф. Лобода В.Б.
 • 77,5
 • 70
 • 6.
 • “Оптимізація умов отримання металів і сплавів з багатокомпонентних флуорвмісних йонних розплавів” Керівник: к.х.н., доц. Бугаєнко В.В.
 • 76,5
 • 73

ІV. РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕНІ ЗА МЕЖАМИ ВНЗ У 2013 РОЦІ

 • У 2013 році за межами СумДПУ впроваджено результати 48 розробок.
 • Найбільш ефективні розробки:
 • Методична система інтегрованого навчання термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах
 • Автор: д.пед.н., доц. Мороз Іван Олексійович
 • Зміст: теоретично обґрунтовано і розроблено методичну систему навчання термодинаміки і статистичної фізики, забезпечено науково-педагогічні умови для її реалізації у навчальному процесі для досягнення єдності фундаментальної і професійної підготовки студентів.
 • 2. Гігієнічні рекомендації щодо проектування, обладнання та утримання позашкільних навчальних закладів спортивного профілю
 •  Автор: д.мед.н., проф. Калиниченко Ірина Олександрівна (у співавторстві).
 • Зміст: розроблено принципи організації навчально-тренувального процесу дітей, які відвідують позашкільні навчальні заклади спортивного профілю, гігієнічні критерії оцінки умов внутрішньошкільного середовища дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ). Визначено санітарно-гігієнічні вимоги щодо ДЮСШ та вимоги щодо проектування та утримання відкритих споруд для екстремальних видів спорту.
 • 3. Інтегрована програма корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами артпедагогіки
 •  Автор: к.пед.н. Литвиненко Віталіна Анатоліївна.
 • Зміст: розроблено авторську інтегровану програму корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами артпедагогіки, що базується на поєднанні традиційних логопедичних та інноваційних артпедагогічних засобів. Розроблено критерії кількісної оцінки рівня розвитку окремих показників складових мовлення у дітей, що може бути використано при дослідженні загального стану мовленнєвої компетенції. Розробка включає авторський корекційно-розвивальний лого-комплекс для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ.

V. Діяльність структурного підрозділу з комерціалізації результатів наукової діяльності

 • У 2013 р. з метою диверсифікації напрямків комерціалізації результатів наукової діяльності СумДПУ науковцями і фахівцями університету розроблено та впроваджено механізми:
 • розробки внутрішніх професійних освітньо-кваліфікаційних стандартів суб’єктів економічної діяльності Сумського регіону, їх науково-методичного забезпечення;
 • надання наукових експертних та консультаційних послуг, заснованих на використанні результатів і досвіду науково-дослідної діяльності СумДПУ та спрямованих на наукове та інформаційне забезпечення діяльності державних органів, галузевих організацій, приватних осіб і організацій.
 • Результати впровадження механізмів у 2013 р.:
 • 1. Здійснено структурний аналіз потенційних клієнтів і споживачів результатів науково-дослідної діяльності університету, що дозволило залучити кошти замовника – ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання імені М. В. Фрунзе» в розмірі 10,6 тис. грн. для впровадження розробки «Науково-методичне забезпечення професійного розвитку спеціалістів за авторською методикою інтерактивно-дистанційної освіти (договір № 9/1300080 від 27.05.2013 р.).
 • 2. Проаналізовано досвід комерціалізації університетських розробок в США, що дозволило зосередити увагу на напрямку «Комерційні продукти в галузі експертно-консультаційної діяльності СумДПУ». У цьому напрямі виконано роботи з надання наукових послуг експертно-консультаційної спрямованості щодо оптимізації наукового пошуку та уточнення методологічних засад низки дисертаційних досліджень (договори № 1 та № 2 від 12.11.2013 р.). Сума виконаних робіт склала 3,6 тис. грн.
 • VІ. Наукові праці викладачів університету, опубліковані у 2013 році
 • За результатами досліджень у 2013 році опубліковано:
 • 32 монографії;
 • 2 підручники;
 • 111 навчальних посібників для ЗНЗ та ВНЗ,
 • з них 22 з грифом МОН України;
 • 125 методичних рекомендацій;
 • 1204 статті у наукових журналах і збірниках,
 • з них 581 у фахових наукових і 154 у зарубіжних виданнях.
 • Загальний обсяг публікацій за рік склав 2030,3 друкованих аркушів.

VІ. Наукові праці викладачів університету, опубліковані у 2013 році у зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор

 • VІ. Наукові праці викладачів університету, опубліковані у 2013 році
 • VII. Науково-дослідна робота студентів
 • Динаміка участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
 • У 2013 р. студентами опубліковано 1144 статті та тези доповідей на наукових конференціях, з них 952 самостійно.
 • У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяло участь 38 студентів. Дипломами переможців і призерів нагороджено 9 студентів.
 • У всеукраїнському турі олімпіади взяло участь 42 студенти, 1 з них став призером.

VІІ. Науково-дослідна робота студентів

 • Протягом року в університеті працювало 74 наукових студентських гуртки і 112 проблемних груп.
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови
 • Координатор – заст. директора Інституту філології Голубкова Н.Л.
 • (гранти уряду США на розвиток Центру 2003, 2004, 2011, 2013 рр.)
 • Основні завдання Центру:
 • удосконалення фахової майстерності студенів-випускників і вчителів англійської мови;
 • підвищення рівня автентичності викладання та професійної компетенції.
 • Результати роботи Центру за 2013 рік:
 • отримано 2 гранти на суму близько 2 тис. доларів США на розвиток навчально-наукової бази Інституту філології;
 • проведено 2 науково-методичні семінари та обласний конкурс на кращу творчу письмову роботу англійською мовою для учнів 6 – 11 класів ЗНЗ і студентів І – IV курсів ВНЗ;
 • організовано і постійно працює клуб американського кіно культурологічного і соціально-політичного спрямування;
 • відкрито постійно діючий семінар «Ділова англійська мова» для керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації.

Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

 • Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій
 • Керівник - д.пед.н., доц. Чашечникова О.С.
 • Основні завдання Центру:
 • створення моделі розвитку творчого мислення учня у процесі диференційованого навчання математики (фізики, інформатики);
 • вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики (фізики, інформатики), формування в нього готовності та спроможності до розвитку інтелектуальних вмінь та творчого мислення.
 • Результати роботи Центру за 2013 рік:
 • впроваджено результати дослідження «Розвиток інтелектуальних умінь та творчого мислення учнів і студентів при вивченні математики» у ВНЗ України (м. Кривий Ріг, м. Івано-Франківськ, м. Луганськ) та Машинобудівному коледжі СумДУ (м. Суми);
 • впроваджено програму варіативної дисципліни «Обчислювальний практикум» та відповідний навчально-методичний посібник у навчальний процес КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;
 • впроваджено результати дослідження «Модель методики розвитку інтелектуальних здібностей учнів основної школи під час навчання фізики із застосуванням ІКТ» в комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми.
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр технологій, спрямованих на збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей і молоді
 • Керівники - д.мед.н., проф. Калиниченко І.О.
 • д.пед.н., доц. Єжова О.О.
 • Основні завдання Центру:
 • розробка й апробація інноваційних технологій, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, формування у них культури здоров’я;
 • профілактика функціональних відхилень у стані фізичного здоров’я та захворювань під час навчально-виховного процесу;
 • трансфер інноваційних технологій РЦТ у систему освіти;
 • моніторинг ефективності впровадження інноваційних технологій РЦТ.
 • Результати роботи Центру за 2013 рік:
 • розроблено методичні рекомендації «Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю – крок до майбутнього» та здійснено їх трансфер у систему підготовки майбутніх фахівців фізичної культури СумДПУ імені А.С. Макаренка, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” та Інформаційно-методичний центр Сумської міської ради Управління освіти і науки;
 • розроблено «Методику оцінювання психофізіологічного стану підлітків загальноосвітніх навчальних закладів», здійснено її трансфер у навчальний процес Сумської гімназії № 1; 
 • підготовлено до захисту 2 дисертаційні дослідження (А.А. Бєсєдіної, Д.С. Воропаєва).
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр психологічних тренінгових технологій
 • Керівник - к. психол. н., доц. Улунова Г.Є.
 • Основні завдання Центру:
 • розробка тренінгових програм на основі існуючих та інноваційних діагностичних та тренінгових технологій;
 • трансфер розроблених тренінгових програм в різні сфери людської активності, зокрема в діяльність організацій державної і недержавної форм власності.
 • Результати роботи Центру за 2013 рік:
 • розроблено програми психологічних тренінгів, трансфер яких здійснено в навчально-виховний процес освітніх закладів, в діяльність державних органів влади та правопорядку Сумської області:
 • «Соціально-психологічний тренінг з розвитку управлінських здібностей»;
 • «Самопрезентація особистісних та професійних якостей вчителів»;
 • «Психологія допиту»;
 • «Особливості професійного вигорання педагогічних працівників ЗНЗ для розумово відсталих учнів»;
 • «Інтелектуальна гра з розвитку стратегічного мислення у підлітків»;
 • «Методика розвитку професійно-важливих якостей майбутніх практичних психологів».
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Ресурсний центр трансферу естетичних технологій

 • Ресурсний центр трансферу естетичних технологій
 • у дошкільній та початковій освіті
 • Керівники – к.пед.н., доц. Кондратюк С.М.
 • к.пед.н., доц. Пушкар Л.В.
 • Основні завдання Центру:
 • впровадження у педагогічну практику дошкільних навчальних закладів та початкових шкіл результатів наукових досліджень з проблем естетичного виховання дітей та молодших школярів.
 • Результати роботи Центру за 2013 рік:
 • Розроблено та здійснено трансфер в навчально-виховний процес ЗНЗ м. Сум та Сумської області:
 • навчально-методичний комплекс з екологічного виховання учнів початкових класів «Екосвіт»;
 • методику педагогічної взаємодії батьків зі школою;
 • методичні розробки організації навчально-пошукової діяльності учнів;
 • робочу навчальну програму дисципліни «Основи інформаційної культури»;
 • методику інтегрованого навчання музичного мистецтва молодших школярів;
 • методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх учителів музики до інтегрованого викладання навчальної дисципліни «Музика»;
 • діагностичні методики ефективності навчання молодших школярів та інноваційних методик, спрямованих на розвиток регуляції активності та пізнавальних процесів молодших школярів.
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ресурсний центр трансферу соціальних виховних технологій
 • Керівник - к.пед.н., доц. Скоробагатська О.І.
 • Основні завдання Центру:
 • розробка і апробація новітніх соціальних виховних технологій і навчально-методичного забезпечення у сфері освітніх інновацій;
 • забезпечення трансферу результатів науково-дослідної діяльності співробітників університету в реальний освітній процес.
 • Результати роботи Центру за 2013 рік:
 • розроблено технологію формування екологічної культури учнів ЗНЗ;
 • впроваджено факультативний курс «Екологія особистості та родини» на базі Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 ім. Д. Турбіна, ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 та Олександрівської гімназії м. Суми;
 • підготовлено до друку методичний посібник для викладачів ЗНЗ «Екологія особистості та родини».
 • VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
 • РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ТА ЦЕНТРИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ ЦЕНТРИ КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ Центр спільного користування науковим обладнанням

 • Керівник – академік НАН України, директор Інституту прикладної фізики НАН України Сторіжко В.Ю.
 • Основні завдання Центру:
 • розробка та розвиток сучасних напрямів науки та їх впровадження в практичну діяльність;
 • підготовка кваліфікованих спеціалістів в галузі фізики для наукових установ, підприємств та галузевих лабораторій Сумського регіону.
 • Головний напрям роботи - участь у виконанні державної програми «Комплексна програма забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів технічними засобами навчання з природничо-математичних та технічних дисциплін».
 • Результати роботи Центру за 2013 рік:
 • На сучасному науковому обладнанні Центру виконано 5 дипломних робіт молодими науковцями СумДПУ зі спеціальності «Фізика», 2 з них стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики.

VIII. ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ

 • На базі СумДПУ імені А.С. Макаренка діє 21 проблемна науково-дослідна лабораторія, з них 3 міжвідомчі:
 • Лабораторія фізико-хімічних досліджень йонних розплавів
 • Науковий керівник – к.х.н., доц. Бугаєнко В.В.
 • Співорганізатор - Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України.
 • Лабораторія соціально-психологічних досліджень проблем розвитку особистості
 • Науковий керівник – д.психол.н., проф. Кузікова С.Б.
 • Співорганізатор – Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Лабораторія дослідження історії Євро-Азійського регіону
 • Науковий керівник – к.і.н., доц. Гончаренко А.В.
 • Співорганізатор – Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

ІХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями у 2013 році

ІХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями у 2013 році

 • Країна
 • Організації-партнери
 • Білорусь
 • Вітебський державний університет ім. П. Машерова; Білоруський державний педагогічний університет ім. М.Танка; Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини; Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна
 • Болгарія
 • Великотирновський університет ім. Св. Кирила та Мефодія; Університет ім. Паїсія Хилендарського
 • Великобританія
 • Британська рада
 • Італія
 • Вільний університет Боцен-Бользано; Університет м. Пізи
 • Німеччина
 • Німецька служба академічних обмінів ДААД; Фонд ім. Роберта Боша; Громадська організація «Коло підтримки «Суми-Допомога»
 • Польща
 • Поморська академія; Університет Марії Кюрі-Склодовської; Університет імені Яна Кохановського; Академія Музична імені Кароля Шимановського; Технологічно-гуманістичний університет імені Казимира Пуласького; Музична академія імені Гражини та Кейстута Бацевичів; Музична академія імені Яна Падеревського; Вармінсько-Мазурський університет; Академія імені Яна Длугоша; Академія Музична імені Ф. Нововєйського
 • Росія
 • Курський державний університет; Брянський державний університет імені І.Г. Петровського; Російський державний педагогічний університет імені О.І. Герцена; Московський міський педагогічний університет; Бєлгородський державний національний дослідницький університет; Північно-Кавказький федеральний університет; Середня загальноосвітня школа № 820 м. Москва; Представництво Росспівробітництва в Україні
 • Сербія
 • Вранянський інститут педагогіки; Університет міста Ніш; Загальноосвітні школи «Светі Сава», (м. Владичін Хан) та «Аци Сінадінович» (м. Лесковац)
 • США
 • Державний університет Кеннесоу; Корпус Миру

Х. Напрями співробітництва з НАН України та національними галузевими академіями

ХІ. Заходи, здійснені спільно з Сумською обласною державною адміністрацією

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності та патентно-ліцензійну діяльність

 • Науково-інформаційна діяльність бібліотеки
 • Поповнено повнотекстову електронну Базу «Електронна Бібліотека» СумДПУ (додано 138 електронних версій; всього – 614);
 • Розширено Електронний каталог (додано 13 115 записів; всього – 156 тис.);
 • Створено власну науково-бібліографічну продукцію (укладено 3 науково-допоміжні бібліографічні покажчики, 11 Бюлетнів нових надходжень, 12 тематичних інформаційних списків за основними напрямками діяльності університету);
 • Здійснено довідково-інформаційне забезпечення суб’єктів освітнього середовища.
 • Діяльність Центру інформаційно-телекомунікаційних технологій
 • Встановлено більше 10 Wi-Fi роутерів в приміщеннях університету;
 • Розширено університетський зовнішній канал доступу до глобальної мережі Інтернет з 50 до 75 Мбіт/с;
 • Запущено в роботу новий сервер та програмне забезпечення;
 • Створено сайт в мережі Інтернет «Дистанційний центр хімічної освіти»;
 • Оснащено мультимедійним обладнанням аудиторії в Інституті філології, на історичному та природничо-географічному факультетах;
 • Проведено заходи по вдосконаленню роботи сайту університету.
 • Патентно-ліцензійна діяльність
 • Отримано патенти на корисні моделі (доц. Звіряка О.М. у співавторстві):
 • Патент № 86389 від 25.12.2013 р. «Спосіб динамометричних досліджень сили різних груп м’язів»;
 • Патент № 86390 від 25.12.2013 р. «Універсальний електротензодинамометричний вимірювальний комплекс».

ХІІІ. Інформація про зареєстровані науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів у 2013 р.

 • № з/п
 • Тема
 • Номер державної реєстрації
 • Керівник теми
 • (структурний підрозділ)
 • 1.
 • Теоретико-практичні аспекти інтерпретації тексту
 • 0111U005737
 • д.філол.н., проф. Горболіс Л.М.
 • (к-ра української літератури)
 • 2.
 • Фізіолого-гігієнічний супровід здоров’язбережувальної діяльності закладів освіти
 • 0113U004662
 • д.мед.н., проф. Калиниченко І.О.
 • (к-ра спортивної медицини та валеології)
 • 3.
 • Філософсько-антропологічна і культурологічна парадигми фізичного виховання і спорту
 • 0109U004946
 • д.філос.н., проф. Косяк В. А.
 • (к-ра туризмознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки)
 • 4.
 • Дослідження складних алгебраїчних і топологічних структур
 • 0111U005735
 • д.ф.-м.н., проф. Лиман Ф.М.
 • (к-ра математики)
 • 5.
 • Поліпшення методики викладання суспільних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи
 • 0109U004947
 • д.пед.н., проф. Михайличенко О.В.
 • (к-ра методики викладанн
 • суспільних дисциплін)
 • 6.
 • Інноваційні підходи до управління якістю освіти
 • 0113U004660
 • д.пед.н., проф. Сбруєва А.А.
 • (к-ра педагогіки)
 • 7.
 • Філософсько-методологічний аналіз засад синергетики, нанонауки та хай-тек
 • 0111U005739
 • д.філос.н., проф. Цикін В.О.
 • (к-ра філософії та соціології)
 • 8.
 • Методологічні проблеми і креативні технології сучасної соціальної педагогіки
 • 0113U004661
 • д.філос.н., проф. Щербина-Яковлева О.Ю.
 • (к-ра соціальної педагогіки
 • та гендерних студій)

ХІІІ. Інформація про зареєстровані науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів у 2013 р.

 • № з/п
 • Тема
 • Номер державної реєстрації
 • Керівник теми
 • (структурний підрозділ)
 • 9.
 • Етнополітичний та соціокультурний розвиток України в 20-30-х роках ХХ століття
 • 0111U005729
 • д.пед.н., доц. Бугрій В.С. (к-ра історії України)
 • 10.
 • Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю
 • 0111U009399
 • д.пед.н., доц. Дегтяренко Т.М. (к-ра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти)
 • 11.
 • Теоретико-методичні засади здоров’яспрямованої діяльності у закладах освіти
 • 0113U004659
 • д.пед.н., доц. Єжова О.О. (к-ра біологічних основ фізичної культури)
 • 12.
 • Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики в контексті євроінтеграційних процесів
 • 0112U003079
 • проф. Заболотний І.П.
 • (к-ра методики музичного виховання, співу та хорового диригування)
 • 13.
 • Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої школи
 • 0111U005732
 • к.пед.н., проф. Козлова О. Г.
 • (к-ра педагогіки вищої школи
 • та педагогічного менеджменту)
 • 14.
 • Творча самореалізація особистості в контексті евристичної освітньої технології
 • 0111U005731
 • к.пед.н., проф. Лазарєв М. О. (к-ра педагогічної творчості та освітніх технологій)
 • 15.
 • Підвищення рівня здоров’я і фізичної підготовленості різних груп населення засобами фізичної культури
 • 0111U005736
 • к.пед.н., проф. Лоза Т.О.
 • (к-ра теорії та методики фізичної культури)
 • 16.
 • Активізація самостійної роботи студентів при вивченні теоретичної фізики в умовах кредитно-модульної системи
 • 0113U004664
 • д.пед.н., доц. Мороз І.О.
 • (к-ра експериментальної та
 • теоретичної фізики)
 • 17.
 • Формування творчої особистості учнів та студентів у процесі навчання дисциплін фізико-математичного циклу
 • 0111U005733
 • д.пед.н., доц. Чашечникова О.С.
 • (к-ра математики)

ХІІІ. Інформація про зареєстровані науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів у 2013 р.

 • № з/п
 • Тема
 • Номер державної реєстрації
 • Керівник теми
 • (структурний підрозділ)
 • 18.
 • 0111U005738
 • к.пед.н., доц. Кондратюк С. М
 • (каф. дошкільної та педагогічної освіти)
 • 19.
 • Науково-педагогічні засади корекційного процесу серед осіб з психофізичними вадами
 • 0113U004665
 • к.пед.н., доц. Кравченко А.І. (к-ра логопедії)
 • 20.
 • Теоретико-методичні основи і технології соціально-педагогічної діяльності
 • 0110U000578
 • к.пед.н., доц. Полякова О.М. (к-ра педагогіки)
 • 21.
 • Використання інформаційних технологій в освіті
 • 0111U005734
 • к.пед.н., доц. Семеніхіна О.В. (к-ра інформатики)
 • 22.
 • Ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців
 • 0113U004663
 • к.філол.н, доц. Силка А.А. (каф. української мови)
 • 23.
 • Психолого-педагогічні технології формування екології особистості та родини
 • 0111U005730
 • к.пед.н., доц. Скоробагатська О. І.
 • (каф. педагогіки вищої школи
 • та педагогічного менеджменту)
 • 24.
 • Теоретичні та методичні засади виконавської інтерпретації інструментальних творів українських композиторів
 • 0113U004666
 • к.філос.н., доц. Тарапата-Більченко Л.Г.
 • (к-ра музично-інструментального виконавства)
 • 25.
 • Формування психологічної культури особистості
 • 0110U000577
 • к.психол.н., доц. Улунова Г.Є. (к-ра психології)
 • 26.
 • Актуальні проблеми викладання всесвітньої історії в середній та вищій школі
 • 0111U005728
 • к.і.н., доц. Щербань П.М. (к-ра всесвітньої історії)

XІV. Потреби СумДПУ в унікальних наукових приладах та обладнанні

 • з/п
 • Назва приладу,
 • країна
 • Обгрунтування потреби закупівлі
 • приладу /обладнання
 • Вартість,
 • $/€
 • Вартість,
 • тис. грн.
 • 1.
 • Інтерактивний комплекс
 • TRACE board TS-4010L
 • Підвищення якості підготовки студентів та створення прикладних розробок, що сприятиме комерціалізації діяльності підрозділів університету.
 • 13000 $
 • 110
 • 2.
 • Нанотехнологічний комплекс «Умка», Росія
 • НТК "Умка" є інструментом як для навчання практичним методам роботи з нанорозмірними структурами, так і для досліджень в галузі фізики, хімії, біології тощо.
 • 15000 $
 • 127 
 • 3.
 • ДЕРИВАТОГРАФ Q-1500D (Derivatograf Q-1500D), Угорщина
 • Виконання досліджень колективом міжвідомчої наукової лабораторії фізико-хімічних досліджень йонних розплавів на базі кафедри хімії та підвищення якості підготовки студентів.
 • 15000 € 
 • 175
 • 4.
 • Микроскоп Micros МС 300Х (ТFР), Австрія
 • 15152 $
 • 128
 • 5.
 • Микроскоп Bresser Trino Researcher, Німеччина
 • Оновлення навчальної та дослідницької бази кафедри зоології. Підвищення якості проведення наукових досліджень та підготовки студентів.
 • 546 $ х 25 шт = 13650 $
 • 116 
 • 6.
 • Мікроавтобус
 • Volkswagen Transporter
 • Проведення експедиційних досліджень науковцями та студентами природничо-географічного факультету в межах України.
 • 17400 $
 • 147
 • ХV. Завдання підвищення ефективності наукової роботи в СумДПУ ім. А.С. Макаренка
 • Активізувати інноваційну діяльність кафедр університету з метою підвищення конкурентоспроможності наукової продукції викладачів на ринку перспективних наукових розробок, що передбачає створення наукових лабораторій, ресурсних центрів та центрів трансферу технологій на кафедральній, міжкафедральній та міжвідомчій основі.
 • Скоригувати тематику виконуваних колективних наукових тем відповідно до актуальних потреб інноваційного розвитку регіону.
 • Завершити роботу щодо реєстрації колективних наукових тем в УкрІНТЕІ.
 • Продовжити процес укладання кафедрами угод про творче співробітництво з провідними науковими центрами та ВНЗ України і зарубіжжя.
 • Надавати пріоритетного значення публікаціям у закордонних наукових виданнях, зокрема включених до міжнародних наукометричних баз даних та тих, що мають імпакт-фактор.
 • Активізувати зусилля щодо впровадження результатів досліджень науковців та наукових колективів університету у навчальну, наукову та виробничу діяльність інших установ та організацій.
 • Укласти реєстр потенційних об’єктів комерційних угод та замовників наукових послуг кафедр університету. Розробити програму заходів щодо укладання таких угод.
 • Сприяти активізації участі викладачів університету у міжнародних наукових програмах з метою підвищення якості наукової діяльності та диверсифікації джерел фінансування наукових досліджень.
 • Міністерство освіти і науки України
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ім. А.C.МАКАРЕНКА
 • Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87.
 • Тел. (0542) 22-14-95, 68-59-01, факс 22-15-17
 • е-mail: rector@sspu.sumy.ua
 • web сторінка: www.sspu.sumy.ua


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка