Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Тернопільського національного економічного університету за 2012 рік Тернопільський національний економічний університетСкачати 77,99 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір77,99 Kb.
 • Інформація про наукову та
 • науково-технічну діяльність Тернопільського національного економічного університету
 • за 2012 рік

Тернопільський національний економічний університет

 • Тернопільський національний економічний університет
 • багатогалузевий навчальний та науковий комплекс IV рівня акредитації, до складу якого входять 11 факультетів, 3 відокремлені інститути і один факультет та 4 навчально-консультаційні центри, одна філія (м. Єреван, Вірменія), 4 дослідницькі інститути та центри, 62 кафедри; функціонують і розвиваються 9 наукових шкіл, докторантура та аспірантура, 3 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з 8-ми спеціальностей; видаються 9 фахових наукових журналів і збірників.
 • ТНЕУ – член Європейської асоціації університетів, приєднався до Великої хартії університетів, успішно пройшов міжнародну акредитацію; удостоєний почесного звання «Лідер національної освіти»; нагороджений Сертифікатом Якості Швейцарського Інституту Стандартів Якості. У 2012 році ТНЕУ відзначений дипломами МОНмолодьспорту України та НАПН України «За високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти», «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» та «Креативність в організації наукової роботи молодих вчених та студентів».
 • http://www.tneu.edu.ua

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТНИХ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • станом на кінець 2012 р.

Ефективність аспірантури за показником захищених дисертацій та поданих у спеціалізовані вчені ради ( в %)

 • Докторантура діє за спеціальностями:
 • 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит;
 • 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
 •                   (за видами економічної діяльності).
 • Аспірантура діє за спеціальностями:
 • - економічні науки:
 • 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки.
 • 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 
 • 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 
 • 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна   економіка і політика. 
 • 08.00.08 - Гроші, фінанси   і кредит. 
 • 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).        
 • 08.00.10 - Статистика.
 • 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 • - історичні науки:
 • 07.00.01 - Історія України
 • - національна безпека :
 • 21.05.01 - Інформаційна безпека держави.
 • - технічні науки:
 • 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
 • 05.13.05 - Комп’ ютерні системи та компоненти.
 • 05.13.06 - Інформаційні технології.
 • ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

 • Спеціалізована вчена рада Д 58.082.03, якій надано право проводити захист на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
 • 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • У 2012 році захищено 2 докторські та 22 кандидатські дисертації.
 • Спеціалізована вчена рада Д 58.082.01, якій надано право проводити захист на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:
 • 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • У 2012 році захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій.
 • Спеціалізована вчена рада К 58.082.02, якій надано право проводити захист на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
 • 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
 • 05.13.06 – інформаційні технології
 • У 2012 році захищено 8 кандидатських дисертацій.

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Окрім того, у 2012 р. вченими університету підготовлено 2 докторів та 4 кандидати наук для інших ВНЗ України.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • розвиток теорії і практики фінансово-кредитних відносин;
 • удосконалення національної системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
 • трансформаційні процеси в національній економіці та удосконалення інституційної бази управління;
 • удосконалення економічного механізму підвищення ефективності виробництва в агропромисловому комплексі при різних формах власності;
 • перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації, системи зв’язку і створення загальнодоступних баз даних і знань на основі сучасних систем і засобів обчислювальної техніки;
 • проблеми глобальних світоцивілізаційних процесів та зовнішньо-економічної політики України;
 • теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку економічної теорії;
 • гуманітарні проблеми розвитку України;
 • теорія і методологія інноваційної освітньої діяльності, вітакультурні та соціально-економічні моделі розвитку національної освіти.

КІЛЬКІСТЬ ТА ОБСЯГ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У 2010-2012 РОКАХ

 • Обсяг фінансування,
 • тис. грн.
 • Кількість НДР

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ У 2012 РОЦІ

ВИКОНАННЯ ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ ТЕМ У 2012 РОЦІ

 • Виконувалося:
 • За рахунок коштів держбюджету -14 НДР на суму 833,9 тис.грн.
 • фундаментальні дослідження – 5 тем на суму 296,8 тис.грн.
 • прикладні розробки – 9 тем на суму 537,1 тис.грн.
 • Завершені:
 • фундаментальне дослідження - 1
 • прикладні наукові розробки і дослідження – 4
 • Перехідні:
 • фундаментальні дослідження - 4
 • прикладні наукові розробки і дослідження - 5
 •  Результати завершеного фундаментального дослідження:
  • Концепція інституційного забезпечення структурного реформування економіки, яка охоплює сукупність методологічних положень щодо розбудови інституційної архітектоніки структурних реформ, механізмів реалізації структурної політики.
 • Використовуються у діяльності:
  • Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України, Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України, Антимонопольного комітету України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України, а також місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
 • «ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ»
 • (Науковий керівник: Мельник А.Ф., д.е.н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 6 монографій; 1 навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту; 61 стаття у вітчизняних фахових виданнях; 8 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 56 матеріалів доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.
 • В контексті виконання роботи захищені 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій, а також 15 магістерських робіт.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 122,6 тис. грн.
 • (замовники: Нацагентство України з питань державної служби; Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій).
 •  Результати завершеного прикладного дослідження:
  • Розроблені теоретико-організаційні засади здійснення регіональної фіскальної політики та фіскальної децентралізації; обґрунтовано підходи щодо збільшення дохідної частини місцевих бюджетів на основі побудови економіко-математичних моделей оптимізації оподаткування нерухомості та застосування податкових преференцій; запропоновано напрямки вдосконалення регіональної фіскальної політики України з врахуванням позитивів зарубіжного досвіду.
 • Використовуються у діяльності:
  • Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України, Головного управління економіки Тернопільської ОДА, відділу податкового контролю та аналітичної роботи ДПА в Тернопільській області.
 • «РЕГІОНАЛЬНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА:
 • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ДОМІНАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ»
 • (Науковий керівник: Крисоватий А.І., д.е.н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 4 монографії, 2 підручники (в яких викладено окремі положення результатів досліджень), 4 навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорту, 41 наукова стаття у вітчизняних і зарубіжних виданнях та матеріали доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. В контексті виконання роботи захищено 2 кандидатські дисертації та 2 подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 15,5 тис.грн. (замовники: Полянська сільська рада Свалявського району Закарпатської області; ПАТ «Страхова компанія «Скайд»).
 •  Результати завершеного прикладного дослідження:
  • Окреслено нові концептуально-теоретичні підходи щодо розробки методологічних основ впровадження нової парадигми маркетингу у діяльність підприємств. Сформовані пропозиції щодо формування теоретико-методологічних засад впровадження нової парадигми маркетингу у діяльність підприємств, яка забезпечить їх конкурентоспроможність, розроблені рекомендації щодо вибору цільового сегменту та методів позиціонування для реалізації маркетингу взаємовідносин. Розроблена Методика впровадження нової парадигми маркетингу у діяльність підприємств в умовах глобалізації.
 • Використовуються у діяльності:
  • Головного управління економіки Тернопільської ОДА; ПрАТ «Тернопільський молокозавод»; ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза»; ВАТ «Молокозавод «Самбірський»; ТОВ ВТП «Агропереробка»; державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
 • «НОВА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ ТА МЕТОДИЧНІ
 • ЗАСАДИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
 • (Науковий керівник: Матвіїв М.Я., д.е.н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 3 монографії та підготовлено рукопис монографії «Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації», 2 посібника із грифом МОНмолодьспорту України; 86 наукових статей, з них 42 у фахових виданнях, 45 матеріалів доповідей на конференціях різного рівня та круглого столу. В контексті виконання роботи захищені 2 кандидатські дисертації, 12 магістерських робіт.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 10,0 тис. грн.
 • (замовник: Бізнес-центр новітніх технологій м. Тернополя).
 •  Результати завершеної прикладної розробки:
  • Створено новий апаратно-програмний комплекс, який уможливив: виміри миттєвих та середніх значень струму споживання мікропроцесора; автоматизацію фізичного вимірювання струму споживання мікропроцесора; обробки даних для оцінки значення енергії виконання мікропроцесором окремих інструкцій.
 • Використовуються у діяльності:
  • НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ МОНмолодьспорту України та Інституту Кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України; ТОВ «Міжнародний центр розробки програмного забезпечення».
 • «НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРІВ ПРИ ВИКОНАННІ ІНСТРУКЦІЙ»
 • (Науковий керівник: Домбровський З.І., к.т.н.)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 2 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 2 матеріали доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях; одержано патент України на корисну модель «Пристрiй вимiрювання енергiї iмпульсних споживачiв» та подано заявку на патент України на корисну модель «Пристрій вимірювання імпульсів енергії». В контексті виконання роботи захищена 1 кандидатська дисертації.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 48,0 тис. грн.
 • (замовник: ПАТ «Хмельницькобленерго»).
 •  Результати завершеного прикладного дослідження:
  • Обґрунтовано структурно-функціональну модель психологічно ефективного навчально-книжкового комплексу; окреслено основні періоди та дев’ять похідних етапів технології проектування навчально-книжкового комплексу; розроблено інтегральну модель навчально-книжкового комплексу; побудовано модель взаємодії читача із структурованим змістом навчально-книжкового комплексу; розроблена «Комплексна методика виявлення якості та ефективності навчальної літератури: технологія, процедури та досвід застосування».
 • Використовуються у діяльності:
  • Тернопільського національного економічного університету; Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта); Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.
 • «ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»
 • (Науковий керівник: Фурман А. В., д. психол. н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 1 монографія; 4 навчальні посібники; 9 статей, що включені до переліку наукових фахових видань України; 6 матеріалів доповідей на конференціях різного рівня та круглого столу. За тематикою НДР подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду одну кандидатську дисертацію та захищено 3 магістерські роботи.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 4,5 тис.грн.
 • (замовник: Кривоколінський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів Тальнівського району Черкаської області).
 •  Результати проміжного фундаментального дослідження:
  • Зроблена оцінка ефективності використання методик формування і реалізації облікової політики суб’єктами економічної діяльності та визначені переваги і недоліки вітчизняної практики; встановлені чинники, які впливають на формування облікової політики на макро- і макрорівнях; обґрунтовано методологічні підходи та визначено напрями дослідження з проблемних питань формування і реалізації облікової політики; сформовано теоретико-методологічне обґрунтування розвитку облікової політики в Україні відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; розроблені: науково обґрунтовані рекомендації з формування і реалізації облікової політики на макро- і мікрорівнях; методика формування оптимальної політики облікового процесу; проект національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Облікова політика»; внутрішні положення суб’єкта економічної діяльності.
 • Використання результатів:
  • ТОВ «Пуск і Наладка», ТОВ «Тернопільбуд», ПАТ «Вінницький завод «БУДМАШ».
 • «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРО- І МІКРОРІВНЯХ»
 • (Науковий керівник: Задорожний З.-М. В., д.е.н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 5 монографій, 1 підручник, 6 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту та рекомендованих Вченою радою ТНЕУ; 58 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 72 матеріали доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. В контексті виконання роботи захищені 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій, а також 28 магістерських робіт.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 25,0 тис. грн.
 •  Результати проміжного фундаментального дослідження:
  • Розроблено Методичні рекомендації щодо удосконалення грошово-кредитного регулювання в Україні, які включають в себе рекомендації щодо удосконалення валютної, грошово-кредитної, контрольно-наглядової політики Національного банку України, а також щодо підвищення ефективності координації монетарної та фіскальної політики; запропоновано новий метод аналізу попиту фізичних осіб на ліквідність банківської системи України, який ґрунтується на використанні статистики пошуку Google та служби GoogleTrends, що дозволяє визначити та спрогнозувати попит на ліквідність банків як в конкретному регіоні, так і в країні в цілому; запропоновано науково-методичний підхід до комплексного оцінювання ефективності дії грошово-кредитного механізму на економічну динаміку через дієвість грошово-кредитної політики та ефективності монетарного трансмісійного механізму.
 • Використання результатів:
  • ПАТ «Український інноваційний банк».
 • «ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
 • (Науковий керівник: Дзюблюк О.В., д.е.н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 2 монографії, 3 навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорту та рекомендованих Вченою радою ТНЕУ; 37 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та матеріалів доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. В контексті виконання роботи захищена одна докторська дисертація.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 20,0 тис. грн.
 •  Результати проміжного фундаментального дослідження:
  • Обґрунтовані концептуальні підходи до формування фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку відповідно до вчення про фінанси суспільства; сформульовані пропозиції щодо обґрунтування фінансової стратегії і тактики інвестиційно-інноваційного розвитку як елемента фінансових наукових знань, їхнього взаємозв’язку та відмінностей, теоретико-методологічних засад формування і реалізації; розроблені науково-методологічні рекомендації щодо формування фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку України.
 • Використання результатів:
  • ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут».
 • (Науковий керівник: Юрій С.І., д.е.н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 1 монографія, 1 підручник, 23 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 17 матеріалів доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 10,0 тис. грн.
 •  Результати проміжного фундаментального дослідження:
  • Розроблено теоретико-методологічні підходи до аналізу парадигмальних змін в глобальних економічних та світоцивілізаційних процесах й визначено основні проблемні аспекти формування якісно нової конфігурації гомеостазу глобальної економічної та соціальної системи світу й окремої країни; узагальнено теоретико-методологічні підходи до аналізу природи асиметрії глобального розвитку та функціональних й критеріальних характеристик сегментів архітектоніки глобального економічного простору; запропоновано функціональну архітектоніку формування нової моделі глобального економічного порядку з новими правилами й стандартами функціонування світового ринку та стратегію забезпечення національних економічних інтересів України в умовах глобальних змін.
 • «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ»
 • (Науковий керівник: Савельєв Є.В., д.е.н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 2 монографії, 45 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 14 матеріалів доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. В контексті виконання роботи захищені 2 кандидатські дисертації.
 •  Результати проміжної прикладної розробки:
  • Проведено дослідження існуючих методів ідентифікації гортанного нерва; визначено основні проблеми, які виникають перед дослідниками та лікарями при проведенні хірургічних операцій в області шиї; визначено основні вимоги до системи опрацювання інформаційного сигналу, отриманого при застосуванні електрофізіологічного методу ідентифікації гортанного нерва; проведено дослідження існуючих методів цифрового опрацювання сигналів та визначено програмні засоби для їх здійснення; в середовищі MATLAB реалізовано модуль програмного забезпечення для опрацювання інформаційного сигналу, отриманого при застосуванні електрофізіологічного методу ідентифікації гортанного нерва, який використано при вивченні фізіологічних властивостей певних тканин хірургічної рани; побудовано інтервальну модель відстані точки зондування на хірургічній рані від інтервальної максимальної амплітуди інформаційного сигналу.
 • «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗВОРОТНЬОГО ГОРТАННОГО НЕРВА В ПРОЦЕСІ ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ»
 • (Науковий керівник: Дивак М. П., д. т. н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 4 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 4 матеріали доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Одержано патент України на винахід «Пристрій для ідентифікації гортанного нерва». В контексті виконання роботи захищена 1 кандидатська дисертація.
 •  Результати проміжної прикладної розробки :
  • Розроблені методи та алгоритми автоматичної сегментації зображень, обробки нечітких даних; методи перетворення контурів і областей біомедичних зображень у топологічному просторі; здійснено оцінку захищеності інформаційних потоків у комп’ютерних мережах; удосконалено інформаційну модель опрацювання гістологічних зображень. На основі алгоритмів спроектовано програмне забезпечення комп’ютерної системи аналізу гістологічних і цитологічних зображень.
 • «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГІСТОЛОГІЧНИХ ТА ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ»
 • (Науковий керівник: Березький О. М., д. т. н., доцент)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 18 наукових праць; з них 7 статей у наукових журналах (4 – у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України); 10 матеріалів доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня; одержано патент України на корисну модель «Спосіб превентивної профілактики ішемічного ураження».
 •  Результати проміжного прикладного дослідження:
  • Теоретично обґрунтовано закономірності функціонування державного пенсійного страхування в у мовах проведення пенсійної реформи, а саме: розмежовано усі чинники, що впливають на реформування пенсійної системи і трансформацію функціонального призначення державного пенсійного страхування на дві групи – екзогенні та ендогенні; розвинуто наукові підходи щодо визначення функцій державного пенсійного страхування в ринковій економіці, зокрема, додатково до функцій оплати частини вартості робочої сили в непрацездатний період і соціальної функції обґрунтовано функцію регулювання економіки; удосконалено методичні підходи до розкриття особливостей інституційного забезпечення державного пенсійного страхування в період реалізації в нашій державі пенсійної реформи.
 • Використання результатів:
  • ТзОВ «Полімерна група «Терполімергаз».
 • «СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»
 • (Науковий керівник: Кириленко О. П., д. е. н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: у монографії розділ «Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів як джерело структурної модернізації економіки України», 14 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 17 матеріалів доповідей на конференціях різного рівня.
 • Обсяг надходження коштів за рахунок комерціалізації результатів НДР: 16,0 тис. грн.
 •  Результати проміжного прикладного дослідження:
  • Здійснено: системний аналіз еволюції концепції управління якістю; класифікацію методичних підходів управління якістю; обґрунтовано складові елементи, які визначать систему управління якістю; розроблено проект науково обґрунтованих методичних та практичних рекомендацій щодо ефективної системи менеджменту організації на основі досягнень світових стандартів для підвищення якості життя.
 • «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ»
 • (Науковий керівник: Брич В. Я., д. е. н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 матеріали доповідей на конференціях різного рівня та круглого столу. За тематикою НДР здійснюється підготовка двох кандидатських дисертацій.
 •  Результати проміжного прикладного дослідження:
  • Сформульовано методологічні засади розроблення нових та адаптації передових управлінських технологій щодо інституційної підтримки розвитку логістичної інфраструктури в регіоні, налагодження і гармонізації партнерських стосунків влади і бізнесу; адаптовано систему маркетингових досліджень до умов ринку логістичних послуг та вироблено на її основі методичні підходи до дослідження окремих сегментів такого ринку на національному та міжнародному рівнях; удосконалено методичні підходи до управління операційною діяльністю логістичного центру, зокрема – при складанні стохастичної моделі визначення імовірності доставки вантажу «чітко в строк» запропоновано використовувати метод імітаційного моделювання (метод Монте-Карло), що дозволить при побудові маршрутів достатньою мірою враховувати випадкові фактори логістичного процесу.
 • «КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ»
 • (Науковий керівник: Тарнавська Н. П., д. е. н., професор)
 • За результатами наукових досліджень опубліковані: 2 монографії; 9 статей, з них 5 – у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 11 матеріалів доповідей на конференціях різного рівня.

ВИКОНАННЯ ГОСПДОГОВІРНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У 2012 РОЦІ

 • Виконувалося: 27 науково-дослідних робіт на суму 303,2 тис. грн.
 • Завершені: 15 науково-дослідних робіт

НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ У 2012 РОЦІ

 • «Формування облікової політики підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності»
 • (на замовлення ТОВ «Тернопільбуд».)
 • Науковий керівник: Задорожний З.-М.В., д.е.н., професор
 • Розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо формування облікової політики підприємства, побудови системи формування облікової інформації щодо економічних процесів підприємства з врахуванням галузевих особливостей; з оптимізації сум сплати податку на прибуток і податку на додану вартість з урахуванням норм чинного законодавства.
 • Результат:
 • «Оптимізація податкового навантаження у ПАТ «Страхова компанія «Скайд»
 • Науковий керівник: Крисоватий А.І., д.е.н., професор.
 • Розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації податкового навантаження у ПАТ «Страхова компанія «Скайд» з урахуванням норм чинного законодавства.
 • Результат:

НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ У 2012 РОЦІ

 • «Формування інтегрованих маркетингових комунікацій на принципах лояльності для бізнес-центру новітніх технологій м. Тернополя»
 • Науковий керівник: Сохацька О.М., д.е.н., професор.
 • Розроблені методичні рекомендації щодо інтеграції маркетингових комунікацій для формування лояльності споживачів.
 • Результат:
 • «Вдосконалення виробничої діяльності ТОВ АП «Колос-2»
 • Науковий керівник: Гевко Р.Б., д.т.н., професор.
 • Розроблені схеми технологічної лінії для переробки зерна та пакет документів для подачі заявочних матеріалів на товарний знак ТОВ АП «Колос-2».
 • Результат:

НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ У 2012 РОЦІ

 • «Удосконалення процесного управління ризиками енергопостачальної компанії»
 • Науковий керівник: Брич В.Я., д.е.н., професор
 • Розроблено проект впровадження заходів процесного управління Компанії, який включає: підвищення керованості, створення процесної системи управління, прискорення процедур ухвалення управлінських рішень; зниження негативного впливу людського чинника при управлінні компанією в ризикових ситуаціях; оптимізацію взаємодії між співробітниками і підрозділами Компанії.
 • Результат:
 • «Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності
 • ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
 • Науковий керівник: Шкарабан С.І., д.е.н., професор
 • Розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо шляхів оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства в сучасних умовах невизначеності та значних глобальних ризиків.
 • Результат:
 • «Психодіагностичні технології самореалізації вчителів та учнів
 • в освітньому процесі сільської школи»
 • (на замовлення Кривоколінського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів
 • Тальнівського р-ну Черкаської обл.)
 • Науковий керівник: Фурман А.В., д.психол.н., професор
 • Розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо розвитку та збагачення самореалізаційного потенціалу вчителів і учнів сільської школи.
 • Результат:
 • «Розробка та складання бізнес-плану Комунального підприємства Тернопільської районної ради оптово-роздрібний ринок сільськогосподарської продукції «Тернопільський»
 • Науковий керівник: Гринчуцький В.І., д.е.н., професор.
 • Розроблено бізнес-план створення та функціонування оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції «Тернопільський».
 • Результат:
 • НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ У 2012 РОЦІ

НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ У 2012 РОЦІ

 • «Паралельна Грід-базована бібліотека для навчання нейронних мереж»
 • Науковий керівник: Турченко В.О., к.т.н., доцент.
 • Розроблено програмне забезпечення Грід-базованої бібліотеки для навчання нейронних мереж.
 • Результат:
 • «Удосконалення методично-наукового забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реалізації регіональної структурної політики»
 • (на замовлення Тернопільського регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій)
 • Науковий керівник: Монастирський Г.Л., д.е.н., доцент
 • Розроблені нові методи та засоби генерування тестів із застосуванням теорії онтологій, які відрізняються від існуючих конкретизацією системи семантичних класів в напрямку конкретних навчальних дисциплін, що уможливлює отримання кількісних даних щодо якості методичного забезпечення та якості викладання конкретних дисциплін.
 • Результат:
 • «Організаційно-економічні засади підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК»
 • ( на замовлення ТОВ «ПФАННЕР АГРО»)
 • Науковий керівник: Ціхановська О.М., к.е.н., доцент.
 • Розроблені науково обґрунтовані стратегічні напрями реалізації виробничих можливостей переробних підприємств АПК в умовах конкурентного середовища та методика прогнозування обсягів інвестицій по підгалузях переробних підприємств на базі нечіткої логіки.
 • Результат:
 • «Стратегічні напрями організації фінансово-господарської діяльності
 • ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів»
 • Науковий керівник: Дем'янчук С.П., к.пед.н., доцент.
 • Розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації асортиментно-кількісної політики підприємства, пожвавлення його інноваційно-інвестиційної діяльності; обґрунтовані стратегічні напрями регуляторного впливу держави на стабілізацію виробництва.
 • Результат:
 • НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ У 2012 РОЦІ

НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ У 2012 РОЦІ

 • «Рекомендації щодо вдосконалення інформаційної системи обліку гаражів у м. Вінниця»
 • (на замовлення КП «Архітектурно-будівельний сервіс» (м. Вінниця))
 • Науковий керівник: Козловський А.В., к.т.н., доцент
 • Розроблені рекомендації щодо вдосконалення інформаційної системи обліку гаражів у місті Вінниця.
 • Результат:
 • «Вдосконалення конкурентоспроможності трудового потенціалу ТзОВ «Імперія жирів»
 • Науковий керівник: Чорний Р.С., к.е.н., доцент
 • Розроблені методичні рекомендації щодо підвищення ефективності трудового потенціалу ТзОВ «Імперія жирів».
 • Результат:
 • «Вдосконалення інформаційної системи товарообігу»
 • (на замовлення ТзОВ «Ковбаскофф» (м. Вінниця))
 • Науковий керівник: Козловський А.В., к.т.н., доцент
 • Розроблені рекомендації щодо вдосконалення інформаційної системи товарообігу
 • Результат:

Подано: 30 заявок на винаходи та корисні моделі:

 • Подано: 30 заявок на винаходи та корисні моделі:
 • 9 – на винаходи
 • 21 – на корисні моделі
 • Одержано: 17 патентів України на корисні моделі:
 • 3 – на винаходи
 • 14 – на корисні моделі
 • 5 позитивних рішень про видачу патентів на корисні моделі
 • ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДИНАМІКА НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИДАННЯ МОНОГРАФІЙ, ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

ФАХОВІ ВИДАННЯ ТНЕУ

У 2012 році проведено 51 науковий захід:

  • Наукових заходів професорсько-викладацького складу - 25
  • Наукових заходів
  • молодих вчених і студентів - 26
 • XV ювілейній Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні-2012» (15-17 лютого 2012р.)
 • Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2012» (29-31 березня 2012 р.)
 • Міжнародній виставці «Освіта і кар’єра – 2012» (15-17 листопада 2012 р.)
 • ТНЕУ взяв участь у виставках, де були представлені здобутки в навчально-виховному процесі, науковій, міжнародній, видавничій діяльності, зокрема у:
 • ТНЕУ - співорганізатор VІI Міжнародного інвестиційного форуму в м. Тернополі
 • (27-28 квітня 2012 р.).

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 • У 2012 році виконувалась 51 угода з вищими навчальними закладами (5 – укладені у 2012 р.). Серед партнерів:
 • Віденський університет прикладних наук
 • Економічна Академія імені «Д.А.Ценова»
 • Університет національного і світового господарства
 • Білоруський державний економічний університет
 • Технологічний освітній інститут Західної Македонії
 • Університет Аристотеля, м Салоніки
 • Університет «La Sapienza»,м. Рим
 • Бізнес-школа університету Наварра
 • Технологічний інститут Британської Колумбії
 • Ціньхуа Університет
 • Технологічний університет Хубею
 • Карагандинський державний технічний університет
 • Вища школа технологій та економіки Берлінського університету прикладних наук
 • Краківський економічний університет
 • Економічний університет, м. Вроцлав
 • Сілезький технологічний університет
 • Ягеллонський університет м. Кракова (факультет права)
 • Академія фінансів, м. Варшава
 • Університет ім. Леона Козьмінського
 • Російський університет дружби народів
 • Московська міжнародна вища школа бізнесу
 • Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут
 • Федеральний державний освітній бюджетний заклад вищої професійної освіти «Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації»
 • Саратовський державний соціально-економічний університет
 • Уральський федеральний університет ім. Першого Президента Росії Б.М. Єльцина
 • Університет штату Мейн
 • Університет Нью-Гемпшир, лабораторія інфраструктури критичної надійності
 • Вища Школа міжнародної торгівлі у м. Дюнкер

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 • Показники
 • 2010 рік
 • 2011 рік
 • 2012 рік
 • Кількість студентів денної форми навчання
 • 8066
 • 7208
 • 6396
 • Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР
 • 3728
 • 4103
 • 3926
 • Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад
 • 13
 • 17
 • 15
 • Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
 • 20
 • 20
 • 19
 • Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів
 • 1690
 • 1824
 • 2649
 • з них самостійно
 • 1055
 • 1237
 • 1992
 • Кількість студентів, які отримують стипендії Президента України
 • 2
 • 2
 • 3
 • Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії
 • 11
 • 10
 • 14


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка