Інформація про нові надходження навчальної та навчально-методичної літератури, що надійшли до бібліотеки. Відділ комплектування Педагогічні умови формування творчого освітньо-виховного середовища в позашкільних навчальних закладахСкачати 22,62 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір22,62 Kb.

Наша бібліотека прагне до максимального розкриття змісту своїх ресурсів для користувачів. Дієвим засобом впливу на формування читацької уваги є віртуальна виставка.

До Вашої уваги інформація про нові надходження навчальної та навчально-методичної літератури, що надійшли

до бібліотеки.

Відділ комплектуванняПедагогічні умови формування творчого освітньо-виховного середовища в позашкільних навчальних закладах: навчально- методичний посібник / за ред. С.І. Якименко. — К. : Слово, 2016. — 184 с.

Навчальний посібник є узагальненням результатів наукового дослідження актуальних проблем розвитку дитини засобами хореографічного та музичного мистецтв в умовах позашкільних навчальних закладів. У посібнику органічно поєднується науково-теоретичний матеріал з методичними та практичними рекомендаціями.

Харченко Д.М. Психосоматичні розлади: теорії, методи діагностики, результати досліджень : навчальний посібник / Д.М. Харченко. — К. : Слово, 2015. — 280 с.

В посібнику представлені теоретико-методологічні основи природи психосоматичних співвідношень. З позицій системного підходу визначений характер структурно-функціональних взаємозв’язків соціально-психологічних, психічних і психофізіологічних факторів ризику виникнення психосоматичних розладів. Описані методи дослідження психосоматичних розладів з детальним висвітленням їх концепцій, викладаються результати досліджень різними вченими, а також представлені результати власних досліджень.

Седих K.B. Делінквентний підліток : навчальний посібник / К.В. Седих, В.Ф. Моргун. — 2-е вид., доп. — К. : Слово, 2015. — 272 с.

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми психології підлітків, що схильні до протиправної поведінки. Розглядаються особливості підліткового віку в контексті цілісної періодизації розвитку особистості. Дається системна характеристика фізичного, когнітивного, емоційного та психосоціального розвитку дитини в підлітковому віці. Розглядається структура протиправної поведінки людини, її чинники та профілактика, психодіагностика і корекція в підлітковому віці. У додатку міститься опис конкретних методик профілактики, діагностики та програма психокорекції делінквентної поведінки підлітків.

Махній М. М. Історія психології : навчальний посібник / М. М. Махній. — К. : Слово, 2016. — 472 с.

Чому протягом історії людству так і не вдалося узгодити поняття психіки з поняттями душі та духу, а лише протиставити їх одне одному? Чому й досі існує стільки різних тлумачень природи психіки? Аби спробувати відповісти на ці питання, автор пропонує зазирнути в|історію і простежити логіку формування уявлень про психічне як своєрідний прояв живої природи взагалі й людського буття зокрема.

Рацул А. Б. Педагогіка: інформативний виклад : навчальний посібник / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга. — К. : Слово, 2016. — 344 с.

Пропонований посібник розроблено з урахуванням програмових вимог до викладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.

Махній М. М. Етнічна психологія : навчальний посібник / М. М. Махній.- К. : Слово, 2015. — 272 с.

Психологічні особливості різних народів і культур вивчає особлива галузь психологічної науки — етнопсихологія, важливим завданням якої є дослідження взаємодії людини як носія етнічної свідомості та суспільства. Етнічна культура, створюючи значущий контекст для особистого вибору людини, не обмежує її здатність піддавати сумніву та переглядати окремі цінності чи переконання. Отож, стрижневою ідеєю пропонованого видання є аналіз співвідношення соціального і національного, формування поваги до всіх існуючих у суспільстві культурних потреб та способів життя.

Максименко С.Д. Практикум із групової психокорекції: підручник / Максименко С.Д. та ін. - К.: Слово, 2015. — 752 с.

У підручнику представлено детальну інформацію щодо специфіки групової психологічної корекції та її основних напрямів. Особливу увагу приділено обґрунтуванню тренінгу як психокорекційного методу, його методичних засобів. Розглядаються проблеми психокорекційної роботи з різними віковими групами. Матеріал підручника допоможе сформувати цілісні уявлення про організацію психокорекційної роботи у групі. До кожної з тем авторами подано теоретичну довідку, питання для самоконтролю, дискусійного обговорення, методичні рекомендації до практичних вправ. Для засвоєння термінології у підручнику наведено глосарій.

У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аcпекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління.

Висвітлено концепції людино-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління.

Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богословська, Т. П. Грабар.- 3-тє вид., перероб., доп. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 664 с.

В даному посібнику проаналізовано сучасний стан психології сексуальності в системі психологічних знань, окреслено предмет, об'єкт і завдання цієї науки, охарактеризовано систему психології сексуальності як науки, та розглянута історія її розвитку. Також вказується на методи та методологію психології сексуальності, розглянуто психологічні особливості сексуальної поведінки, специфіку ставлення до сексуальності чоловіків та жінок. Розкриваються проблеми психології сексуальності у вченнях класиків (Е. Берн, М. Клейн, Е. Фром, 3. Фрейд та ін.) та сучасників психології, а також соціально-психологічні особливості любові.

Значна увага приділяється особливостям психологічного консультування з проблем, пов'язаних із сексуальністю, та сексуальної терапії подружніх стосунків. Розглянуто психологічні особливості сексуальних розладів. Визначено шляхи подолання проблем сексуального характеру засобами психологічного консультування.

Бочелюк В. Й. Психологія сексуальності: навчальний посібник / В. Й. Бочедюк, О. А. Черепєхіна. – К.: Скіф, 2012. – 312 с.

У навчальному посібнику"Практикум з біогеохімії для екологів" представлені матеріали практичних і лабораторних робіт з курсу « Біогеохімія». Наведені роботи виконуються за доступними методиками досліджень різних об‘єктів біосфери і компонентів навколишнього середовища. Розглянуті особливості впливу деяких полютантів різноманітної природи на навколишнє середовище, їх якісне і кількісне визначення.

Наведена інформація про сучасні методи аналізу в біогеохімії. Необхідний теоретичний матеріал супроводжує кожну лабораторну і практичну роботу. Для розрахункових завдань подається довідковий матеріал у кінці книги.

Федорова Г. В. Практикум з біогеохімії для екологів: навчальний посібник / Г. В. Федорова. – Київ: КНТ, 2007. – 288 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні питання, пов’язані з підготовкою, діяльністю та професійною соціалізацією вчителя початкової школи в умовах соціокультурного та інформаційного розвитку суспільства.

Лодатко Є. О. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства: навчальний посібник / Є.О. Лодатко, Л. В. Кондрашова. – К. : Слово, 2015 . – 232 с.

Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу “Психологія здоров’я” для магістратури по спеціалізації “психологія особистості”. Технології психосинтезу представлені методами роботи з символікою в зображувальній діяльності, роботою з архетипами технікою спрямованої уяви.

Терлецька Л. Г. Психологія здоров'я особистості: технологія психосинтезу: навчальний посібник / Л. Г. Терлецька . – К: Слово, 2016 . – 152 с.

Терлецька Л. Г. Тілесно-орієнтований тренінг: навчальний посібник / Л. Г. Терлецька. – К.: Слово, 2016. – 104 с.

У посібнику представлені основи тілесно-орієнтованої психології та технологія проведення тілесно-орієнтованого тренінгу, які мають на меті допомогти спеціалістам, що працюють у цьому напрямку (практикуючим психологам, соціальним працівникам) організувати роботу груп по роботі з тілом.

Ця книга може стати вашим путівником в незабутній і цікавій подорожі в світ пізнання власної тілесності.

Терлецька Л. Г. Психологія здоров 'я: арт- терапевтичні технології : навчальний посібник / Л. Г. Терлецька. – К.: Слово, 2016 . – 128 с.

Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу «Психологія здоров’я» для магістратури по спеціалізації «Психологія особистості». Арт - терапевтичні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорами і казками. У посібнику містяться приклади використання арт- терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми.

Богуш А.М. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник / А.М. Богуш, Н.В. Маліновська. – К.: Слово, 2016 . – 392 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито особливості становлення і розвитку мовлення дітей першого, другого і третього років життя: передмовні стадії (гукання, гулення, трелі, белькіт), розуміння мовлення дорослих, оволодіння активним мовленням (звуковимова, словник, граматична будова мовлення, діалогічне, монологічне мовлення); орієнтовні показники розвитку мовлення дітей; подано методику розвитку мовлення дітей на першому, другому і третьому роках життя; презентовано ігри-заняття, покази, дидактичні мовленнєві ігри, конспекти спостережень, занять з картинками, художніми текстами, сценарії розваг і т. ін.; подано діагностичні методики щодо оцінки рівня розвитку мовлення дітей; роботу вихователя з дітьми в повсякденному житті і роботу із сім’ями; у додатках вміщено дидактичний матеріал для вихователів (тексти художніх оповідань, казок, ігри, пальчикова гімнастика і т. ін.).

Скібіцька Л. І. Конфліктологія : навч. посіб. / Л.І. Скібіцька. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2009. – 384с.

У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу „Конфліктологія”. Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктам, зменшення економічних, соціальних та моральних втрат від них, висуваються на перший план для керівників підприємств та менеджерів усіх рівнів. У посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління конфліктами та стресами в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опору змінам та стратегії використання людського потенціалу.

З метою психологічної самодіагностики та для здійснення модульного контролю та оцінювання знань студентів у посібнику додаються відповідні тести.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка