Інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі. Класно-узагальнюючий контроль у 10 класах профільної школи Проблема : вивчення процесу адаптації старшокласників. Адаптація 10 класСкачати 21,76 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір21,76 Kb.

Класно-узагальнюючий контроль

 • Отримання інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі.

Класно-узагальнюючий контроль у 10 класах профільної школи

 • Проблема : вивчення процесу адаптації
 • старшокласників .

Адаптація - 10 клас

 • Адаптація (від. лат. аdapto - пристосовую) - це пристосування органів чуття та цілого організму до нових, змінених умов існування.
 • АДАПТАЦІЯ
 • ПСИХІЧНА ШКІЛЬНА

Адаптація

 • Психічна
 • * потреба в безпеці;
 • * фізіологічні потреби
 • (в їжі, сні, відпочинку …);
 • * потреба у прийнятті та любові;
 • * у визнанні та повазі;
 • * у самоствердженні,самовираженні й розвитку.

Шкільна адаптапція

 • Здійснення індивідуального підходу до учня та його можливостей, щоб не послабити нервову систему, не занизити самооцінку й мотивацію до засвоєння знань.
 • Надання допомоги учням розвивати та реалізовувати здібності.
 • Сприяння формуванню в них пізнавальної мотивації.
 • Створення умов щодо формування стійких цінностей та ідеалів.

Методи здійснення контролю

  • 1. Спостереження за діяльністю вчителів-предметників та класного керівника:
   • відвідування та аналіз уроків;
   • відвідування та аналіз позакласних заходів;
   • аналіз діяльності факультативів.

Методи здійснення контролю (продовження)

  • 2.Аналіз документації: журнали, щоденники, зошити і т. д.
  • 3.Бесіди з учителями – предметниками і класними керівниками за підсумками навчальної діяльності та аналіз даних, отриманих у результаті співбесіди.
  • 4.Бесіди з учнями та аналіз отриманої інформації.
  • 5.Бесіди з батьками та аналіз підсумків цих бесід.
  • 6. Діагностика та анкетування .
 • 7.Проведення письмових контрольних робіт та їх аналіз .

МЕТА :

 • Контролювання педагогічного впливу та взаємодії учасників навчально-виховного процесу.
 • Створення освітнього середовища, спрямованого на саморозвиток особистості.

Завдання :

 • 1. Визначити дотримання єдиних
 • педагогічних вимог.
 • 2. Дослідити виконання методичних рекомендацій щодо проведення уроків у профільній школі.
 • 3.Виявити рівень розвитку навчально-пізнавальних, соціальних мотивів;
 • рівень розвитку інтересів до профільного навчання.

КОНТРОЛЬ

 • ОБ’ЄКТ СУБ’ЄКТ
 • Освітнє середовище Директор
 • Учні ЗДНВР
 • Вчителі ЗДВР
 • Психолог

Програма дій :

 • 1.Перевірка календарно-тематичного планування вчителів :
 • програмно-методичне забезпечення;
 • кількість годин на вивчення відповідної теми;
 • ефективність і доцільність спланованих тем уроків розвитку зв’язного мовлення;
 • дотримання методичних рекомендацій
 • щодо тематики, форм проведення контрольних робіт і т. д.
 • кількість проведення обов’язкових видів
 • контрольної діяльності.

Програма дій:

 • 2.Діагностика та анкетування учнів:
 • визначити сформованість мотиваційної глобальності старшокласників до навчання у профільних класах;
 • з’ясувати рівень усвідомлення учнями особистісних мотивів навчальної діяльності.

Анкетування учнів :

 • 1. Задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів.
 • 2.Визначення мікроклімату у класному колективі.
 • 3.Дослідження взаємовідносин між учителями та учнями.
 • 4. З’ясування очікуваних результатів навчання у профільному класі.

10 – А клас

 • Філологічний профіль:
 • Українська мова
 • Українська література
 • Мотиваційна готовність (10-А)
 • Рівень розвитку
 • навчально-пізнавальних мотивів 10-А
 • Рівень розвитку
 • соціальних мотивів 10-А
 • Рівень розвитку інтересів
 • до профільного навчання (10-А)

10-Б клас

 • Математичний профіль:
 • Алгебра
 • Геометрія
 • Мотиваційна готовність (10-Б)
 • Рівень розвитку
 • навчально-пізнавальних мотивів 10-Б
 • Рівень розвитку
 • соціальних мотивів 10-Б
 • Рівень розвитку інтересів
 • до профільного навчання (10-Б)

Рекомендації :

   • враховувати індивідуальні особливості пізнавальної сфери учнів (систематично повторювати раніше вивчений матеріал ; пояснювати від простого до складного; використовувати опорні конспекти, плани, схеми; постійно контролювати виконання завдань, впроваджувати групові форми роботи);
   • забезпечувати умови щодо формування навичок самоконтролю й самооцінювання;
   • продовжувати формувати прийоми раціональної розумової праці (інтелектуальні, евристичні…).

Анкетування вчителів:

Програма дій :

 • 3.Відвідування уроків
 • Мета відвідування: вивчення педагогічної практики з питань:
 • дотримання єдиних педагогічних умов;
 • розвиток пізнавальної активності та інтересу (методи ,
 • прийоми , форми);
 • здійснення індивідуального та диференційованого
 • підходу до учнів;
 • морально-психологічна й емоційна атмосфера на
 • уроці;
 • результативність уроку;
 • навчально-методичне забезпечення уроку.

Програма спостережень на уроці:

 • 1. Дотримання єдиних вимог: мобілізуючий початок уроку,
 • наявність підручників, зошитів, щоденників, їх використання;
 • вимогливість, принциповість, об’єктивність; дисциплінованість,
 • відповідальність, толерантність.

2.Оптимальність обраної структури уроку:

 • *доцільність форми проведення уроку;
 • *витримка чіткої структури уроку;
 • *цільова орієнтація та роль учнів у визначенні мети уроку;
 • *якісна перевірка домашнього завдання;
 • *наявність етапу мотивації, рефлексії;
 • * пояснення нового матеріалу та закріплення ;
 • *оптимальність об’єму, складності домашнього завдання й засобів інструктажу щодо його виконання;

3.Методи розвитку пізнавальної активності :

 • пошуково-дослідницький
 • проблемний
 • пояснювально-спонукальний
 • спонукальний
 • евристичний

4.Методи формування інтересу:

 • дискусія;
 • диспут;
 • метод включення учнів у ситуацію особистого переживання успіху у навчанні, в інші ситуації емоційно-моральних переживань (радості, задоволення, здивування тощо);
 • метод опори на здобутий життєвий досвід;
 • метод пізнавальної, дидактичної, рольової гри та ін.

5.Поєднання форм навчання:

 • індивідуальна,
 • фронтально-колективна,
 • групова.

6.Характер взаємовідносин учителя та учнів

 • 1. Організація праці учнів на різних етапах уроку.
 • 2. Уміння вчителя володіти класом, активізувати діяльність учнів, організовувати самостійну роботу.
 • 3. Індивідуальний підхід до учнів на уроці.
 • 4. Рівень педагогічних вимог до праці учнів, до їхніх відповідей, до розвитку мислення та мовлення.
 • 5. Характер постановки запитань учням.
 • 6. Реакція на помилки, яких припускаються учні.
 • 7. Репліки оціночного характеру, аргументація оцінок.

Характер взаємовідносин учителя та учнів (продовження)

 • 8. Характер і тон дисциплінарних зауважень.
 • 9. Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці.
 • 10. Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування.
 • 11. Стиль і темп роботи вчителя та їх вплив на діяльність учнів (бадьорість, рішучість, млявість, байдужість та ін.).
 • 12. Стимулювання успіхів учнів і використання арсеналу заохочень.
 • 13. Мовленнєва взаємодія на уроці (культура мовлення, логічна стрункість, емоційність та ін.).

7.Результативність уроку:

 • Ступінь засвоєння учнями основних понять, фактів, спеціальних умінь і навичок;
 • Оцінка очікуваних змін у розвитку інтересу до навчання, волі, емоцій,
 • зун, здійснювати самоконтроль, самооцінювання;
 • оцінка очікуваних змін у вихованні школярів.

4.Перевірка якості знань, умінь і навичок учнів

 • Контрольні роботи ( діагностичні, семестрові, річні) – накази, засідання методичних об’єднань.
 • Вивчення стану викладання профільних дисциплін – накази, педагогічна рада, засідання м/о.

5. Аналіз

 • документації
 • ( нарада при директорі,
 • засідання м/о,
 • накази )

Перевірка зошитів. Пам’ятка

 • Система письмових робіт учнів (класних і домашніх).
 • Зміст роботи, його відповідність вимогам програм. Рівень складності виконуваних робіт.
 • Наявність диференційованого, індивідуального підходу до робіт учнів.
 • Обсяг та характер робіт.
 • Якість знань, умінь і навичок на підставі письмових робіт, грамотність учнів.
 • Перевірка зошитів учителем. Якість перевірки. Якість виправлення помилок учителем.

Перевірка зошитів (продовження)

 • Оцінювання письмових робіт. Характер оцінки. Дотримання нормативних вимог оцінювання письмових робіт.
 • Система роботи над помилками, її результативність.
 • Дотримання єдиного орфографічного режиму: почерк, каліграфія учнів, зовнішній вигляд, культура ведення зошита ( чистота, акуратність, поля, дати, найменування письмових робіт,підпис титульної сторінки).

Перевірка ведення класних журналів. Пам’ятка

 • Прізвище,ім’я, по батькові вчителя.
 • Виконання навчального плану: кількість уроків за навчальним планом______,
 • дано фактично____.
 • Виконання навчальних програм: зміст вимог програм щодо тем та фактичне відображення їх у журналі, кількість контрольних, практичних,лабораторних робіт.
 • Система перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перевірка журналів (продовження)

 • Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі. Зміст,характер і обсяги
 • домашнього завдання.
 • Відвідування учнями уроків.
 • Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Дані про батьків та учнів. Оцінювання за семестр. Облік пропущених уроків.
 • Культура ведення журналу.
 • Пропозиції вчителю, класному керівникові. Перевірка виконання даних зауважень.

Перевірка ведення учнівських щоденників . Пам’ятка

 • Регулярне виставлення оцінок, отриманих учнями.
 • Завантаження учнів протягом тижня.
 • Акуратність ведення записів.
 • Обсяг домашніх завдань з навчальних предметів.
 • Підпис батьків та класного керівника.

Наслідки класно-узагальнюючого контролю

 • Методична рада
 • Нарада при директорі
 • Психолого-педагогічний консиліум
 • Педагогічна рада


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка