Інформації щодо реалізації завдань і функцій органів державної влади. Мета Функціонального обстеженняСкачати 32,06 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір32,06 Kb.
 • Функціональне обстеження державних органів

Функціональне обстеження

 • МОДУЛЬ І

Поняття та мета функціонального обстеження

 • Функціональне обстеження - механізм збору, аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації завдань і функцій органів державної влади.
 • Мета Функціонального обстеження:
 • удосконалення структури державних органів, підвищення ефективності їх роботи, упорядкування та оптимізація функцій, усунення дублювання, формування пропозицій з удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державних органів

Завдання та цілі функціонального обстеження

 • Основними цілями функціонального обстеження слід вважати ліквідацію надлишкових функцій, зменшення дублювання в діяльності органів, введення функцій, яких не вистачає, раціоналізацію в їх розподілі.
 • Завдання функціонального обстеження:
 • спрямувати діяльність певного органу державної влади на досягнення наперед запланованого, науково обґрунтованого результату, який відповідає пріоритетам державної політики;
 • здійснити аналіз конституційно й законодавчо закріплених функцій діяльності органів державної влади;
 • провести класифікацію нормативно визначених функцій органів державної влади за типологічними групами;
 • підготовити пропозиції щодо уточнення функцій органів державної влади за результатами функціонального обстеження.

Типи функціональних обстежень (залежно від призначення та очікуваних результатів)

Вертикальне, горизонтальне та системне функціональне обстеження

Досвід проведення функціональних обстежень.

 • Досвід проведення функціональних обстежень.
 • Аналіз кращих практик
 • МОДУЛЬ ІІ

Досвід проведення функціональних обстежень у Канаді

 • Мета: підвищення якості адміністративних послуг, скорочення витрат на деякі програми.
 • Результати:
 • створено спеціальні оперативні органів (СОО);
 • створено три, передбачені законом служби (оподаткування, харчового інспектування і парків);
 • внесено поправки до Закону про фінансове управління;
 • передача функцій управління майном від держави до недержавного сектору із прогнозованою економією 40-50 млн.долл.;
 • трансформування служби цивільної повітряної навігації в некомерційну корпорацію;
 • погодження шести актів передачі функцій співробітникам Національної комісії у справах столичного регіону;
 • приватизація державних типографій і видавництв.

Досвід проведення функціональних обстежень у Великобританії «Попередні варіанти»

 • Мета: створення відомств в рамках програми «Наступні кроки»
 • Результати:
 • перевірено необхідність існування функцій відомств, можливості приватизації, передачі підрядникам, передачі іншому органу, повернення тому органу, який здійснював її раніше, або збереження її відомчого статусу;
 • проведено широкі консультації з керівництвом і співробітниками відомства, батьківським міністерством, замовниками, зацікавленими групами і іншими поставниками подібних послуг;
 • оцінено здійснення і співвідношення вартості та віддачі кожного варіанту;
 • підготовлено рекомендації для відповідального міністра.

Досвід проведення функціональних обстежень у США Обстеження «знизу до гори» Міністерства оборони

 • Мета: виправдання наявності арсеналу ядерної зброї після закінчення «холодної війни», дослідження структури збройних сил щодо врегулювання регіональних конфліктів.
 • Результати:
 • скорочено видатки.

Досвід проведення функціональних обстежень у Казахстані

 • Мета: привести державні функції у відповідності до цілей ринкової економіки, конституційними зобов’язаннями і соціальними пріоритетами; ліквідувати будь-які надлишкові функції; обмежити фінансування функцій.
 • Результати:
 • Казахстан зарекомендував себе серед інших країн з економікою перехідного типу, що утворились після розпаду Радянського Союзу, як «майстер створювати відомства»;
 • проведене обстеження підтвердило застереження у відношенні широкомасштабної передачі послуг підрядникам при відсутності достатньо розвинутого приватного сектору, інституційної інфраструктури і здатності контролювати виконання контрактів.

Досвід проведення функціональних обстежень у Латвії

 • Мета: оптимізація діяльності Міністерства сільського господарства.
 • Результати:
 • розроблено пропозиції щодо ліквідації, раціоналізації, приватизації і передачі функцій сільськогосподарського сектору, реструктуризації нових функцій та тих, що залишились з перетворенням їх в ефективні організаційні одиниці;
 • запропоновано змінити структуру центральних міністерств для забезпечення чіткого розмежування функцій стратегічного планування і підтримки політики;
 • рекомендовано об’єднати функції стратегічного планування, інституційної реформи та інтеграції до Європейського Союзу для забезпечення ефективної координації галузевої політики

Досвід проведення функціональних обстежень в Україні

 • Етап І. 1999-2000 рік.
 • Мета: посилення ролі міністра як політичного діяча та забезпечення провідної ролі міністерства у виробленні та здійсненні державної політики.
 • Результати:
 • розроблено рекомендації стосовно змін у структурі міністерств і розподілі їх функцій;
 • Проведене функціональне обстеження не мало тих позитивних наслідків, які очікувались, насамперед через часті зміни керівників органів виконавчої влади і їх особисту незацікавленість у використанні результатів обстеження, відсутність концептуального бачення перспектив розвитку системи органів виконавчої влади, а також обмеженість лише апаратами центральних органів

Досвід проведення функціональних обстежень в Україні

 • Етап ІІ. 2006-2007 рік.
 • Мета: уточнення функцій, удосконалення організаційної структури та підвищення ефективності їх управлінської діяльності.
 • Результати:
 • сформовано пропозиції щодо внесення відповідних функціональних змін до положень про органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи;
 • удосконалено кадрове забезпечення виконання функцій;
 • зроблено висновки про ступінь відповідності фактичної діяльності обстежених центральних органів виконавчої влади та їх організаційної структури нормативно закріпленим за ними повноваженням (завданням і функціям)

Досвід проведення функціональних обстежень в Україні

 • Етап ІІІ. 2010-2011 рік.
 • Мета: усунення дублювання функцій різними органами, вироблення політики у відповідній сфері.
 • Результати:
 • пропозиції з оптимізації системи органів виконавчої влади на територіальному рівні, які були розглянуті на нараді в Адміністрації Президента України, що відбулась 16 лютого 2011 року.

Досвід проведення функціональних обстежень в Україні

 • Етап ІV. 2012 рік.
 • Мета: усунення поєднання в одному органі контрольних функцій та функцій з надання адміністративних послуг.
 • Результати:
 • на адресу Нацдержслужби України надійшло 24 звіти про результати проведення функціональних обстежень місцевих державних адміністрацій. Отримана інформація опрацьовується, формуються проблемні питання та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами проведених функціональних обстежень.

Теоретичні засади обстеження функцій органів влади

 • Теоретичні засади обстеження функцій органів влади
 • МОДУЛЬ ІІІ

Функції державних органів

 • Функція державного органу - постійні або регулярні (періодичні) обов’язки, виконувані органом виконавчої влади, його підрозділами, підпорядкованими установами та організаціями, окремими працівниками для досягнення цілей і реалізації завдань, визначених нормативними документами. Для функції характерна спрямованість на кінцевий продукт, прямо пов’язаний з загальними цілями державного органу.

Класифікація функцій державних органів

 • політичні функції;
 • функції координації, нагляду та моніторингу результатів діяльності;
 • функції надання державно-управлінських послуг внутрішнім (іншим державним органам) чи зовнішнім клієнтам;
 • допоміжні (обслуговуючі) функції;
 • функції регулювання.
 • Орган виконавчої влади
 • (виконавець функції)
 • +
 • Організаційно-правова
 • форма реалізації
 • функції
 • +
 • Результат
 • виконання
 • функції
 • +
 • Споживачі
 • результату виконання
 • функції
 • «Функціональна формула»
 • ВАЖЛИВО!!! Якщо функція не вкладається у "функціональ­ну формулу", то вона є принципом, декла­рацією, політичною заявою, але не функцією державного органу

Функції з контролю і нагляду (інспекційні)

 • Під функціями з контролю і нагляду (інспекційними) розуміється діяльність державного органу, що здійснюється у формі перевірок, ревізій, інспектування та пов’язана з встановленням відповідності діяльності органів державної влади вимогам закону.

Функції з надання адміністративних послуг

 • Адміністративна послуга - це результат здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Сутність функціонального обстеження діяльності державного органу та методика його проведення

 • Сутність функціонального обстеження діяльності державного органу та методика його проведення
 • МОДУЛЬ ІV

Нормативно-правові документи, що регулюють проведення функціонального обстеження

 • Нормативно-правова основа
 • для проведення функціонального обстеження :
 • Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затверджене Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011 «Питання управління державною службою в Україні»;
 • Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 р. № 528 «Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг»;
 • Наказ Головдержслужби України від 30 березня 2010 року № 84 «Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади»;
 • Наказ Нацдрежслужби України від 27 липня 2012 року № 155 «Про організацію проведення функціонального обстеження органів державної влади в 2012 році».

Нормативно-правові документи, що регулюють проведення функціонального обстеження

 • Правові підстави
 • для проведення функціонального обстеження у 2012 р.:
 • Закон України від 17 листопада 2011 року № N 4050-VI «Про державну службу»;
 • Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затверджений Указом Президента України № 187/2012;
 • Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011 – 2015 роки».

Державна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки (витяг)

 • Найменування завдання
 • Індикатори виконання завдання
 • Значення індикатора
 • Найменування заходу
 • Головний розпорядник бюджетних коштів
 • усього
 • за роками
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур
 • 1. Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових (інспекційних) функцій
 • Кодекс адміністративних процедур
 • 1
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 • 1) забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Кодексу адміністративних процедур
 • Мін'юст
 • 1
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 • 2) проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг
 • Нацдержслужба центральні та місцеві органи виконавчої влади
 • ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної програми щодо запобігання
 • і протидії корупції на 2011 - 2015 роки
 • І. Організаційні заходи з підготовки до проведення
 • функціонального обстеження
 • Етапи проведення функціонального обстеження
 • ІІ. Проведення функціонального обстеження
 • Етапи проведення функціонального обстеження
 • ІІІ. Підведення підсумків функціонального обстеження функціонального обстеження
 • Етапи проведення функціонального обстеження

Організація проведення функціональних обстежень.

 • Організація проведення функціональних обстежень.
 • Техніка проведення аналізу діяльності державних органів
 • МОДУЛЬ V

Робоча група

 • Для організації роботи, пов'язаної з проведенням функціонального обстеження, органи виконавчої влади утворюють робочі групи та розробляють план-графік роботи, який затверджується наказом керівника органу виконавчої влади. (Наказ Головдержслужби України від 30 березня 2012 р. № 84)

Орієнтовний порядок денний вступного семінару :

 • Вступне слово керівника обстежуваного органу (наприклад, міністра чи уповноваженої ним особи).
 • Наукове обґрунтування необхідності й порядок проведення функціонального обстеження (незалежний експерт).
 • Вихідні положення функціонального обстеження: нормативно встановлені мета, цілі та завдання обстежуваного органу виконавчої влади (співдоповідь одного з незалежних експертів та працівника обстежуваного органу).
 • Обговорення доповідей учасниками семінару.
 • Структуроване обговорення фактичної мети, цілей і завдань обстежуваного органу виконавчої влади (в режимі фокус-групи або ділової гри, проводить фахівець з соціологічних досліджень).
 • Підведення підсумків семінару.

Джерела відомостей про функції:

Основою для прийняття рішення стосовно кожної функції є:

Узагальнення результатів функціонального обстеження

 • Узагальнення результатів функціонального обстеження
 • МОДУЛЬ VІ

Підсумкова нарада

 • Форма і зміст плану
 • реалізації результатів функціонального обстеження
 • Структура узагальненого звіту


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка