Инициатива по окружающей среде и безопасности (envsec)Скачати 35,22 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір35,22 Kb.

Инициатива по окружающей среде и безопасности (ENVSEC)

 • Интеграция вопросов окружающей среды в Стратегию регионального развития Крыма

Основная причина и цель проекта

 • Главное «видение» Стратегии развития Крыма (до 2015)
 • “АРК войдёт в число пяти ведущих в экономическом и социальном развитии регионов Украины к 2015 г”
 • (Концепция Стратегии развития АРК, 2007)
 • Общая цель проекта
 • Улучшить качество окружающей среды, как одного из основных факторов экономического развития региона, человеческого благополучия, предотвращения конфликтов при использовании, распределении и осуществлении права на доступ к природным ресурсам, и, в долгосрочной перспективе, улучшение безопасности в регионе.

Подход проекта

 • Проведение Стратегической экологической оценки (СЭО) для лучшей интеграции принципов устойчивого развития в Стратегию развития Крыма до 2015
 • Конкретные цели:
 • Внести вклад в экологическую устойчивость Стратегии развития Крыма
 • Внедрить элементы СЭО в процесс местного планирования;
 • Развить местный потенциал для внедрения СЭО;
 • Продемонстрировать преимущества СЭО на практике;
 • Распространить лучшую практику СЭО в стране.

Что такое Стратегическая экологическая оценка (СЭО)?

 • Аналитический подход и подход участия,
 • который стремится к интеграции экологических соображений в политику, планы и программы
 • и оценивает взаимосвязи с экономическими и социальными соображениями.

СЭО: Вовлечение экологических соображений в иерархию процесса принятия решений

 • Стратегическая
 • экологическая
 • оценка
 • ОВОС
 • Политика
 • Планы
 • Программы
 • Проекты
 • Source: OECD. 2006. Applying Strategic Environmental Assessment: Good practice Guidance for Development Co-operation.

Віхи

 • 15 років в екологічній політиці- Ріо-92 та Люцерн-93
 • НПДОНС, але Україна пішла своїм шляхом: Основні напрями екологічної політики-98
 • 5 років після Йоханнесбургу-02 та Києва-03
 • План дій Йобургу в Україні прийнятий, але?
 • Екологічна Стратегія ВЕКЦА відкинута
 • EPR-07 and other assessments: There is still no clear environmental policy in Ukraine

Preliminary findings of EPR review

 • Economic and policy development background:
  • Strong economic growth
  • Continued structural reforms
  • Loss of clear directions in many areas, including environmental management
  • Environmental protection and sustainable development appear to be low on the political agenda

ОЕСР

 • «...природоохранные органы по прежнему направляют основные усилия на обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов, которые зачастую являются некорректными, а не на достижение четко определенных целевых показателей в области охраны здоровья населения и окружающей среды.»
 • Применение экономических инструментов направлено на получение доходов, а не изменение поведения людей.
 • В обеспечении соблюдения экологических нормативных актов упор делается на количество правоприменительных действий, а не достижение природоохранных целевых показателей.
 • Министерства охраны окружающей среды, как правило, считают себя «контролирующими» органами, обеспечивающими соблюдение природоохранных требований, а не «управляющими» природными ресурсами во благо общества.»

Головні вади Основних напрямів 1998 року:

 • План не мав чіткіх цілей та пріоритетів, а був скоріше довгим переліком загальних побажань.
 • Він не мав інформації про конкретні дії та засоби їх здійснення.
 • Був відсутній часовий розклад, що не давало можливості вимірювати прогрес.
 • Не було ніякого механізму комунікації між заінтересованими учасниками процесу, включаючи відомства, підприємства та громадськість.
 • Впливи на економічний розвиток не були оцінені.
 • Державний бюджет передбачався головним джерелом фінансування.
 • Не було розроблено фінансової стратегії, яка б пов'язувала досягнення цілей з фінансуванням.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 жовтня 2007 р. N 880-р Київ Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року

 • На сьогодні єдиним нормативно-правовим актом, що визначає екологічну політику і стратегію держави, є постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. N 188/98-ВР ( 188/98-ВР ) "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки".
 • Багато положень цього документа не втратило своєї актуальності, однак у цілому він уже не відповідає вимогам сьогодення, оскільки за період, який минув з 1998 року, відбулися значні події на міжнародному рівні, які визначили подальший розвиток екологічних стратегій, а в Україні суттєві зрушення в напрямі посилення економічної діяльності.
 • Зазначене зумовило необхідність розроблення проекту нового стратегічного документа на довгострокову перспективу - Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року

Інтеграція в Концепції

 • Серед усіх ЦРТ, саме сьома ціль орієнтована на забезпечення екологічної сталості (environmental sustainability), а її Оперативна ціль 9 вимагає, зокрема, від країн «інтеграції принципів сталого розвитку в національну політику та програми... (integrate the principles of sustainable development into country policies and programs) ».
 • Ціль 9 знайшла своє відображення і на національному рівні. Так, Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, вся побудована на принципах «інтеграції питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів (екологічних цілей) в секторальну політику» і «запровадженні проведення стратегічної екологічної оцінки планів і програм різних секторів економіки та регіональних планів і програм»,

Основними цілями національної екологічної політики є:

 • досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища;
 • підвищення рівня громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища;
 • поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;
 • удосконалення системи інтегрованого екологічного управління шляхом включення екологічної складової до програм розвитку секторів економіки;
 • удосконалення регіональної екологічної політики, зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище;
 • припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвиток заповідної справи;
 • забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

СЕО чи ОВНС?

 • Політика
 • законодавство
 • стратегія
 • програми
 • плани
 • }
 • }
 • }
 • }
 • СЕО
 • ОВНС
 • СЕО
 • СЕО
 • стратегічний
 • тактичний
 • проекти

Чому потрібна СЕО?

 • СЕО є найкращим «політичним» інструментом інтеграції екологічних міркувань в політику, плани та програми з метою досягнення сталого розвитку.
 • СЕО була запропонована для того, щоби подолати неефективність застосування оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), пов’язану з тим, що багато екологічних проблем (як наслідків економічної діяльності) виникають в результаті стратегічних рішень, що прийняті на попередньому (тобто до застосування ОВНС) етапі.
 • СЕО доповнює ОВНС в екологічній оцінці (чи експертизі) политики, піднімаючи її до стратегічного рівня прийняття рішень.
 • СЕО відрізняється від ОВНС перш за все тим, що СЕО є інструментом підвищення якості стратегічного планування, допомагаючи вибрати стратегію дій та засоби з тим, щоби запобігти, мінімізувати чи пом’якшити екологічні впливи (наслідки) на якомога більш ранній стадії процесу прийняття рішень (див нижче на малюнку).

СЕО і конфлікти?

 • СЕО, як механізм участі (на ранньому етапі) є інструментом розвязання та попередження конфліктів розвитку:
 • при використанні, розподілі та здійсненні прав на доступ до природних ресурсів,
 • в тому числі прав на водні, земельні та біологічні ресурси в транскордонному (міждержавному та міжрегіональному) вимірі
 • і, таким чином, в довгостроковій перспективі, покращання безпеки в державі та регіоні.

СЕО чи ОВНС?

 • Політика
 • законодавство
 • стратегія
 • програми
 • плани
 • }
 • }
 • }
 • }
 • СЕО
 • ОВНС
 • СЕО
 • СЕО
 • стратегічний
 • тактичний
 • проекти

Типичные аналитические задачи СЭО

 • Типичный процесс планирования
 • Процесс СЭО
 • Идентификация главных экологических проблем и вопросов для рассмотрения
 • Определение главных приоритетов/целей для достижения
 • Определение главных экологических целей
 • Сравнение соответствия приоритетов планирования с экологическими целями
 • Определение главных алтернатив политики/стратегии для достижения избранных целей
 • Анализ возможных (долго-срочных и кумулятивных) влияний стратегических альтернатив
 • Сравнение альтернатив с точки зрения их преимуществ и недостатков
 • Предложение мер для предотвращения, уменьшения и смягчения влияния на окружающую среду избранных альтернатив развития
 • Разработка плана внедрения и мониторинга политики/стратегии
 • Включить индикаторы и цели для мониторинга экологического влияния внедрения политики/стратегии

Различие между планом и стратегией

 • Планирование и разработка стратегии тесно связаны. Но там где планирование подразумевает определение конкретных работ, разработка стратегии в большей мере определяет будущие направления.
 • Стратегия определяет цели и координирует пути достижения этих целей – возможно, даже описывает диапазон возможностей для решения непредвиденных проблем.
 • Планирование затем трансформирует выбранную стратегию в конкретные цели, задачи, работы и средства.

Как предотвратить неустойчивые тренды развития?

 • Несмотря на снижение производства (до 1999), успехи в контроле и эффективности использования ресурсов (утверждение Минэкономики), нагрузка на окружающую среду растет за счет роста производства и потребления
 • Поэтому необходимо в последующую декаду не только разорвать связь между деградацией окружающей среды и ростом производства, но и добиться того, чтобы нагрузка не превышала порога «устойчивого развития», что потребует применения рыночных инструментов управления производством и потреблением, интеграции экологических проблем в секторальную и региональную политику.
 • Здоровье экосистем и их абсорбционная способность должны быть поставлены во главу угла. Устойчивое развитие требует, чтобы биосфера сохранила способность производить «товары» и «сервис» в долгосрочной перспективе.
 • Состояние экосистем и сервис, который они предоставляют, должны рассматриваться в долгосрочной перспективе, фокусируясь на необратимых изменениях, принимая во внимание непрямые и сложные причинно-следственные связи и возможные кумулятивные эффекты

Принципы экологической устойчивости

 • I. Regeneration: Renewable resources shall be used efficiently and their use shall not be permitted to exceed their long-term rates of natural regeneration.
 • II. Substitutability: Non-renewable resources shall be used efficiently and their use limited to levels which can be offset by substitution by renewable resources or other forms of capital.
 • III. Assimilation: Releases of hazardous or polluting substances to the environment shall not exceed its assimilative capacity; concentrations shall be kept below established critical levels necessary for the protection of human health and the environment. When assimilative capacity is effectively zero (e.g. for hazardous substances that are persistent and/or bio-accumulative), effectively a zero release of such substances is required to avoid their accumulation in the environment.
 • IV. Avoiding Irreversibility: Irreversible adverse effects of human activities on ecosystems and on biogeochemical and hydrological cycles shall be avoided. The natural processes capable of maintaining or restoring the integrity of ecosystems should be safeguarded from adverse impacts of human activities. The differing levels of resilience and carrying capacity of ecosystems must be considered in order to conserve their populations of threatened, endangered and critical species.
 • When designing policies for environmental sustainability which operationalise these criteria, countries should apply precaution as appropriate in situations where there is lack of scientific certainty. Policies and measures for environmental sustainability should also be implemented in a cost-effective manner, and contribute to the full and consistent application of the Polluter Pays and User Pays Principles.

Главные экологические проблемы Крыма (доклад Лесова)

 • 1. Неурегулированность земельного, водного законодательства, положений закона «О курортах» - тех, которые касаются статуса и застройки 100 м и 2-х км. водоохранных зон морей, прибрежных защитных полос морей.
 • 2. Отсутствие генеральных планов застройки и выноса в натуре границ населенных пунктов и территорий.
 • 3. Отсутствие границ в натуре территорий и объектов ПЗФ, прибрежных защитных полос, водозащитных зон рек, водоемов, Черного и Азовского морей.
 • 4. Недостаточная административная и отсутствие криминальной ответственности за нарушение востребований земельного законодательства, особенно в части самовольного увлечения земельных участков.
 • 5. Перегрузка существующих мощностей канализационных очистных сооружений.
 • 6. Загрязнение малых рек Крыма сбросами хозяйственно-строительных, промышленных, сточных вод, а также сбросами из оросительных систем.
 • 7. Загрязнение выбросами загрязняющих веществ атмосферного воздуха.
 • 8. Недостаточная рекультивация нарушенных земель в результате добычи полезных ископаемых.
 • 9. Нерешенные вопросы:
 • • Утилизация, уничтожение, экологически безопасное складирование (захоронение) отходов.
 • • Уничтожение непригодных для использования пестицидов и агрохимикатов, накопленных в автономии.
 • • Сохранение зеленых насаждений в населенных пунктах и на территории объектов природно-заповедного фонда.
 • • Воссоздание редких и занесенных к Красной книге Украины животных, организации научно обоснованной системы ведения охотничьего хозяйства, направленную на повышение эффективности разведения основных охотничьих животных, воссоздания и сохранения их генофонда.
 • • Отсутствие финансирования строительства природоохранных объектов из Государственного фонда охраны окружающей природной среды.

СОПС: Основні проблеми в сфері охорони довкілля

 • аварійний стан значної частини каналізаційних мереж у комунальному господарстві;
 • незадовільна якість питної води, забруднення та виснаження водних ресурсів;
 • відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення і ін.);
 • вирішення проблем, пов’язаних з поводженням з побутовими та токсичними відходами;
 • недостатня інвестиційна підтримка екологічно небезпечних галузей промисловості, перш за все хімічної та нафтохімічної.

Главные экологические проблемы Крыма???

 • Неудовлетворительный статус утилизации и управления Твердыми Бытовыми Отходами;
 • Загрязнение водных объектов и ухудшение состояния питьевой воды;
 • Высокий уровень загрязнения воздуха в городах;
 • Перегрузка существующих мощностей канализационных очистных сооружений;
 • Недостатки законодательства.
 • PRESSURES
 • ON THE ENVIRONMENT
 • Нагрузка на окр среду
 • •Agricultural pollution
 • •Greenhouse gas emissions
 • •Energy production and use
 • •Toxic emissions from industry
 • •Industrial point source pollution
 • •Hazardous waste generation
 • • Stored toxic chemicals
 • •Water intake and use
 • • Motor vehicle air pollution emissions
 • •Municipal waste generation
 • •(Untreated) waste water and drainage waters
 • •Accidental coastal pollution (sea transport, oil drilling?)
 • STATE OF THE
 • ENVIRONMENT
 • Состояние (качество) окружающей среды
 • •Forest coverage
 • •Groundwater quality
 • •Surface water quality (small rivers, bathing?, NCC)
 • •Forest quality?
 • •Land erosion, coastal abrasion
 • •Biodiversity, integrity of (water) ecosystems
 • • Waterlogging, salinisation (irrigation)
 • •Urban air quality
 • •Climate change (run-off decrease in future)
 • SOCIETAL
 • RESPONSES
 • Реакция общества
 • •Energy efficiency
 • •Protected areas
 • •"Green” agriculture
 • •renewable energy
 • •Resource (water) efficiency/management
 • •Waste management
 • •Hazardous waste storage
 • • Environmental infrastructure
 • •Poor policy, legislation, enforcement

Белградський звіт: футпрінт (“слід”)

“Декаплінг”: розрив між економічним зростанням та тиском на довкілля (використанням ресурсів)

 • Наявні ресурси
 • Споживання ресурсів

Управління водними ресурсами чи управління використанням водних ресурсів?

 • Водний Кодекс
 • Програма розвиту водного господарства та МКР з розвитку водних ресурсів
 • Мандати відомств: - управління охороною водних ресурсів - управління водним господарством
 • Хто управляє водними ресурсами (комплексно, басейново чи інтегровано?)

Інтегроване чи басейнове управління?

 • Параграф 26 «Плана выполнения решений Всемирного Саммита по устойчивому развитию» -запровадити ІУВР та розробити Плани ІУВР до 2005
 • Національна Програма після Йоханесбургу – запровадити басейновий принцип управління використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів
 • Програма розвиту водного господарства – басейновий принцип водного господарства
 • Комплексна схема ... до 2010 (1990?)

Раціональне чи комплексне використання?

 • Раціональне використання – всестороннє науково обгрунтоване використання, що забезпечує оптимально корисний ефект для суспільства як у поточний період, так і упродовж розрахункової перспективи при дотриманні вимог природоохоронного та водного законодавства
 • Комплексне використання – одночасне, найбільш доцільне задоволення потреб зацікавлених у воді галузей господарства і найоптимальніше поєднання їхніх інтересів.
 • Комплексне – різновидність раціонального


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка