Інститут економіки промисловості нан україни презентація результатів виконання науково-дослідної роботиСкачати 86,36 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір86,36 Kb.
 • ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ
 • ПРЕЗЕНТАЦІЯ результатів виконання науково-дослідної роботи «Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін»
 • Термін виконання: ІV кв. 2012 р. – ІІІ кв. 2015 р.
 • Наукові керівники теми:
 • Булєєв Іван Петрович
 • доктор економічних наук, професор
 • Брюховецька Наталя Юхимівна
 • доктор економічних наук, професор
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Головна ідея та мета
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Показники діяльності промислових підприємств
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Рис. 1. Динаміка кількості підприємств та зайнятих працівників у промисловості в Україні в 2010-2014 рр.
 • Складено за даними Державної служби статистики України [Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності; Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.]
 • Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій у промисловості в Україні в 2010-2014 рр.
 • Розраховано за даними Державної служби статистики України [Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-червень 2015 року [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.], Україна у цифрах у 2014 році. Статистичний збірник. За редакцією Жук І.М.- К., 2015. - 239 с. - С. 103.
 • Наукове-методичне обґрунтування методів розвитку та оптимізації капіталізації підприємств в умовах інституціональних перетворень
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Науково-методичні розробки
 • Результати
 • Наукова новизна
 • Інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу на підприємстві: науково-доповідна записка. № 127/1125 від 19.11.2012р.
 • Інституціоналізація ринкової, державної та регіональної інфраструктури розвитку промислових підприємств України в умовах інтеграції. 127/902 від 30.10.2013р.
 • Обґрунтування концептуальних положень розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств з урахуванням інституціональних змін. № 127/24 від 26.01.2015 р.
 • Економічна ситуація в Донбасі, шляхи виходу із кризи. 127/540 від 07.07.2014 р., № 127/541 від 07.07.2014 р.
 • Деякі питання стандартизації і сертифікації продукції підприємств базових галузей промисловості, які необхідно вирішити при доопрацюванні проекту Угоди про асоціацію ЄС – Україна. 127/13 від 13.01.2014 р.
 • Сформовано сукупність інститутів сучасного інституціонального середовища функціонування підприємств
 • (слайд 5), що є визначальним чинником розвитку та капіталізації підприємств у сучасних умовах.
 • Розроблено концепцію розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств через використання інститутів розвитку та тих, що стримують реформи. Використання даної концепції надає можливість регулювання параметрів та визначення впливу інституціонального середовища на показники діяльності підприємств та дозволяє сформувати сучасну систему управління процесами збільшення вартості з урахуванням інституціональних змін.
 • Концепція розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін. (слайд 6).
 • Визначено функції держави щодо формування інституціонального середовища – умов функціонування та упередження банкрутства промислових підприємств.
 • Розроблений механізм та функції економічних інститутів щодо забезпечення доступу промислових підприємств до кредитних ресурсів (слайд 7).
 • Розроблено механізм та визначено функції економічних інститутів щодо розвитку реального сектора економіки шляхом грошової емісії під зобов’язання промислових підприємств - інвестиційних проектів і бізнес-планів розвитку підприємств з використанням механізму цільового кредитування комерційними банками під прийняття векселів підприємств у забезпечення рефінансування комерційних банків. Застосування даного механізму сприятиме формуванню доступних кредитних ресурсів розвитку і капіталізації підприємств, розширенню внутрішнього ринку.
 • Інститути формування та реалізації економічної політики в Україні
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Концепція розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Ціль: ефективне функціонування підприємства; модернізація, інвестиції в капітал, у т.ч. в інтелектуальний, соціальний та людський; інновації; забезпечення конкурентоспроможності підприємства, товарів і послуг; підвищення ринкової ціни та інвестиційної активності підприємства; залучення ресурсів підприємств в ринковий оборот
 •  
 • Суб’єкти: власники, керівники, персонал
 • Об’єкт: процеси розвитку та забезпечення капіталізації
 •  
 • Принципи: науковість, ефективність, системність, відкритість, прозорість, достовірність
 •  
 • Функції: стратегічна, економічна, соціальна, інноваційна, планова, організаційна, мотиваційна, контрольна, координаційна
 •  
 • Результат: модернізація виробництва; інноваційний розвиток; зростання випуску нової конкурентоспроможної продукції; підвищення конкурентоспроможності; зростання ринкової ціни підприємства; виробництво продукції з високою часткою доданої вартості
 •  
 • Механізми
 • Зовнішні: розробка і реалізація політики державного капіталізму; обмеження імпорту ввізним митом; державна підтримка крупних структур, що виходять на міжнародний ринок технологій, продуктів, капіталу; ІРО; залучення стратегічного та портфельного інвесторів; розробка пріоритетів структурної модернізації промислового виробництва
 • Внутрішні: розвиток шляхом капіталізації власних і залучених коштів; диверсифікація; злиття; поглинання; вертикальна інтеграція; горизонтальна інтеграція; формування кластерів, мереж; публічно-приватне партнерство
 •  
 • Методи
 • Соціальні: формування соціальної відповідальності бізнесу; управління соціальнім, інтелектуальнім і людським капіталом.
 • Інституціональні: підвищення прозорості діяльності підприємств; перетворення інститутів (норм, правил, системи відносин) у відповідності до сучасних інституціональних змін та пріоритетів структурної модернізації промислового виробництва
 •  
 • Виробничі: нарощування обсягів виробництва; інноваційний, технологічний розвиток.
 • Фінансово-економічні: цільове кредитування інвестиційних проектів; вихід на ринки капіталів; збільшення інвестиційної привабливості; перенаправлення частини отриманих інвестицій в крупні інвестиційні проекти.
 • Маркетингові: нарощування нематеріальних активів
 •  
 •  
 • Інструменти
 •  
 • Програми соціальної відповідальності; мотивація персоналу;
 • законодавчий супровід; переговори, угоди, норми і правила
 •  
 • Програми модернізації; оптимізація виробничого капіталу та нематеріальних активів; оптимізація витрат; акумуляція джерел капіталізації; емісія акцій, облігацій; спільне інвестування; підготовка і проведення ІРО; кредитування під заставу векселів
 •  
 • Необхідні умови, що створює держава: безпека внутрішнього економічного простору; націленість на розвиток внутрішнього ринку; сприяння експорту високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю; науково-технічне забезпечення розвитку виробництва; елімінування системних ризиків на забезпечення функціонування фінансової системи; регулювання діяльності, в т.ч. шляхом системи дозволів, ліцензій, квот, оподаткування
 •  
 • Передумови функціонування підприємств: руйнування виробничого потенціалу на південному сході країни; виведення бізнесу за кордон; міграція населення; втрата зовнішніх та звуження внутрішнього ринків; виникнення додаткових витрат у зв’язку із переходом на нові стандарти ЄС; зниження кількості підприємств та падіння стимулів до виробництва; втрата значної кількості традиційних ринків збуту, ускладненість ситуації на ринку енергоносіїв
 •  
 • Підсистема прийняття рішень
 •  
 • Інститути розвитку
 • Інститути, що стримують реформи
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Функції економічних інститутів у механізмі грошової емісії під зобов'язання промислових підприємств
 • • Відповідальність за розвиток економіки:
 • • Визначення пріоритетів розвитку;
 • • Формування індикативних планів;
 • • Розробка та реалізація цільових державних програм.
 • Національний уряд
 • Національний банк
 • Комерційні банки
 • Промислові підприємства
 • • Забезпечення грошових коштів під попит промислових підприємств.
 • • Інвестиційні проекти та бізнес - плани розвитку.
 • • Контроль завищення реалізації бізнес-планів.
 • • Моніторинг платоспроможності підприємств.
 • • Несення ризиків кредитування клієнтів.
 • • Прийняття векселів підприємств для забезпечення рефінансування комерційних банків.
 • • Рефінансування банківських кредитів шляхом переобліку векселів промислових підприємств.
 • • Контроль ефективності використання кредитів, в т.ч. їх цільового використання.
 • Наукове-методичне обґрунтування методів розвитку та оптимізації капіталізації підприємств в умовах інституціональних перетворень.
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Науково-методичні розробки
 • Результати
 • Наукова новизна
 • Альтернативний підхід до стимулювання фінансового лізингу: наукова доповідь. № 127/1126 від 19.11.2012 р.
 • Використання лізингу при формуванні інвестиційних ресурсів інтегрованих структур регіону: науково-доповідна записка. № 127/1126 від 19.11.2012 р.
 • Розроблено концептуальний підхід до впровадження лізингового механізму формування інвестиційних ресурсів інтегрованих структур на основі введення до складу інтегрованої структури лізингової компанії (слайд 9).
 • Розроблено механізм оцінки ефективності впровадження лізингового фінансування, обґрунтовано положення та визначено роль лізингової компанії у складі інтегрованої структури, виділено її функції та вдосконалено алгоритм розрахунків лізингових платежів для адаптації функціонування у складі інтегрованої структури (слайд 10).
 • Оцінювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття рішення інвесторами та товариствами в сучасних умовах господарювання: наукова доповідь. № 127/74 від 09.04.2015 р.
 • Науково-методичний підхід до забезпечення капіталізації, управління і оцінювання інвестиційної привабливості акціонерних товариств, що мають недостатній потенціал для виходу на міжнародні фондові площадки (слайд 11) .
 • Розроблено науково-методичний підхід до забезпечення капіталізації, управління і оцінювання інвестиційної привабливості акціонерних товариств, що мають недостатній потенціал для виходу на міжнародні фондові площадки та відповідно до зон ризику за окремими показниками фінансово-економічного стану та їх критеріями (за функцією нормування) та ринкової капіталізації (за медіанною фільтрацією), застосування якого сприяє виключенню систематичних та несистематичних «викидів» цін на акції товариства. Побудована в результаті моделювання матриця рішень дає можливість власникам та інвесторам ПАТ приймати рішення щодо доцільності та необхідності інвестування активів у ПАТ.
 • В результаті моделювання виявлено чинники збільшення інвестиційної привабливості ПАТ у сучасних умовах: нарахування та виплата дивідендів, наявність експортної діяльності, входження ПАТ до складу корпорації або міжнародної організації, первинне розміщення цінних паперів на міжнародних фондових площадках.
 • Науково-методичний підхід до визначення напрямів збільшення інвестиційної привабливості акціонерного товариства на основі моделювання факторів впливу мікро-, мезо-, макро- та мегарівнів з використанням методу «дерева» рішень (слайд 12).
 • Джерела капіталізації підприємств: аналіз та визначення вартості залучення позикового капіталу: наукова доповідь. № 127/514 від 26.06.2014 р.
 • Методичні положення щодо залучення позикового капіталу промислових підприємств шляхом випуску облігацій (слайд 13).
 • Розроблено методичні положення щодо залучення позикового капіталу підприємств на фондовому ринку, що включать алгоритм, вартісну оцінку та етапи розміщення і погашення облігаційної позики, дозволяють оцінити доцільність та спроможність підприємства щодо формування джерел капіталізації шляхом випуску облігацій в умовах зміни інституціонального середовища.
 • Концепція формування лізингового механізму фінансування інтегрованої структури
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Порівняльний аналіз показників експлуатації піввагону протягом п‘яти років при використанні різних джерел фінансування його придбання, грн.
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 •  
 • Власні кошти
 • Кредитні ресурси
 • Емісія облігацій
 • Оперативна оренда
 • Традиційний лізинг
 • Лізинг – ануїтет
 • Лізинг – запропонована методика
 • Дохід від експлуатації
 • 949 000,0
 • 949 000,0
 • 949 000,0
 • 949 000,0
 • 949 000,0
 • 949 000,0
 • 949 000,0
 • Витрати на ремонт
 • (53 720,0)
 • (53 720,0)
 • (53 720,0)
 • (53 720,0)
 • (53 720,0)
 • (53 720,0)
 • (53 720,0)
 • Страхування
 • (130 000,0)
 • (130 000,0)
 • (130 000,0)
 • (130 000,0)
 • -
 • -
 • -
 • ПДВ
 • (42 955,6)
 • (42 955,6)
 • (42 955,6)
 • (91 713,3)
 • (62 546,7)
 • (62 546,7)
 • (62 546,7)
 • Податок на прибуток
 • (112 847,4)
 • (65 083,9)
 • (78 852,9)
 • (75 938,3)
 • (22 351,9)
 • (57 916,9)
 • (84 772,1)
 • Проценти за кредит/ оренду
 • -
 • (231 291,7)
 • (223 888,9)
 • (300 000,0)
 • (588 255,4)
 • (422 637,8)
 • (305 384,7)
 • Виплата вартості вагона
 • (520 000,0)
 • (520 000,0)
 • (520 000,0)
 • -
 • (520 000,0)
 • (520 000,0)
 • (520 000,0)
 • Андеррайтинг та емісійні витрати
 • -
 • -
 • (57 777,8)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Отримання кредиту / розміщення облігацій
 • -
 • 364 000,0
 • 577 777,8
 • -
 • 364 000,0
 • 364 000,0
 • 364 000,0
 • Повернення кредиту / викуп облігацій/ погашення головної суми за договором лізингу
 • -
 • (364 000,0)
 • (577 777,8)
 • -
 • (254 800,0)
 • (364 000,0)
 • (364 000,0)
 • УСЬОГО:
 • 89 477,0
 • (94 051,1)
 • (158 195,1)
 • 297 628,4
 • (188 673,9)
 • (167 821,4)
 • (77 423,4)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • NPV
 • (5 469,4)
 • (106 676,5)
 • (37 461,3)
 • 248 571,8
 • (186 438,4)
 • (153 348,4)
 • (110 809,5)
 • Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства в умовах інституціональних перетворень
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Матриця рішень стейкхолдерів (власників, менеджерів, акціонерів та інвесторів) при моделюванні факторів впливу за сферою виникнення на інвестиційну привабливість великого акціонерного товариства
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Алгоритм залучення позикового капіталу підприємств на фондовому ринку шляхом випуску облігацій
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • де kdc – ціна позикового капіталу у вигляді облігаційної позики;
 • rdc – купонна ставка по облігації за весь період позики;
 • rt – ставка податку на прибуток;
 • tсс – рівень трансакційних витрат, що зменшують прибуток підприємства, який оподатковується;
 • tсp – рівень трансакційних витрат, що не зменшують оподатковуваний прибуток підприємства*.
 • * Рівень трансакційних витрат визначається відношенням загальної суми трансакційних витрат підприємства при залученні облігаційної позики до суми позикового капіталу.
 •  
 • Наукове-методичне обґрунтування методів розвитку та оптимізації капіталізації підприємств в умовах інституціональних перетворень
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Науково- методичні розробки
 • Результати
 • Наукова новизна
 • Інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу на підприємстві: науково-доповідна записка. № 127/1125 від 19.11.2013р.
 • Інституціоналізація ринкової, державної та регіональної інфраструктури розвитку промислових підприємств України в умовах інтеграції. 127/902 від 30.10.2013р.
 • Розроблено інституціональний механізм управляння розвитком людського капіталу підприємств (слайд 15).
 • Інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу підприємств подано як сукупність засобів й інструментів, форм і методів управління розвитком людського капіталу співробітників у процесі їх трудової діяльності, що впорядкована дією інститутів, норм і правил та дозволяє мотивувати розвиток якісних і сутнісних характеристик працівників, змінювати культуру праці, ціннісні настанови й орієнтири трудового колективу, забезпечувати односпрямованість інтересів індивіда, колективу, керівництва, власників підприємства, єдність мети та стратегії управління підприємством
 • Систематизовано показники оцінки, умов та передумов розвитку людського капіталу підприємств
 • Удосконалено науково-методичні підходи до вибору системи показників оцінки людського капіталу за напрямами стан, розвиток, реалізація і ефективність; умов та передумов розвитку людського капіталу підприємств, у якому, на відміну від існуючих, визначальне місце відводиться обґрунтуванню та розрахункам показників, що мають інституціональну природу, а саме: задоволеності, лояльності, залученості співробітників, задоволеності організаційним кліматом і корпоративною культурою організації, заробітною платою та компенсаціями, протидії змінам (слайд 16). Така система дозволяє комплексно підходити до оцінки людського капіталу підприємств і приймати відповідні управлінські рішення щодо його розвитку та підвищення ефективності використання: навчання, підвищення кваліфікації, покращення здоров’я працівників, створення умов для зростання творчої активності персоналу (слайд 17).
 • Науково-методичний підхід до управління розвитком людського капіталу на основі використання методу системної динаміки імітаційного моделювання (слайд 18).
 • Науково-методичний підхід до управління розвитком людського капіталу на основі використання методу системної динаміки імітаційного моделювання, використання якого дозволяє визначати межі стійкого, умовно стійкого, нестійкого, кризового параметрів розвитку та в динаміці оцінювати вплив інституціональних чинників на характер поведінки кривої розвитку людського капіталу підприємств.
 • Інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу підприємства
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Оцінка умов та передумов розвитку людського капіталу
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Характер зміни коефіцієнта умов/передумов розвитку ( КУ/П) під впливом інституціональних факторів
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Наукові засади формування структурних передумов підвищення капіталізації промислового виробництва
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Науково- методичні розробки
 • Результати
 • Наукова новизна
 • Аналіз впливу кризових явищ на проце-си структурної перебудови і капіталізації промислового сектору: науково-аналітична доповідь. №127/282 від 01.04.2014 р.
 • Основні напрями удосконалення струк-турних характеристик капіталізації націо-нального промислового виробництва: науково-аналітична доповідь. №127/57 від 30.03.2015 р.
 • На основі систематизації теоретичних основ і методологічних підходів до аналізу впливу структурних чинників на процеси капіталізації промислових підприємств, узагальнення їх переваг і недоліків визначено групу методичних підходів, найбільш адаптованих до вітчизняних умов, що сприятиме більш повному визначенню взаємозв’язків між структурними параметрами промислового виробництва і показниками капіталізації промислових підприємств (слайд 20 ).
 • Дістали подальшого розвитку науково-методологічні основи комплексного аналізу структурних характеристик капіталізації промислового виробництва як бази удосконалення аналітичного та концептуально-методологічного забезпечення її розвитку.
 • Визначено напрями державної промислової політики в контексті сприяння розвитку капіталізації промислового виробництва з урахуванням галузевих особливостей вітчизняного промислового сектору (слайд 21).
 • На базі аналізу виробничих, регіональних та галузевих особливостей розвитку промислового сектору України і практичного досвіду провідних підприємств світу-лідерів за показниками капіталізації виявлено найбільш значущі фактори в контексті структурної модернізації промислового сектору і підвищення капіталізації промислових підприємств.
 • Вперше розроблено пропозиції щодо використання показників змін в структурі капіталізації національного промислового виробництва як випереджального індикатора в якості діагностичного інструменту в механізмі державного управління структурними перетвореннями промислового виробництва.
 • Науково-методичні підходи до аналізу впливу структурних чинників на процеси капіталізації промислових підприємств
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Концептуальні основи державного регулювання процесів формування структурних передумов підвищення капіталізації промислового виробництва
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Визначення впливу нематеріальних активів на забезпечення капіталізації підприємств
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Розподіл класів нематеріальних активів за групами
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Група
 • Назва групи
 • Строк дії права користування
 • група 1
 • Права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище)
 • Відповідно до правовстановлюючого документа
 • група 2
 • Права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)
 • Відповідно до правовстановлюючого документа
 • група 3
 • Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті
 • Відповідно до правовстановлюючого документа
 • група 4
 • Права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті
 • Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш
 • 5 років
 • група 5
 • Авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті
 • Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш
 • 2 років
 • група 6
 • Інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)
 • Відповідно до правовстановлюючого документа
 • група 7
 • Нематеріальні активи за ознакою “Користі знань” (прибуток від використання освітнього потенціалу співробітників підприємства)
 • Відповідно до корпоративного кодексу підприємства
 • Умови застосування методів оцінки НМА
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Короткий опис методів
 • Переваги методів
 • Обмеження застосування методів
 • ROA – методи
 • Визначається загальна вартість НМА підприємства. При розрахунку показника ROA порівнюється середньогалузевий, потім помножується на середній показник матеріальних активів підприємства з метою отримання середньорічного надходження від НМА. Вартість НМА розраховується шляхом ділення отримання середнього показника прибутковості НМА на середню вартість капіталу підприємства чи відсоткову ставку.
 • Відображення вартості НМА у фінансовому вираженні; легкість уяви для ознайомлення з результатом.
 • Відсутність інформації про компоненти НМА та їх вартості, зосередженість виключно на фінансовому аспекті призводить до перебільшення результатів і є недоліком даного підходу.
 • Методи ринкової капіталізації
 • Обчислюється різниця між ринковою капіталізацією підприємства і власним капіталом. Отримана величина розглядається як вартість його НМА.
 • Ілюстрація вартості НМА в фінансовому вираженні.
 • Відсутність інформації про вартість окремих компонентів НМА і зосередженість виключно на фінансовому аспекті, що призводить до перебільшення підсумкових результатів.
 • Затратні методи
 • Узагальнені способи оцінки НМА, основані на визначенні цінності об’єкту оцінюються як сукупності фактично понесених, необхідних чи можливих витрат на створення чи придбання НМА з подальшим віднесенням величин витрат к даті оцінки.
 • Застосовуються для тих НМА, по яких відомі витрати на розробку та виготовлення (закупівлю) основних елементів, а також для формування договірної ціни у відповідності з діючим законодавством.
 • Простота практичного застосування; використання витрат у якості контрольного показника для порівняння; відсутність складно оцінювальних змінних; наявність хорошої бази для застосування інших підходів до оцінки НМА.
 • Не підходять для принципово нових виробів, оскільки потребують детального опрацювання структури зразка і науково-дослідницьких та досвідно-конструкторських робіт. Орієнтовані на облік фактичних витрат розробника і не враховують споживчих якостей товару.
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Умови застосування методів оцінки НМА
 • Короткий опис методів
 • Переваги методів
 • Обмеження застосування методів
 • Порівняльні методи
 • Узагальнені способи оцінки НМА, основані на визначенні цінності об’єкту оцінки у порівнянні з ринковими цінами на аналогічні НМА при подібних умовах угод з урахуванням особливостей об’єкту оцінки.
 • Застосовуються у випадках, коли НМА може бути віднесений до більш чи менш обширної групи аналогічних об’єктів.
 • Складності при визначенні показника, що адекватно відображає споживацькі власності (корисність) НМА.
 • Доходні методи
 • Узагальнені способи оцінки НМА, основані на визначенні вартості об’єкту оцінки як сукупності одержуваних в майбутньому від використання НМА доходів з подальшим віднесенням їх до дати оцінки.
 • Застосовуються у разі підготовки даних до визначення вартості НМА іншими методами, а також для об’єктів, для яких важка ідентифікація з певною групою промислової власності, або стоїть задача визначення вартості НМА в умовах невизначеності перспектив його реалізації.
 • Пред’являють особливі вимоги до складу експертів, досвіду, інтуїції, системі переваг експертів, що приймають участь у визначенні вартості. Пред’являють особливі вимоги до вихідної інформації, на основі якої відбувалася оцінка.
 • Пряме вимірювання НМА
 • Група методів, де проводиться оцінка НМА на основі оцінки вартості їх компонентів. Ці компоненти можуть оцінюватися в індивідуальному порядку чи як агрегований коефіцієнт. Остаточна оцінка вартості проводиться у грошовому вираженні.
 • Можливість як поелементної оцінки НМА, так і оцінки в цілому;
 • легкість застосування на любому організаційному рівні.
 • Специфічність для кожного підприємства окремо, що ускладнює процедуру співставлення з даними інших підприємств;
 • наявність великого обсягу даних, який необхідно проаналізувати.
 • Система показників
 • Визначаються різні компоненти НМА і генеруються індекси, відповідні показникам, які потім відображаються в системах показників чи в графіках. Не мають грошової оцінки вартості НМА.
 • Створення повної картини роботи підприємства та забезпечення кращого розуміння вартості підприємства.
 • Створення більшого обсягу даних в процесі оцінки, які складно аналізувати і пред’являти для ознайомлення.
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Розрахунок впливу факторів на зміну прибутковості нематеріальних активів ТОВ «Шахта 70» у 2014 р.
 • № з/р
 • Показник
 • 2013 рік  
 • 2014 рік
 • Зміни
 • 1
 • Прибуток від реалізації, тис. грн.
 • 49380,00
 • 94710,00
 • +45330,00
 • 2
 • Виручка від реалізації продукції (робот, послуг), тис. грн.
 • 59260,00
 • 110320,00
 • +51060,00
 • 3
 • Середня вартість нематеріального активу, тис. грн.
 • 240,6
 • 220,0
 • +20,6
 • 4
 • Рентабельність продажів, (стр. 1 : стр. 2), %
 • 0,83
 • 0,86
 • +0,03
 • 5
 • Фондовіддача нематеріального активу, (стр. 2 : стр. 3)
 • 246,3
 • 501,46
 • +255,16
 • 6
 • Доходність нематеріальних активів, (стр.1 : стр.3)
 • 205,24
 • 430,5
 • +225,26
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Науково-методичне обґрунтування економічних, інституціональних та організаційних засад розвитку підприємств
 • Науково- методичні розробки
 • Результати
 • Наукова новизна
 • Організаційно-економічний меха-нізм регулювання капіталізації вугле-видобувних під-приємств: наукова доповідь. 127/531 від 03.07.2014 р.
 • Концептуальні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління капіталізацією вугледобувних підприємств (слайд 28)
 • Обґрунтувано концептуальні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління капіталізацією вугледобувних підприємств, націлених на вирішення завдання максимізації вартості шахт та підвищення їх капіталізації у відносно короткі терміни, використання яких дозволяє отримати комерційний та соціальний ефекти: підвищення інвестиційної привабливості шахт в майбутньому шляхом здійснення великомасштабних інвестиційних проектів, підвищення кредитного рейтингу підприємств та збільшення темпів їх розвитку, підвищення кваліфікації персоналу, зростання оплати праці, надання додаткових соціальних пільг, збільшення соціальної стабільності в шахтарських містах.
 • Організаційно-економічний механізм управління капіталізацією державних вугледобувних підприємств на основі застосування проектного підходу (слайд 29).
 • Розроблено організаційно-економічний механізм управління капіталізацією державних вугледобувних підприємств на основі застосування проектного підходу, який полягає в виділенні державних коштів під інвестиційні проекти на модернізацію діючих підприємств та дозволяє забезпечити зайнятість шахтарських міст, створення прибутку та повернення бюджетних коштів.
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Основні елементи механізму управління капіталізацією вугледобувного підприємства
 • № н/п
 • Елементи механізму
 • Умов. познач.
 • Зміст елемента управління
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • Об'єкти управління
 • ОУ
 • Капітал підприємства, який визначається як сукупність фінансових ресурсів, які перетворюються в процесі господарської діяльності в матеріальні, нематеріальні та фінансові активи. Капітал у процесі діяльності приносить прибуток, який трансформується у вартість
 • 2
 • Суб'єкти управління
 • СУ
 • Вугледобувні підприємства, вуглевидобувні компанії, фінансові служби підприємства
 • 3
 • Цілі управління
 • ЦУ
 • Зростання капіталізації, ринкової вартості підприємства
 • 4
 • Критерії управління
 • КУ
 • Система показників, які забезпечують розвиток
 • 5
 • Фактори управління
 • ФУ
 • Формування достатнього обсягу капіталу, забезпечує необхідні темпи зростання організації та капіталізацію шляхом визначення загальної потреби в капіталі
 • 6
 • Методи управління
 • МУ
 • Економічні, організаційні, мотиваційні, правові, політичні
 • 7
 • Інструменти управління
 • Державне регулювання та підтримка вугільної галузі; мотивація інноваційного розвитку; регулювання інвестиційних процесів; структурне регулювання виробництва; реформування, реструктуризація, модернізація виробництва; економічна, інвестиційна, інноваційна, промислова політики; раціональне використання природних ресурсів; формування та підготовка природних ресурсів; формування інвестиційних ресурсів
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Проектований механізм управління капіталізацією вугледобувного підприємства
 • Контроль та аналіз результатів виконання рішень
 • Формування нових організаційних структур
 • Пошук інвесторів
 • Пошук нетрадиційних джерел фінансування
 • Підсистеми управління капіталізацією
 • Стратегічне управління капіталізацією
 • Аналіз і виявлення проблем капіталізації
 • Вироблення цілей і завдань капіталізації
 • Розробка стратегії капіталізації
 • Узгодження та Прийняття РІШЕНЬ
 • Розробка заходів по всіх видах капіталу
 • Операційне управління капіталізацією
 • Формування структурних підрозділів з управління капитализацией
 • Відділи з перспективного розвитку
 • Творчі групи структурних підрозділів
 • Управління капіталом власним, залученими, позиковими
 • Бізнес-план управлінських рішень щодо капіталізації
 • Ситуаційне управління капіталізацією
 • Аналіз ситуацій, які вимагають додаткових заходів по капіталізації
 • Аналіз альтернативних проектів управлінських рішень (проектний аналіз)
 • Контроль та аналіз результатів виконання рішень
 • Узгодження та прийняття рішень
 • Вибір кращого варіанту модернізації підприємства
 • Підвищення капіталізації - підвищення вартості
 • Мета механізму
 • Організаційна підсистема
 • Функціональна підсистема
 • Цілі галузі
 • Функціональна підсистема
 • - Стратегія розвитку галузі - Ефективне використання власності - Управління відтворенням - Державна програма капіталізації
 • - Зовнішні економічні зв'язки - Норми і нормативи - Правове забезпечення - Інформаційне забезпечення - Ліцензування
 • - Державне регулювання - Технологічне забезпечення -Стратегічне планування - Кадрове забезпечення
 • - Оподаткування - Геолого-економічна оцінка - Ціновий механізм - Фінансово-кредитний механізм
 • Організаційно-економічний механізм управління капіталізацією галузі
 • Розробка інтегрального показника капіталізації
 • Рейтинг підприємств по капіталізації
 • Суб'єкти управління капіталізацією
 • Вугледобувні підприємства
 • Органи місцевого самоврядування шахтарських регіонів
 • Об'єкти управління капіталізацією
 • Держава (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України)
 • Капітал підприємства
 • Специфічні види капіталу (природний, виробничий, людський)
 • Вартість підприємства
 • Грошовий потік
 • Методи і способи управління (прямі і непрямі, адміністративні, економічні, організаційні)
 • Ресурси управління (трудові, фінансові, технічні, управлінські, інформаційні)
 • фактори капіталізації
 • внутрішнє середовище
 • зовнішнє середовище
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Науково-методичні розробки
 • Наукові доповіді (28)
 • Обґрунтування концептуальних положень розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств з урахуванням інституціональних змін (концепция).
 • Інституціоналізація ринкової, державної та регіональної інфраструктури розвитку промислових підприємств України в умовах інтеграції.
 • Альтернативний підхід до стимулювання фінансового лізингу.
 • Предпосылки развития предприятий горно-металлургического комплекса и обоснование мероприятий по повышению их конкурентоспособности и капитализации государство.
 • Джерела капіталізації підприємств: аналіз та визначення вартості залучення позикового капіталу.
 • Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації.
 • Науково-доповідні записки (17)
 • Інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу на підприємстві.
 • Узагальнення теоретичних підходів щодо розвитку відносин держави та приватного сектору економіки.
 • Стан і проблеми нематеріальних активів в умовах інституціональних змін.
 • Економічна ситуація в Донбасі, шляхи виходу із кризи.
 • Використання лізингу при формуванні інвестиційних ресурсів інтегрованих структур регіону.
 • Деякі питання стандартизації і сертифікації продукції підприємств базових галузей промисловості, які необхідно вирішити при доопрацюванні проекту Угоди про асоціацію ЄС – Україна.
 • Пропозиції інституту економіки промисловості НАН України щодо формування Стратегії розвитку України на період до 2030 року.
 • Науково-аналітичні записки (5)
 • Аналіз законодавчих і нормативних актів, що регламентують здійснення державно-приватного партнерства в Україні.
 • Аналіз впливу кризових явищ на процеси структурної перебудови і капіталізації промислового сектору.
 • Підвищення капіталізації металургійних підприємств на основі управління їх інвестиційною привабливістю.
 • Особливості капіталізації хімічної промисловості з урахуванням структурних чинників.
 • Основні напрями удосконалення структурних характеристик капіталізації національного промислового виробництва.
 • Пропозиції до законів та
 • нормативних документів (50)
 • Пропозиції до визначення вектору інтеграції України.
 • Пропозиції до текстової частини проекту Програми розвитку промисловості на період до 2020 р.
 • Пропозиції до «Угоди про асоціацію Україна - ЄС» (Розділ 4. Глава 10. Стаття 258.; Розділ 4. Глава 10. Стаття 262.).
 • Пропозиції до Меморандуму про партнерство та співробітництво Кабінету Міністрів України та УСПП України від 4.04.2014 р.
 • Отримано позитивних відзивів - 37
 • Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Український союз промисловців і підприємців, Донецька обласна та міські ради області, НДЦ ІПР НАНУ, великі підприємства України та регіону.
 • Відділ проблем економіки підприємств ІЕП НАН України
 • Захист дисертацій та публікації


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка