Інтерактивні ігрові технології як засіб розвитку і самореалізації учняСкачати 26,31 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір26,31 Kb.

Інтерактивні ігрові технології як засіб розвитку і самореалізації учня.

 • Презентацію підготувала
 • вчитель Солонянської ЗОШ І – ІІІ ступенів
 • Огороднік С.П.

Творчість – особлива спрямованість інтелекту

 • Реформування усіх сфер розвитку української держави значною мірою впливає на умови організації педагогічного процесу в сучасних школах. Це зумовлює принципово нові вимоги до діяльності вчителя та учня.
 • Саме все нове, відшукане, переудосконалене зараз називають «педагогічною інновацією», тобто — це процес створення, поширення і використання нових засобів для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувалися по-іншому.

Розділ І Як зробити сучасний урок цікавим

Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти.

 • Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:
 • • створення позитивного настрою для навчання;
 • • відчуття рівного серед рівних;
 • • забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;
 • • усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;
 • • можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;
 • • вчитель не є засобом „похвали і покарання”, а другом, порадником, старшим товаришем.
 • Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до інноваційних.

Організація навчання за моделями

 • Основна одиниця навчання – урок. Кожний урок будується за певною структурою і передбачає організацію навчання за різними моделями.
 • Ще у 60-х роках XX ст. Я. Голант виділяв активну і пасивну моделі навчання залежно від участі учнів у навчальній діяльності.
 • Розглянемо пасивну, активну та інтерактивну моделі навчання.

Пасивна модель навчання

 • учень виступає у ролі пасивного слухача;
 • сприймає матеріал, який йому подає вчитель: відеофільм, текст із підручника тощо.
 • використовуються методи, коли учні або дивляться, або слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчителем, демонстрація).

Позитивні та негативні аспекти пасивної моделі навчання

 • Позитивні
 • 1.Можна подати великий за обсягом матеріал за короткий час.
 • 2. Одночасно сприймають матеріал усі слухачі.
 • 3. Витрачається мало часу на розповідь або пояснення.
 • Негативні
 • 1. Учні пасивні, не спілкуються ні між собою, ні з учителем.
 • 2. Не виконують ніяких завдань, час.
 • 3. Вчителю важко зрозуміти якість засвоєння поданого матеріалу.
 • 4. Відсутній контроль за знаннями.
 • 5. Як правило, невисокий відсоток засвоєння знань.

Активна модель навчання.

 • вчитель і учень перебувають у постійному взаємозв’язку.
 • учень відповідає на запитання вчителя, розповідає.
 • вчитель має змогу співпрацювати з кожним учнем зокрема.
 • за такої моделі використовують активні методи навчання: бесіду, дискусію, фронтальне опитування тощо

Позитивні і негативні сторони активної моделі:

 • Позитивні
 • 1. Високий рівень інформації (проблемний метод).
 • 2. Велика кількість учнів, які одночасно можуть сприймати інформацію.
 • 3. Відсоток засвоєння матеріалу досить високий.
 • 4. Майстерність педагога відіграє велику роль в організації такого навчання.
 • 5. Учитель може про контролювати надані учням знання.
 • Негативні
 • 1. Учні спілкуються тільки з учителем.
 • 2. Як правило, на уроці така модель використовується тільки для опитування.
 • 3. Учень перебуває у постійній напрузі „спитає – не спитає”.
 • 4. Учень може бути незадоволений тим, що його не запитали, не вислухали його думку.

Інтерактивна модель навчання.

 • Схема цієї моделі відображає постійне спілкування вчителя з учнями, учнів з учнями.
 • Відбувається спілкування всіх членів колективу.
 • Під час навчання за такою моделлю використовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати.

Позитивні та негативні сторони інтерактивної моделі:

 • Позитивні
 • 1.Розширюються пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, застосування ін формації з різних джерел).
 • 2. Як правило, високий рівень засвоєння знань.
 • 3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань учнів.
 • 4. Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант.
 • 5. Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі.
 • Негативні
 • 1. На вивчення певної інформації потрібен значний час.
 • 2. Необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів.
 • 3. В учителя відсутній досвід такого виду організації навчання.
 • 4. Відсутні методичні розробки уроків з різних предметів.

Висновок

 • Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті.
 • Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань.
 • Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор.
 • Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих Технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

Нестандартні уроки в початкових класах.

Типи нестандартних уроків

 • • бінарні уроки;
 • • віршовані (римовані) уроки;
 • • інтегровані (міжпредметні) уроки;
 • • уроки-дискусії
 • • уроки-дослідження
 • • уроки-звіти
 • • уроки-змагання
 • • уроки-мандрівки
 • • уроки - сюжетні замальовки

Нестандартні уроки в початкових класах

 • Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру.
 • Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально – пізнавальної діяльності учнів
 • Формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально – пізнавальної та майбутньої професійної діяльності.
 • Такі уроки найбільше подобаються учням, викликають творчий інтерес.

Розділ ІІ Інтерактивні ігрові технології у навчально – виховному процесі.

 • Гра як засіб активізації навчально – пізнавальної діяльності
 • Інтерактивні методи навчання в практиці роботи
 • Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності

Гра як засіб активізації навчально – пізнавальної діяльності

 • Навчально-виховний процес у початковій школі необхідно організовувати так, щоб гра залишалася присутньою як найбільш освоєна малюками форма діяльності.
 • Ігри у початковій школі активізують інтерес та увагу дітей, розвивають пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють знання, вміння та навички, а також виконують роль емоційної розрядки.
 • Використання різноманітних ігор у навчанні допомагає усунути авторитарну позицію вчителя.
 • За допомогою гри створюється атмосфера доброзичливості, емоційного піднесення, вільного вибору. Вона викликає позитивні емоції та інтерес до навчання.
 • Для дітей молодшого шкільного віку, а особливо шестиліток, ігрова діяльність має велике значення, бо є найбільш доступною формою діяльності.

А. С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини... Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі...»

 • А. С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини... Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі...»

Види ігор

2. Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності

 • Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність.
 • Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів.

Організація інтерактивного навчання передбачає :

 • використання дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемної ситуації, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.
 • Впроваджуючи інтерактивні технології у навчально – виховну роботу, необхідно враховувати вікові особливості школярів.

Висновок

 • Інтерактивне навчання – це спецефічна форма організації навчальної діяльності, яка має передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів.

3.Інтерактивні методи навчання в практиці роботи

 • Мета моєї роботи — досягати мети уроку шляхом зацікавлення учнів, щоб навчання приносило радість, успіх і задоволення
 • я використовую такі форми і методи навчання, які б викликали у дітей цікавість до навчального матеріалу, бажання вчитися, прагнути успіху в опануванні основ наук.
 • мені допомагають інтерактивні ігрові технології, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в грі, ігровому спілкуванні, і гра для них — це перша можливість виявити себе як особистість, самовиразитись і самоствердитись.

«Робота в парах».

 • Всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером, і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати і вести дискусію. Під час роботи в парах використовую ігри: ”Конкурс красунь”, “Запали вогник”, “Заселіть будиночки”, “Прикрась ялинку”, “Чарівні клітинки” та інші. Я використовую не лише навчальні ігри, в ігри, як засіб взаємонавчання.

Робота в групах

 • Робота в групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, відпрацювання прийомів активного слухання, прийняття спільного рішення, узгодження різких поглядів).
 • Роботу в групах слід використовувати тоді, коли необхідно розв'язати проблему, з якою важко впоратись індивідуально та коли одним із очікуваних результатів є набуття навичок роботи в команді.

“Мозковий штурм»

 • «Мозковий штурм» є відмінним методом для використання досвіду учнів із метою розробки ідей .Є дуже специфічні правила й основні принципи для «мозкового штурму). «Мозковий штурм» найкраще спрацьовує в групах у кількості 5—7 осіб.
 • Основні ознаки
 • • Чітко визначте проблему або тему для «мозкового штурму». Працюйте в колі!
 • • Оберіть лідера, який веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Він повинен заохочувати кількість, а не якість ідей.
 • • Щоб збільшити появу нових ідей, ви можете надати учням певний час на роздуми і після декількох хвилин розпочинати знову.

«Криголами»

 • На уроках української мови та читання дітям пропонується така форма як «криголами» — спеціально психологічно обґрунтовані вправи, використовуються на початку заняття. Вони ламають кригу відчуженості, згуртовують учнів, сприяють формуванню товариськості.

„Будьмо знайомі!”

 • У І класі, коли діти ще не знають один одного, доцільно використати таку вправу
 • Учасники стають у коло, кожен називає своє ім'я і розповідає всім про улюблене заняття. Потім відбувається поділ на групи за улюбленими заняттями. Наприклад, хто любить малювати, грати в футбол, рибалити, дивитися мультики тощо. Таким чином, учитель має змогу довідатися про коло інтересів своїх вихованців і використовувати цю інформацію у плануванні виховної роботи, на уроках читання тощо.

"Роби, як я»

 • Коли діти втомилися на уроці, проводимо таку розминку: «Роби, як я”. Учні заплющують очі, а вчитель робить окремі шумові дії (оплески, тупотіння, стукіт по парті ручкою і т. д.). Діти на слух повинні відтворити те саме.

Асоціативний кущ

 • Серед інтерактивних методів навчання вчителі початкових класів віддають перевагу методу побудови асоціативного куща, адже їм більш знайомі поняття «логічне дерево», «гірлянда асоціацій».
 • На початку роботи вчитель визначає одним словом тему, над якою буде проводитися робота, а учні згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім —другорядні.
 • Вчитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово розростається».

Асоціативний кущ “Вода. Властивості води.”

Висновок

 • використання інтерактивних ігрових технологій допомагає мені досягати мети уроку шляхом зацікавлення учнів, будувати навчально-виховний процес так, щоб навчання давало радість, успіх, задоволення та сприяло зміцненню здоров'я кожної дитини. Адже, здоров'я дитини — запорука її успішності.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка