К. П. Гриньчак використання інтерактивних технологій у професійному навчанні учнів птнзСкачати 25,98 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір25,98 Kb.

К.П. Гриньчак

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців має здійснюватися згідно з науково-теоретичними положеннями сучасної професійної педагогіки. Перш за все, під час професійної підготовки важливим є використання сучасних наукових підходів.

Інформатизація освіти та комп’ютеризація навчального процесу віддзеркалюють глобальний процес проникнення інформаційно-комунікаційних технологій та ІКМ у всі сфери життя суспільства. Дотримання цього дозволяє ефективно застосовувати сучасні комп’ютерно орієнтовані технології навчання з метою формування професійної компетентності учнів і гармонійного розвитку особистості в цілому.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Нині педагогічними працівниками активно використовуються проектні технології навчання, що вдало вписуються в традиційну систему навчання та інтегруються з ІКТ.

Використання проектного методу як педагогічної технології в навчальному процесі ПТНЗ дозволяє розв’язати чотири найважливіші освітні задачі, що висуваються перед учнями:

Оволодіти знаннями, уміннями з певної дисципліни або циклів дисциплін

Формувати професійну компетентність та відповідні складові - компетенції

Опрацювати універсальні навчальні вміння

Розвивати проектні вміння

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Проблема підвищення рівня професійної компетентності майбутнього фахівця, здатного вільно і активно мислити, моделювати навчально- виховний процес, самостійно генерувати, втілювати нові ідеї та технології навчання і виховання є актуальною в сучасних соціально-економічних умовах.

Професійно компетентний фахівець позитивно впливає на формування творчих умінь учнів ПТНЗ.

Фахівець зможе досягти кращих результатів у своїй професійній діяльності.

Фахівець зможе досягти кращих результатів у своїй професійній діяльності.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Досить важливим завданням в умовах сучасного суспільства є навчити учнів ПТНЗ користуватися сучасними інноваційними технологіями. Для них комп’ютерна техніка повинна стати звичним засобом не лише для розв'язання різноманітних завдань у сфері навчальної діяльності, а й засобом підготовки до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, в тому числі й суспільстві знань; засобом формування у молодого покоління умінь самостійного навчання та засобом формування креативного мислення.

Досягнення цих цілей на нинішній день неможливе без інформатизації освіти та впровадження компетентнісного підходу на всіх щаблях освіти.

Найбільш відомими ресурсами мережної взаємодії є: WWW, FTP, електронна пошта, Блог, Телеконференція, Чат, Веб-квести та ін.

Найбільш відомими ресурсами мережної взаємодії є: WWW, FTP, електронна пошта, Блог, Телеконференція, Чат, Веб-квести та ін.


Ці сервіси широко застосовуються в мережній взаємодії, оскільки вимагають незначних телекомунікаційних ресурсів.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

ВИДІЛИМО НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЛОГІВ, ВЕБ-КВЕСТІВ, БЛОГ-КВЕСТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ВІКІ-ВІКІ В ОСВІТІ.

Публікація, редагування і анотування навчально – методичних і наукових матеріалів

Майданчик для наукових дискусій

Можливість для консультацій учнів з викладачами або викладачів між собою

Платформа для створення дистанційного навчання

Колективна робота над творчими проектами учнів з різних ПТНЗ

Можливість для консультацій учнів з викладачами або викладачів між собою

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Інтерактивні методи дають найбільший простір для самореалізації учня у навчанні і найбільше відповідають особистісно-орієнтованому підходу в професійній підготовці учнів ПТНЗ. Для вирішення навчальних завдань викладач використовує наступні форми роботи: використання кейс-технологій; проведення відео конференцій; «круглих столів»; «мозковий штурм»; дебати; фокус-групи; ділові і рольові ігри; case-study (аналіз конкретних, практичних ситуацій); навчальні групові дискусії; тренінги, метод проектів та ін.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Головною умовою інтерактивних методів навчання є ініціативність учнів у навчальному процесі, яку стимулює педагог в якості консультанта.

Досягненню високого рівня засвоєння знань учнів на уроці сприятиме один із популярних, серед сучасних інтерактивних засобів навчання – ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ.ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень залучення інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу.

Використання інтерактивних плакатів у навчальному процесі сприяє тому, що учні краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, ефективність їх самостійної роботи, здійснюється вплив на якість формування практичних умінь і навичок.ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ

ОДНОРІВНЕВИЙ ПЛАКАТ

БАГАТОРІВНЕВИЙ ПЛАКАТ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Інтерактивний плакат можна використовувати як на етапі знайомства з новим матеріалом, так і в процесі повторення, а також як додаткову допомогу при виконанні домашнього завдання з певної теми або ж як частина дистанційного курсу для підготовки до іспитів.

Для успішного створення навчальних інтерактивних плакатів викладач повинен володіти певними навичками і вміннями роботи з комп’ютерними програмами і Інтернетом. Для створення плакатів можна використати такі програми як PowerPoint, Smart Notebook, Adobe Flash та багато інших.ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Враховуючи той факт, що нині значна увага в навчальному процесі приділяється самостійному навчанню учнів, актуальною є проблема використання методу проектів, способу досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технології), що має завершитися реальним практичним результатом, оформленим тим чи іншим способом. Ця технологія включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

БЕРУЧИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, УЧНІ ДЕМОНСТРУЮТЬ:

знання та володіння основними дослідницькими методами (збирання та оброблення даних, наукове пояснення одержаних результатів, бачення і висунення нових проблем)

володіння комп’ютерною писемністю з метою введення і редагування інформації (текстової, графічної), уміння працювати з аудіовізуальною і мультимедіатехнікою (за потребою)

уміння інтегрувати раніше одержані знання з різних навчальних дисциплін для розв’язання пізнавальних завдань

володіння комунікативними навичками та уміння висувати гіпотези

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Широкого використання в навчальному процесі також набула технологія проектної діяльності Веб-квест.

Характерними особливостями технології Веб-квест, що відрізняє її від інших проектних технологій є:

  • визначення заздалегідь ресурсів, в яких є інформація, необхідна для розв’язання проблеми;
  • Веб-квест визначає порядок дій, що має виконати учень для одержання необхідного результату;
  • обов’язковою складовою цієї технології є перелік знань, умінь і навичок, котрих набувають учні в процесі виконання Веб-квеста.
  • однозначно визначаються критерії оцінки виконаних завдань, що дає можливість здійснювати моніторинг якості набутих знань.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Веб-квести, Блог-квести орієнтовані на самопізнання, мають на меті краще пізнати самих себе, що може розвиватися через дослідження он-лайн і офф-лайн.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Аналітичний Веб-квест досліджує взаємозв’язок речей реального світу в межах заданої теми. Такі завдання дають підґрунтя для одержання учнями знань в умовах, за яких вони мають уважно вивчати речі, знаходити спільне і різне, а також знаходити скриті схожі явища, розуміти зв’язок причин і наслідків, обговорюючи їх значення.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Наукові Веб-квести, Блог-квести слугують для знайомства та залучення учнів до наукових досліджень у різних галузях знань.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Оцінні Веб-квести представляють учням низку предметів із запрошенням до їх оцінки або класифікації, вибору рішення з обмеженого списку або оцінки результатів проведених досліджень.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

У Блог-квесті, так само як і у Веб-квесті, за тим самим алгоритмом здійснюється інтерактивне спілкування учнів, використовуються сервіси Веб 2.0, що не потребують знання програмування.

Робота в Блог-квесті в онлайн-режимі використовує сервіси: Wordpress, Blogger, Twitter та інші. Використання програмного забезпечення чи Skype дозволяє учасникам проекту здійснювати дзвінки, відправляти миттєві повідомлення, спілкуватися і проводити обговорення повідомлень у мережі.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Для прикладу наведемо зразки проектів за технологією:

Блог-квест

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Нині в різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, які здатні самостійно та в команді розв’язувати проблеми, що виникають, робити це за допомогою Інтернет. Тому навчання учнів у проектній діяльності – Веб- та Блог-квестах в інтеграції з іншими педагогічними технологіями сприятиме активному процесу одержання знань, умінню знаходити необхідну інформацію, використовувати різноманітні інформаційні джерела, запам’ятовувати, здійснювати пошук розв’язків, розв’язувати певні завдання і проблеми, організовувати себе до роботи. В цьому Веб-квести сприяють підвищенню якості навчання у ПТНЗ .ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Отже, на основі розглянутої проблеми, використання інтерактивних технологій в процесі фахової підготовки учнів ПТНЗ у професійній діяльності, зазначимо, що якість професійної підготовки можливо підвищити за рахунок впровадження інтерактивних технологій навчання, таких як використання інтерактивних плакатів, упровадження телекомунікаційних проектів: веб-квест і блог-квест, що дозволяє забезпечити навчальний процес, залучити всіх учнів до навчальної діяльності, надаючи можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають, думають і яку роботу виконують.ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Інтерактивний плакат, робота в проектах мають забезпечувати максимальну взаємодію учня з вмістом даного освітнього ресурсу на всіх етапах засвоєння інформації. Його використання допоможе в цікавій та доступній формі ознайомитися з новим матеріалом, засвоїти ключові поняття, загальні закономірності.

Використання інтерактивних плакатів та робота в проектах дозволяють організувати самостійну пізнавальну діяльність учнів ПТНЗ, і крім, отримання предметних знань з предмету, освоїти універсальні навчальні дії, такі як аналіз, синтез знань, порівняння, узагальнення та інші.ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПТНЗ

Після завершення навчання майбутні фахівці зможуть повною мірою організовувати та здійснювати керівництво проектом, допомагати та спрямовувати роботу над проектом.

Проектні технології сприяють формуванню компетенцій, встановлення рівня їх сформованості, формування в учнів компетентності в розв’язанні висунутих проблем, а також способів діяльності, що в свою чергу надасть можливість підвищити якість професійної підготовки в ПТНЗ.

Можливість мережевої взаємодії надають можливість учням спільно використовувати ІКТ , інноваційні навчальні і навчально-методичні ресурси. Мережева взаємодія є чинником забезпечення доступної якісної освіти.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

К.П. Гриньчак


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка