Кафедра економічної кібернетики надем’янов іван володимирович економіко-математичне моделювання фінансових показників підприємства (на прикладі сфгСкачати 199,63 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір199,63 Kb.
МІНІСТЕРМТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


НАДЕМЯНОВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ


Економіко-математичне моделювання фінансових показників підприємства (на прикладі СФГ «Колосок»)

Спеціальність 8.03050201 — економічна кібернетика

Автореферат

дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного

ступеня «магістр»

Тернопіль

2017
Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Керівник роботи: старший викладач кафедри економічної кібернетики
Гринчуцька Світлана Вікторівна,

Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя

Захист відбудеться 23 лютого 2017 р. о __ год. на засіданні Державної екзаменаційної комісії у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою:

46001, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 2.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми роботи. За умов невизначеності, властивої ринковим умовам господарювання, необхідно прогнозування майбутніх умов для визначення зовнішнього і внутрішнього середовища, у яких буде протікати діяльність підприємства для прийняття обґрунтованих рішень i запобігання підвищеного ризику роботи та розвитку підприємства.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження залежності фінансових показників діяльності підприємства, моделювання величини чистого прибутку.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є діяльність сільського (фермерського) господарства «Колосок». Методи виконання роботи: математичне моделювання, прогнозування, графічний, порівняльний, економічний аналіз.

Наукова новизна отриманих результатів:

  • розроблено економіко-математичну модель призначену для виявлення величини залежності чистого прибутку від оборотного капіталу, яка підходить для будь-якого підприємства сільськогосподарської галузі;

  • проаналізовано методи і моделі пошуку шляхів зниження витрат, знаходження конкретних елементів витрат, на яких підприємство може скоротити свої витрати.

  • здійснено аналіз основних показників діяльності досліджуваного підприємства;

  • виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості застосувати результати проведеного дослідження на підприємствах сільськогосподарської галузі.

Апробація Окремі результати роботи обговорювалися на VI Міжнародній науково-методичній конференції форум молодих економістів кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід", (Вінниця, 2015).

Основні положення та результати дослідження обговорювались та отримали схвалення на VII Міжнародній науково-методичній конференції форумі молодих економістів-кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід" (Тернопіль, 2016).

Структура роботи. Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота містить 24 рисунка Обсяг основного тексту становить 113 сторінок, перелік використаних джерел 75 найменувань, додатків 10.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано його мету, завдання, теоретичну і методологічну базу досліджень, методи дослідження; висвітлено наукову новизну та практичне значення роботи.

У першому розділі «Теоретичні аспекти аналізу та моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства» розкрито сутність моделювання, висвітлено основні характеристики, поняття та принципи його використання з метою проведення аналізу та прогнозування розвитку економічних систем сільськогосподарської галузі.

Питання економіко-математичного моделювання економічних систем розглянуто в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних науковців: В.М. Вовка, В.А. Кадієвського, Т.С. Клєбанової, Ю.Г. Лисенка, О.М. Марюти, А.М. Мороза, О.А. Петрова, І.Г. Поспєлова, О.В. Ульянченка, В.М. Усикіна, Е. Балтенспергера, Р. Белмана, П. Роуза, С. Сілі, Д. Січкі, Д. Форрестера, та інших.

Моделі розвитку сільського господарства є принципово динамічними, оскільки в них використовуються запізнілі або лагові змінні. Отримання достовірних та адекватних даних поточній ситуації результатів економіко-математичного моделювання, прогнозування тенденцій розвитку можливо лише за наявності математичного опису системи сільського господарства та базових підгалузей «Продукція рослинництва» та «Продукція тваринництва». Модель адекватно віддзеркалює внутрішню притаманну їм структурно-функціональну організацію підгалузей.

Використання лінійних моделей для моделювання економічних залежностей у багатьох випадках дають цілком задовільні результати, які можуть бути використані для аналізу і прогнозу досліджуваних економічних процесів.

Внаслідок багатогранності і складності за своєю структурою економічних процесів обмежуватись лише розглядом лінійних моделей стає недоцільним, оскільки не всі економічні залежності можуть бути описані лінійними рівняннями. У таких випадках доводиться мати справу з нелінійними моделями.

У другому розділі «Аналіз ефективності функціонування СФГ «Колосок»» побудовано систему показників для оцінювання економічної ефективності підприємства; досліджено сучасний стан СФГ «Колосок».

Запропоновано систему економічних показників побудовано на основі показників для: аналіз господарської діяльності (структура витрат підприємства, аналіз використання трудових ресурсів, аналіз показників господарської діяльності), аналіз фінансової ефективності діяльності підприємства (показники фінансового стану, показники ліквідності, показники рентабельності, показники фінансової стійкості, ділової активності).

Проаналізовано фінансову діяльність СФГ «Колосок» за 2011-2015 рр. Здійснено аналіз динаміки прибутку підприємства. Оцінка поданих показників свідчить про те, яких фінансових результатів досягло підприємство в порівнянні з фактичними даними базовому періоду.

Таблиця 1Динаміка зміни видів прибутку СФГ «Колосок» за 2011-2015 роки, тис. грн.

Назва показника

2011

2012

2013

2014

2015

Відхилення

2015

-2011


2015

-2012


2015

-2013


2015

-2014


Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

18124

21400

22698

38150

65727

47603

44327

43029

27577

Валовий прибуток

5107

4639

1992

7102

34132

29025

29493

32140

27030

Чистий прибуток

5243

4453

1314

7673

38846

33603

34393

37532

31173

Динаміку зміни прибутку підприємства представимо на рис 1.

Рис. 1 Динаміка зміни видів прибутку СФГ «Колосок» за 2011-2015 роки, тис. грн.

Як бачимо із проведених досліджень, прибуток даного підприємства збільшився у 2015 р. на 740,56 (%). в порівнянні із 2011 р.

Даний аспект є досить позитивним для подальшої ефективної діяльності СФГ «Колосок».

Проаналізовано показники економічної ефективності зокрема: фінансовий стан, рентабельність, ліквідність, показники фінансової стійкості, ділової активності. На основі яких можна здійснити: оптимізацію витрат ресурсів, удосконаленням цінової політики, обґрунтування управлінських рішень і підвищенням конкурентоспроможності підприємства.У третьому розділі «Моделювання фінансових показників підприємства» проведено моделювання впливу складових оборотного капіталу на розмір чистого прибутку. Для проведення факторного аналізу побудовано багатофакторну залежність із наступним аналізом впливу кожного окремого фактора на кінцевий результат. Будь-який факторний аналіз починається з моделювання вихідної факторної системи і побудови на її основі багатофакторної моделі, тобто виявлення конкретної математичної залежності між факторами. В досліджені побудовану багатофакторну лінійно-регресійну модель залежності розміру чистого прибутку (збитку) від розміру запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів.

Таблиця 2

Основні показники діяльності СФГ «Колосок» за 2010-2015 рр.


Роки

Чистий прибуток (збиток) (Y)

Розмір запасів (X1)

Дебіторська заборгованість (X2)

Грошові кошти (X3)

1

2

3

4

5

2010

2990

4567

745

4

2011

5243

7022

1061

42

2012

4453

11710

2911

20

2013

1314

14995

1412

489

2014

7673

17650

6192

150

2015

38846

23286

13003

1714

Багатофакторна лінійна модель залежності величини чистого прибутку (збитку) СФГ «Колосок» (Y) від розміру запасів (х1), дебіторської заборгованості (х2), грошових коштів (х3) буде мати наступний вигляд:Аналізуючи рівняння багатофакторної регресії відмітемо, що збільшення розміру запасів х1 на 1 од. при незмінних розмірах дебіторської заборгованості (х2), грошових коштів (х3) призведе до зменшення рівня прибутку на 0,24 од. Збільшення рівня дебіторської заборгованості (х2) на 1 од. при незмінних розмірах запасів, грошових коштів призведе до збільшення рівня прибутку на 2,71од. Збільшення розміру грошових коштів (х3) на 1 од. при незмінних розмірах запасів, дебіторської заборгованості призведе до збільшення рівня прибутку на 11,17 од. Ця модель дозволила встановити причинно-наслідкові зв’язки між факторами і узагальнюючим показником оцінки діяльності сільськогосподарського підприємства.

У четвертому розділі «Спеціальна частина» виконано дослідження можливостей пакету Microsoft Excel. Проведено його загальну характеристику. Проведене математичне введення в теорію «Кореляційно-регресійний аналіз», виконано кореляційно-регресійний аналіз впливу чистого прибутку на запаси підприємства, побудовано відповідні рівняння регресії, здійснена оцінка щільності кореляційного зв’язку.

У п’ятому розділі «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. Для підвищення рентабельності виробництва на підприємстві були розроблені і обґрунтовані заходи щодо розширення асортименту продукції, а саме впровадження у виробництво нового продукту. Відшкодування витрат відбудеться до кінця 3 року. Оскільки NPV > 0, то за час економічного життя проект відшкодує витрати і забезпечить отримання прибутку. Індекс рентабельності більший за одиницю (PI > 1), отже, проект забезпечує заданий рівень рентабельності. Внутрішня норма прибутковості склала 39,97 %, що більше за ставку дисконту (27%) – проект приймається.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто питання аналізу охорони праці на СФГ «Колосок» і запропоновано рекомендації щодо усунення проблем з охорони праці і її вдосконалення на підприємстві. Розглянуто питання «Підвищення стійкості роботи підприємств сільськогосподарської галузі у воєнний час».

Висновки. У роботі поставлено і вирішено науково-практичне завдання – опрацювання теоретичних та методологічних засад економіко-математичного моделювання фінансових показників підприємства. У результаті проведених досліджень зроблено висновки.

1. Визначено, що процес успішного функціонування і розвитку підприємства в умовах ринкової економіки залежить від рівня його стійкості, що визначається здатністю суб’єкта господарювання так реагувати на зміни зовнішнього середовища, але й сприяти подальшому розвитку.

2. Використання лінійних моделей для моделювання економічних залежностей у багатьох випадках дають цілком задовільні результати, які можуть бути використані для аналізу і прогнозу досліджуваних економічних процесів.

3. В роботі використано систему економічних показників, яка служить інструментом для здійснення аналізування економічної ефективності діяльності підприємства. Система показників дає певну кількісну характеристику виробничої, фінансової і збутової діяльності підприємства.

4. З метою підвищення діяльності сільськогосподарського підприємства запропоновано багатофакторну модель залежності чистого прибутку до оборотності капіталу. Результати якої можуть бути використані для прийняття управлінських рішень в сучасних економічних умовах господарювання.

5. З проведених розрахункових показників чистий прибуток і запаси підприємства можна зробити висновок що між показниками існує прямий сильний зв’язок. Запропонований метод може бути використаний керівником підприємства для прослідковування залежності між показниками.

6. Для підвищення рентабельності виробництва на СФГ «Колосок» пропонувалось розширити асортимент продукції, за рахунок випуску кукурудзяної олії. Результати економічного обґрунтування інноваційного проекту показують, що обраний товарний напрямок виявився ефективним.

7. Організація охорони праці на СФГ «Колосок» здійснюється під керівництвом голови приватного сільськогосподарського підприємства, інженера з охорони праці, головних спеціалістів господарства. З працівниками, що поступають на роботу інженер з охорони праці проводить вступний інструктаж.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ
1. Надем’янов І. В. Моделювання прибутковості сучасних підприємств / І. В. Надем’янов // Тези доповідей VI Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 24-25 вересня 2015 року — Вінниця, ВНАУ, 2015. — С. 311-312.

2. Надем’янов І. В. Прогнозування фінансових показників діяльності з використанням регресійних моделей/ І. В. Надем’янов // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 21-22 жовтня 2016 року — Тернопіль, ТНТУ, 2016. — С. 88-89.


АНОТАЦІЯ
Надем’янов І.В. Економіко-математичне моделювання фінансових показників підприємства (на прикладі СФГ «Колосок»).

Спеціальність 8.03050201 — економічна кібернетика. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017.

Дослідження проводилось на прикладі СФГ «Колосок», яке займається вирощуванням зернових та технічних культур, та здійснює виробничу, торгівельну, посередницьку, транспортну та іншу діяльність.

Метою роботи є дослідження залежності фінансових показників діяльності підприємства, моделювання економічних показників.Основним об’єктом дослідження є діяльність сільського (фермерського) господарства «Колосок».
Розроблено економіко-математичну модель залежності показників чистого прибутку від оборотного капіталу, яка може бути використана для будь-якого підприємства сільськогосподарської галузі.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості застосувати результати проведеного дослідження на підприємствах сільськогосподарської галузі.

Ключові слова: фінансовий стан, фінансовий аналіз, моделювання, прогнозування, регресійна модель, сільськогосподарська галузь.
ANNOTATION

Nadem'yanov I.V. Economic modeling the financial impacts (for example SFG "Kolosok").

Specialty 8.03050201 - economic cybernetics. - Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, 2017.

The study was conducted by the example SFG "Kolosok", which is engaged in cultivation of grain and industrial crops, and has manufacturing, trade, brokering, transport and other activities.

The aim is to study depending on the financial performance of the enterprise, modeling of economic indicators.

The main object of study is the work of agriculture (farming) "Kolosok."

Developed mathematical model depending net profit of working capital, which can be used for any business agriculture.

The practical significance of the results is the ability to apply the results of research on the agricultural sector enterprises.

Key words: financial position, financial analysis, modeling, forecasting, regression model, the agricultural industry.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка