Кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри корпоративних фінансів І контролінгу двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана»Скачати 100,84 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації28.02.2017
Розмір100,84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Точність поділу підприємств цільової вибірки на класи та помилка МкМ для підприємств із КПД 50-75%

 • Змінна VAR00001
 • Оціночний склад груп
 • Разом
 • Кількість
 • спостережень
 • 0,00
 • 4
 • 1
 • 5
 • 1,00
 • 0,0
 • 15
 • 15
 • %%
 • 0,00
 • 80,0
 • 20,0
 • 100,0
 • 1,00
 • 0,0
 • 100,0
 • 100,0
 • a. 95,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірно

Eigenvalues дискримінантної функції МкМ (КПД 50-75%)

 • Функція
 • Eigenvalue
 • Частка
 • дисперсії, %
 • Кумулятивна частка, %
 • Канонічна
 • кореляція
 • 4
 • 1,379
 • 100,0
 • 100,0
 • 0,761

Дискримінантна функція Моделі для підприємств із КПД 75 - 99,9% та її коефіцієнти

 • Function 5
 • КД2
 • -,147
 • КД3
 • -,042
 • КД4
 • ,370
 • КД6
 • ,230
 • КД7
 • ,846
 • Z - Score у точці поділу (границя класів)
 • -0,106

Точність поділу підприємств цільової вибірки на класи та помилка МкМ для підприємств із КПД 75 - < 100%

 • a. 95,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірно
 • Змінна VAR00001
 • Оціночний склад груп
 • Разом
 • Кількість
 • спостережень
 • 0,00
 • 9
 • 0,0
 • 9
 • 1,00
 • 1
 • 10
 • 11
 • %%
 • 0,00
 • 100,0
 • 0,0
 • 100,0
 • 1,00
 • 9,1
 • 90,9
 • 100,0

Eigenvalues дискримінантної функції МкМ (КПД 75 - < 100%)

 • Функція
 • Eigenvalue
 • Частка
 • дисперсії, %
 • Кумулятивна частка, %
 • Канонічн
 • кореляція
 • 5
 • 1,239a
 • 100,0
 • 100,0
 • 0,744

Дискримінантна функція моделі для підприємств із КПД 100,0% та її коефіцієнти

 • Function 6
 • КД2
 • -0,173
 • КД3
 • 0,442
 • КД4
 • 0,834
 • КД6
 • 0,836
 • КД7
 • 0,081
 • Z - Score у точці поділу (границя класів)
 • -0,4575

Точність поділу підприємств цільової вибірки на класи та помилка МкМ для підприємств із КПД 100%

 • a. 100 % спостережень цільової вибірки класифіковано вірно
 • Змінна VAR00001
 • Оціночний склад груп
 • Разом
 • Кількість
 • спостережень
 • 0,00
 • 8
 • 0,0
 • 8
 • 1,00
 • 0,0
 • 12
 • 12
 • %%
 • 0,00
 • 100,0
 • 0,0
 • 100,0
 • 1,00
 • 0,00
 • 100,0
 • 100,0

Eigenvalues дискримінантної функції МкМ (КПД 100%)

 • Функція
 • Eigenvalue
 • Частка
 • дисперсії, %
 • Кумулятивна частка, %
 • Канонічна кореляція
 • 6
 • 5,583a
 • 100,0
 • 100,0
 • 0,921

Функції МкМ підприємств України з КПД

 • Частка КПД
 • Модель розрахунку інтегрального показника
 • Точка поділу
 • < 10% 
 • Z = 0,627 КД1 + 0,076 КД3 + 0,624 КД4 + 0,629 КД5 + 0,294 КД7
 • Z = 0,1765
 • 10 - 25% 
 • Z = - 0,648 КД1 + 0,266 КД3 - 1,399 КД5 + 1,411 КД6 + 0,675 КД7
 • Z = – 0,282
 • 25 - 50%  
 • Z = 0,919 КД1 - 0,364 КД3 + 0,967 КД4 + 0,942 КД5 + 0,022 КД6
 • Z = – 0,2455
 • 50 – 75% 
 • Z = 0,872 КД1 + 0,308 КД3 - 0,729 КД5 + 1,177 КД6 - 0,029 КД7
 • Z = – 0,6435
 • 75- 100% 
 • Z = - 0,147 КД2 – 0,042 КД3 + 0,370 КД4 + 0,230 КД6 + 0,846 КД7
 • Z = – 0,106
 • 100% 
 • Z = - 0,173 КД2 + 0,442 КД3 + 0,834 КД4 + 0,836 КД6 + 0,081 КД7
 • Z = – 0,4575

Зведена аналітика якості часткових функцій МкМ

 • Функція
 • МкМ
 • Опис
 • функції
 • Wilks'
 • Lambda
 • χ2
 • статистика
 • Рівень
 • значимості
 • Функція 1
 • < 10%
 • 0,547
 • 9,354
 • 0,096
 • Функція 2
 • 10 - 25%
 • 0,528
 • 9,890
 • 0,078
 • Функція 3
 • 25 - 50%
 • 0,384
 • 14,854
 • 0,011
 • Функція 4
 • 50 – 75%
 • 0,420
 • 13,437
 • 0,020
 • Функція 5
 • 75 -<100%
 • 0,447
 • 12,492
 • 0,029
 • Функція 6
 • 100%
 • 0,152
 • 29,210
 • 0,00
 • Визначення
 • Автор, джерело
 • Найперша функція управління, яка передує іншим управлінським функціям і визначає їх сутність …передбачає вибір мети, розробку шляхів її досягнення …
 • Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. - К. : Знання, 2008. - 389 с.
 • Вид, сфера діяльності органів управління підприємства по передбаченню майбутнього стану його економіки на основі врахування дії законів розвитку природи і суспільства, тенденцій розвитку підприємства, галузі, і національної економіки. … полягає у визначенні мети, якої підприємство прагне досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов її досягнення
 • Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства / Л. А. Швайка. - Львів : Магнолія плюс, 2004. - 268 с.
 • Процесс экономического обоснования рационального поведения для достижения своих целей. … процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов достижения. … завершающий этап прогнозирования, в процессе … принимаются решения на основе выбора тех или иных альтернатив развития
 • Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебн. пособ.: 4-е узд., перераб. и доп. - М., Дашков и Ко, 2005. - 400 с.
 • Кузык Б. Н., Кушлин В. И., Яковец Ю. В. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование. - М.: Экономика, 2011. – 604 с.
 • Визначення змісту планування в різних джерелах
 • Визначення змісту фіна́нсового планування в різних джерелах
 • Визначення
 • Автор, джерело
 • … процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства в плановому періоді
 • Фінанси підприємств / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.] ; кер. кол. авторів і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. - 8-ме вид. - К. : КНЕУ, 2013. - 520 с.
 • … процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в майбутньому … процес визначення майбутніх дій по формуванню й використанню фінансових ресурсів.
 • Фінанси підприємств. / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2011. – 429 с.
 • … визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження
 • Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2011. - 351 с.
 • Процес систематичної підготовки управлінських рішень, які прямо чи опосередковано впливають на обсяги фінансових ресурсів, узгодження джерел формування та напрямів використання
 • Семенов Г. А. Фінансове планування і управління на підприємствах / Г. А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов. - К. : ЦУЛ, 2007. - 432 с.
 • Процесс разработки системы финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в предстоящем периоде
 • Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2007. — 521 с.
 • Планування є управлінським інструментом досягнення мети отримання прибутку, що використовується суб’єктом підприємництва в процесі його функціонування у відповідності до чинних економічних умов і наявних та потенційних господарських зв’язків, з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Зміст планування полягає у визначенні шляхів і засобів досягнення мети підприємства.
 • Зміст фінансового планування полягає у підготовці управлінських рішень із забезпечення у плановому періоді безперервності відтворювального процесу шляхом узгодження обсягу фінансових ресурсів із джерелами фінансування підприємства і напрямами їх цільового використання.
 • Антикризове планування є інструментом підготовки управлінських рішень щодо забезпечення ефективного безперервного відтворювального процесу у наслідок узгодження джерел фінансування і напрямів їх використання при врахуванні впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ранжування груп підприємств у відповідності до динаміки Z-значень відносно Точки поділу

 • Частка КПД
 • (державна)
 • Точка
 • поділу
 • Кількість підприємств
 • Рейтинг
 • Z > ТП
 • Z < ТП
 • < 10%
 • 0,1765
 • 8
 • 12
 • 6
 • 10 - 25%
 • – 0,282
 • 13
 • 7
 • 2
 • 25 - 50%
 • – 0,2455
 • 11
 • 9
 • 4
 • 50 – 75%
 • – 0,6435
 • 16
 • 4
 • 1
 • 75 - 100%
 • – 0,106
 • 10
 • 10
 • 5
 • 100%
 • – 0,4575
 • 12
 • 8
 • 3
 • Планування антикризових заходів за результатами застосування МкМ для підприємств із КПД
 • Частка КПД
 • Динаміка Z відносно точки поділу
 • Заходи
 • < 10%
 •  
 • Z > 0,1765
 • Збереження частки КПД / Збільшення частки КПД / Підвищення ефективності АФУП
 • Z < 0,1765
 • Продаж частки КПД / Приватизація / Ліквідація / У разі неможливості приватизації – держава бере на себе ризики
 • 10 - 25%
 •  
 • Z > – 0,282
 • Збереження частки КПД / Збільшення частки КПД / Підвищення ефективності АФУП
 • Z < – 0,282
 • Продаж частки КПД / Приватизація / Ліквідація / У разі неможливості приватизації – держава бере на себе ризики
 • 25 - 50%
 •  
 • Z > – 0,2455
 • Збереження частки КПД / Збільшення частки КПД / Підвищення ефективності АФУП
 • Z < – 0,2455
 • Продаж частки КПД / Приватизація / Ліквідація / У разі неможливості приватизації – держава бере на себе ризики
 • 50 – 75%
 •  
 • Z > – 0,6435
 • Збереження частки КПД / Збільшення частки КПД / Підвищення ефективності АФУП
 • Z < – 0,6435
 • Продаж частки КПД / Приватизація / Ліквідація / У разі неможливості приватизації – держава бере на себе ризики
 • 75 - 100%
 •  
 • Z > – 0,106
 • Збереження частки КПД / Збільшення частки КПД / Підвищення ефективності АФУП
 • Z < – 0,106
 • Продаж частки КПД / Приватизація / Ліквідація / У разі неможливості приватизації – держава бере на себе ризики
 • 100%
 •  
 • Z > – 0,4575
 • Збереження частки КПД / Підвищення ефективності АФУП
 • Z < – 0,4575
 • Продаж частки КПД / Приватизація / Ліквідація / У разі неможливості приватизації – держава бере на себе ризики

Публікації, що містять репрезентовані результати дослідження:

 • Островська О.А. МкМ у формуванні концепції антикризового управління підприємств із корпоративними правами держави // Актуальні проблеми економіки, № 11. – 2014. – С. 419-429.
 • Островська О.А., Сиволапенко Н.П. Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств // Актуальні проблеми економіки, № 1 . – 2015. – С. 185 – 193.
 • Olga Ostrovska. Financial Crisis Management for Ukrainian Enterprises with State Corporate Rights: New Theoretical Concepts and Practical Approaches // Nauka i studia, NR 1 (111), 2014, Polska, Przemysl. - p.p. 112 – 122.
 • Olga Ostrovska. Formarea paradigmelor de administrare anticriză a finanţelor corporative: abordare evoluţionistă // Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei : Ediţia a XII-a. / Nr.1 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; col. red.: Grigore Belostecinic/ - Chişinău: ASEM, 2014. - 390 р. – р.р. 208 – 212. // http://ase.md/index.php?page=anale
 •   O.A.Ostrovska, V.H.Kabanchuk. Implementation of “Western” Integrated Systems for Assessing the Economic Entities’ Financial Performance in Ukraine // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum, Central European Journal for Science and Research, NR 3 (5), 2014, Praha, ČR Czech Republic. - p.p. 23 – 29.
 • Островська О.А. Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств// Фінанси України, № 9 . – 2011. - С.110 - 119.
 •  Островская О.А., Соколова О.Б. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности. // Актуальні проблеми економіки, № 3 (129). - 2012. - С.289 - 296.
 • Островська О.А., Соколова О.Б. Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні // Наукові праці НДФІ, науковий збірник, Вип. 3 (56), 2011.- С.110 – 120.
 • Островська О.А. Удосконалення фінансування підприємств у системі попередження кризи: макро- та мікроекономічний аспекти // Фінанси, облік і аудит, № 23. – 2014. – С. 95 - 111.
 • Островська О.А. Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств // Фінанси України, 2014.- №3. – С. 100 - 113.
 • Островська О.А. Альтернативна реорганізація в антикризовому менеджменті підприємств залізничного транспорту // Формування ринкових відносин в Україні, Зб. наук. праць, № 1 (164). – 2015. - С 100 – 105.
 •  О.А.Островська. Нові тенденції в антикризовому управлінні державними корпоративними правами // Фінанси підприємств: проблеми та перспективи: В 3 т./ За наук. ред. проф. М.Д.Білик: Монографія. – Т.3. - Антикризове управління підприємством в умовах ринку - КНУТД. – К.: ТОВ «ПанТот», 2013. – 338 с. – С.133 – 152.
 •   О.А.Островська. Інноваційна парадигма економіко-правового й методичного забезпечення антикризового фінансового менеджменту. // Інновації у фінансовій сфері: монографія [В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов та ін. ] ; за заг. ред. В. М. Опаріна. - К.: КНЕУ, 2013. – 444 с. – С. 261-287.
 • О.А.Островська, О.О.Терещенко. О.Б.Соколова. Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях : навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2014.- 217 с.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка