Кодекс газотранспортної системиДата конвертації30.03.2017
Розмір56,8 Kb.

Кодекс

газотранспортної системи

Принципи взаємодії з оператором ГРС.

Точки входу та виходу ГТС

Газовидобувне підприємствоОРМ

ПСГ


VTP

Точка входу

Точка виходу

Віртуальна точка входу

Віртуальна точка виходу

Прямий Споживач

Споживач

Точки входу/виходу

В ГТС визначаються наступні точки виходу до газорозподільних систем:

  • точки входу з фізичним розташуванням (надалі - фізична точка) у підключеннях до газорозподільних систем. Фізична точка є газорозподільна станція (ГРС).
  • віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням (надалі – віртуальна точка) до газорозподільної системи

  • В ГТС визначаються наступні точки входу з газорозподільних систем:
  • віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням (надалі – віртуальна точка) з газорозподільної системи чи групи газорозподільних систем (місце надходження газу від газодобувних підприємств чи виробників біогазу, підключених до газорозподільної системи);

* Для кожної газорозподільної зони оператор газотранспортної системи створює одну (1) віртуальну точку виходу до газорозподільної системи, що охоплює всі точки виходу до цієї системи, розташовані на території ліцензованої діяльності оператора газорозподільної системи.

* Для кожної газорозподільної зони оператор газотранспортної системи створює одну (1) віртуальну точку входу з газорозподільної системи, якщо до газорозподільної системи підключені об’єкти видобування природного газу та/або виробництва біогазу та інших видів газу з альтернативних джерел.НОРМИ ЯКОСТІ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ПРАВИЛА ОБЛІКУ

 

Положення кодексу регламентують:


 • Порядок обліку природного газу;
 • Порядок перевірок, повірок, експертиз вузлів обліку газу;
 • Порядок ведення обліку газу у разі тимчасової несправності або виведення комерційного ВОГ (ПВВГ) з експлуатації;
 • Порядок вирішення спірних питань щодо обсягу та ФХП переданого/прийнятого газу;
 • Порядок обміну даними про виміряні обсяги газу та організація системи збору передачі даних.

 • Оператор ГТС розробляє та розміщує на власному сайти примірну Технічну угоду яка укладається з Оператором ГРС. Технічна угода додатково до положень Кодексу врегульовує питання взаємодії, якості та тиску газу, порядок перевірки повірки, документальне оформлення обсягів газу, надання звітів та інформації.

Порядок присвоєння ЕІС-кодів суб’єктам ринку природного газу.

 

З метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку розміщених на об’єктах газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу, використовується система кодування, рекомендована Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

Оператор газотранспортної системи за заявою оператора газорозподільної системи, протягом двох робочих днів з моменту надання заяви у відповідності до вимог цієї глави присвоює кожному оператору газорозподільної системи унікальний EIC-код і код групи (позиції з 04 по 05 ЕІС–кодів).

Оператор газорозподільної системи присвоює EIC-кодів всім споживачам, що приєднані до газорозподільної системи відповідного оператора та відповідних ЕІС–кодів їх точок комерційного обліку (за необхідності). Оператор газорозподільної системи після присвоєння EIC-кодів споживачам, що приєднані до газорозподільної системи відповідного оператора та відповідних ЕІС–кодів їх точок комерційного обліку (за необхідності) передає їх оператору газотранспортної системи протягом 5 робочих днів з моменту присвоєння за формою, затвердженою оператором газотранспортної системи.Детальний опис процедури призначення, оновлення ЕІС-коду для групи суб’єктів ринку природного газу підключених до газорозподільчих систем та відповідні форми розміщені на сайті: http://utg.ua/utg/business-info/eic-code.html

Договір транспортування природного газу

Згідно положень ЗУ Оператор надає послуги транспортування на підставі типового договору

 

Послуги, що надає оператор ГТС


   • доступ до потужності в точці входу або виходу з газотранспортної системи;
   • замовлення фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою на підставі затвердженої номінації;
   • послугу балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи, та які відбираються з неї.

Договір на транспортування

Для укладення договору транспортування замовник послуг транспортування надає оператору газотранспортної системи:
 • заяву на укладення договору транспортування, форма якої затверджується оператором газотранспортної системи, є публічною інформацією та оприлюднюється на його веб-сайті.
 • у випадку якщо замовником послуг транспортування є нерезидент України, додатково надається документ, що підтверджує його дійсну реєстрацію в якості суб’єкта господарювання в країні його постійного місцезнаходження.
 • документи, що підтверджують повноваження осіб, представляти, в т.ч. вчиняти правочини від імені замовника послуг транспортування.

Договір на транспортування

Фінансове забезпечення


    • Щодо доступу до потужності – має бути не меншим за місячну вартість послуг транспортування природного газу, визначену на підставі розподілу потужностей та тарифів на послуги транспортування затверджених Регулятором.

    • У випадку, якщо споживачі замовника послуги транспортування розраховуються з ним через поточний рахунок із спеціальним режимом використання, оплата замовника за послуги транспортування (у тому числі замовлення розподілу потужності) здійснюється з поточного рахунку із спеціальним режимом використання замовника на поточний рахунок Оператора ГТС кожного банківського дня згідно з алгоритму розподілу коштів, встановленого Регулятором.
    • Щодо послуг балансування, має бути не меншим 20% вартості природного газу, який планується до транспортування у певному місяці на підставі заявлених планових обсягів транспортування природного газу, та розрахункової вартості базової ціни газу.

Договір на транспортування

Розподіл потужностіПотужність фізичної точки виходу з газотранспортної системи, до якої підключена газорозподільна система, надається виключно оператору газорозподільної системи на період не менше одного року.

У договорі транспортування природного газу чи його окремому додатку зазначаються відповідні фізичні точки входу та/або виходу, розподілена потужність, на яку замовник послуг транспортування має право, тип потужності (гарантована чи переривчаста), обсяг потужності та період її використання (строк, на який потужність була розподілена).

Механізм взаємодії на точках виходу до ГРС

Газовидобувне підприємствоСусідня країна

ГТС


ГРС

Суб'єкту ринку, який бажає транспортувати газ до споживача підключеного до ГРС необхідно:
 • Укласти з оператором ГТС Договір транспортування
 • Надати оператору ГТС номінації на точку входу до ГТС та віртуальну точку виходу до ГРС

 • Оплата послуг:
 • Оператору ГТС - за потужність на прикордонних точках входу до ГТС та за послуги балансування у разі наявності дисбалансу.

 • Потужність на точках виходу до ГРС - потужність бронюється оператором ГРС.
 • Оператор ГРС укладає з Оператором ГТС Договір на транспортування та оплачує за потужності в точках виходу.
 • Плата за потужності включається в вартість послуг розподілу, яку сплачує Споживач.

Етап реалізації Договору на транспортування

НОМИНАЦІЯ
  • Подання Замовником номінацій
  • Затвердження номінацій
  • Подання Ре-номінацій

  • АЛОКАЦІЯ
  • Проведення замірів кількостей природного газу на комерційних вузлах обліку або за встановленою методикою
  • Алокація (Розподіл про транспортованих обсягів ) в розрізі Замовників послуг транспортування

  • БАЛАНСУВАННЯ (комерційне)
  • Визначення попереднього щодобового розбалансу по кожному Замовнику послуг транспортування на підставі Алокацій.
  • Інформування Замовників послуг балансування.
  • Надання послуг балансування.
  • Підготовка щомісячних звітів про надані послуги та фактичний розбаланс в розрізі щодня.  • ФІНАНСОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
  • За надані послуги
  • За фактичний розбаланс
  • За системні обмеження (якість, невідповідність номінацій факту и т.д.)

Номінація, ре-номінація

Номінація - Заявка Замовника послуг транспортування, надана Оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані Замовником послуг транспортування протягом відповідного періоду до газотранспортної системи у точка входу та відібрані з газотранспортної системи на точках виходу.

Місячна номінація на наступний газовий місяць приймається оператором газотранспортної системи в період з 15 по 20 число місяця, що йде перед газовим місяцем транспортування.

Номінація подається на щоденній основі та повинна визначати кількість природного газу за кожну годину газової доби, для кожного контрагента Замовника послуг транспортування в точці входу та виходу.

На першому етапі до впровадження СОІ номінації будуть подаватись на місяць в розрізі кожного дня.

 

Ре-номінація - Зміна затвердженої номінації.

Ре-номінація можлива лише на об'єм, який буде транспортуватися через 2 години після її подання та до кінця газової доби.

У випадку технічного обґрунтування, Оператор газотранспортної системи може узгодити збільшення різниці.

Місячна номінація – Часові рамки

М-1


М

М+1


01.11

30.11


20.10

25.10


Номінація

Підтвердження номінацій

номінація та підтвердження

15.10


Транспортування газу
 • Місяць М-1, 15.10 Час відкриття прийому місячних номінацій
 • Місяць М-1, 20.10 Час закриття прийому місячних номінацій
 • Місяць М-1, 25.10 Час підтвердження Оператором ГТС місячних номінацій
 • Місяць М, 01.11-30.11 Період транспортування природного газу протягом місяця
 • Місяць М, 01.11-30.11 Період прийняття номінацій на добу наперед

Номінація, ре-номінація

Відхилення номінації може відбутися через:
 • невиконання умов договору транспортування або регламенту подання номінації (у тому числі місячної) чи ре-номінації, передбаченого Кодексом,
 • перевищення договірної потужності,
 • відсутності необхідного рівня фінансового забезпечення;
 • невиконання вимог чинного законодавства щодо наявності страхового запасу природного газу;
 • оголошення оператором газотранспортної системи, оператором газорозподільної системи, оператором LNG, оператором газосховищ, газовидобувним підприємством або прямим споживачем в точках входу або виходу про обмеження, аварії або надзвичайної ситуації, що робить неможливим надання послуг транспортування за наданою замовником послуг транспортування номінацією,
 • відсутність технічної можливості виконувати номінацію, у томи числі по окремому контрагенту (споживачу) замовника послуги транспортування, зокрема за даними операторів суміжних систем, чи суб’єктів ринку природного газу, об’єкти яких підключені до газотранспортної системи.

Місячна номінація

«правило меншого»

Оператор

OРС

20.ХХ Місячна номінація

22.ХХ Місячна Номінація

23.ХХ інформацію про результати перевірки відповідності номінацій

25. ХХ Затвердження/відхилення

Замовник

25.ХХ Підтверджена місячна номінація

Номінація, ре-номінація

«правило меншого»

Оператор

OРС, OСЗ

15:00 Місячна номінація

15:30 Номінація

16:15 інформацію про результати перевірки відповідності номінацій

17: 00 Затвердження/відхилення

Замовник

17:00 Номінація

Номінація, ре-номінація

Перевірка відповідності номінацій для віртуальних точок входу або точок виходу з/до газорозподільних систем.

Якщо обсяг природного газу в поданих номінаціях, у тому числі по окремих контрагентів (споживача) замовника послуг транспортування, не перевищує технічну можливість розподілу природного газу газорозподільною системою та/або на межі балансової належності об’єкта споживача, оператор газорозподільної системи підтверджує в повному обсязі номінації подані замовниками послуг транспортування. В іншому випадку, оператор газорозподільної системи не підтверджує обсяг номінації та/або замовлений обсяг по споживачу замовника послуг транспортування.

Оператор газорозподільної системи направляє (підтверджує) оператору газотранспортної системи інформацію про результати перевірки технічної можливості розподілу обсягів природного газу газорозподільною системою зазначених в номінації.

 • Якщо оператор газорозподільної системи не підтверджує номінацію в повному обсязі, така номінація відхиляється оператором газотранспортної системи. Якщо за даними оператора газорозподільної системи номінація може бути задоволена частково (із-за відсутності чи недостатності вільної потужності, тощо), оператор газотранспортної системи в першу чергу підтверджує номінації (заявлені обсяги) постачальника, на якого відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу».
 • Якщо процес перевірки відповідності номінацій для віртуальних точок входу або точок виходу з/до газорозподільних систем виявляє невідповідності в номінаціях, застосовується «правило меншого».

Алокація

По віртуальній точці входу Алокація виконується відповідним оператором газорозподільної системи. Оператор газорозподільної системи надає оператору газотранспортної системи інформацію стосовно обсягу природного газу, поданого в газорозподільну систему від газовидобувних підприємств підключених до газорозподільної системи та направленого на віртуальну точку входу з газорозподільної системи, з розбивкою по замовникам послуг транспортування.

По віртуальній точці виходу - Оператор газорозподільної системи здійснює алокацію природного газу щодо всіх споживачів (у тому числі щодо побутових споживачів), об’єкти яких підключені до газорозподільної системи, та їх точок комерційного обліку, яким оператор газорозподільної системи в установленому порядку присвоїв персональний ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу (окремої точки комерційного обліку) та передав його до бази даних оператора газотранспортної системи. Оператор газорозподільної системи здійснює алокацію обсягів природного газу з розбивкою по всіх замовниках послуг транспортування, для яких були підтверджені номінації/реномінації на транспортування для віртуальної точки входу з газорозподільної системи та для віртуальної точки виходу до газорозподільної системи.

 

Детальні правила алокації обсягів природного газу (визначення фактичного об’єму/обсягу споживання чи передачі природного газу за відповідний період), яку повинен здійснювати оператор газорозподільної системи по споживачах на віртуальних точках входу/виходу з/до газорозподільної системи, встановлюються в Кодексі газорозподільних систем.Місячна Алокація

М

М+1Щоденні розрахункові алокації по кожному Замовнику на протязі місяця

01.хх.хххх

31.хх.хххх

08.хх.хххх

Отримання фактичних даних Алокацій природного газу по

кожному Замовника послуг12.хх.хххх
 • Місяць М, 01-31.хх місяць транспортування газу (звітний)
 • Місяць М+1, 08.хх отримання фактичних даних Алокацій природного газу по кожному Замовнику послуг
 • Місяць М+1, 10.хх Інформування кожного Замовника послуг про фактичний розбаланс
 • Місяць М+1, з 10.хх по 12.хх період врегулювання дисбалансу самостійно
 • Місяць М+1, 12.хх скореговані фактичні Алокації природного газу, з урахуванням заходів впроваджених для врегулювання місячного небалансу.

скореговані фактичні Алокації природного газу, з урахуванням заходів впроваджених для врегулювання місячного небалансу

Алокація

Алокація

Алокація місячних обсягів газу, що подані в точку виходу до газорозподільної ситсеми____________________ (назва точки виходу)

Газорозподільная компанія_______________________

ЕІС код - ____________________

(в млн.куб.м)

За період з ___________201_ року по _________________201_ року

Газотранспортна організація

Філія(УМГ/...)

Назва постачальника

ІЕС-код Постачальника

Назва споживача

ІЕС-код споживача

Галузь

Область

Населений пункт

Підтверджений Обсяг за місяць (номінація)

Фактичний обсяг за місяць (алокація)

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

ПАТ "Укргазвидобування"

 

 

 

 

 

енерг-303-1887

 

 

 

 

ПАТ "Укрнафта"

 

 

 

 

 

мет-301-1678

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

цук-302-1248

 

 

 

 

Отримання природного газу в точці виходу до газорозподільної системи_______________, всього:

 

 

Алокація

  Оператор газорозподільної системи надає оператору газотранспортної системи інформацію про алокацію обсягів природного газу в такі строки:
  • розрахункові обсяги природного газу, призначені відповідним замовникам послуг транспортування за попередній газовий день повинні передаватися до 13:00 UTC (15:00 за Київським часом) години газової доби для зимового періоду та 12:00 UTC (15:00 за Київським часом) години газової доби для літнього періоду, після газової доби, до якої відноситься алокація;
  • фактичні обсяги природного газу, призначені відповідним замовникам послуг транспортування за попередній газовий місяць повинні передаватися оператору газотранспортної системи до 8-го числа наступного місяця.
 • Скореговані фактичні обсяги природного газу, призначені відповідним замовникам послуг транспортування з урахуванням заходів упроваджених для врегулювання місячного небалансу, повинні передаватися оператору газотранспортної системи до 12-го числа наступного місяця. Якщо скореговані фактичні обсяги природного газу, призначені відповідним замовникам послуг транспортування з урахуванням заходів, упроваджених для врегулювання місячного небалансу, перевищують сумарні підтверджені номінації за відповідний місяць, то відповідна різниця відноситься на небаланс відповідного оператора газорозподільної мережі.

Алокація

Особливості

Оператор газорозподільної системи інформує відповідно до положень пункту 6 глави 3 Розділу _____, оператора газотранспортної системи стосовно обсягу природного газу, взятого з його газорозподільної системи споживачами, з розбивкою між замовниками послуг транспортування (їхніми ЕІС-кодами), тобто суб’єктам, які постачають природний газ до газорозподільної системи, з урахуванням фактичних обсягів природного газу, які були подані в газорозподільну систему від газовидобувних підприємств, підключених до газорозподільної системи та направлених на віртуальну точку входу з газорозподільної системи. Наведена вище інформація повинна бути надана як алокація обсягів природного газу для віртуальної точки виходу до газорозподільної системи.

 

Оператор газорозподільної системи відповідно до положень пункту 6 глави3 Розділу____ інформує оператора газотранспортної системи стосовно обсягу природного газу, поданого в газорозподільну систему від газовидобувних підприємств, підключених до газорозподільної системи та направленого на віртуальну точку входу з газорозподільної системи, з розбивкою між замовниками послуг транспортування. Наведена вище інформація повинна бути надана як алокація обсягів природного газу для віртуальної точки входу з газорозподільної системи.Алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/реномінації, крім випадків, передбачених нижче.

У разі несанкціонованого відбору газу споживачем весь відповідний обсяг вноситься в алокацію на відповідного оператора газорозподільної системи.

У разі письмової вимоги замовника послуг транспортування, що є постачальником, або оператора газотранспортної системи до оператора газорозподільної системи про припинення розподілу газу споживачу замовника, яка подається в установленому законодавством порядку, оператор газорозподільної системи після строку, установленого законодавством на припинення розподілу природного газу такому споживачу, здійснює алокацію із зазначенням, що фактичні обсяги природного газу є обсягами оператора газорозподільної системи.

Номінація, ре-номінація, Алокація, Балансування – Часові рамки

D-1


D

D+1


7:00

7:00


15:00

04:00

17:00


Номінація

Підтвердження номінацій

Ре-номінація та підтвердження

10:00


13:00

Транспортування газу

Інформування кожного Замовника послуг про розбаланс

15:00


Алокація (Розподіл) природного газу для кожного Замовника послуг

18:00

Час закриття для номінацій натурального урегулювання дисбалансу на день D

Фінансове регулювання дисбалансів Оператором

за результатами місяця


 • День D-1, 8:00 Час Відкриття добового ринку газу для дня D
 • День D-1, 15:00 Час закриття прийому номінацій на день D
 • День D-1, 17:00 Час Підтвердження Оператором номінацій
 • День D, 04:00 Час закриття прийому ре-номінації на день D та час закриття добового ринку.
 • День D: День постачання газу (7:00 календарний день D – 7:00 календарний день D+1)
 • День D+1, 13:00 Час отримання даних про Алокації природного газу для кожного Замовника послуг
 • День D+1, 15:00 Час Публікація розрахункового дисбалансу на день D
 • День D+1, 18:00 Час закриття для номінацій натурального урегулювання дисбалансу на день D
 • Місяць M+1 Щомісячна фактична оцінка дисбалансу на місяць M та фінансове врегулювання розбалансу

 • * В Кодексі використовується середньоєвропейський час - UTC

М+1

Документальне оформлення приймання-передачі природного газу
 • Оформлення технічних актів прийому-передачі природного газу.

 • Приймання-передача природного газу між оператором газотранспортної системи та оператором газорозподільної системи відбувається в точках комерційного обліку газу на газорозподільних станціях і оформлюється технічними актами приймання-передачі, що підписуються представниками цих сторін не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним.

  2. До 7-го числа наступного місяця:

  на підставі актів приймання-передачі природного газу, укладених між оператором газорозподільної системи та споживачами (крім побутових споживачів), згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс газорозподільної системи), оператор газорозподільних систем оформлює та підписує звіт про фактичний обсяг розподілу природного газу по споживачах за даний газовий місяць у розрізі структурних підрозділів оператора газотранспортної системи та/або структурних підрозділів газовидобувного підприємства, регіонів та категорій споживачів за даний газовий місяць, та надає оператору газотранспортної системи примірник підписаного оригіналу даних реєстрів.Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

М

М+101.хх.хххх

31.хх.хххх

05.хх.хххх

Оформлення технічних актів прийому-передачі природного газу

12.хх.хххх

 • Місяць М, 01-31.хх місяць транспортування газу (звітний)
 • Місяць М+1, 05.хх підписання технічних актів прийому-передачі природного газу
 • Місяць М+1, 07.хх На підставі актів приймання-передачі газу, укладених між оператором газорозподільної системи та споживачами (крім побутових споживачів) - звіт про фактичний обсяг розподілу природного газу по споживачах за даний газовий місяць

Оператор ГРМ на підставі актів приймання-передачі газу, укладених між оператором газорозподільної системи та споживачами (крім побутових споживачів) - звіт про фактичний обсяг розподілу природного газу по споживачах за даний газовий місяць

07.хх.ххххКодекс впровадить наступні додаткові оплати:
 • За перевищення Замовником послуг транспортування обсягів договірних потужностей.
 • За недотримання Замовником послуг транспортування параметрів тиску у точці входу/виходу газотранспортної системи.
 • За недотримання параметрів якості природного газу*:
  • У разі введення у точці входу природного газу з параметрами якості (теплота згорання) нижчим від значень, наведеним
  • Якщо природний газ, введений до газотранспортної системи у точці входу не буде відповідає параметрам якості (вмісту та механічних домішок)
  • У разі введення до газотранспортної системи у точці входу природного газу, який не відповідає параметрам температури точки роси по волозі [К]

ПРАВИЛА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ,

ПОВ’ЯЗАНОЮ З ВИКОНАННЯМ УГОД, БАЛАНСУВАННЯМ І З УПРАВЛІННЯМ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМИ

Система обміну інформацією (СОІ) служить для обміну відомостями, пов’язаними із наданням газотранспортних послуг, між Оператором газотранспортної системи, Операторами суміжних систем, а також Користувачами системи.

Електронний обмін інформацією, пов’язаною з виконанням угод про взаємодію, технічних угод та договорів транспортування, повинен бути оснований на стандарті електронного обміну документів (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості під назвою «EDIG@S» (описаній в документі Edig@s Message Implementation Guidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org. У якості проміжного рішення для обміну даними може бути використаний формат xls, xlsx. Також, сторони можуть узгодити наступні протоколи комунікацій: e-mail або FTP або AS2. Протокол AS2 може бути застосованим для комунікації у випадку наявності технічних можливостей у обох сторін для обміну інформацією у загальноєвропейському стандарті Edig@s.ПРАВИЛА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ,

ПОВ’ЯЗАНОЮ З ВИКОНАННЯМ УГОД, БАЛАНСУВАННЯМ І З УПРАВЛІННЯМ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМИ

Оператор газорозподільної системи передає оператору газотранспортної системи:
  • відомості про результати технічної перевірки відповідності номінації та ре-номінації;
  • відомості про обсяги природного газу (алокації), призначені для окремих замовників послуг транспортування, відповідно до положень цього Кодексу,
  • інформацію про виникнення перебоїв в системі оператора газорозподільної системи, які можуть вплинути на умови відбору природного газу в точках виходу з газотранспортної системи, із зазначенням причин виникнення перебоїв, очікуваний час їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання до системи оператора газотранспортної системи, значення параметрів, які не виконують договірних умов, підтвердження змінених номінацій, які виникають через появу перебоїв.
  • EIC-коди, що були присвоєні споживачам, що підключені до газорозподільної системи відповідного оператора та відповідні ЕІС–коди їх точок комерційного обліку (за необхідності).

  • Такі дані направляються оператору газотранспортної системи в електронній формі у вигляді файлів у форматі та за формою і інформаційний змістом документів, визначеним оператором газотранспортної системи.

   Оператор газорозподільної системи повідомляє диспетчерські служби оператора газотранспортної системи про аварії в газорозподільній системі, які мають або можуть мати вплив на функціонування газотранспортної системи, протягом однієї години від їх виникнення.
База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка