Кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 13-14Скачати 15,74 Mb.
Сторінка5/50
Дата конвертації29.01.2017
Розмір15,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Стаття 15. Платники податків
15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти

і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти

України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують

(передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність

(операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або

податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати

податків та зборів згідно з цим Кодексом.
15.2. Кожний з платників податків може бути платником податку

за одним або кількома податками та зборами.


Стаття 16. Обов'язки платника податків
16.1. Платник податків зобов'язаний:
16.1.1. стати на облік у контролюючих органах в порядку,

встановленому законодавством України;


16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат,

складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та

зборів;
16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку,

встановленому податковим та митним законодавством, декларації,

звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою

податків та зборів;


16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах,

встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;


16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу

контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством)

документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних

із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань),

первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову

звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою

податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються

конкретний перелік документів, які повинен надати платник

податків, та підстави для їх надання;
16.1.6. подавати контролюючим органам інформацію, відомості

про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням

податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання

(щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови

використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання

внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);


16.1.7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у

строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;


16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо

усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та

митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення

перевірки;


16.1.9. не перешкоджати законній діяльності посадової особи

контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та

виконувати законні вимоги такої посадової особи;
16.1.10. повідомляти контролюючим органам за місцем обліку

такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом

трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім

випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено

законом на орган державної реєстрації);
16.1.11. повідомляти контролюючі органи про зміну

місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання

фізичної особи - підприємця;
16.1.12. забезпечувати збереження документів, пов'язаних з

виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених

цим Кодексом;
16.1.13. допускати посадових осіб контролюючого органу під

час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій

(крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів

чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для

проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та

зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.


Стаття 17. Права платника податків
17.1. Платник податків має право:
17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної податкової

служби та в органах митної служби, у тому числі і через мережу

Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові

акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та

зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження

контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення

податкового контролю;
17.1.2. представляти свої інтереси в контролюючих органах

самостійно, через податкового агента або уповноваженого

представника;
17.1.3. обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим

Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;


17.1.4. користуватися податковими пільгами за наявності

підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;


17.1.5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків

або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим

Кодексом;
17.1.6. бути присутнім під час проведення перевірок,

ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених

контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про

проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту

(тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням

та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку,

встановленому цим Кодексом;
17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом,

рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових

осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;
17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення

перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь

платника податків;
17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими

особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди

та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну,

комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час

виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків,

коли це прямо передбачено законами;


17.1.10. на залік чи повернення надміру сплачених, а також

надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку,

встановленому цим Кодексом;
17.1.11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних

незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх

посадових осіб), у встановленому законом порядку;
17.1.12. за методикою, затвердженою Міністерством фінансів

України, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць,

та використовувати дані такого обліку для складання декларації з

податку на прибуток.


17.2. Платник податку має також інші права, передбачені

законом.
Стаття 18. Податкові агенти


18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим

Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів,

що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та

перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за

рахунок коштів платника податків.
18.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і

мають права та виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для

платників податків.
Стаття 19. Представники платника податків
19.1. Платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою

податків, особисто або через свого представника. Особиста участь

платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права

мати свого представника, як і участь податкового представника не

позбавляє платника податків права на особисту участь у таких

відносинах.


19.2. Представниками платника податків визнаються особи, які

можуть здійснювати представництво його законних інтересів та

ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону

або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною

особою на представництво його інтересів та ведення справ,

пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до

чинного законодавства.
19.3. Представник платника податків користується правами,

встановленими цим Кодексом для платників податків.


Стаття 20. Права органів державної податкової служби
20.1. Органи державної податкової служби мають право:
20.1.1. запрошувати платників податків або їх представників

для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати

податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства,

здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи

державної податкової служби. Письмові повідомлення про такі

запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього

Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення

рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення,

дата і час, на які запрошується платник податків (представник

платника податків);


20.1.2. під час проведення виїзних перевірок отримувати у

платників податків (представників платників податків) копії

документів (засвідчені підписом платника податків або його

посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), що

свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи

державної податкової служби; перевіряти під час проведення

перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у

посадових осіб та інших працівників платників податків - юридичних

осіб документи, що посвідчують особу;


20.1.3. одержувати безоплатно від платників податків, а також

від установ Національного банку України, комерційних банків та

інших фінансових установ довідки, у порядку встановленому Законом

України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та цим

Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність

банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про

обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про

ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів

підприємницької діяльності;
20.1.4. проводити перевірки платників податків (крім

Національного банку України) в порядку, встановленому цим

Кодексом;
20.1.5. вимагати від платників податків, що перевіряються в

ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів,

товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття

залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.


У разі відмови платника податків (його посадових осіб або

осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять

діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від

проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних

цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей,

готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання

для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких

документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього

Кодексу;
20.1.6. для здійснення функцій, визначених податковим

законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у

тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у

порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії

документів (засвідчені підписом платника податків або його

посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про

фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки

платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та

сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства,

здійснення контролю за яким покладено на органи державної

податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в

порядку та на підставах, визначених цим Кодексом;


20.1.7. під час проведення перевірок вимагати виготовлення і

надання копій первинних документів (засвідчені підписом платника

податків або його посадовою особою та скріплені печаткою), які

свідчать про порушення податкового та іншого законодавства,

контроль за дотриманням якого покладено на органи державної

податкової служби, та отримувати їх у платників податків у

порядку, встановленому цим Кодексом;
20.1.8. під час проведення перевірок вивчати та перевіряти

первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та

податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну

звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів,

виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням

якого покладено на органи державної податкової служби;


20.1.9. проводити контрольні розрахункові операції до початку

перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення

готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових

операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими)

особами органів державної податкової служби під час проведення

контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику

податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення

такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до

законодавства з питань захисту прав споживачів;
20.1.10. під час проведення перевірок вимагати від посадових

або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для

спільного з представниками органів державної податкової служби

зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими

обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі

провадження ним діяльності, що перевіряється;


20.1.11. доступу під час проведення перевірок до територій,

приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що

використовується для провадження господарської діяльності, та/або

є об'єктами оподаткування або використовується для отримання

доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування

та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;


20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду

щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності

фізичної особи - підприємця про визнання недійсними установчих

(засновницьких) документів суб'єктів господарювання;


20.1.13. виключено;
20.1.14. виключено;
20.1.15. звертатися до суду щодо зупинення видаткових

операцій платника податків на рахунках такого платника податків у

банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі

заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також

визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника

податків) за наявності хоча б однієї з таких підстав:
20.1.15.1. виключено;
20.1.15.2. недопущення посадових осіб органів державної

податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених

у підпункті 20.1.11 цієї статті;
20.1.16. звертатися до суду, у разі якщо платник податків

перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених

цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках

платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші

цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та

зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги

податкового керуючого, передбачені цим Кодексом;
20.1.17. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти

та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку,

у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг,

відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми

податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом

погашення податкового боргу;


20.1.18. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника

податків, який має податковий борг, з рахунків у банках,

обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його

частини;
20.1.19. звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів

платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської

заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої

переведено на органи державної податкової служби, у рахунок

погашення податкового боргу такого платника податків;


20.1.20.виключено;
20.1.21. складати стосовно платників податків - фізичних осіб

та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи

про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законом;
20.1.22. виносити постанови у справах про адміністративні

правопорушення у випадках, передбачених законом;


20.1.23. у випадках виявлення порушення вимог податкового та

іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких

покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків

письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій

документів;
20.1.24. вимагати від платників податків, діяльність яких

перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню

законних повноважень службовими (посадовими) особами органів

державної податкової служби, усунення виявлених порушень

податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого

покладено на органи державної податкової служби та контролювати

виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів

державної податкової служби;


20.1.25. користуватися у службових справах засобами зв'язку,

які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу

посадових осіб таких платників;
20.1.26. залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів

та перекладачів;


20.1.27. визначати у визначених цим Кодексом випадках суми

податкових та грошових зобов'язань платників податків;


20.1.28. застосовувати до платників податків фінансові

(штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових

фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у

випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати

суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед

державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою

міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною

Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під

державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в

порядку, визначеному цим Кодексом;


20.1.29. здійснювати контроль за додержанням порядку

проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за

наявності ліцензій на провадження видів господарської діяльності,

що підлягають ліцензуванню відповідно до законів, з наступною

передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці

документи, торгових патентів;

{ Підпункт 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }


20.1.30. одержувати безоплатно необхідні відомості для

ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування

інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників

податків від платників податків, а також Національного банку

України та його установ - про суми доходів, виплачених фізичним

особам, і утриманих з них податків та зборів (обов'язкових

платежів), від органів, уповноважених проводити державну

реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

відповідно до закону, - про державну реєстрацію та видачу ліцензій

суб'єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ -

про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного

пункту чи вибули з нього, від відділів державної реєстрації актів

цивільного стану - про фізичних осіб, які померли;

{ Підпункт 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }


20.1.31. одержувати безоплатно від митних органів щомісяця

звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних

товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію

про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і

нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою

адміністрацією України, та від органів статистики - дані,

необхідні для використання їх у проведенні аналізу

фінансово-господарської діяльності підприємств, установ,

організацій усіх форм власності;
20.1.32. надавати відстрочення та розстрочення грошових

зобов'язань або податкового боргу, а також приймати рішення про

списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом;
20.1.33. застосовувати до фінансових установ, які не подали

відповідним органам державної податкової служби в установлений

законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків

платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за

рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного

органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в

органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції у

встановленому цим Кодексом розмірі;


20.1.34. за несвоєчасне виконання установами банків та іншими

фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників

податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків

та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день

прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах,

встановлених законами України щодо таких видів платежів;


20.1.35. надавати інформацію з Державного реєстру фізичних

осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам

фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

відповідно до закону;


20.1.36. звертатися у випадках, передбачених законом до суду

щодо застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і

проведення азартних ігор на території України;
20.1.37. приймати рішення про зміну основного місця обліку та

переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані

органи державної податкової служби та знімати їх з обліку і

переводити до інших органів державної податкової служби;


20.1.38. звертатися до суду щодо нарахування та сплати

податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта

оподаткування або інших показників податкової звітності у

результаті застосування звичайних цін;


20.1.39. отримувати від нотаріусів на письмові запити

інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця із

обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу (прізвище,

ім'я, по батькові, номер та серія паспорта, рік народження, місце

проживання тощо) та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти

тощо), отримане за спадком;


20.1.40. звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у

випадках, передбачених цим Кодексом.
Права, передбачені підпунктами 20.1.1-20.1.11,

20.1.23-20.1.26, 20.1.29-20.1.31, надаються посадовим особам

органів державної податкової служби, а права, передбачені

підпунктами 20.1.12-20.1.22, 20.1.27-20.1.28, 20.1.32-20.1.40 цієї

статті, надаються головам державних податкових адміністрацій і

начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам.


Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка