Кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 13-14Скачати 15,74 Mb.
Сторінка9/50
Дата конвертації29.01.2017
Розмір15,74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50

Стаття 59. Податкова вимога
59.1. У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми

грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган

державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову

вимогу в порядку ( z1432-10 ), визначеному для надсилання

(вручення) податкового повідомлення-рішення.
Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума

податкового боргу платника податків не перевищує одного

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
59.2. Якщо контролюючий орган, що визначив суми грошового

зобов'язання платника податків, не є органом державної податкової

служби, такий контролюючий орган надсилає відповідному органу

державної податкової служби подання про здійснення заходів з

погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок

його розміру, на підставі якого орган державної податкової служби

надсилає податкову вимогу. Форма зазначеного подання

( 1237-2010-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України.


59.3. Податкова вимога надсилається не раніше першого

робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми

грошового зобов'язання.
Податкова вимога повинна містити відомості про факт

виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави,

розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою,

обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його

непогашення в установлений строк, попередження про опис активів,

які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової

застави, а також про можливі дату та час проведення публічних

торгів з їх продажу.


59.4. Податкова вимога надсилається також платникам податків,

які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми

податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без

попереднього надсилання (вручення) податкового

повідомлення-рішення.
59.5. У разі коли у платника податків, якому надіслано

(вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується,

погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника

податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.


Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення

і податкової вимоги
60.1. Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога

вважаються відкликаними, якщо:


60.1.1. сума податкового боргу самостійно погашається

платником податків або органом стягнення;


60.1.2. контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове

повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання

або податкову вимогу;
60.1.3. контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового

зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення

або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;
60.1.4. рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується

повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового

боргу, визначена в податковій вимозі;
60.1.5. рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується

сума грошового зобов'язання, визначена у податковому

повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового

боргу, визначена в податковій вимозі.


60.2. У випадках, визначених підпунктом 60.1.1 пункту 60.1

цієї статті, податкова вимога вважається відкликаною у день,

протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в

повному обсязі.


60.3. У випадках, визначених підпунктом 60.1.2 пункту 60.1

цієї статті, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога

вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом

рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або

податкової вимоги.
60.4. У випадках, визначених підпунктами 60.1.3 і 60.1.5

пункту 60.1 цієї статті, податкове повідомлення-рішення або

податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до

платника податків податкового повідомлення-рішення або податкової

вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов'язання або

податкового боргу.


60.5. У випадках, визначених підпунктом 60.1.4 пункту 60.1

цієї статті, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога

вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним

рішенням суду.


60.6. Якщо нарахована сума грошового зобов'язання або

податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного

оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення-рішення або

податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового

зобов'язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а

на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не

надсилається.
60.7. Контролюючий орган, який надіслав відповідному органу

державної податкової служби подання, визначене у пункті 59.2

статті 59 цього Кодексу, зобов'язаний подати такому органу

державної податкової служби інформацію про скасування або зміну

суми нарахованого грошового зобов'язання. Зазначена інформація

надається у порядку ( 1237-2010-п ), визначеному Кабінетом

Міністрів України.
ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження

органів державної влади щодо його здійснення
61.1. Податковий контроль - система заходів, що вживаються

контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування,

повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також

дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та

касових операцій, патентування, ліцензування та іншого

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на

контролюючі органи.
Податковий контроль у частині здійснення заходів, що

вживаються митними органами з метою перевірки правильності

нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є

складовою частиною митного контролю.


61.2. Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними

у статті 41 цього Кодексу, в межах їх повноважень, встановлених

цим Кодексом.
61.3. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ,

податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не

можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що

здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки

суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.
Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю
62.1. Податковий контроль здійснюється шляхом:
62.1.1. ведення обліку платників податків;
62.1.2. інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності

органів державної податкової служби;


62.1.3. перевірок та звірок відповідно до вимог цього

Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль

за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку,

встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу

правовідносин.
ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення

умов для здійснення контролюючими органами контролю за

правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків,

нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи

державної податкової служби.


63.2. Взяттю на облік або реєстрації в органах державної

податкової служби підлягають всі платники податків.


Взяття на облік в органах державної податкової служби

юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих

осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати

того або іншого податку та збору.


63.3. З метою проведення податкового контролю платники

податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах

державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб,

відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи

(основне місце обліку), а також за місцем розташування

(реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна,

об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з

оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне

місце обліку).
Центральний орган державної податкової служби може прийняти

рішення про зміну основного місця обліку платника податків.


Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з

оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника

податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі

об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з

відповідним розділом цього Кодексу.
Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних

органах державної податкової служби за основним та неосновним

місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і

об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової

служби за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку,

встановленому центральним органом державної податкової служби.


Заява про взяття на облік платника податків за неосновним

місцем обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10

робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації

рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу,

через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.
63.4. Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та

їх відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної

реєстрації чи включення відомостей про них до відповідних

державних реєстрів на умовах, що визначаються законодавчими актами

України, крім випадків, визначених цим Кодексом, коли органами

реєстрації є органи державної податкової служби або коли

проведення державної реєстрації платника податків у відповідному

статусі законодавством не передбачається.


63.5. Всі фізичні особи - платники податків та зборів

реєструються в органах державної податкової служби шляхом

включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб -

платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.


Фізичні особи - підприємці та особи, які мають намір

провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на

облік як самозайняті особи в органах державної податкової служби

згідно з цим Кодексом.


63.6. Облік платників податків в органах державної податкової

служби ведеться за податковими номерами.


Порядок визначення податкового номера встановлюється

центральним органом державної податкової служби.


Облік осіб, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган державної

податкової служби, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і

серією та номером діючого паспорта. У паспортах зазначених осіб

органами державної податкової служби робиться відмітка про

наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та

номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається

центральним органом державної податкової служби.
63.7. Орган державної податкової служби зазначає податковий

номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

мають відмітку у паспорті) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах,

в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику

податків або надсилаються йому.


Кожен платник податків зазначає податковий номер або серію та

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та повідомили про це

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у

паспорті) в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах),

платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових

документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.


63.8. Особливості обліку платників податків за окремими

податками, а також окремих категорій платників податків

установлюються відповідними розділами цього Кодексу.
63.9. Документи, що подаються платниками податків для взяття

на облік в органах державної податкової служби, перевіряються у

порядку, встановленому центральним органом державної податкової

служби, і в разі виявлення помилок або подання недостовірних

відомостей повертаються для виправлення. Платники податків, які не

подали протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання

повернутих документів, виправлених документів для взяття на облік

в органах державної податкової служби або повторно подали такі

документи з помилками, несуть відповідальність відповідно до

закону.
63.10. Центральним органом державної податкової служби

визначаються:
63.10.1. порядок обліку платників податків і зборів;
63.10.2. перелік документів, які подаються для взяття на

облік платників податків, а також порядок подання таких

документів;
63.10.3. форми заяв, свідоцтв та документів з питань

реєстрації та обліку платників податків.


63.11. Органи державної податкової служби забезпечують

достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних

про платників податків - юридичних осіб та Державному реєстрі

фізичних осіб - платників податків, реєстрі платників податку на

додану вартість, реєстрі неприбуткових організацій та інших

реєстрах, що формуються та ведуться органами державної податкової

служби згідно з цим Кодексом, їх захист від несанкціонованого

доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.


63.12. Інформація, що збирається, використовується та

формується органами державної податкової служби у зв'язку з

обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і

використовується з урахуванням обмежень, передбачених для

податкової інформації з обмеженим доступом.
Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених

підрозділів юридичних осіб
64.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних

осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та

зборів в органах державної податкової служби здійснюється на

підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним

реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), не

пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених

відомостей органами державної податкової служби.


64.2. Взяття на облік за основним місцем обліку платників

податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних

осіб, для яких законом установлені особливості їх державної

реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України, здійснюється не пізніше

наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної

заяви, яку платник податків зобов'язаний подати у десятиденний

строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи

засвідчення факту створення іншим способом).
64.3. Довідка про взяття на облік платника податків

надсилається (видається) платникам податків - юридичним особам та

відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з

дня взяття на облік за основним місцем обліку.


64.4. Військові частини зобов'язані протягом 10 календарних

днів після реєстрації військової частини як суб'єкта

господарювання стати на облік в органі державної податкової служби

за місцем своєї дислокації згідно із пунктом 64.2 цієї статті.

{ Пункт 64.4 статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }


64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін,

перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії,

організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є

належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на

території України згідно із законом.
Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та

відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов'язані

звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної

реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або

до початку провадження господарської діяльності, якщо така

реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством, до органів

державної податкової служби за своїм місцезнаходженням. Взяття на

облік таких платників податків здійснюється відповідно до пункту

64.2 цієї статті.
У разі встановлення органом державної податкової служби за

результатами податкового контролю ведення нерезидентом

господарської діяльності через постійне представництво на

території України без взяття на податковий облік складається акт,

який надсилається через компетентний орган України до

компетентного органу іноземної держави для організації заходів

стягнення.
Форма ( z1403-10 ) зазначеного акта затверджується

центральним органом державної податкової служби.


Якщо постійним представництвом нерезидента є юридична або

фізична особа - резидент України, така особа повинна на підставі

відповідного договору з нерезидентом (довіреності) протягом 10

календарних днів після укладення договору (видачі довіреності)

стати на облік в органі державної податкової служби як постійне

представництво нерезидента відповідно до пункту 64.2 цієї статті.


64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні

перебувати угоди про розподіл продукції та договори про спільну

діяльність на території України без створення юридичних осіб, на

яких поширюються особливості податкового обліку та оподаткування

спільної діяльності, визначені цим Кодексом.
В органах державної податкової служби не обліковуються

договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості

податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені

цим Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в

органах державної податкової служби та виконує обов'язки платника

податків самостійно.


Взяття на облік договору про спільну діяльність або угоди про

розподіл продукції здійснює платник податків - учасник, визначений

відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під

час виконання договору або угоди.


Взяття на облік договору або угоди здійснюється шляхом

додаткового взяття на облік такого учасника як платника податків -

відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під

час виконання договору або угоди.


Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов'язаний

подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або

угоди або після набрання ним чинності, якщо відповідно до

законодавства реєстрація договору не проводиться.


64.7. Центральний орган державної податкової служби визначає

порядок обліку платників податків в органах державної податкової

служби та порядок формування Реєстру великих платників податків

( z1372-10 ) на відповідний рік.


У разі включення платника податків до Реєстру великих

платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим

Кодексом для великих платників податків.
Після включення платника податків до Реєстру великих

платників податків та отримання повідомлення центрального органу

державної податкової служби про таке включення платник податків

зобов'язаний стати на облік у спеціалізованому органі державної

податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих

платників податків, з початку податкового періоду (календарного

року), на який сформовано Реєстр.
Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на

облік у спеціалізованому органі державної податкової служби,

центральний орган державної податкової служби має право приймати

рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на

облік у спеціалізовані чи інші органи державної податкової служби.
У разі відсутності за місцем реєстрації великого платника

податків спеціалізованого органу державної податкової служби облік

такого платника податків за рішенням центрального органу державної

податкової служби здійснюється або територіально найближчим

спеціалізованим органом державної податкової служби, або іншим

органом державної податкової служби.


У разі прийняття рішення про переведення великого платника

податків на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи

інший орган державної податкової служби відповідні органи

державної податкової служби зобов'язані протягом 20 календарних

днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на

облік/зняття з обліку такого платника податків.


Великий платник податків, щодо якого центральним органом

державної податкової служби прийнято рішення про переведення на

облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган

державної податкової служби, після взяття його на облік за новим

місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем

попереднього обліку в органах державної податкової служби, а

подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки,

передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку. { Абзац сьомий

пункту 64.7 статті 64 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від

23.12.2010 }


Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
65.1. Взяття на облік фізичних осіб - підприємців в органах

державної податкової служби здійснюється за місцем їх державної

реєстрації на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих

державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

( 755-15 ).


Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення

незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є

державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому

органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа

(дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи

на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10

календарних днів після такої реєстрації зобов'язані стати на облік

в органі державної податкової служби за місцем свого постійного

проживання.
65.2. Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі -

Державний реєстр) записів про державну реєстрацію або припинення

підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності,

перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення

змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які

передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.
65.3. Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір

провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна

подати заяву та документи особисто (надіслати рекомендованим

листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до органу

державної податкової служби за місцем постійного проживання.
65.4. Орган державної податкової служби відмовляє в розгляді

документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює

незалежну професійну діяльність, у разі:
65.4.1. наявності обмежень на провадження незалежної

професійної діяльності, встановлених законодавством;


65.4.2. коли документи подані за неналежним місцем обліку;
65.4.3. коли документи не відповідають встановленим вимогам,

подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах

відомості є взаємно невідповідними;
65.4.4. коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята

особа;
65.4.5. неподання для реєстрації особою, яка має намір

провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про

реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що

підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної

професійної діяльності.


Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті

на облік самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати

документи для взяття на облік.
65.5. Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється органом

державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня з

дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора

(для фізичних осіб - підприємців) або прийняття заяви (для осіб,

які здійснюють незалежну професійну діяльність).
Довідка про взяття на облік платника податків надсилається

(видається) фізичній особі - підприємцю або особі, яка здійснює

незалежну професійну діяльність, наступного робочого дня з дня

взяття на облік.


65.6. Видача та заміна довідки про взяття на облік платника

податків здійснюється безоплатно.


65.7. Фізичній особі, яка провадить незалежну професійну

діяльність, довідка про взяття на облік платника податків

видається органом державної податкової служби із зазначенням

строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи

іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право

фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.


65.8. Довідка про взяття на облік самозайнятої особи втрачає

чинність з моменту виникнення змін у даних про фізичну особу, які

зазначаються у такій довідці, та підлягає заміні в органі

державної податкової служби.


65.9. Самозайняті особи зобов'язані подавати до органів

державної податкової служби за місцем свого обліку відомості про

зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін.
Зміни до відомостей про самозайняту особу, які містяться у

Державному реєстрі, набирають чинності з дня внесення відповідного

запису до такого реєстру.
65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи

незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у

разі:
65.10.1. визнання фізичної особи недієздатною або обмеження

її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили

відповідним рішенням суду;


65.10.2. смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої

особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом

з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією

органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також

визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується

судовим рішенням;


65.10.3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію

припинення підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця - з дати державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
65.10.4. реєстрації припинення незалежної професійної

діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з

дати реєстрації;
65.10.5. закінчення строку, на який було видано свідоцтво про

реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати

закінчення такого строку;
65.10.6. заборони судом фізичній особі провадити

підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з

дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше

не визначене у рішенні суду;


65.10.7. наявності обмежень права на провадження

підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності,

які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних

документів до органу державної податкової служби за місцем обліку

фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду;
65.10.8. анулювання чи скасування згідно із законодавством

свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката

тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження

підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати

такого анулювання чи скасування.
Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької

чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення

до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності

фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час

провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності,

та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та

застосування санкцій за їх невиконання.
У разі коли після внесення до Державного реєстру запису про

припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності

фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що

вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як

самозайнятої особи.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка