Кодекс України Закон України «Про інвестиційну діяльність» Закон України «Про режим іноземного інвестування»Скачати 43,04 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір43,04 Kb.
 • “Розвиток інвестиційної привабливості
 • економіки України”
 • 2015
 • Федерація роботодавців України
 • Законодавчі акти, що регулюють інвестиційну
 • діяльність в Україні
 • Господарський кодекс України
 • Закон України «Про інвестиційну діяльність»
 • Закон України «Про режим іноземного інвестування»
 • Закон України «Про наукові парки»
 • Закони України про спеціальні режими інвестиційної діяльності на
 • окремих територіях (8 законів)
 • Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у
 • пріоритетних галузях економіки з метою створення нових
 • робочих місць»
 • (далі буде)
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі акти, що регулюють інвестиційну
 • діяльність в Україні
 • (продовження)
 • Закон України «Про індустріальні парки»
 • Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності
 • технологічних парків»
 • Закон України «Про загальні засади створення і функціонування
 • спеціальних (вільних) економічних зон»
 • Закон України «Про засади державної регіональної політики»
 • Закон України «Про державно-приватне партнерство»
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і
 • середнього підприємництва в Україні»
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Але,
 • навіть такий вагомий перелік законодавчих актів
 • не дає можливості ефективно здійснювати інвестиції
 • в економіку України.
 • Тому
 • Федерація роботодавців України (ФРУ) зосередила
 • зусилля на перетворенні ситуації у законодавчому полі на
 • більш сприятливу для інвесторів.
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Проект Закону України
 • «Про спеціальні режими
 • інвестиційної та інноваційної
 • діяльності із застосуванням
 • принципу субсидіарності
 • в Україні»
 • Проект Закону України
 • «Про внесення змін до законів
 • України, що регулюють інвестиційну
 • діяльність в пріоритетних
 • галузях, з метою створення
 • сприятливих умов для
 • залучення інвестицій в Україну»
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Кваліфікаційні вимоги
 • до інвестиції в пріоритетних галузях економіки
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Розмір
 • інвестиції
 • Створення нових
 • робочих місць
 • Розмір середньої
 • заробітної плати
 • Не менш, ніж:
 • для іноземних
 • інвесторів - 500 тис.
 • євро;
 • для вітчизняних
 • інвесторів – еквівалент 500 тис. євро;
 • для підприємств,
 • розташованих на
 • депресивних тери-торіях та територіях, де проводиться (проводилась)
 • антитерористична операція - відповідно 250 тис. євро, або еквівалент 250 тис. євро.
 • Не менш, ніж:
 • 25 нових робочих
 • місць.
 • для підприємств,
 • розташованих на
 • депресивних територіях
 • та територіях, де
 • проводиться
 • (проводилась)
 • антитерористична
 • операція – 15
 • нових робочих місць.
 • Середня заробітна
 • плата на підприєм-
 • стві або в його
 • окремому структур-
 • ному підрозділі, не
 • менш як у 2,5 рази
 • повинна перевищу-
 • вати розмір
 • мінімальної
 • заробітної плати.
 • Кваліфікаційні вимоги
 • до інвестиції в пріоритетних галузях економіки
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Форми реалізації інвестиційних проектів в умовах
 • спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності
 • Договори про
 • спільну діяльність
 • без створення
 • юридичної особи
 • Нові
 • підприємства
 • Умови:
 • реконструкція або модер-
 • нізація підприємства в
 • цілому, які призведуть
 • до зростання чистого
 • доходу від реалізації
 • продукції у порівнянних
 • цінах, за результатами
 • першого повного року
 • випуску нової або модер-
 • нізованої продукції по
 • відношенню до звітного
 • року, що передує періоду
 • укладання договору
 • Діючі підприємства
 • Умови:
 • нові договори, або
 • діючі договори
 • про спільну діяль-ність, залучення
 • інвестицій до яких
 • призведе до
 • зростання доходів
 • від реалізації
 • таких договорів.
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Умови:
 • часткова реконструк-
 • ція, модернізація або
 • розширення діючого
 • підприємства, за
 • умови обов’язкового
 • виділення окремого
 • структурного підроз-
 • ділу, що призведе до
 • зростання чистого
 • доходу від реалізації
 • продукції в цілому
 • по підприємству.
 • Відокремлені
 • підрозділи діючих
 • підприємств
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Основні преференції щодо інвестицій
 • В частині
 • сплати податку на
 • додану
 • вартість
 • В частині
 • сплати
 • податку на
 • прибуток
 • Застосування
 • податкових векселів під час ввезення нових устаткування,
 • обладнання та
 • комплектуючих
 • для виконання проектів у сфері інвестиційної та інноваційної
 • діяльності
 • Застосування прискореної амортизації або розділення ризиків з державою при амортизації основних засобів шляхом віднесення на витрати 50% їх вартості в перший рік експлуатації.
 • В частині
 • сплати плати
 • за землю
 • В частині
 • сплати
 • ввізного мита
 • В частині сплати
 • єдиного внеску
 • на загально-обов’язкове дер-
 • жавне соціальне
 • страхування
 • Застосування пільги
 • зі сплати земельного
 • податку на строк дії
 • договору для земельних ділянок, на яких виконуються проекти у сфері інвестиційної та інноваційної діяль-ності, у розмірі
 • не менш ніж 50%
 • встановлених органами місцевого
 • самоврядування
 • ставок плати за землю
 • Застосування
 • звільнення при
 • ввезенні на митну
 • територію України
 • нового устатку-
 • вання, обладнання
 • та комплектуючих
 • виробів для реа-
 • лізації інвестицій-
 • них та інновацій-
 • них проектів
 • Встановлення
 • для додаткової
 • чисельності
 • підприємств
 • єдиного внеску
 • на загально-
 • обов’язкове
 • державне
 • соціальне
 • страхування
 • на рівні 50% від
 • визначеного
 • розміру єдиного
 • внеску.
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Інші преференції щодо інвестицій
 • В частині здійснення
 • містобудівної
 • діяльності
 • В частині валютного
 • регулювання
 • Звільнення підприємств,
 • які виконують проекти у
 • сфері інвестиційної та
 • інноваційної діяльності,
 • від сплати пайової участі
 • у розвитку інфраструк-
 • тури населеного пункту, а
 • у разі їх вимушеної участі
 • зарахування вартості
 • розбудови в рахунок
 • сплати земельного подат-
 • ку, або її компенсації з
 • місцевого бюджету.
 • Звільнення підприємств,
 • які виконують проекти у
 • сфері інвестиційної та
 • інноваційної діяльності,
 • від обов’язкового
 • продажу валюти та
 • встановлення строку
 • розрахунків в іноземній
 • валюті 180 календарних
 • днів без застосування
 • його зменшення
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Прийняття обласною чи міською радою рішення про введення СРІІД на
 • відповідній території та визначення переліку пріоритетних галузей, напрямів
 • (видів економічної діяльності) та товарних груп.
 • Прийняття обласною чи міською радою рішення про затвердження
 • Положення «Про СРІІД і Раду СРІІД» та складу Ради СРІІД.
 • У разі розширення переліку пріоритетних напрямів (видів
 • економічної діяльності) та товарних груп на відповідній території Рада СРІІД
 • здійснює подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує
 • державну політику у сфері економічного розвитку, для проведення
 • експертизи та затвердження розширеного переліку.
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Склад Рад СРІІД, утворених обласними радами
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • Регіональ-
 • ного
 • відділення
 • ФДМ України
 • Представ
 • ники
 • Обласної
 • ради
 • По одному
 • представ-
 • нику
 • від кожної
 • з
 • Районних
 • рад
 • у відповід-
 • ній
 • області
 • По одному
 • представ-
 • нику
 • від
 • міських
 • рад
 • міст
 • обласного
 • підпоряд-
 • кування
 • Один пред-
 • ставник
 • територі-
 • альних
 • підрозді-лів
 • ДФС України
 • Один пред-
 • ставник
 • територі-
 • альних
 • підрозді-лів
 • АМК України
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • регіо-
 • нального
 • відді-
 • лення
 • ТПП
 • у відпо-
 • відній
 • області
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • СПО
 • робото-
 • давцв
 • у відпо-
 • відній
 • області
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • СПО проф-
 • спілок
 • у відпо-
 • відній
 • області
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • територі-
 • альних
 • підрозді-
 • лів
 • ДФС
 • України
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • територі-
 • альних
 • підрозді-
 • лів
 • АМК
 • України
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • фонду
 • або
 • управ-
 • ління
 • комуналь-
 • ного
 • майна
 • міста
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • Регіо-
 • наль-
 • ного
 • відді-
 • лення
 • ФДМ
 • України
 • Представ
 • ники
 • міської
 • ради
 • Один пред-
 • ставник
 • Обласної
 • ради
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • регіо-
 • нального
 • відді-
 • лення
 • ТПП
 • у відпо-
 • відній
 • області
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • СПО
 • робото-
 • давцв
 • у відпо-
 • відній
 • області
 • Один
 • пред-
 • ставник
 • СПО проф-
 • спілок
 • у відпо-
 • відній
 • області
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Повноваження Центрального органу виконавчої влади,
 • що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку
 • (Мінекономрозвитку)
 • Затвердження
 • примірного
 • договору
 • та форми
 • свідоцтва
 • про внесення
 • до Державного
 • реєстру
 • інвестиційних
 • проектів
 • Проведення
 • аналізу
 • відповідності
 • цьому
 • Закону
 • розширеного
 • переліку видів
 • економічної
 • діяльності
 • та товарних
 • груп, за
 • результатами
 • якої затверджує
 • такий
 • перелік
 • Ведення Державного
 • реєстру інвести-
 • ційних
 • проектів
 • Державний
 • моніто-
 • ринг за
 • функціо-
 • нуванням
 • СРІІД
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Реалізація
 • особли-
 • вого порядку
 • нетарифного
 • регулювання
 • зовнішньо-
 • економічної
 • діяльності
 • а контроль
 • за виконанням
 • проектів
 • іншими
 • суб’єктами
 • СРІІД
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Повноваження органів місцевого самоврядування
 • (обласних і міських рад)
 • Створення
 • Ради СРІІД
 • Призначення
 • Голови Ради
 • СРІІД
 • Узгодження
 • рішень
 • Ради СРІІД
 • щодо розширення переліку видів
 • економічної
 • діяльності
 • та товарних
 • груп на відповідній
 • території
 • Проведення
 • громадських
 • слухань
 • Надання суб’єктам СРІІД у користу-вання земельних ділянок, природних ресурсів та об’єктів інфраструктури, розташованих на території введення СРІІД
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Повноваження Ради СРІІД
 • Подання розширеного переліку пріоритетних напрямів (видів економічної
 • діяльності) та товарних груп на відповідній території до центрального органу
 • виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку,
 • для проведення аналізу та затвердження
 • Організація проведення експертизи інвестиційних та/або інноваційних проектів для
 • визначення підстав їх реалізації в умовах спеціального режиму
 • Видача Свідоцтва про внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів
 • Подання інвестиційних та/ або інноваційних проектів щодо яких укладено договір
 • на реалізацію до Мінекономрозвитку цих проектів для внесення до Державного
 • реєстру інвестиційних проектів
 • Укладення договору на реалізацію проекту в умовах спеціального режиму
 • (далі буде)
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Прийняття рішень про затвердження інвестиційних пректів
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Повноваження Ради СРІІД
 • (ПРОДОВЖЕННЯ)
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • За результатами моніторингу визначає кількість проектів, реалізованих в умовах
 • СРІІД, розробляє на основі отриманих результатів пропозиції щодо їх перегляду,
 • на підставі поданих звітів обробляє, аналізує та консолідує інформацію щодо
 • запровадженого СРІІД на відповідній території та подає узагальнену інформацію
 • Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
 • економічного розвитку
 • Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами СРІІД умов договору на
 • реалізацію проекту в умовах СРІІД та застосування передбачених у ньому санкцій
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Подання інвестиційної/інноваційної пропозиції до Ради СРІІД
 • для проведення процедури оцінки її економічної ефективності
 • Рішення про відповідність
 • проекту умовам СРІІД
 • Підписання договору та видача
 • Свідоцтва про затвердження проекту
 • Висновок
 • Усунення
 • недоліків
 • Повторне подання
 • після усунення
 • недоліків
 • Оцінка Радою СРІІД економічної ефективності пропозиції
 • Розробка інвестиційного/інноваційного проекту і подання до
 • Ради СРІІД
 • Експертиза інвестиційного/інноваційного проекту
 • Рада СРІІД готує і передає заявнику підписаний примірник
 • договору на реалізацію проекту
 • Рішення суду
 • Оскарження
 • в суд. порядку
 • негативний
 • позитивний
 • позитивне
 • негативне
 • позитивне
 • негативне
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Підстави розірвання договору на реалізацію проекту
 • Спрямування інвестицій,
 • одержаних для інвестиційного проекту, на здійснен-
 • ня господарської
 • діяльності, не перед- баченої цим інвестиційним
 • проектом
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Порушення порядку
 • використання
 • пеференцій,
 • передбачених цим
 • Законом
 • Невиконання етапів проекту
 • протягом двадцяти
 • чотирьох місяців
 • поспіль.
 • Неподання органу
 • управління у строк,
 • встановлений дого-
 • вором на реалізацію
 • проекту, проектної
 • документації та
 • результатів інженер-
 • них вишукувань,
 • необхідних для
 • здійснення передба-
 • чених бізнес-планом
 • заходів, з метою
 • проведення експертизи.
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Законодавчі пропозиції ФРУ
 • Презентацію завершено


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка