Кодекс України. Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». Закон України «Про судоустрій і статус суддів»Скачати 21,47 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір21,47 Kb.

Право на судовий захист, як невід’ємна складова механізму забезпечення гендерної рівності в Україні

(правовий аналіз)

Законодавство України, яке гарантує забезпечення гендерної рівності

 • Конституція України.
 • Цивільний кодекс України.
 • Цивільний процесуальний кодекс України.
 • Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків».
 • Закон України «Про судоустрій і статус суддів».
 • Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».
 • Рішення КСУ та Постанови пленумів ВСУ.

Конституція України

 • стаття 3 (Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави).
 • стаття 21 (Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними);
 • стаття 24 (Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям);
 • стаття 51 (Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою).

Цивільний кодекс України

 • стаття 16. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу;
 • стаття 23. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав;
 • стаття 269.Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом.Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно. Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим Кодексом та іншим законом, не є вичерпним;

Цивільний процесуальний кодекс України

 • стаття 3. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
 • стаття 5.Суд зобов'язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
 • стаття 10.Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

 • Даний закон встановлює нормативне визначення поняття гендерна рівність як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (стаття 1).
 • Державна політика, крім іншого, згідно даного Закону спрямована на:
 • 1. утвердження ґендерної рівності;

  2. недопущення дискримінації за ознакою статі;

  3. забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті

  суспільно важливих рішень;

Органи, установи та організації, які забезпечують рівні права та можливості чоловіків та жінок

 • Верховна Рада України;
 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 • Кабінет Міністрів України;
 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
 • питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
 • визначені в їх складі уповноважені особи (координатори) з

  питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 • об'єднання громадян.

ЗУ «Про судоустрій і статс суддів»

 • Стаття 2.Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 • Стаття 7.Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону.Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи відповідно до Конституції та в порядку, встановленому законами України.Стаття
 • Стаття 10. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, визначених законом, ця допомога надається безоплатно.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

 • стаття 2 (рішення Суду є обов’язковими для виконання відповідно до ст. 46 Конвенції).
 • В Україні умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини є злочином і передбачає кримінальну відповідальність за ч. 4 ст. 382 Кримінального кодексу України.
 • стаття 17 (Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права).

Обов’язковість виконання рішень суду (ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»)

 • Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконанняНевиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.
 • Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду України, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноваженьВисновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду України, враховуються іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.
 • Судові рішення інших держав, рішення міжнародних арбітражів, рішення міжнародних судових установ та аналогічні рішення інших міжнародних організацій щодо вирішення спорів є обов’язковими до виконання на території України за умов, визначених законом, а також відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Рішення Конституційного суду України та Постанови пленумів Верховного суду України

 • Рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна А.П. щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України(справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012.
 • Рішення у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Р.М., Ярошенко П.П. та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) № 9-зп від 25.12.97 р.).
 • Постанова пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» №1 від 27.02.2009.

Рішення ЄСПЛ

(справи про порушення ст. 14 Конвенції про захист прав та основоположних свобод)

Справа «Шулер–Цграгген проти Швейцарії»

 • Справа «Шулер–Цграгген проти Швейцарії» йшлося про скасування пенсій за інвалідністю щодо жінок, якщо вони стають матерями на тій підставі, що матері повинні за будь-яких умов залишити місце попередньої роботи і часто стають домогосподарками. Суд нагадав, що рух у напрямі до статевої рівності є важливою метою держав — членів Ради Європи і тільки дуже серйозні підстави можуть змусити вважати таку відмінність у поводженні сумісною з Конвенцією. Суд визнав порушення частини 1 статті 6 Конвенції та статті 14 Конвенції, зазначивши,що таке положення не спирається на жодне розумне або об’єктивне пояснення;

Справа «Ван Раалте проти Нідерландів»

 • закон про обов’язкову сплату внесків на соціальне страхування бездітним самотнім чоловікам віком понад 45 років, тоді як бездітні жінки віком понад 45 років вже не повинні були сплачувати відрахування, було визнано дискримінаційним;

Інші рішення ЄСПЛ

 • у справі «Меттьюз проти Сполученого Королівства» неоднаковість вікових умов щодо чоловіків і жінок стосовно отримання транспортного проїзного, призначеного для літніх людей, було визнано дискримінаційним;
 • у справі «Вілліс проти Сполученого Королівства» недоступність для вдівця пенсійного забезпечення та соціальної допомоги, які сплачуються вдовам, тобто надання допомоги у зв’язку із вдівством на різних умовах залежно від статі, було визнано дискримінаційним;
 • у справі «Опуз проти Туреччини», в якій йшлося про вбивство жінки її колишнім чоловіком у результаті тривалих погроз та переслідування, домашнє насильство було визнано Судом дискримінацією за ознакою статі.

Важливим орієнтиром для судової практики України має стати справа«Опуз проти Туреччини» (Opuz v. Turkey).

Заявниця потерпала від домашнього насильства з боку свого чоловіка, який неодноразово бив її та її матір, і зрештою вбив останню. ЄСПЛ вирішив, що держава не виконала обов’язку захистити заявницю від нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, а також обов’язку захистити життя матері. Він також вирішив, що держава дискриміну вала заявників, не забезпечивши їм належного захисту на тій підставі, що вони є жінками. Суд дійшов такого висновку частково на підставі даних, які підтверджують, що переважна більшість жертв домашнього насильства — жінки, а також даних про те, що національні суди видають відносно невелику кількість приписів про захист осіб від домашнього насильства.


Пропозиції з приводу забезпечення ефективності механізму забезпечення гендерної рівності

 • проведення інформаційно-освітніх кампаній стосовно принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків серед суддів, адвокатів, інших фахівців у сфері права;
 • інформування громадськості про можливість та процедуру звернення до суду в разі дискримінаційних дій за ознакою статі;
 • узагальнення інформації щодо кількості та видів скарг про дискримінацію жінок, поданих до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів;
 • узагальнення судової практики про розгляд справ, пов’язаних з насильством в сім’ї, справ про звільнення жінок за правилами КЗпП тощо;
 • узагальнення судової практики з розгляду справ пов’язаних із захистом особистих немайнових прав.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка