Кожний навчальний рік є етапом як у справі розбудови національної освіти, так і професійній долі кожного вчителяСкачати 22,92 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір22,92 Kb.
 • 21 січня 2014 року
 • Кожний навчальний рік є етапом як у справі розбудови національної освіти, так і професійній долі кожного вчителя.

Зміст середньої освіти є складною багаторівневою системою, що складається з 7 освітніх галузей, десятків навчальних предметів і сотень виховних заходів. Це 12 тисяч тем уроків, які повинен опановувати український учень протягом усього шкільного курсу навчання.

 • Державний стандарт розроблений на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378), із спрямуванням освітніх галузей на розвиток сформованих і формування нових предметних (галузевих) компетентностей
 • Новий Державний стандарт
 • впроваджується
 • у частині базової загальної
 • середньої освіти
 • з 1 вересня 2013 року
 • у частині
 • повної загальної середньої освіти
 • з 1 вересня 2018 року

Держаний освітній стандарт

 • зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.
 • Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Ст.30 Закону України
 • “Про загальну середню освіту”

Стандарт освіти – це система основних показників, що є складовими державної норми освіченості. Освітній стандарт відображає суспільний ідеал, враховує можливості реальної особистості та системи освіти щодо досягнення цього ідеалу

 • Стаття 31.
 • Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти
 • 1. Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється Міністерством освіти України разом з Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України. Державний стандарт загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України і переглядається не рідше одного разу на 10 років.
 • Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.
 • 2. Навчально-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти України

Новий Державний стандарт складається

 • Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня
 • Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки
 • Стаття 33.
 • Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти
 • Обов'язком загальноосвітнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освіти є:
 • виконання інваріантної складової змісту загальної середньої освіти;
 • визначення предметної спрямованості варіативної складової змісту загальної середньої освіти, її змістовного наповнення і форм реалізації на кожному ступені загальної середньої освіти за погодженням з відповідними органами управління освітою;
 • вибір і використання освітніх програм, навчальних курсів, посібників до варіативної складової змісту загальної середньої освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти України.

Порівняй!

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 2011 року (далі - Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі - загальноосвітні заклади) і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.
 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти 2004 року (далі - Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її досягненні.

Зміст освітніх галузей, їх складові, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідають завданням основної і старшої школи у їх послідовному взаємозв’язку. Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами і курсами, програми яких затверджує МОНмолодьспорт.  

Визначальним для системи вітчизняної загальної середньої освіти є українознавче спрямування всіх освітніх галузей.

Протягом навчання в основній школі учні здобувають базову загальну середню освіту, що разом із початковою є основою загальноосвітньої підготовки, формує в них готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти в основній школі для всіх учнів єдиний.

Порівняйте!

 • особистісно орієнтований підхід

Діяльнісний підхід спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

 • До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності
 • До предметних (галузевих) - комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Особистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні. Забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.  

У новому Державному стандарті розкриваються такі поняття:

 • громадянська компетентність
 • діяльнісний підхід
 • загальнокультурна компетентність
 • здоров’язбережувальна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Ключова компетентність
 • Ключова компетенція
 • Компетентнісний підхід
 • Компетентність
 • Компетенція
 • Комунікативна компетентність
 • Міжпредметна естетична компетентність
 • Міжпредметна компетентність
 • Навчальна програма
 • Комунікативна компетентність
 • Міжпредметна естетична компетентність
 • Міжпредметна компетентність
 • Навчальна програма
 • Особистісно зорієнтований підхід
 • Предметна (галузева) компетентність
 • Предметна мистецька компетентність
 • Проектно-технологічна компетентність
 • Соціальна компетентність

Освітні галузі

 • “Мови і літератури“
 • "Суспільствознавство"
 • "Мистецтво"
 • "Математика"
 • "Природознавство"
 • "Технології"
 • "Здоров’я і фізична культура"

Формування предметних (галузевих) компетентностей

 • ПРЕДМЕТНІ (ГАЛУЗЕВІ)
 • КОМПЕТЕНТНОСТІ
 • ЗНАЄ І РОЗУМІЄ
 • ВИЯВЛЯЄ СТАВЛЕННЯ
 • І ОЦІНЮЄ

Освітня галузь «Мови і літератури»

 • Метою освітньої галузі “Мови і літератури”
 • є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної
 • та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій
 • Мета - формування комунікативної
 • і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального
 • і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів

 • До мовного компонента належать
 • українська мова, мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення),
 • іноземні мови
 • До літературного - українська література, світова література
 • і літератури національних меншин
 • До мовного компонента входять: українська мова, мови національних меншин, іноземні мови.
 • До літературного -
 • українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською),
 • література (літературна освіта).
 • Змістові лінії мовного компонента

Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.   Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів.

Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.

Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем

Стратегічно важлива для мовного компонента комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.  Для мовного компонента важливими є також такі предметні компетентності, як мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна). 

Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної культури.  

Пам’ятаймо слова О.Гончара:

 • Пам’ятаймо слова О.Гончара:
 • “БУТИ У ВІЧНОМУ ПОШУКОВІ – ЦЕ ЗНАЧИТЬ ШУКАТИ
 • ЕНЕРГІЮ СЛОВА В ЕНЕРГІЇ ДУШІ”

Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічно ї роботи в сучасній школі:

 • функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти);
 • функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту);
 • управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка