Колектив (лат collectivus збірний) – сукупність людей, об’єднаних спільною метою та діяльністю, єдністю інтересів, єдиною організацією і взаємною відповідальністю кожного, відносинами співробітництва та взаємодопомогиСкачати 16,49 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір16,49 Kb.
 • Колектив (лат. collectivus - збірний) – сукупність людей, об’єднаних спільною метою та діяльністю, єдністю інтересів, єдиною організацією і взаємною відповідальністю кожного, відносинами співробітництва та взаємодопомоги. Колектив є об’єднанням на основі складної системи постійно діючих і водночас таких, що змінюються та розвиваються, економічних, виробничо-технічних, організаційних, дисциплінарних, моральних, побутових взаємозв’язків між працівниками та їх групами.
 • Ключовими ознаками колективу є такі:
 • єдність мети;
 • умовна відокремленість;
 • організаційна та територіальна єдність.
 • Єдність мети. Для забезпечення ефективності діяльності колектив повинен мати чітко встановлені цілі і задачі. При цьому діяльність членів колективу повинна свідомо координуватися на досягнення встановлених цілей.
 • Умовна відокремленість передбачає психологічне визнання членами групи один одного та ототожнення себе з нею.
 • Організаційна та територіальна єдність характеризується силою бажання всіх членів зберегти колектив. Вона складається з персональних потреб кожного в тому, щоб кожний член зміг відчувати причетність до колективу.
 • У своєму розвитку колектив проходить декілька етапів:
 • Формування (зародження) колективу
 • 2.   Становлення колективу. На етапі становлення трудового колективу формується актив.
 • 3.  Зрілість колективу. Трудовий колектив на стадії зрілості має усі ознаки і виконує усі функції, які властиві трудовому колективу.
 • 4.  Старіння колективу.
 • 1. Формування (зародження) колективу
 • На даному етапі формуються усі види відносин, норми поведінки, правила регулювання внутрішньоорганізаційних зв'язків, зміцнюються усі види дисципліни, затверджується певний стиль роботи. Формальний характер колективу визначає автократичний стиль керівництва. Для такого колективу характерним є централізація управління, формування для підлеглих конкретних задач, детальне регламентування та жорсткий контроль за їхнім виконанням. На даній стадії розвитку трудового колективу застосовуються переважно організаційно-розпорядницькі методи управління.
 • 2.  Становлення колективу. На етапі становлення трудового колективу формується актив, що поєднує більшість членів колективу, починають складатися традиції, громадська думка, яка спрямована на підтримку вимог керівника більшістю робітників. Як наслідок, рішення всі частіше приймаються колегіально, стиль керівника стає більш демократичним. Задача керівника на даному етапі полягає в тому, щоб, спираючись на актив колективу, визначити позиції, цілі і мотиви діяльності кожного члена трудового колективу.
 • 3.  Зрілість колективу. Трудовий колектив на стадії зрілості має усі ознаки і виконує усі функції, які властиві трудовому колективу. Основні регулятори поведінки людей на даному етапі — взаємна вимогливість, соціальний контроль. Для даного етапу характерним є демократичний стиль керівництва, колегіальне прийняття рішень, переважне застосування соціально-психологічних технологій впливу. Даній стадії розвитку трудового колективу притаманні високі економічні показники діяльності підприємства, найбільш повний збіг особистих інтересів з інтересами колективу, сприятливий морально-психологічний клімат.
 • 4.  Старіння колективу. На стадії старіння колектив припиняє розвиток, втрачає здатність до адаптації, соціальний контроль набуває консервативного характеру і визначає статику колективу. На даному етапі роль керівника полягає у підтримці колективу в стані відкритості, поповненні колективу новими членами, орієнтуванні персоналу на інновації, що забезпечать виживання колективу, його адаптацію до оточення, що змінюється.
 • Залежно від стадії розвитку виділяють різні ступені згуртованості і соціального розвитку колективу.
 • Забезпезчення згуртованості колективу значною мірою залежить від ефективності формування та розвитку формальних та неформальних груп.
 • Група – дві особи чи більше, які мають спільну мету і для її досягнення взаємодіють між собою таким чином, що кожна особа впливає на інших і одночасно перебуває під їхнім впливом [3].
 • Формальні групи – це об'єднання людей в межах організації, створені за рішенням вищого керівництва для виконання певних виробничих чи управлінських функцій. До їх числа відносять:
  • керівні групи (топ-менеджери та їхні команди, котрі розробляють стратегічні рішення і вирішують ключові питання);
  • робочі групи (постійні групи, об’єднані виконанням спільного завдання – колективи виробничих цехів, функціональних відділів);
 • комітети - особливі види груп, яким надані повноваження для виконання певного завдання або комплексу завдань (ради, комісії, цільові групи).
 • Неформальні групи створюються не з ініціативи керівництва, є потужною силою, яка при певних умовах може стати домінуючою і зводити до мінімуму зусилля керівництва. Крім того, неформальні організації мають властивість взаємопроникати.
 • Отже, неформальна група – це спонтанно утворене об'єднання людей, які вступають у взаємодію для досягнення певних цілей.
 • Процес створення та розвитку неформальних груп, а також причини вступу людей до них, характеризується певними особливостями:
 • 1. Опір змінам. Люди можуть використовувати неформальну організацію для обговорення фактичних і майбутніх змін. Практика свідчить, що в групах спостерігається тенденція опору змінам, тому що вони можуть нести загрозу існуванню групи.
 • 2. Неформальні лідери. Найсуттєвішою опорою неформального лідера є визнання його групою.
 • Найбільш відомі рекомендації щодо успішного управління неформальними групами зводяться до наступного:
 • 1. Визнати існування неформальної організації і усвідомити, що її знищення призведе до негативних наслідків.
 • 2. Знати думку членів і лідерів неформальних груп.
 • 3. Перед будь-якими діями спробувати спрогнозувати можливу негативну реакцію неформальної групи.
 • 4. Надати можливість лідерам або членам групи брати участь у виробленні та реалізації рішень з метою послаблення опору змінам.
 • 5. Оперативно доводити до відома персоналу об'єктивну інформацію про стан справ в організації з метою попередження розповсюдженню чуток.
 • Забезпечення якісної та ефективної роботи колективу організації безпосередньо пов’язане з інноваційним характером управлінської діяльності керівника, що знаходить своє відображення в стимулюванні креативності та ініціативності співробітників.
 • Виділяють два підходи до організації творчих колективів: централізований та децентралізований.
 • Перший підхід характеризується тим, що керівник самостійно приймає ключові рішення в системі зв’язків колективу. Другий підхід характеризується певною автономією окремих працівників або груп всередині підрозділу. При цьому керівник відіграє координаційну роль щодо регулювання діяльності співробітників.
 • Можна виділити такі ознаки творчого колективу:
 • Творче рішення проблем пов’язано з високим ризиком, часто носить непередбачений характер.
 • Люди творчого типу часто повністю віддаються своїй роботі, заглиблюють в суть проблеми, що вирішується, при цьому не втрачають перспектив і масштабів.
 • Люди творчого типу легко сприймають нові ідеї, правильно їх оцінюють.
 • Люди творчого типу віддають перевагу вільним незапланованим дослідженням, які можна швидко припинити і перейти до пошуку альтернатив, дій, аналізу рекомендацій, думок різних осіб та організацій.
 • Творчі особистості переходять до рішення конкретних проблем більш повільно, ніж особи з меншим творчим потенціалом.
 • Творчі працівники не схильні до конформізму, ставлять під сумнів думки авторитетів, запропоновані рішення проблем
 • Отже, для підвищення креативності та ініціативності роботи колективу керівництво повинно створювати відповідні умови для розвитку їх самостійності, автономності, розширення повноважень, підвищення відповідальності за виконану роботу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка