Ковальчук Вікторія Валентинівна механізм управління інформаційними ресурсами промислових підприємствСкачати 498,68 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.01.2017
Розмір498,68 Kb.
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 658.012.45

Ковальчук

Вікторія Валентинівна

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.01 ‑ економіка, організація і управління підприємствами

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Хмельницький – 2006
Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Донбаській державній машинобудівній академії Міністерства освіти і науки України, м. Краматорськ.


Науковий керівник доктор економічних наук, професор

Швець Ірина Борисівна,

Донецькій національний технічний університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри управління персоналом

і економіки праці


Офіційні опоненти доктор економічних наук , професор

Александров Іван Олександрович,

Донецький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри менеджменту


кандидат економічних наук, доцент

Лук’янова Валентина В’ячеславівна

Хмельницький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

доцент кафедри економіки підприємства

і підприємництваПровідна установа Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського

Міністерства освіти і науки України,

кафедра менеджменту і маркетингу,

(м. Сімферополь)
Захист відбудеться 16 січня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110.

Автореферат розісланий 7 грудня 2006 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Скринник Н.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасна економіка характеризується динамічним розвитком інформаційних технологій та їх активним використанням в управлінні економічними процесами на підприємствах, що, у свою чергу, сприяє удосконаленню процесів управління на основі інформаційних ресурсів якісно нового рівня. Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку підприємства є використання сучасних технологій в усіх сферах його діяльності. Оптимізація способів отримання, збереження й обробки інформації з використанням засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій істотно підвищує ефективність управлінської діяльності на підприємствах України.

Ефективне використання інформаційних ресурсів є індикатором адаптаційної здібності і дозволяє розробляти та реалізовувати гнучку стратегію розвитку підприємства. На сьогодні сучасні інформаційні системи здатні не тільки цілком задовольнити вимоги виробничих систем, але й виступають важливою передумовою їхнього розвитку. Світовий досвід розвитку сфери комп'ютерних технологій та інформаційних ресурсів за останні роки свідчить про істотне підвищення темпів їх розвитку порівняно з темпами розвитку виробничої сфери. Високі темпи впровадження інформаційних технологій сприяють росту кількості обчислювальної техніки, яка використовується у виробничо-господарчій діяльності підприємств усіх галузей.

Сучасний стан розвитку теорії інформаційних ресурсів не задовольняє практичних потреб управління ними і потребує розробки методів оцінки наявності та стану інформаційних ресурсів, визначення факторів, які впливають на їх ефективне використання, та механізмів забезпечення конкурентних переваг підприємств щодо застосування інформаційних ресурсів та систем. Досвід підприємств свідчить, що дотепер у практичній діяльності відсутній моніторинг формування та використання інформаційних ресурсів. Удосконалення системи інформаційного забезпечення виробничо-господарської діяльності, ускладнення її структури, що супроводжується зростанням витрат на розвиток інформаційних систем підприємств, зростаюча кількість чинників, які зумовлюють її ефективність, потребує подальшого розвитку теорії інформаційних ресурсів.

Дослідженню сутності, властивостей та економічних аспектів використання інформаційних ресурсів приділяється багато уваги з боку зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких О.В. Алексєєв, В.Н. Амітан, І.О. Александров, О.Г. Білорус, Л.С. Вінарік, Н. Вінер, М.П. Войнаренко, В.М. Глушков, К. Єрроу, В.Є. Козак, О.В. Костров, Ю.М.Канигін, М.М. Лепа, В.В. Лукянова, М.Г. Монастирецький, О.О. Орлов, Г. Панченко, О.Л. Реут, М. Спенс, П. Страссман, Дж. Стиглиц, В.Ф. Ситник, О.М. Щедрін, Дж. Эйкерлоф. Проте проблеми оцінки економічної ефективності та управління використанням інформаційних ресурсів потребують подальшого розвитку та розробки методології управління з урахуванням специфіки об’єктів ринкових відносин та сучасного стану інформаційного забезпечення систем управління.Зв’язок роботи за науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося у рамках держбюджетних тем: „Розробка інформаційного забезпечення для автоматизації механоскладального виробництва” (0102U001663), „Створення системи навчального та інформаційного призначення на базі Інтернет/інтранет технологій та її програмно-технічна реалізація” (0100U005279), „Розробка теорії моделювання виробничих, економічних та навчальних систем на основі мереж з однорідною структурою” (0199U001674), які були виконані на кафедрах технології машинобудування та економічної кібернетики Донбаської державної машинобудівної академії, в яких автор брав участь як співвиконавець.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка механізму управління інформаційними ресурсами промислових підприємств, спрямованого на підвищення ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень, створення методів кількісної оцінки результативності формування та використання інформаційних ресурсів, визначення механізмів впливу на їх ефективність в умовах застосування автоматизованих інформаційних систем.

Для досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено такі завдання: • досліджено економічну природу і сутнісні характеристики інформаційних ресурсів підприємства як об’єкта управління, удосконалено класифікацію інформаційних ресурсів на основі аналізу чинників управління їх формуванням та використанням;

 • виявлено та систематизовано чинники ефективного формування та використання інформаційних ресурсів на підприємствах;

 • здійснено аналіз систем управління інформаційними ресурсами промислових підприємств;

 • розроблено теоретичні та методичні основи визначення рівня розвитку системи інформаційного забезпечення підприємства, удосконалено організаційно-економічну модель планування розвитку системи управління інформаційними ресурсами;

 • розроблено систему показників оцінки ефективності формування, зберігання, поширення та застосування інформаційних ресурсів;

 • розроблено механізм управління інформаційними ресурсами промислових підприємств;

 • апробовано результати дослідження та практичні рекомендації щодо розвитку системи формування й використання інформаційних ресурсів промислових підприємств.

Об’єкт дослідження – процеси управління інформаційними ресурсами промислових підприємств.

Предмет дослідження – теоретичні та методологічні аспекти створення та реалізації механізму управління інформаційними ресурсами підприємств.

Методи дослідження: Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи: теоретичне узагальнення – для вивчення теоретичних основ управління інформаційними ресурсами, аналіз та синтез – для диференціації та дослідження властивостей факторів, що впливають на ефективність інформаційних ресурсів, класифікації – для вивчення та узагальнення форм і видів інформаційних ресурсів, теорії прийняття рішень – для оцінки інформаційних потреб користувачів, для розробки стратегії управління інформаційними ресурсами підприємств, анкетування – для визначення впливу інформатизації на забезпечення інформаційних потреб керівників та спеціалістів підприємств; системного аналізу – для розробки концепції управління інформаційними ресурсами.

Інформаційна база дисертаційної роботи формувалась на основі праць вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі управління інформаційними ресурсами та інформаційними системами, законодавчих і нормативно-правових документів України, спеціальної економічної літератури, матеріалів науково-практичних конференцій, статистичних даних Державного комітету статистики України, Донецького обласного управління статистики, матеріалів підприємств. Обробку та аналіз інформації здійснено за допомогою сучасних програмних продуктів.Наукова новизна отриманих результатів: У дисертації здійснено постановку і вирішення актуального завдання управління інформаційними ресурсами промислових підприємств. При цьому отримані такі наукові результати:

вперше:

 • розроблено механізм управління інформаційними ресурсами на основі організаційної структури системи інформаційного забезпечення підприємства, який враховує особливості прийняття рішень на усіх рівнях управління підприємством, структуру технологічного забезпечення інформаційних систем та сприяє реалізації системного підходу до управління інформаційними ресурсами;

 • розроблено методичні основи кількісної оцінки рівня розвитку системи інформаційного забезпечення підприємства на основі ключових організаційних та технологічних характеристик, яка, на відміну від існуючих, дозволяє здійснити кількісну інтегральну оцінку рівня розвитку системи обробки інформації на підприємстві;

удосконалено:

 • визначення економічної категорії „інформаційні ресурси” на основі аналізу їх складу, видів, якостей та функцій, яке, на відміну від існуючих, відображає економічну сутність інформаційних ресурсів;

 • класифікацію інформаційних ресурсів промислових підприємств у результаті аналізу класифікаційних параметрів, видів і форм їх надання та використання, яка, на відміну від існуючих, сприяє підвищенню гнучкості системи управління інформаційними ресурсами, забезпечує можливість індивідуалізації підходів до управління їх окремими видами;

 • принципи управління інформаційними ресурсами на підприємстві, які враховують чинники, що зумовлюють формування та використання інформаційних ресурсів та сприяють визначенню умов їх оптимального стану, який забезпечує ефективне використання інформаційних ресурсів;

дістали подальший розвиток:

 • система показників, використання яких сприяє узагальненому оцінюванню процесів формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів, що зумовлюють ефективність їх застосування на усіх рівнях розвитку інформаційної системи підприємства;

 • систематизація чинників, які впливають на ефективність формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів, які враховують результати аналізу сучасного стану та умов їх використання при управлінні стратегічним розвитком інформаційних ресурсів.

Практичне значення одержаних результатів. У дослідженні розроблено і доведено до реалізації комплекс показників для управління інформаційними ресурсами промислових підприємств. Основні положення дослідження впроваджені на підприємствах та в організаціях м. Краматорська та м. Дружковки: ВАТ „Енергомашспецсталь” (довідка про впровадження від 11.11.05), ВАТ „Дружківський метизний завод” (довідка про впровадження від 24.03.05), ВАТ „Дружківський машинобудівний завод” (довідка про впровадження від 18.05.05), Краматорське відділення торгово-промислової палати (довідка про впровадження від 06.05.05), Донбаська державна машинобудівна академія (довідка про впровадження від 03.06.05).

Особистий внесок автора. Усі наукові результати дисертаційної роботи були одержані автором самостійно. У роботах, опублікованих у співавторстві, особистий внесок автора вказаний у списку опублікованих автором робіт за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на Міжнародній науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів „Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери” (м. Донецьк, 2004р., 2005 р.), III Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (м. Київ, 2004 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами, проектами” (м. Харків, 2004 р.), II Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (м. Київ, 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Проблеми функціонування підприємства в сучасних умовах” (м. Севастополь, 2003 р.), I Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2001 р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 робіт загальним обсягом 5,07 друк. арк., з яких автору належить 4,17 друк. арк.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Обсяг роботи складає 198 сторінок, у тому числі 173 сторінки основного тексту. У дисертації міститься 28 рисунків, 22 таблиці, 6 додатків. Список використаної літератури складається з 185 найменувань викладених на 16 сторінках.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методологію дослідження, сформульовано наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, реалізацію результатів дослідження.

У першому розділі „Теоретичні основи управління інформаційними ресурсами підприємств” досліджено особливості формування ресурсів підприємства в сучасних умовах становлення інформаційної економіки, на цій підставі уточнено сутність категорії „інформаційні ресурси”, проблеми формування, управління та використання інформаційних ресурсів на різних рівнях управління, проаналізовано умови створення механізму управління інформаційними ресурсами.

Високі темпи розвитку інформаційних технологій вимагають зростання кількості обчислювальної техніки, яка використовується у виробничо-господарській діяльності підприємств усіх галузей, що підтверджується даними Державного комітету статистики. За період 1998-2005 рр. в Україні кількість персональних комп'ютерів збільшилася в 4,4 рази при одночасному зменшенні кількості великих і середніх ЕОМ. Поширення інформаційних технологій підвищує вплив інформаційного забезпечення на діяльність підприємств, що призводить до формування системи управління інформаційними ресурсами. Визначення інформаційних ресурсів як економічної категорії сприяє розвитку теорії управління ресурсами виробництва.

На основі аналізу системи виробничих ресурсів, до складу яких належать матеріальні, енергетичні, трудові, земельні, фінансові, природні, інтелектуальні, інноваційні, інформаційні, виробничі фонди, технології, визначено зростаючу роль інформаційних ресурсів, які в сучасній економіці розглядаються як стратегічний ресурс, що обумовлено здатністю інформаційних ресурсів впливати на інші виді ресурсів.

В ході дослідження складу інформаційних ресурсів та підходів до їх визначення, як економічної категорії, встановлено необхідність використання двох підходів до сутності даної категорії, які містять технічну та економічну складові. Як технічна категорія інформаційні ресурси представляють сукупність інформаційних об'єктів, відображених у знаковій формі на матеріальних носіях, що містять інформацію про події та процеси реального світу. Інформаційні ресурси можуть бути представлені документами і масивами документів як у паперових інформаційних системах, так і в автоматизованих інформаційних системах, базами і банками даних, файлами, директоріями та іншими інформаційними об'єктами. Як економічна категорія інформаційні ресурси являють собою відокремлені знання людини про процеси або явища, представлені у формалізованому виді та відображені на твердому носії, застосування яких сприяє утворенню вартості продуктів та послуг.

Досліджено властивості інформаційних ресурсів, систематизовано підходи до класифікації інформації та інформаційних ресурсів. Удосконалено наукову класифікацію інформаційних ресурсів з урахуванням економічних аспектів їх формування, зберігання, розповсюдження та використання (рис.1). Запропонована класифікація дозволяє враховувати ринкові, управлінські та юридичні аспекти управління інформаційними ресурсами на різних рівнях управління.

Управління інформаційними ресурсами спрямоване на підвищення якості управління підприємством взагалі, тому показники ефективності їх формування та використання мають бути інтегрованими в систему управління підприємством на всіх рівнях прийняття рішень, що викликає необхідність розробки методики оцінки ефективності та обліку наявних та потенційно необхідних інформаційних ресурсів. Відсутність кількісної оцінки інформаційних ресурсів ускладнює створення системи управління. Розглянуто підходи до кількісної оцінки інформації та визначено критерії вибору одиниці інформації залежно від об’єкта управління, сфери застосування, особливостей використання визначеної одиниці інформації.Дослідження існуючих підходів до організації систем управління інформаційними ресурсами підприємств доводить відсутність умов для забезпечення ефективності процесів їх створення та використання, що зумовлене відсутністю загальної концепції управління, відсутністю кількісних методів оцінки та показників, які можуть бути застосовані як індикатори управлінського впливу на систему інформаційного забезпечення. Визначено склад системи управління інформаційним забезпеченням підприємства, до якої належать підсистема управління інформаційними системами та підсистема управління інформаційними ресурсами. Система управління інформаційними ресурсами повинна відповідати таким вимогам: охоплювати всі рівні управління, бути багатокритеріальною та містити кількісні показники оцінки; передбачати можливість мотивування керівництва та виконавців бізнес-процесів з метою підвищення ефективності формування та використання інформаційних ресурсів.

Рис. 1. Класифікація інформаційних ресурсів
У другому розділі „Методологічні аспекти управління інформаційними ресурсами промислових підприємств” досліджено загальні методологічні положення щодо управління функціональними інформаційними ресурсами, визначено фактори, які впливають на ефективність їх формування та використання, виконано аналіз ефективності управління інформаційними ресурсами на промислових підприємствах Донецької області.

На основі аналізу складу показників, які характеризують інформатизацію на підприємствах, відзначено відсутність достатньої кількості показників для відображення загальних процесів розвитку та впровадження інформаційних технологій. У системі державного статистичного обліку України не застосовуються показники, які характеризують наявність та використання інформаційних ресурсів, що вимагає розробки методики оцінки використання інформаційних ресурсів на підприємствах.

На основі аналізу систем управління інформаційними ресурсами промислових підприємств Донецької області, визначено що кількість ПЕОМ зростає незалежно від динаміки загальної кількості фахівців. Темпи зростання показника на підприємствах відрізняються, що обумовлено такими факторами, як зацікавленість керівників стратегічного рівня управління, розподіл прибутку, склад персоналу на підприємстві, вид діяльності підприємства, фінансові результати попередніх періодів його діяльності та стратегія підприємства.

Виявлено, що визначення ефективності формування та використання інформаційних ресурсів на підприємствах відсутнє, обґрунтування проектів розробки або придбання інформаційного забезпечення здійснюється за старими методиками, заснованими на використанні нормативного коефіцієнта економічної ефективності капіталовкладень, що не відповідає сучасному станові розвитку ринкової економіки. Відсутня система звітності в галузі інформатизації на підприємствах, яка відповідає потребам управління інформаційними ресурсами підприємства.

Проведено аналіз стандартів інформаційного забезпечення корпоративних інформаційних систем управління ресурсами підприємств, визначено методи ефективного управління інформаційними ресурсами. На основі аналізу підходів щодо розвитку інформаційної системи та їх впливу на ефективність використання інформаційних ресурсів, аналізу типових моделей бізнес-процесів інформаційних служб ITIL/ITSM, стандарту Cobit, визначено головні елементи, які сприяють підвищенню ефективності формування та використання інформаційних ресурсів. Визначено методологічні аспекти стратегічного планування у галузі управління інформаційними ресурсами.

Досліджено концептуальні засади управління інформаційними ресурсами на підприємстві та створено концептуальну модель управління, яка враховує взаємодію керованої та керівної систем, на основі механізму управління інформаційними ресурсами. У складі керівної системи відокремлені підсистеми фінансування, організації управління та інформаційна система. Керівна система містить механізм впливу на ефективність інформаційних ресурсів, інформаційне забезпечення системи управління інформаційними ресурсами, систему аналітичних методів та моделей аналізу формування та використання інформаційних ресурсів підприємства. Створено механізм управління інформаційними ресурсами з урахуванням особливостей сучасних умов ефективного управління підприємством (рис. 2).


Рис. 2. Механізм управління інформаційними ресурсами підприємства


Механізм управління являє собою сукупність методів організації, планування, регулювання, стимулювання і контролю процесів формування та використання інформаційних ресурсів. Структуру механізму визначають особливості прийняття рішень на різних рівнях управління, можливість застосування кількісних показників і фактори, що сприяють ефективності інформаційних ресурсів. Ефективність формування та використання інформаційних ресурсів обумовлюють економічні, кадрові, організаційні, правові, технологічні та психологічні фактори, вплив яких слід враховувати в процесі управління інформаційними ресурсами підприємств.

Визначено, що показники, які можуть бути використані для оцінювання процесів формування і використання інформаційних ресурсів, можна поділити на чотири групи: показники, які відображають технологічну забезпеченість інформаційних систем; показники, які характеризують фінансові аспекти забезпечення процесів формування і використання інформаційних ресурсів; показники, які характеризують внутрішні процеси забезпечення інформаційної підтримки фахівців підприємства; показники забезпеченості кадрами (з урахуванням фахівців у галузі інформаційних систем та користувачів).

У третьому розділі: „Створення та реалізація механізму управління інформаційними ресурсами на підприємствах” розроблено методологічні аспекти реалізації механізму управління інформаційними ресурсами, запропоновано методичні основи кількісної оцінки рівня розвитку системи обробки інформації на підприємстві та систему показників оцінки процесів формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів; визначено принципи ефективного управління інформаційними ресурсами на підприємстві.

Показником, що характеризує організаційну ефективність інформаційної системи, формування і використання інформаційних ресурсів в умовах стратегічного управління, є рівень зрілості інформаційної системи, який визначається на основі сукупності компетенцій, що дозволяють охарактеризувати основні процеси підприємства, пов'язані з інформаційним забезпеченням. Компетенцією є сукупність повноважень, які забезпечують наявний стан об'єкта або процесу, що відповідає заданим вимогам. Інформаційну систему підприємства характеризують такі компетенції: кадри (персонал супроводу та розвитку інформаційної системи і користувачі), технічне і програмне забезпечення, витрати на розвиток, підходи до обробки і збереження інформації, система управління, ключові процеси інформаційної системи і підприємства.Для визначення кількісного показника рівня розвитку інформаційної системи підприємства розроблена шкала еволюції, що заснована на дев'ятьох зазначених параметрах. Метою оцінки є визначення поточного стану інформаційної системи підприємства з урахуванням основних тенденцій розвитку. Визначення рівня зрілості здійснюється за формулою:

(1)
де Ut – рівень зрілості інформаційної системи; t – проміжок часу, для якого оцінюється рівень зрілості; Sj – номер j-й стадії, до якої належить сума компетенцій; m – кількість стадій для оцінки рівня розвитку інформаційної системи підприємства; Ktij – булева змінна, яка визначає відповідність i-ї компетенції j-й стадії.

де i – компетенція, що характеризує стан визначеного виду ресурсів або процесів у складі системи інформаційного забезпечення підприємства; n – кількість розглянутих компетенцій, приймемо n = 9 відповідно до виділених характеристик; аtxi – коригуючий коефіцієнт значимості i-ї компетенції у час t при дослідженні аргументу; при цьому сума аі дорівнює n. Рівень зрілості інформаційної системи призначений як для загальної оцінки стадій, так і для деталізованої оцінки розвитку в діапазоні стадії. Залежно від значення U виділяються п'ять рівнів зрілості, які притаманні підприємствам сучасного рівня розвитку:Коефіцієнт atxi залежно від мети і завдань дослідження враховує такі чинники: вплив стадії розвитку інформаційних систем на вагомість компетенції; вплив витрат по видах ресурсів на рівень розвитку інформаційних систем; вплив темпів росту витрат ресурсів на темп розвитку або значення коефіцієнта, визнане експертами. Управління за компетенціями передбачає, що у першу чергу розвиваються ті компетенції, що максимально впливають на рівень зрілості інформаційних систем.

На тактичному рівні управління для аналізу умов функціонування автоматизованої інформаційної системи рекомендується використовувати показники, що характеризують технічну і програмну забезпеченість фахівців підприємства та відбивають витрати на технічне, програмне та організаційне забезпечення інформаційної системи (табл. 1).

  1   2


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка