Кваліфікаційна характеристика педагога-організатор Посадові обов'язкиДата конвертації30.11.2016
Розмір29,7 Kb.

Кваліфікаційна характеристика педагога-організатор Посадові обов'язки. Планує і організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх установах, за місцем проживання. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку. Спільно з педагогічними колективами, колективами установ культури, мистецтва, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об'єднаннями, сім'єю розвиває мережі гуртків, секцій, клубів, об'єднань за інтересами, залучає в них дітей, підлітків. Запрошує до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, пенсіонерів, студентів, батьків. Здійснює зв'язок педагогічного колективу освітньої установи з дитячими, юнацькими, молодіжними об'єднаннями, організаціями. Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками. Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам. Бере участь в організації літнього відпочинку і оздоровлення учнів, вихованців в освітніх установах, за місцем проживання. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики. Поважає гідність учнів, вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам. Пропагує здоровий спосіб життя. Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Повинен знати основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення; цілі, принципи, зміст, особливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї, за місцем проживання, в дитячих, підліткових, молодіжних об'єднаннях, угрупованнях тощо; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних спільнот, рухів, організацій. їх роль, місце у становленні особистості дитини; ефективні форми і методи навчання та виховання, засади організації дитячого, молодіжного дозвілля, спілкування; соціально-економічні, культурні, екологічні, інші умови, нормативне забезпечення навчально-виховного процесу; Закон України "Про освіту", Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, основи трудового законодавства, правила охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху, пожежної безпеки; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні. Повинен вміти ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

Орієнтовні посадові обов'язки педагога-організатора (Інструктивно-методичний лист МО України) (Інформаційний збірник МО України, №23, 1992 р.) * Педагог-організатор по роботі з дитячими об'єднаннями та організаціями здійснює зв'язок, взаємодію педагогічного колективу з дитячими та юнацькими організаціями в школі, сприяє розвитку у школярів самодіяльності, навичок самоврядування, утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності загальнолюдських цінностей. * Педагог-організатор по роботі з дитячими об'єднаннями та організаціями здійснює зв'язок з педагогічним колективом, батьками, зацікавленими організаціями та відомствами: ~координує діяльність дитячих та юнацьких організацій в школі та поза нею, надає допомогу в організації їх роботи, співпрацює з органами учнівського самоврядування; ~ надає допомогу в проведенні організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, організації дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання; ~ сприяє впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, рідного танцю, пісні, музики; ~ організує учнівські об'єднання і доброчинні заходи, спрямовані на виховання милосердя, доброти, людяності та гуманності; ~ залучає дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей; ~ бере участь в організації літнього відпочинку школярів: у створенні оздоровчих таборів різних типів, залученні до них в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей; ~ приділяє особливу увагу розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня; ~ вивчає нові форми і методи виховної роботи, творчо використовує їх у своїй роботі; надає допомогу класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, сприяє змістовні організації відпочинку та дозвілля.

Основні форми виховної роботи в школі 1.Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, "філософський стіл", "відкрита кафедра", інтелектуальні аукціони, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, "жива газета", створення книг, альманахів). 2.Діяльнісно-практичні групові (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади). З . Інтегративні (шкільні клуби, КВК, фестивалі, асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки). 4.Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування). 5.Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо). 6.Наочні (шкільні музеї, кімнати і зали, галереї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).

Основні напрями діяльності педагога-організатора < Основні завдання та зміст діяльності педагога-організатора. Пріоритетні напрями виховної роботи в національній школі і зміст та завдання педагога-організатора в їх реалізації. Діяльність педагога-організатора по утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності вселюдських цінностей. Діяльність педагога-організатора з координації функціонування дитячих та юнацьких громадських організацій у школі та поза нею, наданню допомоги в організації їх роботи. Співпраця педагога-організатора з органами учнівського самоврядування. Надання допомоги в проведенні культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях, організація дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання. Прилучення школярів до народних традицій, звичаїв, обрядів, свят. Організація учнівських об'єднань і доброчинних заходів, спрямованих на виховання загальнолюдських цінностей. Залучення дітей і підлітків до позаурочної і позашкільної роботи та за місцем проживання. Робота з дітьми з нестандартною поведінкою. Організація літнього відпочинку школярів, дозвілля молодших школярів Впровадження нових виховних технологій, інноваційних підходів до виховної роботи. < Наукові основи теорії та методики виховання. Впровадження сучасних технологій виховання в педагогічні діяльності. Моделі виховних систем нового типу. Педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці. Використання в навчально-виховних закладах новітніх світових технологій з проблем виховання. Завдання та пріоритетні напрями національного виховання у відповідності з державними національними програмами освіти. Діяльність педколективів у створенні української національної системи виховання. Діяльність педагога-організатора щодо реалізації концепції національного виховання. Шляхи та засоби відродження народних традицій, звичаїв, обрядів.

< Планування роботи педагога-організатора. Основні вимоги до плану: доцільність форм і методів, забезпечення послідовності, систематичності і наступності у вихованні, реальність та узгодженість у плануванні роботи. Методика збору необхідної для планування інформації, відбір змісту. Форм і методів реалізації поставлених завдань. Координація плану роботи педагога-організатора з планами дитячих організацій. Особливості особистого тижневого планування педагога-організатора. < Наукова організація праці педагога-організатора. Зміст та сутність поняття наукова організація праці. Шляхи раціонального режиму дня педагога-організатора. Оптимізація техніки особистої праці педагога-організатора. Проектування методів і прийомів праці. Удосконалення умов праці. Методика визначення і оцінки ефективності організації праці педагога-організатора і її зв'язок з розвитком творчості педагога-організатора. < Теоретики-методологічні принципи створення та організації діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, рухів, об'єднань. Проблеми та досвід їх функціонування. Правові та організаційні основи створення і функціонування дитячих та юнацьких громадських організацій. Основні закономірності розвитку дитячих та юнацьких громадських організацій, рухів в умовах демократизації і гуманізації сучасного суспільства. Мотиви формування дитячих і юнацьких в Україні ; мета, завдання, програмні орієнтири та характер їх діяльності; структура, традиції, символи та ритуали. Стимулювання активності та самодіяльності дитячих та юнацьких громадських організацій. Діяльність педагога-організатора з координації виховних впливів школи і дитячих та юнацьких громадських організацій; забезпечення їх життєдіяльності. Проблеми та досвід функціонування дитячих та юнацьких організацій .

< Демократизація та гуманізація шкільного життя. Діяльність педагога-організатора у залученні школярів до активного організаторського шкільного життя. Прогнозування розвитку учнівського колективу. Визначення виховної мети і завдань учнівського самоврядування. Планування та розробка основних напрямів діяльності учнівського самоврядування. Організація, збір та узагальнення пропозицій учнів, учителів та батьків щодо перспектив роботи учнівського колективу у визначенні змісту позаурочної діяльності учнів. Планування гурткової та клубної роботи за інтересами, загально шкільних заходів, змісту роботи з питань організації учнівського колективу. < Співпраця педагога-організатора з батьківською громадськістю. Засади, принципи та підходи до співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю в системі національного виховання учнівської молоді. Форми та засоби співпраці педагога-організатора з батьками у залученні дітей в дитячі об'єднання та організми забезпечення їх функціонування. Засоби координації виховних впливів педагога-організатора з батьківською громадськістю. Методика співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю. Співпраці педагога-організатора з батьками, дітей, схильних до правопорушень. Резерви удосконалення співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю. < Концепція естетичного виховання школярів. Роль педагога-організатора в її реалізації. Місце і роль естетичного виховання в системі національного виховання. Естетичне виховання і формування духовності школярів. Засоби прилучення школярів до надбань світової та вітчизняної культури. Мета і зміст естетичного виховання учнівської молоді. Нові підходи до естетичного виховання . Принципи естетичного виховання, засоби їх реалізації. Форми та види естетичного виховання, засоби формування у школярів естетичної культури, смаків і почуттів. Місце і роль в цьому процесі педагога-організатора.

< Організація ігрової діяльності школярів. Значення гри в житті дитини. Зміст та структура ігор. Види ігрової діяльності. Пізнавальні та інтелектуальні ігри, творчі та рольові, рухливі та спортивні. Форми ігрової діяльності. Народні ігри, ігри-вікторини, ігри на місцевості, вечір ігор та сюрпризів, веселі старти. Вимоги до підготовки та проведення ігор. Врахування вікових особливостей дітей в організації ігрової діяльності. Ігри в приміщенні, музичні ігри під час масовок. Рухливі ігри на повітрі. < Організація краєзнавчої пошукової роботи. Організаторська діяльність педагога- організатора з краєзнавства. Формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді засобами краєзнавства. прилучення школярів до історії та культури рідного народу, його традицій у мистецтві, побуті, звичаях, національному одязі і художніх ремеслах. Наукова і науково-дослідницька колективна та індивідуальна роботи з архівними краєзнавчими матеріалами. Спільна діяльність педагога-організатора з вчителями та батьками з організації краєзнавчої пошукової роботи. Напрямки краєзнавчої пошукової роботи. Збір матеріалів, їх класифікація та обробка. Форми активнотворчої краєзнавчої патріотичної діяльності, робота пошукових груп. Краєзнавчо-пропагандистська діяльність у колективах ровесників, молодих школярів, населення мікрорайону школи.

< Робота педагога-організатора з дітьми з нестандартною поведінкою та профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Місце і роль правовиховної роботи в системі національного виховання учнівської молоді. Сутність вихованості, невихованості і важковиховуваності. Чинники, що зумовлюють важковиховуваність дитини. Педагогічний арсенал спілкування з такою категорією дітей. Соціально-педагогічна підтримка дітей, схильних до правопорушень. Форми, засоби та методи профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Антитютюнова та антиалкогольна пропаганда серед неповнолітніх. Профілактика наркоманії серед учнівської молоді. Індивідуальна робота з важкими підлітками. < Діяльність педагога-організатора у формуванні національної самосвідомості школярів, вихованні їх громадянських якостей. Теоретичні і педагогічно-психологічні чинники формування національної свідомості школярів як основа становлення їх громадянської зрілості. Самосвідомість у структурі особистості школяра. Сутність, структура та функції самосвідомості. Формування національного менталітету. Вплив процесу національного державотворення та виховання у школярів патріотичних почуттів до рідної Вітчизни, народу. Підвищення мовної культури школярів, оволодіння українською мовою, яка є державною. Фундаментальні принципи формування рис громадянина України. Пріоритетні напрями формування громадянської зрілості учнівської молоді. Місце і роль в їх реалізації педагога-організатора.

< Методика організації творчої діяльності школярів у позаурочний час. Теоретично-методичні положення про засоби організації навчальної діяльності школярів. Загальна характеристика методики організації позаурочної діяльності школярів. Ознайомлення з досвідом роботи з питань організації навчальної діяльності школярів. Проведення творчих справ навчально-пізнавального характеру в аудиторії. Захист проекту трудової та спортивно-оздоровчої творчої справи. < Індивідуально-творча робота. Розробка моделей планування роботи педагога-організатора, структури та змісту діяльності органів учнівського самоврядування. Розробка моделей проведення колективних творчих справ, свят народознавчого характеру, інших форм організації дозвілля. Вироблення рекомендацій.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка