Кваліфікація 040202 магістр соціальної роботиСкачати 170,73 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір170,73 Kb.
Соціальна робота
Кваліфікація6.040200 бакалавр соціальної роботи

Qualification – 6.040200 Bachelor of Social WorkКваліфікація - 8.040202 магістр соціальної роботи


Qualification – 8.040202 Master of Social Work

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Базові навички спілкування-1.

Fundamentals of Communication -1

Базові навички спілкування-2.

Fundamentals of Communication -2

Вікова психологія.

Psychology of Aging

Вступ до соціальної роботи

Introduction to Social Work

Вступ до соціології особистості

Introduction to Sociology of a Personality

Вступ до сучасної логіки

Introduction to Contemporary Logic

Етика

Ethics

Загальна психологія та психологія особистості

General Psychology and Psychology of a Personality

Інформатика

Computer Science

Інформатика-1.

Computer Science-1

Курсова робота

Term Paper

Методологія і методи соціологічних досліджень.

Methodology and Methods of Sociological Researches

Основи “паблік рілейшнз”

Fundamentals of PR

Основи демографії

Principles of Demography

Основи журналістики

Fundaments of Journalism

Основи загальної психології

Fundamentals of General Psychology

Основи консультування.

Fundamentals of Consultancy

Основи сучасних інформаційних технологій

Fundaments of Contemporary Information Technologies

Соціальна психологія

Social Psychology

Соціальна філософія

Social Philosophy

Соціологія девіантної поведінки.

Sociology of Deviant Behaviour

Соціологія

Sociology

Соціологія-2.

Sociology-2

Сучасні загальносоціологічні теорії

Contemporary Sociological Theories

Теорія держави і права.

Theory of State and Law

Теорія меджменту

Theory of management

Якісні методи дослідження.

Qualitative Methods of Research


Вибіркові навчальні дисципліни

Адвокатування та лобіювання інтересів клієнтів соціальної роботи.

Asserting the interests of Social Work Clients

Базові навички спілкування

Basic Communication Skills

Біологія стресу.

Biology of Stress

Валеологія

Valeology

Вікова психологія

Psychology of Aging

Волонтерство у соціальній роботі

Volunteers in Social Work

Волонтерська практика.

Volunteer Practice

Вступ до соціальної роботи

Introduction to Social Work

Групова робота

Group Work

Екологія людини

Human Ecology

Етнопсихологія

Ethno psychology

Загальна психологія

General Psychology

Закономірності протосоціальної поведінки і соціальна компетенція

Proto-Social Behavior and Social Competence

Історія соціології-1

History of Sociology-1

Критичне мислення.

Critical Thinking

Математичні методи та комп’ютерні засоби в соціологічних дослідженнях.

Mathematical Methods and Computer Facilities in Sociological Researches

Менеджмент в соціальній роботі

Management of Social Work

Методи досліджень у соціальній роботі

Research Methods in Social Work

Методика викладання соціальної роботи у вищій школі

Teaching of Social Work on Postsecondary Level

Міжнародний захист прав людини

International Protection of Human Rights

Навчально-науковий семінар із соціальної роботи.

Study Scientific Seminar on Social Work

Основи “паблік рілейшнз”

Fundamentals of Public Relations

Основи групової роботи.

Fundamentals of Group Work

Основи медичних знань.

Fundamentals of Medicine Knowledge

Основи менеджменту.

Fundamentals of Management

Основи соціальної економіки

Principles of Social Economics

Основи соціальної політики

Fundamentals of Social Policy

Педагогіка вищої школи

Pedagogy of Postsecondary Education

Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта

Comparative Pedagogy and International Education

Права людини та їх захист.

Protection of Human’s Rights

Правові основи соціальної роботи

Legal Basics of Social Work

Практика з соціальної роботи

Social Work Practice

Прикладна персонологія

Applied Personality Psychology

Проблема трансформації соціальної сфери

Problems of Social Sphere Transformation

Психологія впливу.

Psychology of Influence

Психологія конфлікту та культура поведінки в конфліктній ситуації

Psychology of Conflict and Behavior in a Conflict Situation

Психологія криз.

Crisis Psychology

Психологія особистості

Personality Psychology

Психологія розв’язання задач.

Psychology of Decision Task

Психологія розвитку

Developmental Psychology

Психологія сім’ї

Psychology of Family

Психологія творчості

Psychology of Creativity

Психологія творчості.

Psychology of Creativity

Психологія управління

Psychology of Management

Соціальна геронтологія.

Social Gerontology

Соціальна політика в Україні

Social Policy in Ukraine

Соціальна політика в Україні

Social Policy in Ukraine

Соціальна психіатрія

Social Psychiatry

Соціальна психологія

Social Psychology

Соціальна робота в охороні зоров`я

Social Work in Health Care

Соціальна робота в охороні психічного здоров`я

Social Work in Mental Health Care

Соціальна робота в пенітенціарній системі.

Social Work in ////////////// System

Соціальна робота з біженцями та пошукувачами притулку.

Social Work with Refugees

Соціальна робота з ВІЛ/СНІД особами

Social Work with AIDS/HVID Infected Persons

Соціальна робота з групами, громадами та організаціями

Social Work with Groups and Organizations

Соціальна робота з дітьми та молоддю

Social Work with Children and Youth

Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства.

Social Work with Home Raped Women

Соціальна робота з інвалідами

Social Work with Disabled People

Соціальна робота з індивідами та сім`ями

Social Work with Individuals and Families

Соціальна робота з користувачами психіатрічних служб.

Psychiatric Social Work

Соціальна робота з людьми похилого віку

Social Work with Older Adults

Cоціальна робота з наркозалежними

Social Work with Drug Addicted

Соціальна робота з розумово відсталими.

Social Work with Mentally Deficient

Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів

Social Work Practice with Focus Groups

Соціальна структура суспільства.

Social Structure of Society

Соціальний захист дитинства в Україні.

Social Protection of Children in Ukraine

Соціальні структури

Social Structures

Соціально-педагогічна психологія.

Social-Pedagogic Psychology

Соціологічні методи в соціальній роботі

Sociological Methods in Social Work

Соціологія для соціальних працівників

Sociology for Social Workers

Соціологія культури.

Sociology of Culture

Танатологія

Tanatology

Теорії та методи соціальної роботи

Theory and Methods of Social Work

Технологія підготовки наукової роботи

Academic Writing Skills

Філософія історії

Philosophy of History

Шкільна педагогіка.

School TeachingПрактика

Виробнича

Internship

Навчальна

Practical Application

Навчальна (з інформатики)

Computer Science (Practical Application)

Навчально-дослідницький практикум

Research Practicum

Ознайомча.

Presentation

Педагогічна

Teaching of Sociology


Магістерська програма з соціальної роботи

Актуальні проблеми економіки перехідного періоду.

Special Topics of Transitional Economy

Викладання соціальної роботи і соціальної політики.

Teaching in Social Work and Social Policy

Виробнича практика

Internship

Вступ до психоаналізу.

Introduction to Psychoanalysis

Вступ до психодіагностики.

Introduction to Psycho diagnostics

Групова робота

Group Work

Групова робота.

Group Work

Дослідницька практика

Research Practicum

Інформаційне забезпечення соціальної сфери

Information Support in Social Services

Інформаційне забезпечення соціальної сфери.

Information Support in Social Services

Комп’ютерні технології

Computer Technologies

Комп'ютерні технології аналізу даних в соціальних дослідженнях

Computer Technology of Data Analysis in Social Researches

Консультування в соціальній роботі

Consulting in Social Work

Менеджмент в соціальній роботі

Management of Social Work

Методи досліджень у соціальній роботі

Research Methods in Social Work

Методика викладання соціальної роботи у вищій школі.

Teaching Strategy of Social Work in Higher School

Навчальна практика

Social Work: Practical Application

Науково-дослідний семінар.

Scientific Research Seminar

Організаційна психологія та управління

Organization Psychology and Management

Основи аналізу політики.

Fundamentals of Politic Analysis

Основи аналізу соціальної політики

Introduction to Social Policy Analysis

Педагогічна практика.

Pedagogical Practice

Порівняльна соціальна політика

Comparative Social Policy

Порівняльна соціальна політика.

Comparative Social Policy

Правове регулювання соціальних відносин.

Legislative Regulation of Social Relations

Практична психологія.

Practical Psychology

Психодіагностика особистості.

Psycho diagnostics of Personality

Психологічне консультування

Psychological Consulting

Психологічне консультування.

Psychological Consulting

Психологія і технологія посередництва в конфлікті.

Technology and Psychology of Go-between Activity in Conflict

Психологія праці.

Labour Psychology

Психологія соціальної поведінки

Psychology of Social Behavior

Сімейне консультування

Family Consulting

Соціальна політика

Social Policy

Соціальна психологія

Social Psychology

Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування

Community Social Work and Local Self-Government

Соціальна робота з наркозалежними

Social Work with Drug Addicted

Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів

Social Work Practice with Focus Groups

Соціальна філософія

Social Philosophy

Соціальне планування

Social Planning

Соціальне планування.

Social Planning

Соціальне проектування

Social Project Design

Соціальне проектування.

Social Projecting

Соціальні інновації

Social Innovation

Соціальні проблеми та соціальна політика

Social Problems and Social Policy

Соціологія сім'ї.

Sociology of Family

Супервізія та розвиток персоналу.

Personnel Supervision and Development

Сучасні психологічні методи вивчення особистості.

Contemporary Psychological Methods of Personality Study

Технологія підготовки наукової роботи

Academic Writing Skills

Технологія проведення тренінгу

Training Methods and Methodologies

Технологія проведення тренінгу.

Training Technology


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка