Квнз “Харківська академія неперервної освіти” Кафедра виховання й розвитку особистостіСкачати 30,67 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір30,67 Kb.

КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” Кафедра виховання й розвитку особистості

 • Вороніна Г.Л., викладач
 • Виховання
 • Особистість
 • Розвиток

Усього, що необхідно знати, навчити неможливо. Учитель може зробити одне – указати дорогу.

 • Усього, що необхідно знати, навчити неможливо. Учитель може зробити одне – указати дорогу.
 • Р. Олдінгтон 

Сompetere - з латини “спільно досягати, добиватися; відповідати чомусь, підходити”.

 • Сompetere - з латини “спільно досягати, добиватися; відповідати чомусь, підходити”.
 • Сompetens - відповідний, той, що добився, той, що підходить - внутрішні характеристики індивідуума, його відповідність заданим ззовні умовам; коло питань, щодо яких людина добре обізнана, поінформована, пізнала їх і має певний досвід.

Компетентність

 • Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну і подальшу навчальну діяльність на певному рівні освіти …

Система ставлень дитини до світу

Зміна ставлень до знань

 • Школа до 2008
 • Базові інтелектуальні навички (читання, писання, лічба)
 • «Картина світу»
 • Підготовка до вибору професії
 • Школа 2020
 • установка на ініціативу й набуття нових компетенцій
 • готовність і здатність до технлогчних.,організаційни, соціальних способность інновацій
 • висока соціальна активність
 • Співпраця й відовідальність
 • Здатність швико адаптуватися до нових викликів
 • компетентність у здійсненні соціальних відносин

Уміння, що будуть затребуваними на ринку праці у 2020 році

 • ЗГУРТОВАНА СПІЛЬНОТА ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ,
 • ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН,
 • АКТИВНИХ І ПІДПРИЄМЛИВИХ

Компетентнісний підхід

 • це спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є сформованість загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості.
 • (Пометун О.І.)

СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОСВІТІ СКЛАДАЮТЬ:

 • Надпредметні” (“між”- предметні) компетентності можуть бути представлені у вигляді парасольки над усім процесом навчання.
 • Загальнопредметні компетентності набуваються учнем впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі в усіх класах середньої школи.
 • Спеціально-предметні компетентності набуваються учнем впродовж вивчення конкретного предмету в усіх класах середньої школи.

Дерево компетенцій

 • громадянська
 • Загально-культурна
 • Уміння вчитися
 • Інформаційна
 • Соціально-трудова

Складові компетентності

Мета повної загальної середньої освіти -

 • різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.
 • Проект Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016

Випускник нової школи

 • Особистість
 • Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення
 • Патріот
 • Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення
 • Інноватор
 • Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя

Формула нової школи

10 груп компетентностей української школи (проект нового базового Закону «Про освіту»

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
 • Спілкування іноземними мовами
 • Математична грамотність
 • Компетентності в природничих науках і технологіях
 • Інформаційно-цифрова компетентність
 • Уміння навчатися впродовж життя
 • Соціальні і громадянські компетентності
 • Підприємливість
 • Загальнокультурна грамотність
 • Екологічна грамотність і здорове життя
 • НОВИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ

«КАНВА» РОЗВИТКУ УЧНЯ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ І НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

 • НОВИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ

Основні принципи педагогіки партнерства

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах, стосунках;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
 • ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

Методи навчально-виховного процесу

 • ігри,
 • проекти (соціальні, дослідницькі),
 • експерименти,
 • групові завдання тощо.
 • ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

Метод проектів - базова освітня технологія, яка підтримує компетентнісно-орієнтований підхід в освіті

 • Якщо під компетенцією ми розуміємо готовність суб'єкта ефективно співорганізовувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети,
 • то результатом освіти стають
 • ключові компетентності
 • які проявляються в оволодінні учнями
 • певним набором способів діяльності
 • ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

Через оволодіння певним способом діяльності учень отримує:

 • Через оволодіння певним способом діяльності учень отримує:
 • досвід інтеграції та застосування результатів освіти
 • (знань, умінь, навичок, цінностей тощо),
 • 2) досвід постановки мети
 • 3) досвід управління власною діяльністю.
 • Виконуючи проект, учень самостійно:
 • визначає мету своєї діяльності
 • обирає способи і методи досягнення мети
 • планує терміни виконання проекту
 • знаходить і використовує ресурси
 • визначає показники досягнення результату
 • ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

Підходи до оцінювання результатів навчання

 • аналіз індивідуального прогресу;
 • планування індивідуальної швидкості, а не ранжування учнів;
 • рекомендація до дії, а не присуд.
 • ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА

ВМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ

 • Успішний учитель;
 • Агент змін;
 • Людина-лідер;
 • Фахіфець;
 • Коуч;
 • Фасилітатор;
 • Тьютор;
 • Модератор.
 • навігатор,
 • куратор,
 • консультант,
 • партнер

Нові ролі педагога – це новий професійний орієнтир у роботі вчителя – здатності організувати навчальну роботу з вирішення творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності

 • Фасилітатор - (від англ. facilitate – полегшувати, сприяти),
 • той, що підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає;
 • Тьютор - (від англ.  tutor — учитель),
 • той, що індивідуально працює з інтересом дитини виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність, організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті
 • ВМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ

Нові ролі педагога

 • Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга й тренинга, у процесі якого людина- «коуч» допомагає учням досягти життєвої або професійної мети. На відміну ві менторства, коучинг сфокусований на досягненні чітких цілей на відміну від цілей загального розвитку.
 • Тью́тор - (з англ. tutor — учитель) — особа, що веде індивідуальні або групові заняття, репетитор, наставник, розробник курсу. Тьютор — ключова фігура в в дистанційному навчанні.
 • Модератор - ведучий, кеівник фокус-групи,людина, що відповідає за дотримання встановлених норм поводження на інтернет-ресурсі.
 • ВМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ

Уміння вчителів XXI століття

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Знаходити
 • інформацію
 • та
 • інтерпретувати
 • різні джерела
 • Відходити від
 • власної точки
 • зору та брати
 • до уваги
 • думку інших
 • Адаптувати
 • власний
 • спосіб
 • мислення
 • відповідно
 • до ситуації
 • Використовувати
 • дискурсивні уміння щодо налагодження порушеного спілкування
 • ВМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ

Дії вчителів ХІХ століття

 • Бере
 • участь
 • Виступає проти
 • відношень та
 • поведінки, які
 • Протирічать
 • правам людини
 • Виявляє відношення
 • до учнів,
 • які розмовляють
 • різними мовами,
 • як до рівних
 • Заохочує позитивний
 • внесок в життя
 • суспільства різних людей
 • Протистоїть стереотипам та
 • культурним упередженням
 • Забезпечує
 • посередництво в
 • конфліктних ситуаціях
 • Втручається та протидіє в
 • ситуаціях виказування
 • упереджень і дискримінації
 • окремих людей чи груп

Методична робота з класними керівниками — це

 • цілісна система взаємопов'язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, конкретному аналізі діяльності вчителів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного класного керівника, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, на досягнення оптимальних результатів освіти, виховання й розвитку майбутнього громадянина.
 • Методична робота – це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи з класними керівниками як можливість

Інноваційні форми науково-методичної роботи

 • кафедри,
 • дослідно-експериментальні лабораторії,
 • авторські школи,
 • мікрогрупи,
 • ініціативні групи,
 • лекції-консультації.
 • методичний ринг,
 • методичний фестиваль,
 • педагогічний КВК,
 • педагогічні ігри,
 • аукціон педагогічних ідей,
 • «круглий стіл»,
 • консуль­тативний пункт,
 • консалтингова служба,
 • інформаційно-методична нарада
 • телеміст,
 • гра «Що? Де? Коли?»,
 • педагогічна вітальня,
 • конкурс педагогічної майстерності, ярмарок-виставка педагогічних ідей,
 • тижні молодого вчителя,
 • фокус-група,
 • клуб професійного спілкування, майстер-клас,
 • школа психолого-педагогічної грамотності, творча вітальня,
 • творчий майданчик,
 • дидактична майстерня,
 • педагогічний лекторій,
 • дискусійний клуб,
 • стажувальний майданчик,,опор
 • на школа, курсова підготовка,
 • клуб професійної майстерності

Основні завдання Р(М)МО щодо створення умов для формування та розвитку психолого-педагогічної класного керівника

 • - Організація методичної роботи на діагностичній основі: вивчення професійних потреб педагогів та ступінь їх задоволення.
 • - Створення інформаційного середовища для визначення власних потреб та вибору педагогами вектору розвитку.
 • - Побудова оптимальної організаційної структури методичної роботи щодо створення умов для формування та розвитку психолого-педагогічної компетентності вчителя трудового навчання.
 • - Визначення дієвих форм та методів методичної роботи (інтеграція традиційних та модернізованих).
 • - Розробка та реалізація програми розвитку психолого-педагогічної компетентності вчителя трудового навчання на основі програмно-цільового підходу.
 • ВМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ

Що має робити педагог для підвищення рівня власної професійної компетентності?

 • 1. Проводити рефлексію (постійний аналіз власної педагогічної діяльності):
 • навіщо?
 • що саме?
 • чому так?
 • що необхідно робити?
 • як це роблять інші?
 • які є рекомендації з цього приводу?
 • як можна оцінити мою педагогічну діяльність?
 • що мені особисто необхідно зробити для підвищення рівня педагогічної майстерності?
 • 2. Удосконалювати педагогічну майстерність
 • через систему методичної роботи навчального закладу,
 • в основу якої має бути покладений індивідуальний підхід, тобто гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, спрямованими на результат.

3. Займатися самоосвітою, яку необхідно розглядати як власну цілеспрямовану пізнавальну діяльність.

 • Її основні мотиви:
 • - щоденна робота з інформацією
 • - бажання творчості
 • - стрімкий ріст сучасної науки, особливо психології та педагогіки
 • - зміни, які відбуваються в житті суспільства
 • - конкуренція
 • - суспільна думка
 • - матеріальне стимулювання
 • - інтерес – вчитися просто дуже цікаво.
 • Умови здійснення самоосвіти:
 • - здійснюється добровільно
 • - свідомо
 • - планується, керується та контролюється самою людиною.
 • 4. Відстежувати результати своєї роботи
 • через систему
 • моніторингу та
 • самомоніторингу

Компетентнісний підхід суттєво змінює:

 • принципи визначення цілей освіти,
 • принципи відбору змісту освіти
 • методи навчання,
 • організаційні форми навчання
 • результат навчання
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка