Ларіна рена Рінатівна теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних системСторінка1/7
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

УДК 35.073.515 / 477.62
ЛАРІНА Рена Рінатівна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ

РЕГІОНАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Спеціальність 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і

регіональна економіка


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).Науковий консультант - доктор економічних наук, професор

Амітан Веніамін Наумович


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік НАН України Амоша Олександр Іванович, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), директор

доктор економічних наук, ст. наук. співробітник Бубенко Павло Трохимович, Північно-Східний науковий центр НАН України та Міністерства освіти і науки України (м. Харків), директор


доктор економічних наук, професор Решетнікова Ірина Леонідівна, Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри маркетингу

Провідна установа - Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил України (м. Київ).

Захист дисертації відбудеться “9” лютого 2006 р. об 11 годині 00 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, зал засідань Вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Автореферат розісланий “9” січня 2006 року
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.В. Момот

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування сучасного цивілізованого ринку та соціально-орієнтованих ринкових відносин обумовлює необхідність дослідження існуючих моделей ринку як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Зокрема, вивчення проблем функціонування та регулювання регіональних ринків зумовлене швидким переходом до розвинутих економічних відносин, що потребує глибокого аналізу економіки регіонів та основних закономірностей формування регіональних ринків. Проблеми регіонального розвитку складні і багатопланові. Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлені у наукових працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених О. Амоші, В. Бесєдіна, П. Бубенко, Б. Буркинського, В. Василенка, В. Геєця, А. Грандберга, Б. Данилишина, М. Долішнього, С. Дорогунцова, Л. Зайцевої, Є. Качана, Б. Кліяненка, І. Лукінова, В. Мамутова, О. Мошенця, Г. Одінцової, В. Піли, М. Прокопенка, Л. Савельєва, В. Семиноженка, В. Симоненка, Д. Стеченко, В. Столярова, М. Чумаченко.

Однак механізми формування регіональних ринків в умовах трансформаційної економіки, особливо з врахуванням системного відтворюючого підходу, висвітлюють тільки деякі публікації. Процеси формування та розвитку ринків на мезорівні досліджено ще недостатньо, розглядаються лише окремі товарні ринки, а також пов`язані з ними питання розвитку елементів інфраструктури. Оскільки за умов трансформації економічної системи України однією з найбільш актуальних проблем економічної науки є розробка нових форм і методів управління, які враховують регіональні особливості, то необхідним є комплексне вивчення всієї системи регіональних ринків та ринкової інфраструктури, що можна здійснити за допомогою логістики. Складність і динамічність сучасної організаційно-економічної діяльності будь-якої системи визначають необхідність застосування концепції логістики при вирішенні багатьох проблем, пов’язаних з вивченням структури самої системи та взаємодії її елементів між собою та із зовнішнім середовищем.

Вельми актуальним є також знаходження нових сучасних форм організації управління регіональними виробничими комплексами та системами, які б сприяли комплексному розвиткові регіонів. Це можна зробити за рахунок впровадження інноваційних підходів до процесу управління. Таким підходом може стати впровадження концепції та методології логістики, яка може бути застосована для трансформації та адаптації економічних систем різного рівня. Принципово важливим є і той факт, що саме використання концепції логістики в управлінні регіональним розвитком, як ефективного інструменту підприємницької діяльності, дозволить враховувати при прийнятті господарських рішень потреби, стан та динаміку попиту і кон’юнктури ринку регіону, а також характер розвитку міжрегіональних зв’язків та надавати умови для максимального пристосування регіонального виробництва до потреб ринку. З точки зору державного та регіонального рівня, саме застосування концепції та методології логістики буде сприяти розробці заходів, спрямованих на оптимізацію управління ресурсними та відповідними їм інформаційними і фінансовими потоками в конкретному регіоні. За допомогою удосконалення існуючої системи управління регіональним розвитком можна знайти резерви в галузі товароруху, які будуть компенсувати додаткові витрати на задоволення зростаючих вимог споживачів та підвищення якості їх обслуговування. Проте слід зауважити, що в цілому пріоритети застосування концепції та методології логістики для реалізації завдань регіонального розвитку повинні визначатися не тільки гостротою проблеми того чи іншого регіону, але й ступенем ефективного впливу на стабілізацію соціально-економічної ситуації в країні.

Таким чином, виключна актуальність питань теоретико-методологічного обґрунтування впровадження основ логістики в систему управління регіональним розвитком й розробки практичних рекомендацій щодо узгодження потреб в загальних ресурсах регіонів та можливостей ринку, формування ринкової стратегії та індикативного планування регіональної динаміки, з одного боку, та недостатнє їх пророблення в теоретико-методологічному і практичному планах, а також з врахуванням регіональних чинників та особливостей, з іншого – зумовили і визначили ціль, завдання та зміст дисертації.Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною наукових розробок щодо створення та впровадження інноваційних підходів до управління регіональними системами в умовах ринкової економіки, що виконані безпосередньо автором та за його участю в межах державної бюджетної теми кафедри маркетингу Донецького державного університету управління “Теоретико-методичні основи розвитку маркетингу в управлінні економікою України” (1999-2005 рр., номер державної реєстрації 0100U003067) та державної бюджетної теми Інституту економіко-правових досліджень НАН України “Економіко-правове забезпечення розвитку міських систем промислового регіону” (2003-2005 рр., номер державної реєстрації 0103U005967). В рамках теми 0100U003067 автором розроблено методику оцінки ефективності логістизації територіальної одиниці та запропоновано модель оптимізації логістичної збутової системи регіону, яка дозволяє здійснити вибір критеріїв можливих каналів збуту та розрахувати основні показники системи. В рамках теми 0103U005967 автором обґрунтовано логістичний підхід до формування стратегії розвитку регіону, що дозволяє інтегрувати різноманітні організаційно-економічні процеси та оптимізувати потоки, які формуються в різних економічних системах. Спираючись на принципи системного підходу до аналізу та синтезу логістичних систем, запропоновано технологію їх застосування при формуванні регіональної логістичної системи.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування і розробка теоретичних положень, методичних підходів і науково-практичних рекомендацій по активізації процесів регіонального розвитку на основі формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем.

Досягнення поставленої мети дослідження зумовило необхідність вирішення таких теоретичних, методологічних і практичних задач:теоретичні:

дослідити еволюцію процесів становлення і функціонування регіональних ринків, умов формування підходів до їх економічного розвитку та комплексної оцінки стану розвитку регіональної економічної системи й визначити основні напрямки удосконалення регіональної політики;

проаналізувати економічний зміст категорій “логістика”, “система” та “регіон” і понятійного відображення причин різноманіття їх інтерпретацій, сформулювати адекватний сучасним уявленням зміст понятійного апарату;

методологічні:

довести доцільність застосування методології системного аналізу та програмно-цільового підходу до моделювання регіональної логістичної системи та розробити програму її формування;

обґрунтувати і довести необхідність застосування моделі формування структури ієрархічного управління в регіональній логістичній системі та розробити методику оцінки результативності її функціонування;

розробити модель оптимізації логістичної регіональної системи збуту товарної продукції, яка дозволить здійснити вибір критеріїв можливих каналів збуту та розрахувати основні показники системи;

сформувати механізм управління витратами в логістичних системах, що дозволить згрупувати витрати за певними ознаками і обрати ефективний механізм управління ними, в основу якого покласти принцип взаємозв’язку логістики і контролінгу;

побудувати раціональну логістичну модель реалізації державної регіональної політики та розробити напрямки удосконалення системи організації та управління регіональним розвитком;практичні:

розробити стратегічні підходи стосовно окремих програм розвитку регіональних логістичних систем та критерії стратифікації ринкового простору;

реалізувати стратегію управління розвитком окремої регіональної логістичної системи – сільського району та побудувати логістичну модель управління соціально-економічним розвитком регіону, використання якої значною мірою забезпечить підвищення інвестиційного потенціалу та виведення підприємств регіону у розряд рентабельних;

впровадити функціональну схему оцінки ефективності різних варіантів моделей логістичних систем.Об`єктом дослідження є процеси формування регіональних логістичних систем, спрямованих на послідовний розвиток регіону.

Предметом дослідження є теоретичні положення, основоположні принципи, методи і прикладні аспекти формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем.

Методи дослідження. Дослідження теоретичних і методологічних положень дисертаційної роботи ґрунтується на загальнонаукових принципах проведення комплексних досліджень, основах економічної теорії, роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань управління регіональним розвитком. Зокрема, при встановленні закономірностей розвитку регіональних ринків використовувалися методи логіки, діалектики, системного підходу; при визначенні логістичних систем – концепції загальної теорії систем і логістичного управління; при проектуванні регіональних логістичних систем – методи математичного моделювання, системного аналізу, кібернетичного підходу; при розробці ефективних принципів управління регіональними логістичними системами – принцип тотальних витрат та глобальної оптимізації; при аналізі стану регіонів – методи статистичного та техніко-економічного аналізу; при дослідженні особливостей розвитку регіонів України та класифікації організаційних систем – системно-структурний аналіз; в аналізі взаємодії населення територіальної одиниці, виконавчої влади та представницької влади – полікритеріальний підхід; у дослідженні особливостей розвитку регіонів – метод порівняльного аналізу.

Інформаційною базою дослідження є діючі законодавчі та нормативні документи, що регулюють питання управління регіональним розвитком, статистичні дані про соціально-економічне становище окремих регіонів України, які дозволили зробити відповідні висновки щодо наявності та причин виникнення існуючих проблем у розвиткові регіонів. Як джерела інформації використано теоретичні і методичні розробки вчених, результати проведених автором наукових досліджень, матеріали науково-практичних конференцій.Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у вирішенні наукової проблеми активізації процесів регіонального розвитку на основі розробки теоретико-методологічних засад формування регіональних логістичних систем, обґрунтуванні методологічних положень щодо оцінки результативності їх функціонування та стратегії комплексного розвитку регіону.

Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому:уперше:

сформульовано комплексне поняття “регіональна логістична система”, що являє собою територіальну організацію сфери товарообігу, де відбувається погодження інтересів виробників та споживачів, на основі поєднання зусиль різних одиниць, виробляючих товари і послуги, з метою оптимізації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, які використовує регіон для реалізації своїх економічних цілей;

обґрунтовано логістичний підхід до формування стратегії розвитку окремого регіону, що дозволяє інтегрувати різноманітні організаційно-економічні процеси і оптимізувати потоки, які формуються в різних економічних системах та запропоновано новий логістичний підхід до формування системи регіональних ринків, що дозволяє не тільки забезпечити раціональне використання ресурсів регіону, але й сприяє регулюванню економічних відносин між організаціями та підприємствами сфери виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, кредитно-фінансової системи, невиробничої сфери та населенням регіону;

запропоновано модель формування ієрархічної структури управління в регіональній логістичній системі, що дозволяє запровадити механізм інтегрального управління повним логістичним ланцюгом;

удосконалено:

підходи до визначення ролі та межі дії важелів управління в процесі узгодження інтересів держави, територій, населення, які дозволяють забезпечити збалансованість інтересів власне регіону з інтересами окремих підприємств та організацій;

напрямки організації управління окремим регіоном, систематизацію і класифікацію наукової бази логістики та підходи до розробки програми розвитку регіональної логістичної системи шляхом впровадження механізму аналізу та прийняття управлінських рішень відносно розвитку регіону;

схему ситуаційного аналізу конкретного регіону, на базі якого складається його бізнес-досьє в сфері виробничої та товарної політики, що дозволяє ефективно здійснювати не тільки процес стратегічного і тактичного планування, але й оцінку ступеня виконання відповідних цілей та завдань;дістали подальшого розвитку:

принципи корпоративного управління регіонами, що передбачає впровадження логістичного підходу на рівень регіональних органів управління. Це дозволяє сформувати чітку та ефективну систему звітності та підзвітності представницької влади перед населенням регіону за якість і результати своєї діяльності;

функціональна структура управління регіоном на рівні районної державної адміністрації та методика оцінки результативності функціонування регіональної логістичної системи.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що теоретичні положення і висновки безпосередньо доведено до рівня конкретних практичних пропозицій і рішень. Вони є підґрунтям подальшого розвитку нового напряму наукових досліджень у сфері регіонального розвитку, розробки комплексних програм соціально-економічного розвитку регіонів держави, посилення регіональної складової формування і реалізації державної регіональної політики. Розроблені в дисертації підходи, засоби й отримані результати являють собою методичну базу формування регіональної логістичної системи та забезпечення надійності її функціонування.

До числа результатів, які мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо:

формування та реалізації стратегічної програми розвитку регіону і розробки схеми критеріїв стратифікації ринкового простору регіону та обґрунтування ринкової стратегії сільського району;

оцінки ефективності логістизації регіональної системи на основі розрахунку коефіцієнту ефективності обігового капіталу, величини чистого дисконтованого прибутку, коефіцієнту компромісів та межею логістичного індексу.

Оптимізація структури районної державної адміністрації дозволила, з одного боку, збагатити зміст функцій управління, а, з іншого - створити єдину систему управління з урахуванням його корпоративних основ. Запровадження розробленої дисертантом системи управління у практику діяльності Добропільського району Донецької області дозволила йому за рівнем соціально-економічного розвитку зайняти провідне місце в області, повністю ліквідувати збиткові підприємства, заборгованість по заробітній платні, забезпечити зростання суспільного валового продукту та збільшити продуктивність праці як в сільському господарстві, так і в промисловому секторі. Значущість і цінність одержаних у дисертації результатів підкреслює практичне впровадження на державному і регіональному рівнях управління, у науково-господарській діяльності суб’єктів господарювання ряду наукових розробок автора. Так, набули практичного використання пропозиції дисертанта при прогнозуванні розрахунку та формуванні потоків забезпечення металургійних заводів металобрухтом та коксом під час розробки Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України. Регіональні аспекти функціонування логістичних систем використані при розробці програми науково-технічного розвитку Донецької області для вугільної та металургійної галузі (довідка Міністерства промислової політики України № 01/8-1-706 від 28.01.2005 р.).

Прикладні аспекти дисертаційної роботи, методики реалізації стратегії управління комплексним розвитком регіону використовуються в практиці районних державних адміністрацій Добропільського та Великоновоселківського районів Донецької області при формуванні оптимальних товарно-транспортних потоків сільськогосподарської продукції (довідка головного управління сільського господарства і продовольства Донецької обласної державної адміністрації від 17.11.2004 № 159/8-127), при розробці “Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2010 року” в таких розділах: “Проблеми соціально-економічного, науково-технічного та інноваційного розвитку Донецької області на сучасному етапі”; “Організаційно-економічні механізми реалізації Програми” (довідка Донецької обласної державної адміністрації від 10.02.2005 р. № 127/9), Донецькою торгово-промисловою палатою при формуванні регіональних потоків руху сировини, виробів і різних товарів та при проведенні семінарів для фахівців і керівників державних та приватних підприємств Донецької області (довідка Донецької торгово-промислової палати від 09.12.2004 р. № 302/4), ТОВ “Донбас Плюс” при організації ефективних маршрутів доставки, організації складування та оптимального управління запасами, що дозволило покращити взаємодію всіх структурних підрозділів і знайти резерви економії ресурсів” (довідка ТОВ “Донбас Плюс” від 24.12.2004 № 1381) та при викладанні курсів лекцій “Регіональний маркетинг”, “Логістика”, “Управління логістичними системами” в Донецькому державному університеті управління (довідка Донецького державного університету управління від 22.02.2005 за № 05-12/224).Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень автора в галузі формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем. Вони є внеском в удосконалення системи управління регіонами. Із наукових ідей, отриманих здобувачем у співавторстві, у дисертації використані лише ті, що становлять його індивідуальний внесок. Внесок автора в колективно опубліковані роботи конкретизований у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні результати проведених досліджень, висновки та рекомендації, які викладені в дисертаційній роботі, доповідалися і були схвалені на другій всеукраїнській науково-практичній конференції “Підготовка, використання, роль і значення соціально-економічного розвитку регіонів” (м. Слав`яногорськ, 2002 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції “Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України” (м. Львів, 2003), на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансові засади інноваційного забезпечення сталого розвитку регіонів України” (м. Полтава, 29-30 березня 2005 р.), на науково-практичних конференціях в Донецькому державному університеті управління в 2000-2005 роках (м. Донецьк), на II Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Черкаси, 2001 р.), на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові дослідження в Україні” (м. Ялта, 2002 р.), на VI Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг: теорія і практика” (м. Київ, 18 вересня 2002 р.), на Міжнародній науковій конференції “Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення” (м. Тернопіль, 24 березня 2003 р.), на VІІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (м. Алушта, 6-8 жовтня 2003 р.), на ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми становлення глобально-інформаційного технологічного укладу в країнах СНД і Китаї” (м. Донецьк, 17-18 квітня 2003 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції „Дні науки 2005” (м. Дніпропетровськ, 15-27 квітня 2005 р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 49 наукових працях, серед яких – 6 монографій, 24 статті – в наукових журналах, 14 статей – у збірниках наукових праць і 5 публікацій – в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 88,82 д.а., з яких особисто автору належать 66,05 д.а.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів і висновку, викладених на 402 сторінках друкованого тексту, у тому числі 34 таблиць і 62 рисунків, які наведені на 63 сторінках. Список використаних джерел із 344 найменувань приведений на 30 сторінках і 12 додатків на 50 сторінках.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка